Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 133 poz. 923
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych
Data ogłoszenia:2007-07-24
Data wejscia w życie:2007-08-08

923

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lipca 2007 r.

w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”, przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy,

b) sprawozdań o pomocy udzielonej na duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy;

2) zakres sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

3) okresy sprawozdawcze;

4) terminy składania sprawozdań;

5) wzory formularzy sprawozdań;

6) wzór formularza informacji, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy.

§ 2. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) kategorię podmiotu udzielającego pomocy;

4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

5) oznaczenie programu pomocowego -- w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego;

6) dzień udzielenia pomocy;

7) firmę beneficjenta pomocy;

8) identyfikator gminy, w której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

9) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

10) formę prawną beneficjenta pomocy;

11) wielkość beneficjenta pomocy;

12) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727);

13) wartość pomocy;

14) formę pomocy;

15) przeznaczenie pomocy;

16) źródło pochodzenia pomocy;

17) wskazanie kwartału albo roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Informację, o której mowa w § 1 pkt 6, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) oznaczenie programu pomocowego -- w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego;

4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

5) numer regionu oraz nazwę miejscowości, w których zlokalizowana jest inwestycja;

6) firmę beneficjenta pomocy;

7) adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

8) wielkość beneficjenta pomocy;

9) przedsiębiorstwa partnerskie lub związane beneficjenta pomocy;

10) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

11) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

12) rodzaj projektu inwestycyjnego;

13) wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych;

14) wartość kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą;

15) wartość nominalną pomocy oraz wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto;

16) dzień udzielenia pomocy;

17) szczegółowe warunki monitorowania i zwrotu pomocy;

18) nazwy produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1780);

19) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego;

20) krótki opis projektu inwestycyjnego.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 2, podaje się następujące informacje:

1) nazwę organu właściwego do poboru należności;

2) numer identyfikacji podatkowej organu właściwego do poboru należności (NIP);

3) województwo, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności;

4) wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;

5) rodzaje i wartość zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Podmiot udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne).

2. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, według stanu na koniec roku kalendarzowego (sprawozdanie roczne).

3. Sprawozdania kwartalne przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, a sprawozdania roczne -- w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

§ 7. Podmiot udzielający pomocy na duże projekty inwestycyjne sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.

§ 8. W zakresie sprawozdań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz informacji, o której mowa w § 1 pkt 6, rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań i informacji sporządzanych za trzeci kwartał 2007 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. (poz. 923)

Załącznik 1

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

Załącznik 2

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Załącznik 3

SPRAWOZDANIE O POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELONEJ NA DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE

Załącznik 4

SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH