Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 113 poz. 771
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01

771

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania bonów skarbowych, zwanych dalej „bonami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną bonów;

2) walutę, w której może następować emisja;

3) zasady i tryb sprzedaży bonów, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych bonów na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym bony danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu bonami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu bonów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) agencie emisji -- rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za organizację przetargów bonów i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obsługi;

2) komunikacie -- rozumie się przez to informację publikowaną, na podstawie rozporządzenia, przez Ministra Finansów dotyczącą bonów skarbowych;

3) liście emisyjnym -- rozumie się przez to akt emisyjny wydawany przez Ministra Finansów, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji bonów;

4) cenie przetargowej -- rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednego bonu, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

5) Rejestrze -- rozumie się przez to Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony przez agenta emisji, w którym dokonuje on rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów skarbowych.

§ 3. Bony skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela.

§ 4.1. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10 000 złotych.

2. Bony skarbowe są emitowane na okres od:

1) 1 do 90 dni lub

2) 1 tygodnia do 52 tygodni.

3. Wartość nominalną bonów skarbowych określa list emisyjny.

§ 5. Bony skarbowe mogą nabywać rezydenci lub nierezydenci będący osobami prawnymi, osobami fizycznymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 6. Bony skarbowe mogą być przedmiotem swobodnego obrotu między podmiotami, o których mowa w § 5, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.

§ 7.1. Bony skarbowe są sprzedawane i odkupywane przez Ministra Finansów z dyskontem w drodze przetargów.

2. Przetargi są organizowane przez agenta emisji.

3. Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

§ 8.1. Bony skarbowe rejestrowane są na rachunkach bonów skarbowych i kontach depozytowych bonów skarbowych, prowadzonych w ramach Rejestru.

2. Szczegółowe warunki prowadzenia Rejestru określa regulamin wydany przez agenta emisji.

§ 9. Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Uczestnicy przetargu

§ 10. 1. W przetargach mogą brać udział, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich odziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach bonów określonych w rozporządzeniu, zwani dalej „uczestnikami przetargu”.

2. W przetargach bonów skarbowych mogą brać ponadto udział banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Prawo bankowe, nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. Szczegółowe warunki i tryb nabywania bonów skarbowych przez te banki zostaną określone w umowie z Ministrem Finansów.

§ 11. Uczestnicy przetargu nabywają bony we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu bonów ciąży na uczestniku przetargu.

Rozdział 3

Przetargi bonów

§ 12. Bony są oferowane na przetargach, w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 13. Minister Finansów może, bez podania przyczyny, odwołać lub unieważnić, przed przyjęciem ofert, przetarg oraz ogłosić dodatkowy przetarg.

§ 14. 1. Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu przetargowego w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

3. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Umowa sprzedaży bonów zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.

3. Nie przydziela się ułamkowych części bonów.

Rozdział 4

Przetarg sprzedaży

§ 16. Najpóźniej w dniu przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) kod ISIN bonów skarbowych;

3) przewidywaną wartość nominalną bonów skarbowych o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży na przetargu;

4) okresy, na jakie bony są emitowane;

5) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

6) minimalną wartość nominalną oferty.

§ 17. 1. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna zawierać, w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu bonów skarbowych;

3) kod ISIN bonów skarbowych;

4) okres, na jaki bony skarbowe są emitowane;

5) liczbę bonów skarbowych w sztukach;

6) cenę przetargową bonów będących przedmiotem oferty;

7) upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 26 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów skarbowych i zaoferowaną cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia -- w sytuacji, o której mowa w § 27;

8) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na którym nabyte przez uczestnika przetargu bony skarbowe zostaną zarejestrowane.

2. Wartość nominalna oferty z daną ceną przetargową, przedstawiona przez jednego uczestnika przetargu, nie może być mniejsza od określonej w komunikacie.

3. Oferty nabycia bonów skarbowych złożone niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 lub błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu, o którym mowa w § 16 pkt 1, podlegają odrzuceniu.

§ 18. 1. Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży najniższą przyjętą cenę przetargową dla bonów skarbowych o danym terminie wykupu.

2. Oferty zakupu bonów skarbowych:

1) z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny przetargowej -- zostają przyjęte w całości;

2) z ceną równą najniższej przyjętej cenie przetargowej -- mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa wartość nominalną sprzedanych bonów o danym terminie wykupu, a agent emisji podaje stopę redukcji ofert w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 19. 1. Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży.

2. Komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawiera, odpowiednio dla bonów skarbowych o danym terminie wykupu, w szczególności następujące dane:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu bonów;

4) wartość nominalną bonów oferowanych do sprzedaży;

5) wartość nominalną bonów, na które otrzymano ofertę zakupu;

6) wartość nominalną przyjętych ofert;

7) najniższą przyjętą cenę przetargową;

8) stopę redukcji ofert, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

9) średnią ważoną cenę przetargową dla przyjętych ofert zakupu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

10) najwyższą cenę przetargową zgłoszoną przez uczestnika przetargu;

11) średnią ważoną stopę rentowności bonów, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

3. Sposób ustalania średniej ważonej stopy rentowności i średniej ważonej ceny przetargowej bonów skarbowych o danym terminie wykupu sprzedanych na przetargu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przetarg uzupełniający

§ 20. 1. Minister Finansów może oferować bony skarbowe na przetargu uzupełniającym.

