Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 116 poz. 785
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01
Data ujednolicenia:2007-12-28

785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Na podstawie art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje i tryb dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa;

2) zakres i terminy udostępniania Ministrowi Finansów i Najwyższej Izbie Kontroli informacji o stanach środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa;

3) zakres i terminy udostępniania właściwym dysponentom informacji o stanach środków na rachunkach bieżących dochodów i wydatków państwowych jednostek budżetowych i rachunkach bieżących urzędów obsługujących organy podatkowe, dla gromadzenia dochodów budżetu państwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych -- należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach części budżetowych -- należy przez to rozumieć dysponentów części wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

3) dysponentach środków budżetu państwa -- należy przez to rozumieć dysponentów części budżetowych i kierowników podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych;

4) rachunkach państwowych jednostek budżetowych -- należy przez to rozumieć odpowiednio rachunki bieżące lub pomocnicze dysponentów: głównych, drugiego stopnia i trzeciego stopnia;

5) dochodach własnych -- należy przez to rozumieć gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe dochody uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych;

6) zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych -- należy przez to rozumieć odpowiednio państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;

7) państwowych jednostkach -- należy przez to rozumieć państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji, które otrzymują środki na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

8) wydatkach niewygasających -- rozumie się przez to wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

9) akredytywie budżetowej -- rozumie się przez to wyodrębnienie środków na czas określony lub do odwołania, służące finansowaniu zadań ze środków budżetowych: zleconych przez państwową jednostkę budżetową jednostce organizacyjnej, osobie fizycznej lub wykonywanych przez wyodrębnioną delegaturę (komórkę) tej państwowej jednostki budżetowej, mającą siedzibę w innej miejscowości;

10) sumach na zlecenie -- rozumie się przez to środki służące do:

a) finansowania zadań zleconych do wykonania państwowej jednostce budżetowej lub państwowemu zakładowi budżetowemu przez inne jednostki organizacyjne, ze środków zleceniodawcy, w tym ze środków funduszy celowych,

b) finansowania inwestycji realizowanych z innych źródeł niż środki własne państwowej jednostki budżetowej, otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych, w tym z funduszy celowych;

11) sumach depozytowych -- rozumie się przez to sumy obce (środki pieniężne) przechowywane przez państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

Rozdział 2

Rachunki bankowe prowadzone dla obsługi budżetu państwa i zasady ich obsługi

§ 3.1. Dla obsługi budżetu państwa są prowadzone następujące rachunki bankowe:

1) centralny rachunek bieżący budżetu państwa obejmujący rachunki bankowe:

a) dochodów budżetu państwa, odrębnie dla każdego rodzaju dochodów z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych, podatków pośrednich, podatku akcyzowego, dochodów pobranych przez państwowe jednostki budżetowe, wpływów niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków na wydatki niewygasające, wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych dochodów,

b) wydatków budżetu państwa dla obciążeń budżetowych z tytułu przekazywania dysponentom części budżetowych środków na dokonywanie wydatków,

c) wydatków niewygasających,

d) środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, na których ujmowane są: przychody i rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz przyjęte depozyty, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

2) rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;

3) rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe:

a) urzędów skarbowych, dla gromadzenia dochodów budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dla: wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatków pośrednich oraz pozostałych dochodów,

b) izb celnych dla gromadzenia dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego;

4) rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, o ile przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej;

5) rachunki bieżące zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;

6) rachunki pomocnicze:

a) państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające,

b) państwowych jednostek dla środków na prefinansowanie,

c) pozostałe;

7) rachunki bieżące jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Podmiotem prowadzącym obsługę bankową budżetu państwa w zakresie rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6 lit. a i b, jest Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzi Narodowy Bank Polski, chyba że Minister Finansów wskaże do obsługi tych rachunków Bank Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając warunki określone w art. 160 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Obsługa rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 lit. c, może być prowadzona przez Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego lub inny, wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, bank.

5. Obsługę rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, regulują odrębne przepisy.

6. Obsługa rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest na podstawie umów rachunku bankowego.

7. Minister Finansów może wskazać do obsługi rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Bank Gospodarstwa Krajowego, nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro.

§ 4. Suma sald rachunków bankowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 6 lit. a i b, stanowi stan środków budżetu państwa. Szczegółowe zasady ustalania stanu środków budżetu państwa określa porozumienie zawarte pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Ministerstwem Finansów.

