Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 102 poz. 948
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Data ogłoszenia:2003-06-10
Data wejscia w życie:2003-06-15
Data ujednolicenia:2009-08-21

948

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa zawodowego, oraz wzór świadectwa zawodowego, regulamin działania komisji egzaminacyjnej, regulamin przeprowadzenia egzaminu i tryb jego składania oraz sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

2) wysokość opłat egzaminacyjnych za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych, za wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie za równoważne z nim świadectwa wydanego przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenie w zakresie gier i zakładów wzajemnych;

3) szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych;

4) szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier;

5) warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier;

6) elementy rejestru podatku od gier.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

ROZDZIAŁ 2

Świadectwa zawodowe

§ 3. 1. Do uzyskania świadectwa zawodowego są obowiązane osoby zajmujące następujące stanowiska lub pełniące następujące funkcje:

1) członka zarządu spółki, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, oraz osoby sprawującej zarząd nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gry bingo fantowe lub loterii fantowej, a w przypadku gdy te gry są urządzane przez osoby fizyczne - te osoby;

2) stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania gier i zakładów wzajemnych, w szczególności: dyrektorzy ośrodków gier, oddziałów oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, nadzorujący działalność punktów urządzania gier na automatach o niskich wygranych, wideoloterie, telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy, kasjerzy stołu;

3) stanowisko, z którym wiąże się obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry lub zakładu wzajemnego, w szczególności: krupierzy, przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolektury gier liczbowych, osoby obsługujące urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób:

1) dystrybuujących losy loterii pieniężnych i fantowych, dowody udziału w grze telebingo, bingo pieniężne i fantowe oraz dowody udziału w loterii promocyjnej;

2) sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie lub w terminalu wideoloterii;

3) obsługujących terminale kasowe w sklepach, na terenie których znajduje się kolektura gier liczbowych, sprzedających dowody udziału w grach liczbowych o wystandaryzowanych parametrach, przez co rozumie się sprzedaż dowodów udziału w grach liczbowych wyłącznie z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił-trafił lub z zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry.

§ 4. 1. Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu poprzedzającego wydanie świadectwa zawodowego występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) dane kandydata: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania;

3) oznaczenie stanowiska i zakresu uprawnień zawodowych, o które ubiega się kandydat;

4) (uchylony).

5) serię i numer oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, a także w przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo polskie numer PESEL.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności;

2) regulaminy prowadzonych gier;

3) zaświadczenie o niekaralności.

4. Podmiot, który złożył wniosek o dopuszczenie kandydatów do egzaminu, otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu.

§ 5. 1. Jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 10 kandydatów, wyznacza się dzień, w którym odbędzie się sesja egzaminacyjna.

2. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra, zwanego dalej "Ministerstwem", wyróżniających się wiedzą w zakresie przepisów o grach i zakładach wzajemnych.

3. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być osoba, która prowadzi szkolenia dla kandydatów w zakresie tematyki objętej egzaminem bądź jest autorem pozycji dydaktycznych obejmujących tematykę gier i zakładów wzajemnych.

§ 6. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:

1) przygotowanie zamkniętego zbioru pytań egzaminacyjnych;

2) przeprowadzenie egzaminu;

3) sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu.

§ 7. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w siedzibie Ministerstwa.

2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu w dniu jego przeprowadzenia.

§ 8. 1. Osoba przystępująca do egzaminu okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 14 ust. 1, i dokument potwierdzający tożsamość.

2. Osoba przystępująca do egzaminu losuje trzy pytania z zamkniętego zbioru pytań, na które odpowiada ustnie przed komisją egzaminacyjną.

3. Po zakończeniu odpowiedzi przez osobę przystępującą do egzaminu komisja egzaminacyjna większością głosów decyduje o wyniku egzaminu.

4. Jeżeli osoba przystępująca do egzaminu nie złoży egzaminu z wynikiem pozytywnym, może przystąpić do kolejnego egzaminu, po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1 oraz w § 4.

§ 9. 1. Członek komisji egzaminacyjnej za udział w sesji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane ze środków Ministerstwa.

§ 10. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje świadectwo zawodowe.

§ 11. 1. Świadectwo zawodowe wydaje się na okres 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Nadzorującym loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe świadectwo zawodowe wydaje się na okres 2 lat.

