Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 116 poz. 784
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01
Data ujednolicenia:2008-01-11

784

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa, w tym w szczególności:

1) sposób i warunki ustanawiania przez dysponentów części budżetowych dysponentów niższego stopnia;

2) tryb i terminy przekazywania:

a) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dochodów pobieranych przez urzędy będące organami podatkowymi i państwowe jednostki budżetowe z rachunków tych jednostek,

b) z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na rachunki bieżące urzędów będących organami podatkowymi i rachunki bieżące dochodów państwowych jednostek budżetowych z tytułu zwrotu nadpłat dochodów, określonych w odrębnych przepisach,

c) z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środków na rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych w celu dokonywania wydatków tych jednostek,

d) na centralny rachunek bieżący budżetu państwa niewykorzystanych środków budżetowych z rachunku bieżącego wydatków państwowych jednostek budżetowych;

3) rodzaje operacji dokonywanych z tytułu dochodów i wydatków budżetu państwa na rachunkach państwowych jednostek budżetowych i urzędów będących organami podatkowymi;

4) tryb dokonywania operacji z tytułu przychodów i rozchodów budżetu państwa na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych -- należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach części budżetowych -- należy przez to rozumieć dysponentów części wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

3) rachunkach państwowych jednostek budżetowych -- należy przez to rozumieć odpowiednio rachunki bieżące lub pomocnicze dysponentów: głównych, drugiego stopnia i trzeciego stopnia;

4) dochodach własnych -- należy przez to rozumieć gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe dochody uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych;

5) zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych -- należy przez to rozumieć odpowiednio państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;

6) klasyfikacji budżetowej -- należy przez to rozumieć klasyfikację określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

7) państwowych jednostkach -- należy przez to rozumieć państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji, które otrzymują środki na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

8) wydatkach niewygasających -- rozumie się przez to wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2

Ustanawianie dysponentów środków budżetu państwa

§ 3. 1. Dysponentami środków budżetu państwa są dysponenci części budżetowych i kierownicy podległych tym dysponentom państwowych jednostek budżetowych.

2. Dysponenci części budżetowych są głównymi dysponentami środków budżetu państwa.

3.  Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, podległych dysponentom głównym, mogą być dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

4. Dysponent główny ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia.

5. Dysponent drugiego stopnia ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów trzeciego stopnia.

6. Dysponent główny może, w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustanowić dysponentami środków budżetu państwa kierowników państwowych jednostek organizacyjnych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi.

7. Dysponent główny może być jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia, w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym jednostki.

Rozdział 3

Tryb i terminy przekazywania dochodów i środków na wydatki budżetu państwa

§ 4. 1. Dochody budżetu państwa pobierane przez urzędy będące organami podatkowymi i państwowe jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przekazywane są przez te jednostki, według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca -- do dnia 10. danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca -- do dnia 15. danego miesiąca,

3) 15. dzień miesiąca -- do dnia 20. danego miesiąca,

4) 20. dzień miesiąca -- do dnia 25. danego miesiąca,

5) 25. dzień miesiąca -- do ostatniego dnia danego miesiąca,

6) ostatni dzień danego miesiąca -- do dnia 5. następnego miesiąca

-- na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem § 14.

2. Przekazywane kwoty dochodów, w terminach określonych w ust. 1, należy skorygować o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu pięciu dni po terminie przekazania, jeśli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat, ustalone w odrębnych przepisach.

3. (uchylony).

4. Jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazują pobrane dochody budżetowe, według stanu środków na ostatni dzień miesiąca, do dnia 15. następnego miesiąca na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego.

5. Dochody budżetu państwa zrealizowane w danym miesiącu przez zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze podlegają przekazaniu na rachunek bieżący właściwego dysponenta środków budżetu państwa, do dnia 15. następnego miesiąca, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

§ 5. 1. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują do Ministerstwa Finansów zapotrzebowanie na środki w celu realizacji zwrotów nadpłat dochodów pobieranych na rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.  Kierownicy państwowych jednostek budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów zapotrzebowanie na środki w celu realizacji zwrotów nadpłat dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem zwrotu i potwierdzonymi przez kierownika jednostki kopiami przelewów, których dotyczy zwrot nadpłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1 i 2, przekazywane jest wówczas, gdy na właściwym rachunku brakuje środków na dokonanie zwrotu nadpłaty dochodów i w terminie nie późniejszym niż trzy dni robocze przed dniem realizacji zwrotu.

4. Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno zawierać następujące informacje: nazwa jednostki występującej o środki, kwota zapotrzebowania na środki, numer rachunku bankowego, tytuł, data realizacji zwrotu oraz podpisy: głównego księgowego i kierownika jednostki.