§ 5. Rachunki bankowe tworzące centralny rachunek bieżący budżetu państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, służą do:

1) gromadzenia dochodów budżetu państwa pobieranych przez:

a) urzędy będące organami podatkowymi,

b) państwowe jednostki budżetowe;

2) przekazywania środków budżetu państwa na sfinansowanie wydatków budżetu państwa, ujętych w planach finansowych dysponentów głównych i podległych im dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, oraz przyjmowania środków budżetu państwa zwróconych w danym roku budżetowym przez dysponentów głównych i podległych im dysponentów niższego stopnia;

3) przeprowadzania operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i zarządzaniem płynnością w zakresie:

a) sprzedaży i wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i zagranicznym,

b) zaciągania i spłaty pożyczek oraz kredytów na rynku krajowym i zagranicznym,

c) innych operacji związanych z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa;

4) przekazywania środków budżetu państwa na rachunki pomocnicze dla środków na wydatki niewygasające dysponentów głównych;

5) przyjmowania wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i realizacji płatności wynikających z odrębnych ustaw, których źródłem są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

6) obsługi operacji związanych z udzielonymi z budżetu państwa oprocentowanymi pożyczkami krajowymi i zagranicznymi i ich spłatą, w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej;

7) przekazywania udziałów w dochodach budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8) przekazywania środków na rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe i państwowych jednostek budżetowych, na wniosek kierowników tych jednostek, w celu zapewnienia realizacji zwrotów wynikających z rozliczeń pobranych dochodów;

9) obsługi operacji związanych z prefinansowaniem;

10) obsługi operacji związanych z realizacją innych przychodów i rozchodów wynikających z ustawy budżetowej.

11) gromadzenia dochodów budżetu państwa z tytułu wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6.1. Rachunkami bieżącymi państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dysponują dysponenci środków budżetu państwa.

2. Rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych służą do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków budżetu państwa.

3. Dysponenci środków budżetu państwa prowadzą jeden rachunek bieżący dochodów i jeden rachunek bieżący wydatków dla danej części budżetowej.

§ 7.1. Na rachunki bieżące dochodów państwowych jednostek budżetowych przyjmowane są:

1) dochody budżetowe państwowych jednostek budżetowych, wpłaty nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych, wpłaty nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych, wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych oraz inne dochody budżetu państwa realizowane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

2) wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano;

3) wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

4) (uchylony).

2. Z rachunków bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych dokonywane są:

1) zwroty nadpłat i zwroty kwot nienależnie pobranych wraz z oprocentowaniem uregulowanym odrębnymi przepisami;

2) przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

§ 8.1. Na rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych przyjmowane są:

1) wpływy środków pieniężnych od dysponenta wyższego stopnia;

2) zwroty środków pieniężnych z rachunków bieżących wydatków dysponenta niższego stopnia;

3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki.

2. Z rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych dokonywane są:

1) wydatki bieżące i inwestycyjne;

2) przekazania (przelewy) dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego;

3) przekazania (przelewy) pozostałych dotacji;

4) przelewy środków pieniężnych do dysponentów niższego stopnia;

5) zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym, na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia;

6) przekazania (przelewy) środków dla jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz na opłacanie składek do organizacji międzynarodowych.

7) przelewy środków pieniężnych, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych, na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające.

§ 9.1. Rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, służą do gromadzenia wpływów z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

2. Z rachunków bieżących urzędów obsługujących organy podatkowe nie mogą być dokonywane wypłaty, z wyjątkiem:

1) zwrotów nadpłat i oprocentowania tych nadpłat, na podstawie odrębnych przepisów;

2) przelewów zrealizowanych dochodów budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

3) przekazywania pobieranych przez urzędy skarbowe dochodów jednostkom samorządu terytorialnego oraz należnych tym jednostkom udziałów w dochodach budżetu państwa, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

4) przekazywania środków z tytułu potrąceń z dochodów, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10. 1. Państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać, po uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Polskim, z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w oddziałach innych banków.

2.  Realizacja wypłat gotówkowych następuje do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki, o której mowa w ust. 1, na podstawie czeków podpisanych zgodnie z kartą wzorów podpisów potwierdzoną przez oddział Narodowego Banku Polskiego prowadzący rachunek bieżący tej jednostki.

3. Dyspozycje rozliczeń bezgotówkowych jednostka, o której mowa w ust. 1, przesyła bezpośrednio do oddziału Narodowego Banku Polskiego prowadzącego jej rachunek bieżący.

4. Urzędy skarbowe i urzędy celne mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty gotówkowe) w oddziałach innych banków w zakresie wpłat gotówkowych z tytułu wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, odpowiednio do kas urzędów skarbowych lub kas urzędów celnych.