2. Po upływie okresu, na który zostało wydane świadectwo, osoba posiadająca to świadectwo ponownie przystępuje do egzaminu i uzyskuje świadectwo zawodowe na okres nie dłuższy niż wskazany w ust. 1.

§ 12. Wzór świadectwa zawodowego stanowi załącznik do rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 3

Opłaty

§ 13. Opłata za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych wynosi:

1) za zezwolenie na urządzanie gier w kasynie gry - 418 807 zł;

2) za zezwolenie na urządzanie gier na automatach - 167 667;

3) za zezwolenie na urządzanie gry bingo pieniężne - 167 573 zł;

4) za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe - 2 801 zł, a gdy zezwolenie dotyczy obszaru jednego województwa - 1 369 zł;

5) za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych - 55 886 zł oraz dodatkowo za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 284 zł;

6) za zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych - 56 316 zł oraz dodatkowo za każdy punkt gry na automatach o niskich wygranych - 283 zł;

7) za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej - 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 1 369 zł.

§ 14. 1. Opłata za złożenie egzaminu dla poszczególnych stanowisk lub funkcji wynosi:

1) dyrektor i zastępcy dyrektora - 2 093 zł;

2) kierownik i zastępca kierownika - 1 952 zł;

3) inspektor, nadzorujący punkty gry na automatach o niskich wygranych, wideoloterie i telebingo - 1 685 zł;

4) kasjer stołu - 1 369 zł;

5) osoba bezpośrednio prowadząca grę, obsługująca urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej, przyjmująca zakłady wzajemne-550 zł;

6) osoba nadzorująca urządzenie loterii fantowej, bingo fantowego, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej - 1 369 zł;

7) inne stanowiska lub funkcje, niewymienione w pkt 1-6 - 2 801 zł.

2. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego, o którym mowa w § 10, oraz za uznanie za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydanego przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier i zakładów wzajemnych wynosi 284 zł.

ROZDZIAŁ 4

Szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych

§ 15. 1. Kwota, o której mowa w art. 38 ust. 4 pkt 3 ustawy, podlega zablokowaniu na rachunku bankowym.

2. Określony w umowach ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, o których mowa w art. 38 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, termin wygaśnięcia ubezpieczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż dwa miesiące po upływie dnia, w którym wygasa zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych.

§ 16. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 38 ust. 4 pkt 1 ustawy, ubezpieczony jest obowiązany do przeniesienia praw wynikających z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Skarbu Państwa.

§ 17. 1. W celu złożenia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 38 ust. 4 pkt 4 ustawy, należy przedstawić:

1) aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości;

2) aktualną wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego;

3) odpis aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki na rzecz Skarbu Państwa.

2. Budowla na nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka, powinna być ubezpieczona.

ROZDZIAŁ 5

Warunki przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier

§ 18. Przetarg, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, jest przeprowadzany w formie pisemnej.

§ 19. Zawiadomienie o przetargu jest ogłaszane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Ministerstwa.

§ 20. Zawiadomienie o przetargu powinno zawierać:

1) przedmiot przetargu, a w szczególności zakres przyszłego zezwolenia;

2) wymaganą treść ofert;

3) kryteria i sposób oceny ofert, określające warunki uznania oferty za najkorzystniejszą;

4) miejsce i terminy:

a) składania ofert,

b) otwarcia ofert,

c) rozpoczęcia przetargu,

d) rozstrzygnięcia przetargu,

e) ogłoszenia wyników przetargu.

§ 21. Uczestnicy postępowania przetargowego składają w Ministerstwie ofertę w formie pisemnej, w zalakowanych kopertach.

§ 22. 1. Okres między zawiadomieniem o przetargu a terminem składania ofert nie może być dłuższy niż miesiąc.

2. Okres między terminem składania ofert a terminem zakończenia przetargu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

§ 23. 1. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa złożona co najmniej z trzech osób wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników Ministerstwa, zwana dalej "komisją".

2. Komisja uchwala regulamin swojej pracy i wykonuje swoje czynności na posiedzeniach.

§ 24. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

§ 25. 1. W części jawnej przetargu komisja:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;

3) otwiera pozostałe koperty z ofertami.

2. Uczestnicy postępowania przetargowego mogą być obecni przy otwarciu ofert.

§ 26. W części niejawnej przetargu komisja:

1) odrzuca oferty niespełniające:

a) wymagań określonych w przepisach o grach i zakładach wzajemnych,

b) wymagań co do treści ofert określonych w zawiadomieniu o przetargu;

2) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo

3) ustala, że żadna z ofert nie została przyjęta.

§ 27. 1. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom przetargu lub zgłoszonych po wyznaczonym terminie wraz z uzasadnieniem;

5) ustalenia komisji zgodnie z § 26;

6) podpisy osób prowadzących przetarg.

2. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych protokół postępowania przetargowego.

§ 28. 1. Komisja niezwłocznie zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o terminie wydania decyzji w sprawie zezwolenia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję w sprawie zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego.

ROZDZIAŁ 5

Warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatkuod gier

§ 29. 1. Podmiot, prowadzący działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, prowadzi ewidencję w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier.

2. Ewidencja powinna zawierać następujące dane:

1) dla gier cylindrycznych, gier w kości oraz gier w karty: black jack, baccarat, poker, z zastrzeżeniem pkt 2 - wysokość wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole, wysokość wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony oraz wyliczenie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy tymi kwotami;

2) dla gry w karty poker, w której uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę - wysokość kwot uzyskanych z tego tytułu;

3) dla gier na automatach - wysokość kwot uzyskanych z wymiany żetonów do gry lub wpłaconych do kasy i zakredytowanych w pamięci automatów, lub wpłaconych do automatów, a także wysokość kwot wygranych przez uczestników gry oraz różnicę pomiędzy tymi kwotami;

4) dla wideoloterii - wysokość kwot uzyskanych z wymiany żetonów użytych do gry lub wpłaconych do kasy i zakredytowanych w pamięci terminala, lub wpłaconych do terminala, a także wysokość kwot wygranych przez uczestników gier oraz różnicę pomiędzy tymi kwotami;

5) dla gier liczbowych i zakładów wzajemnych - sumę wpłaconych stawek;

6) dla gry bingo pieniężne - wartość nominalną kartonów zakupionych przez spółkę.

3. Zapisy w ewidencji powinny odzwierciedlać stan faktyczny z chwili zamknięcia gry, o której mowa w ust. 2.

§ 30. 1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, telebingo, loterię fantową lub grę bingo fantowe prowadzi ewidencję w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia wysokości podatku od gier, w której powinny znajdować się następujące dane:

1) liczba losów, dowodów udziału w grze telebingo lub kartonów do gry bingo, wprowadzonych do sprzedaży;

2) wpływy ze sprzedaży losów, dowodów udziału w grze telebingo lub kartonów do gry bingo;

3) liczba zwróconych losów, niewykorzystanych dowodów udziału w grze telebingo lub kartonów do gry bingo;

4) koszty zakupu losów lub kartonów od producenta oraz przygotowania dowodów udziału w grze telebingo;

5) podatki i opłaty uiszczane na podstawie odrębnych ustaw;

6) koszty sprzedaży losów, dowodów udziału w grze telebingo lub kartonów do gry bingo.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu urządzania gry jest obowiązany do przekazania ewidencji organowi, który wydał zezwolenie.

§ 31. Podmiot urządzający gry na automatach o niskich wygranych prowadzi ewidencję w celu ustalenia i obliczenia wysokości podatku od gier w formie zryczałtowanej, w której powinny znajdować się następujące dane:

1) wykaz punktów gier na automatach o niskich wygranych, z podaniem ich dokładnego adresu;

2) liczba zainstalowanych automatów w punkcie wraz z numerami rejestracji;

3) równowartość kwoty euro ustalonej zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy;

4) kwota zryczałtowanego podatku od gier.

Rozdział 7

 Rejestr podatku od gier

§ 32. Rejestr, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy, zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) datę pobrania podatku;

3) wysokość pobranej kwoty podatku;

4) liczbę i rodzaj sprzedanych kartonów;

5) podpisy upoważnionych przedstawicieli podatnika i płatnika;

6) datę przekazania pobranej kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

ROZDZIAŁ 8

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 33. Świadectwa zawodowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załącznik


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048 i Nr 115, poz. 1205, z 2001 r. Nr 151, poz. 1707 oraz z 2002 r. Nr 221, poz. 1859).