Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r
Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1997 nr 80 poz. 491
Tytuł:Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r
Data ogłoszenia:1997-07-18
Data wejscia w życie:1997-07-18
Data ujednolicenia:1998-07-01


491

USTAWA

z dnia 17 lipca 1997 r.

o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Art. 1. 1. Osobom, które wskutek powodzi poniosły straty w gospodarstwie domowym w wyniku zalania mieszkań, przysługuje jednorazowa zapomoga pieniężna.

2. Jednorazowa zapomoga pieniężna przysługuje w wysokości 3 000 zł na gospodarstwo domowe.

2a. Jednorazowa zapomoga finansowa lub pomoc przekazana w postaci rzeczowej przysługuje także uczniom wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z gospodarstw domowych, o których mowa w ust. 1, i przeznaczana jest na zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z pobieraniem nauki. Decyzje o wartości i formie pomocy rzeczowej oraz kwocie zapomogi podejmuje miejski (gminny) ośrodek pomocy społecznej w porozumieniu z dyrekcją właściwej szkoły.

2b. Kwota przyznana gminie (miastu) na realizację zadania określonego w ust. 2a stanowi iloczyn liczby uczniów, o których mowa w tym przepisie, i kwoty 500 zł.

3. Na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu zapomogę przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami rady gminy.

Art. 2. 1. Członkom rodziny osoby, która zmarła w związku z powodzią, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości jednorazowego odszkodowania przewidzianego ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 100, poz. 461).

2. W okresie od 1 września 1997 r. do 31 grudnia 1997 r. prawo do zasiłku rodzinnego na członków rodziny uprawnionego, który został dotknięty skutkami powodzi, przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

3. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków przyznanych z budżetu państwa.

Art. 3. 1. W przypadku jeżeli dla ratowania szczególnie ważnych obszarów zagrożonych powodzią podjęto decyzję o skierowaniu wód zalewowych w inny obszar, to osobom, które w wyniku tej decyzji poniosły straty, przysługuje pełne odszkodowanie.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb udzielania odszkodowań, o których mowa w ust. 1.

Art. 4. 1. Przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy stanowi faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią.

2. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z przyczyny, o której mowa w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do odpowiedniej części wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy przez okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania wobec pracowników, których uprawnienie do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu powodzi lub do innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tego tytułu wynika z odrębnych przepisów.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłaca pracodawca.

5. W wypadku braku środków na wynagrodzenie, spowodowanego przejściowym zaprzestaniem działalności wskutek powodzi, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Decyzję o przyznaniu środków na wypłatę tego wynagrodzenia podejmuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy na podstawie pisemnego wniosku pracodawcy.

Art. 5. 1. W razie braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

1) czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,

2) wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej

-- przez pracodawcę, który wskutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, Minister Pracy i Polityki Socjalnej może zarządzić przekazanie pracodawcy brakujących środków w formie nie oprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może podlegać zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości określonej w art. 81 § 1 Kodeksu pracy, nie wyższej jednak niż 3 zł za godzinę, 24 zł za dzień lub 600 zł za miesiąc -- odpowiednio do czasu niewykonywania pracy w okresie, o którym mowa w ust. 4.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może podlegać zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości nie wyższej niż 5 zł za godzinę, 40 zł za dzień lub 1.000 zł za miesiąc -- odpowiednio do czasu wykonywania pracy w okresie, o którym mowa w ust. 4.

4. Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 i 2 za okres nie dłuższy niż od dnia 1 lipca 1997 r. do dnia 30 września 1997 r.

5. Przekazanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę wynagrodzenia określonego w ust. 1 następuje na pisemny wniosek pracodawcy zawierający oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wynagrodzenia, określenie okresu, za który przysługuje wynagrodzenie podlegające zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kwoty tego wynagrodzenia; do wniosku załącza się wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje pracodawca zgodnie z wykazem pracowników, o którym mowa w ust. 5, zweryfikowanym i zatwierdzonym przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

7. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia:

1) określi wzory wniosku i wykazu, o których mowa w ust. 5, tryb ich składania i rozpatrywania, sposób przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokonywania wypłaty wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady zwrotu Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwot przekazanych pracodawcy,

2) może, w uzgodnieniu z Radą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wydłużyć okres, o którym mowa w ust. 4.

