Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 113 poz. 775
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01

775

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną obligacji;

2) walutę, w której może następować emisja;

3) zasady i tryb sprzedaży obligacji, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) liście emisyjnym -- rozumie się przez to akt emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji obligacji;

2) dniu ustalenia praw -- rozumie się przez to dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń;

3) Krajowym Depozycie -- rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.

§ 3. Obligacje mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:

1) o zmiennej stopie procentowej;

2) o stałej stopie procentowej;

3) indeksowane;

4) zerokuponowe.

§ 4. 1. Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w walucie krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2.  Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) jednostek waluty określonej w ust. 1 lub wielokrotność tej kwoty.

3. Wartość nominalną obligacji określa list emisyjny.

4. Emisja następuje z dniem dokonania zamiany wierzytelności wobec Skarbu Państwa na obligacje.

5. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji objętych w drodze zamiany.

§ 5. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela.

§ 6. Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

§ 7. 1. Obligacje mogą być nabywane przez podmioty będące wierzycielami Skarbu Państwa, z tytułów dłużnych określonych w liście emisyjnym.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Minister Finansów może zastrzec w liście emisyjnym, że obligacje mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy określonymi podmiotami, oraz termin, w którym obligacje podlegają ograniczeniom zbywalności.

§ 8. List emisyjny oraz inne informacje podawane przez Ministra Finansów, na podstawie rozporządzenia, są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Sprzedaż obligacji

§ 9. Obligacje mogą być nabywane w zamian za wierzytelności, w szczególności w trybie:

1) oferty złożonej wierzycielom Skarbu Państwa;

2) przetargu.

§ 10. 1. Cena zamiany jednej obligacji na wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej jednej obligacji. Cenę zamiany lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

2. W przypadku gdy jest wypłacana kwota różnicy między kwotą z tytułu wierzytelności przedkładanych do zamiany na obligacje a wartością obligacji według ceny zamiany, sposób wypłaty kwoty różnicy określa list emisyjny.

§ 11. 1. Minister Finansów może na podstawie umowy powierzyć wybranemu podmiotowi organizowanie przetargów i w ich ramach pośredniczenie w dokonywaniu zamiany zobowiązań Skarbu Państwa z określonych tytułów dłużnych na zobowiązania z tytułu obligacji.

2. Przetargi, o których mowa w § 9 pkt 2, odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym.

3. Minister Finansów może zlecić wybranemu podmiotowi wykup wierzytelności wobec Skarbu Państwa w imieniu własnym na rzecz Skarbu Państwa, w celu późniejszej zamiany na obligacje nabytych przez ten podmiot wierzytelności, na warunkach określonych w zawartej z nim umowie.

§ 12. 1. Terminy składania ofert nabycia obligacji na przetargu określa list emisyjny. Udział w przetargu biorą wierzyciele Skarbu Państwa, którzy zostali zaproszeni przez podmiot organizujący przetarg do wzięcia udziału w przetargu (uczestnicy).

2. W ofercie nabycia uczestnicy określają wartość nominalną obligacji, które chcą nabyć, wartość wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa oraz wskazują rachunek papierów wartościowych, na który nabywają obligacje. Uczestnicy mogą być zobowiązani do złożenia również innych odpowiednich oświadczeń i informacji oraz dokumentów, które zostaną wskazane w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister Finansów może wskazać w liście emisyjnym inne niż wymienione w rozporządzeniu warunki przystąpienia do przetargu, polegające w szczególności na obowiązku przedstawienia:

1) wszystkich wierzytelności wobec Skarbu Państwa, jakie posiada wierzyciel z tytułów dłużnych określonego rodzaju;

2) minimalnej lub maksymalnej wartości wierzytelności będących przedmiotem zamiany na obligacje.

§ 13. 1. Po upływie terminu składania ofert nabycia obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu przyjętą dla obligacji cenę zamiany, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sposób przyjęcia ofert nabycia obligacji określa list emisyjny. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

3. Umowa zamiany wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa na obligacje zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Uczestnicy przetargu są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty przez podmiot organizujący przetarg za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu określonym w liście emisyjnym.

5. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony, przed przyjęciem ofert, przez Ministra Finansów bez podania przyczyn. Informację o odwołaniu lub unieważnieniu Minister Finansów podaje, niezwłocznie, w sposób określony w § 8.

Rozdział 3

Oprocentowanie obligacji

§ 14. 1. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, w okresach odsetkowych.

2. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

§ 15. 1. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej, określonej w liście emisyjnym. Stopę procentową oraz wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w liście emisyjnym. Obliczona w powyższy sposób stopa procentowa jest ogłaszana przez Ministra Finansów, w sposób określony w § 8.

2. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek dla obligacji serii o danym terminie wykupu określa list emisyjny.

Rozdział 4

Odkup obligacji

§ 16. 1. Minister Finansów może odkupywać obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Obligacje są odkupywane:

1) w drodze bezpośredniej oferty skierowanej do posiadacza obligacji;

2) na jednym lub więcej przetargach, które odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 17. Cena odkupu obligacji w drodze oferty może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Cenę lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

§ 18. 1. W przypadku odkupu w drodze oferty posiadacze obligacji, którzy przyjęli ofertę, są obowiązani przedstawić do odkupu obligacje o danym terminie wykupu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje były zapisane, w dniu ustalenia praw z tytułu odkupu.

