Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 249 poz. 1832
Tytuł:Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia:2006-12-29
Data wejscia w życie:2006-12-29

1832

USTAWA

z dnia 8 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) Ministrze Finansów-- rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

2) zarządzie jednostki samorządu terytorialnego -- rozumie się przez to również wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

3) programach operacyjnych -- rozumie się przez to programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej „ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”.”;

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) uczelnie publiczne;”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);”,

b) w ust. 3:

-- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:”,

-- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;”,

-- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 3a i 4, biorąc pod uwagę źródło pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentówtych środków.”;

4) w art. 6 w ust. 2 uchyla się pkt 5;

5) w art. 9 uchyla się pkt 5;

6) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości, w terminie, o którym mowa w art. 15 ust. 2, informacje obejmujące wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których te poręczenia i gwarancje dotyczą.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania przez naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu celnego lub dyrektora izby celnej decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz w art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 2a, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kwot oraz sposób podawania do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 2a, uwzględniając rodzaje podmiotów, których informacje dotyczą, organy obowiązane do przekazywania Ministrowi Finansów wykazu oraz terminy przekazywania wykazu przez te organy.”;

7) w art. 14 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,”;

8) w art. 17 uchyla się ust. 5;

9) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Finansów, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględni konieczność określenia wzorów formularzy sprawozdań i szczegółowość danych, umożliwiających podanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1--2a oraz w art. 15, a także sporządzenie informacji z wykonania budżetu państwa.”;

10) w art. 22 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów.”;

11) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, obejmującą najem lub dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, do przychodów własnych zalicza przychody z tytułu świadczonych usług związanych z tą działalnością.”;

12) w art. 26:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy gospodarstwo pomocnicze prowadzi działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, obejmującą najem lub dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, do przychodów własnych gospodarstwa pomocniczego zalicza się przychody z tytułu świadczonych usług związanych z tą działalnością.”;

13) uchyla się art. 39;

14) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:

Art. 41a. 1. Jednostki podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12, sporządzają projekty rocznych planów finansowych, zgodnie z przepisami stanowiącymi podstawę ich utworzenia, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Projekty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 120 ust. 5.”;

15) art. 42 i 43 otrzymują brzmienie:

Art. 42. 1. Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające państwowym jednostkom budżetowym, państwowym zakładom budżetowym, państwowym gospodarstwom pomocniczym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, z zastrzeżeniem ust. 7, gdy:

1) osoba fizyczna -- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej wysokość 6 000 zł;

2) osoba prawna -- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umarzanie należności, o których mowa w ust. 1, mających charakter cywilnoprawny, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, na wniosek dłużnika, mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności albo rozłożona płatność całości lub części należności na raty.

4. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni:

1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa -- w odniesieniu do należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym, wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;

2) kierownik państwowej jednostki budżetowej, kierownik państwowego zakładu budżetowego -- w odniesieniu do pozostałych należności przypadających jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40 000 zł;

3) dysponent funduszu -- w odniesieniu do należności państwowego funduszu celowego;

4) dysponent główny -- w pozostałych wypadkach.

5. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym -- na podstawie decyzji uprawnionego organu;

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym -- na podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.

6. Przepisy ust. 1--5 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

7. Przepisów ust. 1--6 nie stosuje się do należności, których umarzanie spłaty, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

8. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do należności związanych z realizacją programów operacyjnych, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2,3a i 4.

9. Egzekucja należności, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem należności o charakterze cywilnoprawnym, następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 43. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, oraz wskaże organ lub osobę do tego uprawnioną.

3. Do przypadających jednostkom samorządu terytorialnego należności pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stosuje się przepisy art. 42, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.”;

16) w art. 45 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej dysponenta części budżetowej, a w przypadku jednostki podsektora samorządowego zarząd jednostki samorządu terytorialnego, uzasadniając realizację zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa będący kierownikiem jednostki, zawiadamia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową.”;

17) uchyla się art. 46;

18) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W urzędach w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej, zadania związane z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym przypisane kierownikowi jednostki, wykonuje dyrektor generalny.”;

19) w art. 51 ust. 9--12 otrzymują brzmienie:

„9. Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-20 i ust. 2, nie może nastąpić bez zgody Ministra Finansów.

10. Zmiana warunków pracy audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-20 i ust. 2, może być dokonana po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów.

11. Minister Finansów może zażądać informacji i dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 9.

12. W jednostkach sektora finansów publicznych audyt wewnętrzny może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej.”;

20) w art. 52 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Kierownik jednostki sektora finansów publicznych może utworzyć komórkę audytu wewnętrznego, w której są zatrudnieni audytorzy i inne osoby.”;

21) w art. 53 w ust. 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Audytor wewnętrzny przedstawia kierownikowi jednostki i Ministrowi Finansów:”,

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w każdym czasie, na ich wniosek, informację o przeprowadzanych audytach wewnętrznych.”;

22) w art. 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego jest przekazywane kierownikowi jednostki oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego nie zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie uchybień, kierownik jednostki informuje o tym Ministra Finansów oraz audytora wewnętrznego, uzasadniając brak podjęcia działań, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

23) w art. 58:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) certyfikaty: Certified Internat Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

c) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

d) uprawnienia biegłego rewidenta.”;

24) uchyla się art. 59--61;

25) w art. 62:

a) uchyla się ust. 2--4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W odniesieniu do jednostek podsektora samorządowego kompetencje Ministra Finansów w zakresie audytu wewnętrznego, z wyłączeniem wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.”,

c) uchyla się ust. 6;

26) w art. 63:

a) w ust. 1:

-- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje w szczególności:”,

-- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) zlecanie audytu wewnętrznego, za zgodą kierownika jednostki;

6) weryfikację i ocenę prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zlecenie wykonania audytu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może również nastąpić na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda kierownika jednostki.

1b. W zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, zadania Ministra Finansów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.”,

c) uchyla się ust. 3 i 4;

27) uchyla się art. 64--67;

28) w art. 79 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwot deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych emisją papierów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.”;

29) w art. 96 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.”;

30) w art. 97 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) finansowanie programów i projektów, na których realizację uzyskano środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4;”;

31) w art. 99:

a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. d,

b) w ust. 2:

-- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12;”,

-- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wykaz programów operacyjnych oraz wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4;”,

-- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) limity wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4;”,

-- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) wykaz wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004--2006 oraz programów operacyjnych wraz z wykazem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ich ramach;

9) zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1, 3a i 4, w podziale na poszczególne okresy realizacji;”;

32) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej w podziale na: części, działy, rozdziały klasyfikacji wydatków oraz kategorie (grupy) wydatków, z wyodrębnieniem wydatków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4.”;

33) w art. 101 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Z budżetu państwa, w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej, mogą być udzielane pożyczki:”;

34) w art. 103 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dochody, o których mowa w art. 96 pkt 16.”;

35) w art. 106 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dalej „dotacjami rozwojowymi”;”;

36) uchyla się art. 118;

37) w art. 120:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Materiały do projektu ustawy budżetowej opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów dysponenci części budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3a.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, z wyłączeniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 8.”,

d) w ust. 5:

-- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów, o których mowa w ust. 3 i 3a oraz w art. 41 a, w tym:”,

-- w pkt 6 na końcu dodaje się średnik oraz pkt 7 w brzmieniu:

„7) projektów rocznych planów finansowych jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12”;

38) w art. 124 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją.”;

39) w art. 133:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 15 października, z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz rezerw przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podziału rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, z wyłączeniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;

40) w art. 137 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) tryb i zasady wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji wieloletnich, programów wieloletnich oraz innych wydatków majątkowych.”;

41) uchyla się art. 142;

42) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 157, podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 15 lutego następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu.”;

43) w art. 148:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ministrowie będący dysponentami więcej niż jednej części budżetowej mogą dokonywać przeniesień wydatków między częściami w ramach jednego działu i rozdziału budżetu państwa. O podjętych decyzjach ministrowie informują niezwłocznie Radę Ministrów. Rada Ministrów może uchylić decyzję ministra.”;

44) po art. 148 dodaje się art. 148a w brzmieniu:

Art. 148a. 1. Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dokonuje przeniesień między częściami i działami budżetu państwa wydatków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie informuje Radę Ministrów o przyczynach wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Rada Ministrów może uchylić decyzję Ministra Finansów o przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1.”;

45) w art. 150 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie inwestycji i programów wieloletnich, ujętych w wykazach, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4 i 5, nie mogą być, z zastrzeżeniem ust. 2, wykorzystane na inne cele.”;

46) w art. 151 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wydatki wyższe niż planowane mogą być dokonywane bez zmiany planu, jeżeli znajdują pokrycie w ponadplanowych przychodach i pozostałości środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody ministra nadzorującego państwowy fundusz celowy lub dysponującego nim.

3. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu mogą być dokonywane, przez organy lub dysponenta funduszu, po uzyskaniu zgody ministra nadzorującego państwowy fundusz celowy wydanej po uzyskaniu opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.”;

47) w art. 153 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.”;

48) w art. 154:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczących wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów, o których mowa w art. 206, Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, może utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do niej zablokowane kwoty wydatków, po poinformowaniu sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Rezerwę, o której mowa w ust. 7, przeznacza się na finansowanie tych programów lub projektów, o których mowa w art. 206, w których realizacji nie występują opóźnienia.”;

49) w art. 157:

a) w ust. 2:

-- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeznaczone na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4.”,

-- uchyla się pkt 3 i 4,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może wskazać środki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznaczone na:

1) integrację społeczną,

2) poprawę jakości kształcenia,

3) rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw

-- w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego, do których nie stosuje się przepisów ust. 7 i 8, uwzględniając rodzaje beneficjentów, rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy ich realizacji.

8b. Środki finansowe, o których mowa w ust. 8a, pozostają na rachunkach beneficjentów programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i mogą być wydatkowane w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie 21 dni od dnia określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 3.”;

50) w art. 158 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) informacje o wykonaniu zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów tych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją, a także o wydatkach poniesionych na ich realizację.”;

51) po art. 165 dodaje się art. 165a w brzmieniu:

Art. 165a. 1. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

2. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

3. Do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;

2) dochody ze sprzedaży majątku;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

5. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) zakup i objęcie akcji;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

6. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.”;

52) w art. 168 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

53) w art. 169 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3;

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.”;

54) w art. 170 ust. 3--5 otrzymują brzmienie:

„3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.

5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.”;

55) w art. 172:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto zobowiązania.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są publikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)).”;

56) w art. 181 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie, o której mowa w art. 180, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.”;

57) w art. 184 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;”;

58) w art. 186 w ust. 8:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) terminy odprowadzania dochodów budżetu państwa, pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego.”;

59) w art. 188:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zarząd województwa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu samorządu województwa w zakresie środków przeznaczonych na realizację regionalnych programów operacyjnych, dla których samorząd województwa jest instytucją zarządzającą.

1b. Zmiany, o których mowa w ust. 1a, mogą być dokonywane w związku z wnioskiem beneficjenta pomocy udzielanej ze środków przewidzianych na realizację regionalnych programów operacyjnych, wyłącznie w ramach przyznanych środków.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”;

60) po art. 189 dodaje się art. 189a w brzmieniu:

Art. 189a. Przepis art. 130 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”;

61) w art. 191:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, wygasają z upływem roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4.”;

62) w art. 195 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.”;

63) w art. 196 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego składa sprawozdanie o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki.”;

64) w art. 198 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację, o której mowa w art. 197 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.”;

65) dział V otrzymuje brzmienie:

„Dział V

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Art. 200. 1. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro.

2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów rachunku bankowego.

3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego dokonują wypłat w złotych lub w euro na podstawie dyspozycji Ministra Finansów lub jego pełnomocników.

4. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Nie stanowią dochodów budżetu państwa środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 4, jeżeli dotyczą programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) oraz programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9.11.2006, str. 1).

Art. 201. 1. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 3a i 4, stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, przychody innych jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek spoza tego sektora, jeżeli jednostki te otrzymały te środki bezpośrednio od dawcy środków, chyba że możliwość otrzymania tych środków wynika z umowy międzynarodowej lub porozumienia pomiędzy organem administracji rządowej a dawcą środków.

2. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, są:

1) przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy;

2) wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie, o której mowa w pkt 1, lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu.

3. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

4. Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, a także środków przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków, stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.

Art. 202. 1. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są przeznaczone na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

2. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, mogą być wykorzystane na:

1) finansowanie wydatków państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;

2) dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, będących beneficjentami tych środków;

3) finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu operacyjnego finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektu w ramach takiego programu.

Art. 203. 1. Samorząd województwa, będący instytucją zarządzającą w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, otrzymuje z budżetu państwa, w formie zaliczki, dotację rozwojową na realizację regionalnego programu operacyjnego.

2. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż limit wydatków, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 6.

3. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód samorządu województwa.