Art. 6. Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na cele związane z pomocą i likwidacją skutków powodzi na rzecz pracowników innego pracodawcy.

Art. 7. 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane w bieżącym planie finansowym mogą być przeznaczone na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją, z powodu powodzi, miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

2) pożyczki zakładom pracy chronionej, które poniosły straty w wyniku powodzi,

3) utrzymanie zagrożonych likwidacją warsztatów terapii zajęciowej z powodu powodzi,

4) zakup sprzętu rehabilitacyjnego utraconego w wyniku powodzi.

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb realizacji przepisów ust. 1.

Art. 8. Zakład pracy chronionej może przekazać środki zakładowego funduszu rehabilitacji na rzecz innego zakładu pracy chronionej, który poniósł straty w wyniku powodzi, z przeznaczeniem na pomoc dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tym zakładzie.

Art. 9. Pożyczki przyznane przed powodzią ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) osobom niepełnosprawnym na działalność gospodarczą,

2) zakładom pracy chronionej

-- mogą być umarzane w 100%, jeżeli w związku z powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty pożyczki.

Art. 10. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy nie objętej treścią umowy o pracę, jeżeli jest to konieczne w związku z usuwaniem skutków powodzi u tego pracodawcy, a praca ta nie zagraża zdrowiu pracownika. W takim wypadku pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Art. 11. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio przy likwidacji skutków powodzi nie podlega wliczeniu do limitu godzin nadliczbowych, o którym mowa w art. 133 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 11a. 1. Rejonowy urząd pracy może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403 i Nr 93, poz. 569), zwanej dalej „ustawą o zatrudnieniu”, zwrotu przez okres 12 miesięcy poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych zamieszkałych w gminach, o których mowa w ust. 7, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak iloczynu 2-krotnego najniższego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych bezrobotnych -- pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników.

2. W wypadku gdy pracodawca nie dotrzyma warunku określonego w ust. 1, kierownik rejonowego urzędu pracy może zmniejszyć kwotę refundacji proporcjonalnie do zmniejszenia liczby zatrudnionych pracowników.

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio do pracodawcy, którego zakład pracy jest zlokalizowany w gminie wymienionej w wykazie, o którym mowa w ust. 7, na obszarze której wystąpiła powódź, z tym że do pracodawcy tego nie stosuje się warunku zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w ust. 1.

4. Na wniosek organizatora robót publicznych wykonywanych w gminie wymienionej w wykazie, o którym mowa w ust. 7, kierownik rejonowego urzędu pracy może wyrazić zgodę na refundowanie z Funduszu Pracy rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych, jednakże w wysokości nie wyższej niż 35% kwoty wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych z Funduszu Pracy.

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej może, w drodze rozporządzenia, wydłużyć okresy, o których mowa w ust. 1, a także w art. 2 ust. 1 pkt 18 i 21 oraz w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o zatrudnieniu, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych gmin wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 7.

6. Kierownik rejonowego urzędu pracy może udzielić z Funduszu Pracy nie oprocentowanej pożyczki w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o zatrudnieniu podmiotowi gospodarczemu zatrudniającemu do 20 pracowników na terenie gmin wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 7, na sfinansowanie kosztów wznowienia tej działalności, jeżeli jej prowadzenie wskutek powodzi było niemożliwe.

7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, mające na celu likwidację skutków powodzi.

Art. 11b. 1. Pożyczka, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zatrudnieniu, może zostać umorzona w kwocie pozostałej do spłaty wraz z odsetkami, jeżeli zorganizowane miejsce pracy uległo zniszczeniu wskutek powodzi; w wypadku gdy pożyczka została udzielona na zorganizowanie więcej niż jednego dodatkowego miejsca pracy i nie wszystkie zorganizowane miejsca pracy uległy zniszczeniu, kwota pozostała do spłaty pożyczki wraz z odsetkami może być umorzona w części lub w całości.

