Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 70 poz. 471
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Data ogłoszenia:2007-04-19
Data wejscia w życie:2007-04-19
Data ujednolicenia:2008-05-30

471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, zwany dalej „wnioskiem”;

3) kryteria oceny wniosku;

4) wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparcia.

§ 2. 1. Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej ,,Bankiem", od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego określa data stempla pocztowego tego operatora.

1a. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawców do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.

2. Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:

1) złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1;

2) niespełniający warunków określonych w art. 4, 7, 13, 14, 15 i 16 ustawy;

3) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 1a.

§ 3. 1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie lub na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym:

a) oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów wszystkich działek, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, a jeżeli planowany zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę -- potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2) ), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ;

3) projekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której realizowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, planowanym uzbrojeniem terenu, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę -- dokumentację projektową wykonaną zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a) rodzaju przedsięwzięcia,

b) powierzchni użytkowych budynków lub ich części oraz liczby miejsc w sypialniach,

c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A. albo 2.B., o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia -- wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych, a także wartości lub przewidywanej wartości granicznej E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zależności od wartości współczynnika kształtu budynku (A/V),

d) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem uzbrojenia terenu, przyłączy technicznych oraz obiektów i urządzeń związanych z budynkiem;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a) kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

b) kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c) kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b.

§ 4. Jeżeli w danym półroczu wynikające z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach puli przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć nie przekracza wysokości tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski spełniają warunki określone w art. 4, 7, 13, 14, 15 i 16 ustawy oraz § 2 ust. 1 i § 3.

§ 5. 1. W przypadku konieczności dokonania wyboru przedsięwzięć, o którym mowa w art. 11 ustawy, Bank ocenia wnioski i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie w dostępie do wsparcia przesądza kryterium: „Liczba osób w noclegowni” lub „Liczba osób w domu dla bezdomnych”, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

§ 6. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1) informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom -- w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków -- w przypadku, o którym mowa w § 5. 

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższe oceny punktowe, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia.

§ 8. Wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparcia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. 1. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia składanych w 2007 r.:

1) wnioski składa się w Banku od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja i od dnia 1 października do dnia 31 października;

2) Bank, po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawców do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia;

3) Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, albo wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 maja oraz do dnia 31 października.

2. Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 9a. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia składanych w 2008 r. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, albo wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 15 lipca oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: A. Kalata

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. (poz. 471)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -- zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243).