Art. 204. 1. Samorząd województwa, będący instytucją zarządzającą, udziela dotacji beneficjentom regionalnych programów operacyjnych.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, udzielone jednostce samorządu terytorialnego, stanowią dochód tej jednostki.

Art. 205. Przepisy art. 203 i 204 stosuje się odpowiednio do programów operacyjnych, dla których samorząd województwa jest instytucją pośredniczącą.

Art. 206. 1. Programy operacyjne ujmowane są w załączniku do ustawy budżetowej.

2. Dla każdego programu operacyjnego w załączniku, o którym mowa w ust. 1, określa się:

1) instytucję zarządzającą;

2) środki na realizację programu, w tym:

a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

b) środki pochodzące z budżetu państwa,

c) środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

d) inne publiczne środki krajowe,

e) inne środki;

3) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej;

4) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację programu, w szczegółowości określonej w pkt 2;

5) plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programów, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, są określane w uchwałach organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

4. W terminie do dnia 15 sierpnia gminy i powiaty realizujące programy operacyjne przedkładają zarządowi województwa informację o środkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizację programów operacyjnych wynikających z uchwał.

5. W terminie do dnia 31 sierpnia zarząd województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zbiorczą informację o środkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizację programów operacyjnych w województwie.

Art. 207. 1. Jednostki realizujące program mogą zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów z beneficjentami programów operacyjnych, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów i wydatków, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 6 i 8.

2. Na wniosek instytucji zarządzającej minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających łączną kwotę wydatków programu operacyjnego, o której mowa w art. 206 ust. 2 pkt 2, nie więcej jednak niż o 10 % łącznej kwoty wydatków. O wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów.

Art. 208. 1. Wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, 3a i 4, są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom lub wykonawcom, mając na względzie:

1) rodzaje realizowanych projektów;

2) koszt projektu;

3) konieczność zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania wydatków na realizację programów i  projektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004--2006, uwzględniając rodzaj realizowanych projektów.

Art. 209. 1. Szczegółowe warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 202, określa umowa zawarta przez dysponenta środków z beneficjentem dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;

2) kwartalny harmonogram dokonywania wydatków w ramach programu lub projektu;

3) wysokość środków przyznanych beneficjentowi i tryb przekazywania tych środków;

4) zobowiązanie do poddania się kontroli przez beneficjenta i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia;

5) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków;

6) formy zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy;

7) warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji programu lub projektu;

8) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny;

9) inne postanowienia wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych.

3. W przypadku gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, warunki, o których mowa w ust. 1, określone zostają w porozumieniu zawartym z instytucją pośredniczącą lub wdrażającą. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem pkt 2, 4 i 6.

Art. 210. 1. Dotacje przekazane na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, podlegają rozliczeniu, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu.

2. Dotacje przekazane na finansowanie programów operacyjnych podlegają rozliczeniu w terminie określonym w umowie z dysponentem tych środków, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zakończenia programu.

Art. 211. 1. W przypadku gdy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, a także środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków lub dotacji, o których mowa w art. 202, są:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-- podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę przekazujące te środki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4. Przepisy art. 145 ust. 2--5 stosuje się odpowiednio.

2. Wykorzystanie środków, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 1 pkt 1 powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu, określonego w umowie o której mowa w art. 209 ust. 1, wyklucza prawo otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 57 tej ustawy.

6. Uprawnienia organu podatkowego określonego w dziale III Ordynacji podatkowej przysługują:

1) instytucji zarządzającej -- jako organowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego -- jako organowi odwoławczemu.

7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 212. Środki budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej są wydatkowane przez agencje płatnicze, o których mowa w odrębnych przepisach, zgodnie z ustalonymi procedurami.

Art. 213. Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy nad agencjami płatniczymi, o których mowa w art. 212.

Art. 214. 1. Należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których mowa w ust. 1, a także wskaże organy do tego uprawnione, z uwzględnieniem:

1) przesłanek uzasadniających umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty tych należności;

2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu należności;

3) właściwości organów uprawnionych do umarzania należności w całości lub w części, odraczania lub rozkładania ich spłaty na raty w zależności od wysokości kwoty udzielonej ulgi.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opiniuje projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w art. 20 ust. 2;”;

2) w art. 20:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) projekt rocznego planu finansowego Agencji;

2) projekt rocznego planu finansowego Zasobu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddziałów terenowych.”;

3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierunki rozdysponowania środków finansowych, stanowiących mienie Zasobu, określa się w projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2.”;

4) w art. 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, do wysokości określonej w rocznym planie finansowym Agencji.

2. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, obciążających mienie Zasobu, wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i do wysokości określonej w rocznym planie finansowym Zasobu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kontroluje realizację planów finansowych Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1;”;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji ustala jej Prezes, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ocenia projekty rocznych planów finansowych oraz sprawozdania z rocznej działalności Agencji;”;

2) w art. 12 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, projektu rocznego planu finansowego Agencji, który następnie jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji sporządza:

1) projekt rocznego planu finansowego, który przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”;

2) w art. 16:

a) w ust. 2:

-- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;”,

-- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.”;

3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzględniając sposób opracowania projektu planu finansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania środkami finansowymi.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej projektów rocznych planów finansowych,”;

2) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, po przyjęciu przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej i zatwierdzeniu przez właściwego ministra, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie projektów rocznych planów działania Agencji,”;

2) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji,”;

3) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania, w którego skład wchodzi plan finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.10)).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projekt rocznego planu działania, wraz z opinią Rady oraz po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”,

c) uchyla się ust. 5 i 5a,

d) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw pracy i minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawiają swoje opinie w terminie 7 dni.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą gospodarki finansowej UDT jest roczny plan finansowy UDT, którego projekt zatwierdza Prezes UDT w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”;

2) w art. 61:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawą gospodarki finansowej TDT jest roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza minister właściwy do spraw transportu i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza wynik finansowy i jego podział.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. -- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217) w art. 417:

1) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zawartość projektów rocznych planów finansowych;

3) terminy opracowywania projektów rocznych planów finansowych.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje projekt rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zatwierdzanie projektów rocznych planów finansowych Centrum Akredytacji;”;

2) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Akredytacji jest roczny plan finansowy, którego projekt zatwierdza Dyrektor Centrum i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.13)) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

Art. 22a. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy, którego projekt sporządza Rzecznik i wraz z opinią Rady Ubezpieczonych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz sporządzania projektu planu finansowego Agencji.”;

2) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, Prezes Agencji, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) w art. 56b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) w ust. 1:

-- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowuje roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego;”,

-- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) opracowuje projekt rocznego planu finansowego;”,

b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu finansowego;”;

3) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega:

1) roczny program działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 -- w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten program został sporządzony;

2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 -- w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a. Po zatwierdzeniu projekt zostaje przekazany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister zatwierdza roczny plan działalności oraz projekt rocznego planu finansowego Instytutu; zatwierdzony projekt rocznego planu finansowego Instytutu jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”;

2) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu, a także występowanie do ministra z wnioskami w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Instytutu;”;

3) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opiniowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu;”.

Art. 17. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się pkt 6;

2) w art. 10 uchyla się ust. 3.

Art. 18. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

Art. 8a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zleca wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie zadań wynikających z ustawy.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944--1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.15).”;

2) w art. 5 w ust. 7 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) pkt 24 -- kierownik jednostki sektora finansów publicznych.”.

Art. 20. W odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074), środków przedakcesyjnych i środków przejściowych stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w zakresie prefinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej -- także akty wykonawcze wydane na ich podstawie, z wyjątkiem art. 42, art. 43, art. 97 ust. 1 pkt 10, art. 100 ust. 2, art. 120 ust. 3,3a i 5, art. 124 pkt 9, art. 133 ust. 1 i 2a, art. 137 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1a, art. 157 ust. 8a i 8b i art. 208 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 21. Do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stanowiących rozliczenie pożyczek, o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Art. 22. Do czasu zakończenia realizacji:

1) programów finansowanych z udziałem Środków Przejściowych, o których mowa w art. 34 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33),

2) programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju

-- z budżetu państwa mogą być udzielane nieoprocentowane pożyczki na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji tych programów.

Art. 23. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 60 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się audytorami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 58 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 24. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 207 i 208 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Art. 25. 1. Ustawa ma zastosowanie do wykonywania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007, z zastrzeżeniem ust. 2--4.

2. Do uchwał budżetowych na rok 2007 stosuje się art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić o zastosowaniu przepisów art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do opracowania uchwały budżetowej na rok 2007.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. -- Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ustawę z dnia 30 czerwca 2006 r. o kinematografii, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej i ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944--1990 oraz treści tych dokumentów.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i Nr 208, poz. 1541.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 235, poz. 1700.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 220, poz. 1600.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.