2. Pożyczka, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu, może zostać umorzona w kwocie pozostałej do spłaty wraz z odsetkami, jeżeli dalsze prowadzenie działalności, na którą udzielono pożyczki, jest niemożliwe wskutek powodzi.

3. Umorzenia pożyczki wraz z odsetkami, w wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje kierownik rejonowego urzędu pracy, w drodze decyzji, na wniosek pożyczkobiorcy lub z urzędu w wypadku śmierci pożyczkobiorcy.

Art. 11c. 1. Kierownik rejonowego urzędu pracy może, na wniosek osoby uprawnionej, przyznać jej prawo do zasiłku dla bezrobotnego lub zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego -- za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się tej osoby w rejonowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią.

2. Bezrobotnym zamieszkałym w gminach wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 11a ust. 7, którzy w okresie od dnia 7 lipca 1997 r. do dnia 31 lipca 1997 r. utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, przysługuje od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 30 dni.

Art. 11d. 1. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na bezzwrotną pomoc osobom fizycznym będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego oraz osobom fizycznym prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej, w okresie odbudowy ich gospodarstw rolnych, które uległy zniszczeniu lub poniosły znaczne straty wskutek powodzi.

1a. W przypadku gdy posiadaczem gospodarstwa rolnego jest więcej niż jedna osoba lub gdy dział specjalny produkcji rolnej prowadzi kilka osób, pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przyznana jednemu współposiadaczowi gospodarstwa rolnego lub jednej z osób prowadzących dział specjalny produkcji rolnej.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ubiegania się o pomoc, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowe warunki uprawniające do ubiegania się o tę pomoc.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, w formie specjalnego świadczenia pieniężnego, przyznaje, w drodze decyzji, kierownik rejonowego urzędu pracy na wniosek osoby zainteresowanej po zaopiniowaniu przez zarząd gminy właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego.

4. Specjalne świadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być przyznane w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu, na okres do 12 miesięcy, z tym że wypłata tego świadczenia następuje w okresach miesięcznych z dołu.

5. Specjalne świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne.

6. Kierownik rejonowego urzędu pracy może, na wniosek zainteresowanego, skierować osobę fizyczną będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego oraz osobę fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej, w okresie odbudowy ich gospodarstw rolnych, które uległy zniszczeniu lub poniosły znaczne straty wskutek powodzi, oraz jego domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie do wykonywania pracy w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

7. Specjalne świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje osobie, która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnego lub utraciła prawo do tego zasiłku z innego powodu niż wyczerpanie okresu jego pobierania albo podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu.

Art. 11e. Rada Ministrów, określając, na podstawie art. 37i ust. 1 ustawy o zatrudnieniu, województwa lub rejony administracyjne (gminy), w których regionalne programy mające na celu restrukturyzację gospodarki mogą być wspierane środkami budżetu państwa określonymi na ten cel w ustawie budżetowej, może uwzględnić również te województwa lub rejony, na obszarze których wystąpiła powódź.

Art. 12. 1. Posiadaczom gospodarstw rolnych oraz osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej na obszarach dotkniętych powodzią przysługuje pomoc w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym, udzielana za pośrednictwem gminy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na możliwości otrzymania z Agencji Rynku Rolnego na każdy hektar użytków rolnych zalanych przez powódź:

1) nieodpłatnie jednej tony pszenicy lub

2) równowartości ceny minimalnej jednej tony pszenicy.

3. Udzielenie pomocy następuje na wniosek osoby poszkodowanej, złożony niezwłocznie w gminie, na której terenie została wyrządzona szkoda przez powódź.

4. Gmina, w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r., zgłosi do Agencji Rynku Rolnego zbilansowane potrzeby w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 2.