2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zapisane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

§ 19. Odkup obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

§ 20. 1. W przetargach odkupu mogą brać udział podmioty posiadające konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie, otwarty co najmniej na jeden dzień przed przetargiem odkupu (uczestnicy przetargu).

2. Podmioty niebędące uczestnikami przetargu mogą składać oferty sprzedaży obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu.

§ 21. 1. Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem odkupu informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu;

2) kod ISIN obligacji;

3) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;

4) termin składania ofert (dzień, godzina);

5) warunki odkupu;

6) datę i warunki płatności za obligację;

7) warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.

2. Informacja o przetargu jest podawana do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 8.

§ 22. 1. Uczestnicy przetargu odkupu składają oferty sprzedaży obligacji w dniu przetargu, do godziny ustalonej w liście emisyjnym.

2. W ofercie sprzedaży uczestnicy przetargu określają wartość nominalną obligacji, które chcą sprzedać, oraz podają cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), którą są gotowi przyjąć za obligacje o danej wartości nominalnej (cena przetargowa).

3.  Oferta sprzedaży obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu odkupu;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu obligacji;

4) liczbę obligacji w sztukach;

5) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) cenę za wartość nominalną jednej obligacji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

7) wartość obligacji według ceny przetargowej;

8) numer rachunku papierów wartościowych lub konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje;

9) numer rachunku bieżącego, o którym mowa w § 27 ust. 2, na który ma być przelana kwota z tytułu odkupu;

10) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej.

4. Minimalna wartość nominalna oferty sprzedaży, składanej przez uczestnika przetargu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza od określonej w liście emisyjnym.

§ 23. Cena odkupu obligacji w drodze przetargu odkupu uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wypłacanych w dniu zapłaty za obligacje oraz wielkość przyjętej oferty. Sposób wyliczenia ceny odkupu jednej obligacji, wartości odsetek wypłacanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny odkupu obligacji dla jednej oferty określa list emisyjny.

§ 24. 1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Sposób przyjęcia ofert sprzedaży obligacji określa list emisyjny. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji.

3.  Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Uczestnicy przetargu są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty, za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu, w którym odbył się przetarg.

5.  Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu odkupu pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.

6. Przetarg odkupu może zostać odwołany lub unieważniony przez Ministra Finansów bez podania przyczyn.

§ 25. 1. Po przetargu odkupu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 8, informację o wynikach przetargu.

2. Informacja o wynikach przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

1) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

2) wartość nominalną obligacji przedstawionych do sprzedaży;

3) wartość nominalną obligacji, których oferty sprzedaży przyjęto;

4) najniższą przyjętą cenę przetargową zgłoszoną przez uczestników;

5) średnią ważoną cenę przetargową przyjętych ofert;

6) najwyższą przyjętą cenę przetargową;

7) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną przetargową.

§ 26. 1. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, w sytuacji gdy spośród ofert sprzedaży złożonych przez danego uczestnika przetargu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu sprzedaje te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami sprzedaży mają najniższe ceny przetargowe.

2. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, będących przedmiotem oferty sprzedaży, uznaje się, że uczestnik odstępuje od przetargu odkupu w całości lub w części.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestnik przetargu odkupu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny odkupu i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu odkupu do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobierane w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu odkupu.

4. Obciążenie rachunku, o którym mowa w § 27 ust. 2, wykorzystywanego do dokonywania rozliczeń przetargu odkupu, oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.

oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty sprzedaży. Termin zapłaty za obligacje określa list emisyjny.

2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Uczestnik przetargu jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

4. Obligacje nabyte na przetargu odkupu ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty ceny odkupu.

Rozdział 5

Przedterminowy wykup obligacji

§ 28. 1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy obligacji o danym terminie wykupu do przedstawienia ich do przedterminowego wykupu.

2. Cena przedterminowego wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wykupu, wartość nominalną obligacji, które będą wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji przedkładają obligacje do przedterminowego wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących, w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zdeponowane obligacje. Wypłata świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu jest dokonywana w sposób, o którym mowa w § 30 ust. 2.

§ 29. 1. Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie określonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji.

2. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w ust. 1, obligacje nie podlegają oprocentowaniu od następnego dnia po dniu wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym. Szczegółowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wcześniej wykupywane, cenę lub sposób ich ustalenia określa list emisyjny.

§ 27. 1. W terminie określonym w informacji, o której mowa w § 21, uczestnicy przetargu odkupu, których

3. Posiadacze obligacji składają dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego, w dniu ustalenia praw z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zapisane obligacje. Zapłata z tytułu przedterminowego wykupu jest dokonywana w sposób, o którym mowa w § 30 ust. 2.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości, w sposób określony w § 8.

Rozdział 6

Wykup obligacji

§ 30. 1. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek, następuje ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Depozytu:

1) w drodze zapłaty, w sposób, o którym mowa w ust. 2;

2) poprzez zamianę wierzytelności posiadacza obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji kolejnych emisji.

2. Wykup obligacji lub wypłata odsetek są dokonywane z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zdeponowane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty należności z tytułu obligacji.

3. W przypadku przedterminowego wykupu obligacji wykup następuje wyłącznie w drodze zapłaty.

§ 31. 1. Wierzytelność z tytułu obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, ogłasza w sposób określony w § 8, wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1.

§ 32. 1. Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 33. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień od pracy, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. S. Kluza


1) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 74, poz. 834 oraz z 2001 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 126, poz. 1389).