§ 11. 1. Rachunek bieżący państwowego funduszu celowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, otwiera w Narodowym Banku Polskim lub Banku Gospodarstwa Krajowego osoba prawna lub dysponent funduszu, który został wskazany w ustawie tworzącej fundusz, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

2. Państwowe fundusze celowe mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać, po uzgodnieniu odpowiednio z Narodowym Bankiem Polskim lub Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w oddziałach innych banków.

§ 12. 1. Rachunek bieżący zakładu budżetowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, otwiera się na podstawie decyzji organu powołującej zakład budżetowy.

2. Rachunek bieżący zakładu budżetowego służy do gromadzenia środków pieniężnych z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu państwa i pokrywania z tych środków wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego oraz wydatków inwestycyjnych.

3.  Zakłady budżetowe mogą przechowywać na własnych rachunkach bieżących środki innych jednostek organizacyjnych stanowiące sumy depozytowe i sumy na zlecenie.

4. Zakłady budżetowe przekazują nadwyżkę środków obrotowych oraz inne realizowane dochody budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego.

§ 13. 1. Rachunek bieżący gospodarstwa pomocniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, otwiera się na podstawie decyzji kierownika państwowej jednostki budżetowej, powołującej gospodarstwo pomocnicze.

2. Rachunek bieżący gospodarstwa pomocniczego służy do gromadzenia środków pieniężnych z przychodów własnych oraz dotacji budżetu państwa i pokrywania z tych środków wydatków związanych z działalnością gospodarstwa.

3. Gospodarstwa pomocnicze mogą przechowywać na własnych rachunkach bieżących środki innych jednostek organizacyjnych stanowiące sumy depozytowe i sumy na zlecenie.

§ 14. 1. Na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, przyjmowane są:

1) wpływy środków pieniężnych z rachunków pomocniczych dla środków na wydatki niewygasające dysponenta wyższego stopnia;

2) wpływy z tytułu zwrotu środków na wydatki niewygasające.

3) wpływy środków pieniężnych, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych, z rachunku bieżącego wydatków państwowych jednostek budżetowych.

2. Z rachunków pomocniczych państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające dokonywane są:

1) wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

2) przelewy środków pieniężnych na rachunki pomocnicze dla środków na wydatki niewygasające dysponentów niższego stopnia;

3) przelewy z tytułu niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków na wydatki niewygasające na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

§ 15. 1. Kierownik państwowej jednostki, w porozumieniu z właściwym dysponentem części budżetowej, otwiera w Narodowym Banku Polskim rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b, do prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Na rachunek, o którym mowa w ust. 1, przekazywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środki finansowe, w trybie i terminach określonych w umowie pożyczki na prefinansowanie.

3.  Wykorzystanie środków, o których mowa w ust. 2, następuje z rachunku bankowego państwowej jednostki w wyniku dyspozycji właściciela rachunku bankowego lub jego pełnomocnika, ustanowionych zgodnie z umową rachunku bankowego na cele wskazane w umowie pożyczki.

4. W przypadku występowania kosztów prowadzenia rachunku bankowego, państwowe jednostki budżetowe finansują je ze środków na wydatki budżetowe, a pozostałe jednostki ze środków własnych, a uzyskane z tytułu prowadzenia tego rachunku dochody -- odprowadzają na dochody budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

5. Polecenie przelewu środków finansowych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek bankowy państwowej jednostki, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w polu „tytułem” numer umowy pożyczki na prefinansowanie.

6. Państwowe jednostki zobowiązane są do stosowania w polu „tytułem” polecenia przelewu, numeru umowy pożyczki na prefinansowanie przy zwrocie niewykorzystanych środków finansowych na rachunek budżetu państwa.

7. Przepisów ust. 1--6 nie stosuje się do pożyczek na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 16. 1. Państwowa jednostka budżetowa otwiera odrębny rachunek pomocniczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. c, dla dochodów własnych.

2. Państwowa jednostka budżetowa otwiera odrębny rachunek pomocniczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. c, dla funduszu motywacyjnego.

§ 17. 1. Kierownik państwowej jednostki budżetowej, za zgodą dysponenta głównego, otwiera rachunek pomocniczy dla finansowania zadań w formie akredytywy budżetowej, na czas określony lub do odwołania, i upoważnia kierownika jednostki organizacyjnej do dysponowania środkami akredytywy budżetowej.

2. Rachunek pomocniczy, o którym mowa w ust. 1, podlega zamknięciu z upływem okresu, na który otwarto akredytywę budżetową, lub z dniem jej odwołania, a stan środków na dzień zamknięcia przekazuje się na rachunek bieżący wydatków, z którego przekazano środki na otwarcie akredytywy budżetowej.

3. Środki akredytywy budżetowej niewykorzystane do końca roku budżetowego zwraca się do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków, z którego przekazano środki.

§ 18. 1.Kierownik państwowej jednostki budżetowej otwiera, za zgodą dysponenta głównego, rachunek pomocniczy dla sum na zlecenie, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

2. Środki na finansowanie inwestycji realizowanych z innych źródeł niż środki własne państwowej jednostki budżetowej, otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych, jeżeli pochodzą ze środków budżetowych, zwraca się do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego na rachunek bieżący -- rachunek wydatków państwowej jednostki budżetowej, która przekazała środki, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Państwowa jednostka budżetowa po wykonaniu zlecenia w terminie określonym w umowie rozlicza się przed zleceniodawcą z otrzymanych środków, a pozostałe środki, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazuje na rachunek zleceniodawcy.

4. Sumy depozytowe są przechowywane na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej.

5. Państwowa jednostka budżetowa prowadzi jeden rachunek pomocniczy dla sum depozytowych i sum na zlecenie, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.Państwowa jednostka budżetowa, która realizuje projekt współpracy bliźniaczej finansowany z budżetu Unii Europejskiej, polegający na świadczeniu pomocy dla instytucji działających w innych krajach, może prowadzić odrębny rachunek pomocniczy dla sum na zlecenie przeznaczony wyłącznie do obsługi takiego projektu.

§ 19. 1. Rachunek bieżący jednostki budżetowej mającej siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, służy do rozliczeń operacji finansowych związanych z:

1) realizacją dochodów i wydatków budżetowych;

2) wykonaniem sum na zlecenie;

3) przechowywaniem sum depozytowych;

4) gromadzeniem środków pieniężnych dochodów własnych;

5) realizacją wydatków niewygasających.

2. Do jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepisów § 16 ust. 1 i § 18 ust. 1 i 4.

Rozdział 3

Zakres informacji w ramach obsługi bankowej budżetu państwa o stanie środków na rachunkach bankowych

§ 20. 1. W ramach obsługi bankowej budżetu państwa Narodowy Bank Polski:

1) sporządza codzienne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, wykazując zbiorcze salda rachunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6 lit. a i b;

2) sporządza informacje o stanach środków na:

a) rachunkach bieżących poszczególnych państwowych jednostek budżetowych, odrębnie dla rachunków bieżących dochodów i wydatków,

b) rachunkach bieżących poszczególnych urzędów skarbowych dla gromadzenia dochodów budżetowych,

c) rachunkach bieżących poszczególnych izb celnych dla gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego,

d) rachunkach pomocniczych poszczególnych państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające,

e) rachunkach pomocniczych poszczególnych państwowych jednostek dla środków na prefinansowanie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z informacją zbiorczą o stanie środków na rachunkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w podziale na rodzaje funduszy, Narodowy Bank Polski przekazuje do Ministerstwa Finansów, codziennie, po upływie dnia, którego sprawozdanie dotyczy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Narodowy Bank Polski sporządza odpowiednio w podziale na:

1) dysponentów głównych, z wyszczególnieniem stanów środków na rachunkach bieżących wydatków;

2) części budżetowe, z wyszczególnieniem stanów środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych;

3) państwowe jednostki budżetowe, z wyszczególnieniem stanów środków na rachunkach bieżących dochodów;

4) urzędy skarbowe i izby celne.

4.  Narodowy Bank Polski przekazuje informacje sporządzone w szczegółowości wymienionej:

1) w ust. 3 pkt 1:

a) Ministerstwu Finansów codziennie, po upływie dnia, którego informacja dotyczy,

b) Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek -- według stanu na dzień i w terminie określonym we wniosku;

2) w ust. 3 pkt 2-4 wraz z informacją o stanach środków na rachunkach bieżących poszczególnych państwowych funduszy celowych według szczegółowości dysponentów tych funduszy:

a) Ministerstwu Finansów,

b) Najwyższej Izbie Kontroli.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sporządzane są na wniosek Ministra Finansów, Najwyższej Izby Kontroli określający dzień, którego informacja dotyczy i termin jej przekazania.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej.

7. Narodowy Bank Polski udostępnia, w formie elektronicznej, do wglądu aktualne salda i obroty na:

1) rachunkach bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i urzędów obsługujących organy podatkowe -- Ministerstwu Finansów na wniosek Ministra Finansów;

2)rachunkach bieżących państwowych jednostek budżetowych -- dysponentom, którym podlegają te jednostki, na wniosek tych dysponentów.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: P. Wojciechowski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2855) oraz w zakresie przepisów regulujących operacje dokonywane na rachunkach bankowych państwowych funduszy celowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (placówek) -- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2854 oraz z 2005 r. Nr 242, poz. 2042).