5. Z budżetu państwa zostanie zrekompensowana Agencji Rynku Rolnego równowartość udzielonej nieodpłatnie pomocy w naturze oraz wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego posiadaczom gospodarstw rolnych dotkniętych klęską powodzi.

Art. 13. Agencja Rynku Rolnego, wykorzystując zapasy produktów rolnych i żywnościowych, w tym także zapasy rezerw państwowych, udostępni gminie pszenicę lub środki finansowe, o których mowa w art. 12 ust. 2.

Art. 13a. Agencja Rynku Rolnego na cele pomocowe, o których mowa w art. 12 ust. 2, może zaciągnąć kredyt bankowy.

Art. 14. 1. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej w okresie do 31 października 1997 r. udzielają bezpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) poszkodowanym w wyniku powodzi i z tego powodu znajdującym się w niedostatku.

2. Podstawą do bezpłatnych świadczeń jest zaświadczenie wydane przez organ gminy, stwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Art. 15. 1. Wojewoda, w razie zagrożenia epizootycznego lub epidemicznego, może:

1) nakazywać lekarzom weterynarii wykonywanie czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia,

2) wyznaczyć osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych

-- określając rodzaj i zakres czynności do wykonania.

2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest odpłatne i nie jest zatrudnieniem w rozumieniu Kodeksu pracy.

Art. 16. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

1) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 2, otrzymane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych albo od osób prawnych na usuwanie skutków powodzi,

2) darowizny otrzymane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na cele określone w pkt 1,

3) kwoty umorzonych pożyczek przyznanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a) osobom niepełnosprawnym -- na działalność gospodarczą,

b) zakładom pracy chronionej -- na cele inwestycyjne

-- jeżeli w związku z powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty tych pożyczek,

4) zapomogę pieniężną oraz świadczenie pieniężne, o których mowa w art. 1 i 2,

5) kwoty umorzonych na podstawie art. 11b pożyczek przyznanych ze środków Funduszu Pracy,

6) specjalne świadczenie, o którym mowa w art. 11d.

2. Jeżeli przychody wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 zostały wydatkowane na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164 i Nr 71, poz. 449) oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153 i Nr 79, poz. 484).

3. Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn darowizny otrzymane przez osoby fizyczne poszkodowane w wyniku powodzi.

4. Zwalnia się z opłaty skarbowej:

1) podania i załączniki do podań składanych przez osoby i jednostki poszkodowane w wyniku powodzi w lipcu 1997 r.,

2) czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia związane z odtwarzaniem dokumentów utraconych lub zniszczonych w powodzi, o której mowa w pkt 1.

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, stosuje się do dnia 31 grudnia 1998 r.

Art. 16a. 1. Minister Skarbu Państwa, na wniosek dotkniętej skutkami powodzi spółki, będącej stroną umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania, złożony w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r., może dokonać zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa; do wniosku spółka dołącza oszacowanie strat poniesionych wskutek powodzi.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nie spłaconej części należności z tytułu umów sprzedaży przedsiębiorstw oraz akcji spółek należących do Skarbu Państwa, dotkniętych skutkami powodzi.

Art. 17. 1. Na obszarach dotkniętych powodzią, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 czerwca 1998 r., do wydobywania kopalin pospolitych w celu likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. --Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, na obszarach dotkniętych powodzią wydobywanie kopalin pospolitych w celu likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi następuje na podstawie decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), wydanej niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

3. Wniosek o wydanie decyzji na wydobywanie kopaliny, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o decyzję,

2) prawo wnioskodawcy do terenu, na którym ma być wydobywana kopalina,

3) rodzaj kopaliny, która ma być przedmiotem wydobycia, oraz sposób jej wydobycia,

4) zobowiązanie wnioskodawcy, że wydobyta kopalina będzie wykorzystywana w całości do likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się:

1) podmiot wydobywający kopalinę,

2) rodzaj wydobywanej kopaliny,

3) sposób wydobywania kopaliny,

4) teren, na którym ma być wydobywana kopalina,

5) wymagania dotyczące wydobywania kopaliny, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

5. W wypadku wykorzystania kopaliny na inne cele niż określone w ust. 1, podmiot wydobywający kopalinę na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, podlega odpowiedzialności na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. -- Prawo geologiczne i górnicze.

