Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów
Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2000 nr 93 poz. 1028
Tytuł:Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów
Data ogłoszenia:2000-11-03
Data wejscia w życie:2000-11-18

1028

USTAWA

z dnia 21 września 2000 r.

o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów.

Art. 1. Świadczenia wypłacane ofiarom i ich spadkobiercom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej, w tym związane z pracą niewolniczą i przymusową, są wolne od podatków i opłat.

Art. 2. Świadczeń, o których mowa w art. 1, nie wlicza się do dochodów, od których zależy prawo do określonych odrębnymi przepisami świadczeń lub ich wysokość.

Art. 3. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie jest zwolniona z podatków od kwot przekazanych jej na dokonanie wypłat świadczeń, o których mowa w art. 1, oraz na realizację projektów służących celom statutowym.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski