Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 225 poz. 1640
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Data ogłoszenia:2006-12-08
Data wejscia w życie:2007-01-01

1640

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) format i tryb przekazywania przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w formie dokumentu elektronicznego, jednorazowej informacji o otwartych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., zwanej dalej „informacją o rachunkach”;

2) wzór informacji o rachunkach.

§ 2. 1. Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML Formaty danych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

2. Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.

3.  Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:

1) drogą teletransmisji albo

2) na nośniku CD-ROM lub DVD.

§ 3. 1. Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.

2. Informacja o rachunkach jest przekazywana do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przekazywanie informacji o rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny. Mechanizmy komunikacji powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:

1) operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. -- Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2));

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.

5. Osoba doręczająca informację o rachunkach potwierdza jej przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora publicznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą, na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem „Informacja o rachunkach -- w kancelarii nie otwierać”.

7. Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. 1. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytową, w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaże skorygowaną informację o rachunkach w terminie 30 dni od dnia ujawnienia błędów. Skorygowana informacja jest przekazywana z wykorzystaniem takiej samej formy, jaka została użyta do przekazania informacji o rachunkach.

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub naruszenia wymagań określonych w rozporządzeniu, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zażądać od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ponownego przekazania informacji o rachunkach.

3. W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytową jest zobowiązana do ponownego przekazania informacji o rachunkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytową powtórnie przekazuje informację o rachunkach w oddzielnej przesyłce, a jeżeli informacja została przekazana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2, należy dodatkowo umieścić na etykiecie nośnika dopisek „przesyłka powtórna”.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Załącznik 1


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.