Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych
Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 153 poz. 1764
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wejscia w życie:2002-01-01

1764

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1.  1. Źródłem przychodów jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej „jednostką”, są przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością, w szczególności pochodzące ze sprzedaży:

1) badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników,

2) patentów, praw ochronnych, licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych, projektów wynalazczych stanowiących własność jednostki oraz innych rezultatów naukowych i technicznych,

3) prac z zakresu działalności wspomagającej badania,

4) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego,

5) produkcji doświadczalnej,

6) urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.

2. Źródłem przychodów jednostki może być dotacja budżetowa podmiotowa, przedmiotowa lub celowa, przeznaczona na finansowanie albo dofinansowanie działalności lub realizacji zadań, przyznawana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. Sposób rozliczeń z tytułu zrealizowanych badań naukowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych oraz ekspertyz, opinii i ocen naukowych, a także sposób dysponowania wynikami tych prac określają umowy zawierane przez jednostkę, a w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 3. W księgach rachunkowych jednostka wyodrębnia dla celów podatkowych działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

§ 4.  1. Jednostka tworzy następujące fundusze:

1) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej,

2) zakładowy fundusz nagród,

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Jednostka może utworzyć fundusz wdrożeniowy.

§ 5.  1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej odzwierciedla wartość majątku jednostki.

2. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zwiększany o:

1) odpis z zysku netto,

2) darowizny i spadki.

3. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zmniejszany o straty bilansowe.

§ 6. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z przepisami o rachunkowości i o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 7.  1. Jednostka tworzy zakładowy fundusz nagród w ciężar kosztów działalności w bieżącym roku obrotowym, do wysokości odpisu 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników tej jednostki w poprzednim roku obrotowym, uwzględniając składniki wynagrodzeń przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor jednostki.

3. Odpisu nie dokonuje się, jeżeli jego dokonanie powodowałoby w bieżącym roku obrotowym ujemny wynik finansowy lub zwiększałoby ujemny wynik jednostki.

4. Odpisu dokonuje się zaliczkowo w bieżącym roku obrotowym, z tym że wypłata nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki.

5. Warunki wypłat ze środków zakładowego funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania.

§ 8. Jednostka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 9.  1. Jednostka tworzy fundusz wdrożeniowy ze środków przekazanych jej na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tej jednostki, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia.

2. Środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki wypłat nagród ze środków funduszu wdrożeniowego określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin ustalony przez jednostkę.

§ 10.  1. Zysk netto jednostki przeznacza się na zwiększenie:

1) funduszu jednostki badawczo-rozwojowej,

2) zakładowego funduszu nagród,

3) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2. Podziału zysku netto dokonuje dyrektor jednostki po zasięgnięciu opinii rady naukowej i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ sprawujący nadzór nad jednostką.

§ 11. Jednostki prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 72, poz. 318).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Nauki: M. Kleiber