§ 6. 1. Upoważnia się dysponentów części budżetowych i kierowników państwowych jednostek budżetowych do kasowej realizacji wydatków objętych planem finansowym państwowych jednostek budżetowych bezpośrednio podległych tym dysponentom.

2.  Do realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, służy rachunek bieżący wydatków państwowej jednostki budżetowej.

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje ujęte w ustawie budżetowej przekazywane są z rachunku bieżącego wydatków dysponenta głównego środków budżetu państwa lub dysponenta drugiego stopnia, jeżeli dysponent główny ujął w jego planie finansowym taki rodzaj wydatku w związku z realizacją dotowanego zadania, z zastrzeżeniem ust. 4--6.

4. Zespoły i delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego mogą przekazywać dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

5.  Urzędy statystyczne mogą przekazać dotacje przyznane Głównemu Urzędowi Statystycznemu na finansowanie spisów powszechnych i zadań zleconych gminom w związku ze spisami rolnymi.

6.  Kierownik państwowej jednostki budżetowej przekazuje gospodarstwu pomocniczemu dotacje, o których mowa w art. 26 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, z rachunku bieżącego państwowej jednostki budżetowej.

§ 7. 1. Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych -- odpowiednich dysponentów środków budżetowych.

2. Minister Finansów przekazuje z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środki budżetowe przeznaczone na wydatki na rachunki bieżące wydatków dysponentów głównych, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 129 ustawy o finansach publicznych.

3. Dysponenci główni, z otrzymanych środków budżetowych, pokrywają wydatki oraz przekazują środki podległym im dysponentom niższego stopnia.

4. Dysponenci drugiego stopnia, z otrzymanych środków budżetowych, pokrywają wydatki oraz przekazują środki podległym im dysponentom.

5.  Dysponenci trzeciego stopnia przeznaczają otrzymane środki budżetowe na pokrycie własnych wydatków bez prawa ich dalszego przekazywania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.

6. Dysponenci środków budżetowych dokonują zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na wydatki, na rachunki bieżące wydatków dysponenta wyższego stopnia, od którego otrzymali środki, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 oraz § 14.

7. Dysponenci główni dokonują zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zastrzeżeniem § 14.

8. Państwowe jednostki budżetowe będące beneficjentami programów operacyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego przekazują środki finansowe na wydatki niewygasające, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych, na swój rachunek pomocniczy dla środków na wydatki niewygasające do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

§ 8. 1. Polecenia przelewu związane z przekazywaniem i zwrotem dotacji powinny zawierać w polu „tytułem” podziałki klasyfikacji budżetowej w szczegółowości: część, rozdział, paragraf.

2. Polecenia przelewu związane z przekazem dochodów pobranych przez urzędy skarbowe i izby celne na rachunki budżetu państwa powinny zawierać w polu „tytułem” symbol 910.

3. Polecenia przelewu związane z przekazem dochodów państwowych jednostek budżetowych na rachunek budżetu państwa powinny zawierać w polu „tytułem” symbol XX-930. W miejscu umownego symbolu „XX” należy wpisać właściwy symbol części budżetu państwa, w ramach której dochody zostały zrealizowane.

4. Polecenia przelewu służące do przekazywania środków budżetowych, o których mowa w § 7, powinny zawierać w polu „tytułem” symbol 920.

5. Przepisy ust. 1--4 nie dotyczą jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 4

Rodzaje operacji dokonywanych z tytułu dochodów i wydatków budżetu państwa na rachunkach państwowych jednostek budżetowych i urzędów będących organami podatkowymi

§ 9. 1. Operacje z tytułu dochodów budżetu państwa realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe i urzędy będące organami podatkowymi dokonywane są na odpowiednich rachunkach bieżących dochodów tych jednostek.

2. Operacje z tytułu wydatków budżetu państwa realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe dokonywane są na rachunkach bieżących wydatków tych jednostek.

§ 10. Na rachunkach bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych dokonywane są operacje dotyczące:

1) wpłat dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych, wpłat nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych, wpłat nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych, wpłat części zysku gospodarstw pomocniczych oraz wpłat z tytułu innych dochodów budżetu państwa realizowanych przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

2) wpływów z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano;

3) wpływów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

4) (uchylony).

5) zwrotów nadpłat i kwot nienależnie pobranych wraz z oprocentowaniem uregulowanym odrębnymi przepisami;

6) przelewów zrealizowanych dochodów budżetowych przekazywanych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

§ 11. Na rachunkach bieżących urzędów będących organami podatkowymi dokonywane są operacje dotyczące:

1) wpływów z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;

2) zwrotów nadpłat i oprocentowania tych nadpłat, na podstawie odrębnych przepisów;

3) przelewów zrealizowanych dochodów budżetowych przekazywanych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

4) przekazywania pobieranych przez urzędy skarbowe dochodów jednostkom samorządu terytorialnego oraz należnych tym jednostkom udziałów w dochodach budżetu państwa;

5) przekazywania środków z tytułu potrąceń z dochodów, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12. Na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych dokonywane są operacje dotyczące:

1) wpływów środków pieniężnych od dysponenta wyższego stopnia;

2) zwrotów środków pieniężnych z rachunków bieżących wydatków dysponenta niższego stopnia;

3) wpływów z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki;

4) realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych;

5) przekazania (przelewów) dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego;

6) przekazania (przelewów) pozostałych dotacji;

7) przelewów środków pieniężnych do dysponentów niższego stopnia;

8) zwrotów środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym, na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia;

9) przekazania (przelewów) środków dla jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz na opłacanie składek do organizacji międzynarodowych.

10) przekazania (przelewów) środków pieniężnych, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 5

Tryb dokonywania operacji z tytułu przychodów i rozchodów budżetu państwa na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa

§ 13. 1. Operacje z tytułu przychodów budżetu państwa dokonywane są na rachunkach środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą wpłat środków pochodzących:

1)ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych;

2) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych;

4) z otrzymanych pożyczek i kredytów;

5) z innych źródeł.

3. Operacje z tytułu rozchodów budżetu państwa dokonywane są na rachunkach środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

4. Operacje, o których mowa w ust. 3, dotyczą wypłat środków stanowiących:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;

2) wykup papierów wartościowych;

3) udzielone pożyczki;

4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

5) pożyczki udzielone na finansowanie przejściowe zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

6) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

5. Operacje, o których mowa w ust. 1 i 3, dokonywane są w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach i umowach.

Rozdział 6

Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

§ 14. 1. W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa po zakończeniu roku budżetowego.

2. W okresie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy -- do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego, z wyjątkiem rachunków bankowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez kasy jednostek budżetowych i inkasentów;

2) dochody budżetowe wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych;

3) nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i nadwyżki dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych przekazane do dnia 31 grudnia;

4) rozliczone dochody budżetowe paragrafu klasyfikacji budżetowej „Wpływy do wyjaśnienia”;

5) wydatki budżetowe z tytułu przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki, urzędy pocztowe, instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;

6) zwroty wydatków budżetowych dokonanych z wydatków do dnia 31 grudnia, zwroty środków niewykorzystanej akredytywy budżetowej oraz zwroty środków sum na zlecenie;

7) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych;

8) (uchylony).

2a. W okresie do dnia 12 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

3. Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) państwowe jednostki budżetowe przekazują zrealizowane dochody budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

2) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami trzeciego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące dysponentów wyższego stopnia, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

3) (uchylony).

4) (uchylony).

4. Do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) państwowe jednostki budżetowe, których kierownicy są dysponentami drugiego stopnia, przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów głównych;

2) urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i udziałów w dochodach budżetu państwa, ustalonych w odrębnych przepisach, jednostkom samorządu terytorialnego;

3) urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług, dotyczące poprzedniego roku, na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)).

5. Do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach bankowych roku ubiegłego dokonuje się następujących rozliczeń:

1) urzędy skarbowe przekazują dochody budżetowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;

2) dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują niewykorzystane środki budżetowe na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

6. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych im udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6a. Na rachunek bieżący wydatków roku ubiegłego właściwych dysponentów środków budżetu państwa dokonywany jest do dnia 15 lutego roku następującego po roku budżetowym zwrot dotacji przez:

1) jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w art. 144 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

2) pozostałe jednostki, w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dotacji, których termin wykorzystania określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 157 ustawy o finansach publicznych.

6b. Środki, o których mowa w ust. 6a, przekazywane są w terminie:

1) do dnia 20 lutego roku następującego po roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków roku ubiegłego dysponenta głównego środków budżetu państwa;

2) do dnia 25 lutego roku następującego po roku budżetowym na odpowiedni rachunek wydatków roku ubiegłego centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

6c. Do dnia 15 lutego roku następującego po roku budżetowym dysponent główny środków budżetu państwa posiadający jednostki budżetowe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje niewykorzystane środki budżetowe na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa roku ubiegłego.

7. Przepisy ust. 1--6c nie dotyczą operacji dokonywanych przez państwowe jednostki na rachunku bankowym dla środków na prefinansowanie.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.2)

Minister Finansów: P. Wojciechowski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2854 oraz z 2005 r. Nr 242, poz. 2042) oraz w zakresie przepisów regulujących rodzaje operacji na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych i urzędów będących organami podatkowymi -- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2855).