6. Podmioty gospodarcze wydobywające kopalinę pospolitą na obszarach dotkniętych powodzią na podstawie koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują prawo do wydobywania tych kopalin na warunkach określonych w tych koncesjach.

Art. 18. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 lipca 1998 r. na terenach objętych powodzią:

1) nie stosuje się przepisów art. 82 ust. 1 pkt 1--3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -- Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 299),

2) odwołania od decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4--12 ustawy, o której mowa w pkt 1, nie wstrzymują wykonania tych decyzji,

3) odwołania od decyzji, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 46, poz. 296), nie wstrzymują wykonania tych decyzji.

Art. 19. 1. Upoważnia się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dysponowania środkami zgromadzonymi zgodnie z art. 87b ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 18 pkt 3, z opłat i kar na rzecz usuwania skutków powodzi do dnia 31 lipca 1998 r.

2. Do dysponowania środkami, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie ogólne zasady dysponowania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Art. 19a. Upoważnia się Ministra Skarbu Państwa do przeznaczania, do dnia 31 grudnia 1997 r., środków finansowych, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444, Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82, Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 106, poz. 675), na cele związane z usuwaniem skutków powodzi.

Art. 20. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli w jednostkach organizacyjnych (zakładach) znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią, może zaniechać, w całości lub w części, w okresie do dnia 31 grudnia 1997 r., wymierzania kar pieniężnych określonych przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy z dnia 24 października 1974 r. -- Prawo wodne, o ile naruszenie przepisów powołanych ustaw nastąpiło w związku z powodzią.

Art. 21. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 1998 r. zawiesza się organizowanie i funkcjonowanie Państwowej Straży Łowieckiej utworzonej mocą ustawy z dnia 13 października 1995 r. -- Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369).

Art. 22. 1. W 1997 r.:

1) Minister Finansów przedstawia komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu i Najwyższej Izbie Kontroli informację o przebiegu wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 1997 r., w terminie do dnia 10 września 1997 r.,

2) zarząd gminy, na terenie której wystąpiła powódź, przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 1997 r., w terminie 90 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

3) Minister Finansów może wyrazić zgodę na zmianę wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych uprzednio na finansowanie inwestycji centralnej; przepisu art. 27 ust. 2b i 2c ustawy, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się.

2. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się przepisu art. 53 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. -- Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 79, poz. 484).

Art. 23. 1. Należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz odsetek za zwłokę za czerwiec, lipiec i sierpień 1997 r. od zakładów pracy, które doznały szkód wskutek powodzi w lipcu 1997 r., mogą być umorzone na wniosek tych zakładów, umotywowany doznaniem wskutek powodzi poważnych szkód majątkowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do należnych, na podstawie odrębnych przepisów, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na zaopatrzenie emerytalne osób nie będących pracownikami.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Należności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz odsetek za zwłokę za III i IV kwartał 1997 r. oraz I i II kwartał 1998 r. od ubezpieczonych rolników, którzy doznali szkód wskutek powodzi w 1997 r., mogą być umorzone na ich wniosek umotywowany doznaniem poważnych szkód w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Art. 24. W wypadku zniszczenia wskutek powodzi dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego przyjmuje się:

1) wszelkie dokumenty oraz zeznania świadków na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,

2) wszelkie dokumenty na udowodnienie wysokości zarobków lub dochodów przyjmowanych do podstawy wymiaru świadczeń.

Art. 25. Minister Łączności może podejmować, wobec podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną lub pocztową, decyzje dotyczące usuwania doraźnych i długofalowych skutków powodzi oraz nakładać na te podmioty określone obowiązki w terminie do 30 czerwca 1998 r.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że art. 4, 10, 11 i 24 wchodzą w życie z mocą od dnia 6 lipca 1997 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski