Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 182 poz. 1882
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
Data ogłoszenia:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-02-01

1882

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Parametry techniczne formularza polecenie przelewu/wpłata gotówkowa określa Polska Norma PN-F-01101 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)”.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 105, poz. 1146 i Nr 148, poz. 1654).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. (poz. 1882)

WZÓR FORMULARZA POLECENIE PRZELEWU/WPŁATA GOTÓWKOWA1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.