2. Przetarg uzupełniający może zostać zorganizowany najpóźniej następnego dnia po przetargu sprzedaży.

3. Sprzedaż bonów na przetargu uzupełniającym odbywa się według średniej ważonej ceny przetargowej ofert przyjętych na przetargu sprzedaży.

4. Wartość nominalna bonów skarbowych oferowanych na przetargu uzupełniającym nie może być większa niż 20 % wartości nominalnej bonów skarbowych oferowanych w dniu przetargu sprzedaży.

§ 21. Do zakupu bonów na przetargu uzupełniającym są uprawnieni wyłącznie uczestnicy przetargu, którzy dokonali zakupu bonów na przetargu sprzedaży.

§ 22. W przypadku podjęcia decyzji o organizacji przetargu uzupełniającego. Minister Finansów ogłasza w dniu przetargu sprzedaży komunikat o przetargu uzupełniającym zawierający, w szczególności:

1) datę przetargu uzupełniającego;

2) wartość nominalną bonów skarbowych oferowanych do sprzedaży;

3) średnią ważoną cenę przetargową bonów skarbowych o danym terminie wykupu sprzedanych na przetargu sprzedaży, stanowiącą cenę przetargową bonów na przetargu uzupełniającym;

4) termin wykupu i kod ISIN bonów skarbowych;

5) minimalną wartość nominalną oferty składanej przez uczestnika przetargu uzupełniającego;

6) termin składania ofert (dzień, godzina).

§ 23. 1. Oferta zakupu bonów skarbowych powinna zawierać, w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN oraz liczbę bonów skarbowych o danym terminie wykupu w sztukach, które zamierza nabyć uczestnik przetargu uzupełniającego;

3) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na który uczestnik nabywa bony skarbowe;

4) upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 26 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów skarbowych i zaoferowaną cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia -- w sytuacji, o której mowa w § 27.

2. Wartość nominalna oferty złożonej na przetargu uzupełniającym przez jednego uczestnika przetargu uzupełniającego nie może być większa od wartości nominalnej bonów skarbowych oferowanych na przetargu uzupełniającym.

§ 24. 1. Na przetargu uzupełniającym zakup bonów skarbowych przez poszczególnych uczestników przetargu następuje proporcjonalnie do wartości bonów skarbowych nabytych przez nich na przetargu sprzedaży.

2. Proporcjonalny udział uczestnika przetargu uzupełniającego jest obliczany jako procentowy udział uczestnika przetargu w zakupie ogółem na danym przetargu sprzedaży, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziału w przetargu uzupełniającym.

3. W przypadku gdy wartość oferty zakupu złożonej na przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargu uzupełniającego jest niższa od wartości będącej iloczynem udziału proporcjonalnego i wartości podaży na przetargu uzupełniającym, nieprzydzielone mu bony skarbowe o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi wielkościami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uczestników przetargu uzupełniającego. W tym przypadku przydział przedmiotowych bonów skarbowych nastąpi z wykorzystaniem udziału proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu uzupełniającego, rezygnujących z zakupu bonów skarbowych o pełnej przysługującej im wartości.

4. W przypadku gdy łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym jest niższa od podaży na przetargu uzupełniającym, oferty poszczególnych uczestników przetargu uzupełniającego są realizowane w całości.

§ 25. Po przetargu uzupełniającym Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu uzupełniającego zawierający, w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu bonów;

4) wartość nominalną bonów skarbowych oferowanych do sprzedaży;

5) wartość nominalną bonów skarbowych, na które otrzymano ofertę zakupu;

6) wartość nominalną bonów skarbowych, których oferty zakupu przyjęto;

7) średnią ważoną cenę przetargową przyjętych ofert.

Rozdział 6

Rozliczenie przetargu sprzedaży i przetargu uzupełniającego

§ 26. 1. Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za bony skarbowe nabyte na przetargu kwotę wynikającą z oferowanej ceny przetargowej i liczby sprzedanych bonów skarbowych (cena zakupu).

2. Zapłata ceny zakupu następuje przez obciążenie rachunku, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 7. Termin zapłaty za bony skarbowe nabyte na przetargu jest podawany w komunikacie.

§ 27. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapłaty, od niezapłaconej kwoty stanowiącej różnicę między ceną zakupu a kwotą, jaką zapłacił uczestnik przetargu, dokonując zapłaty za bony skarbowe, będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

§ 28. Jeżeli zapłata ceny zakupu za bony skarbowe nie zostanie dokonana najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu, oraz w wysokości wynikającej z ceny zakupu powiększonej o odsetki za każdy dzień opóźnienia, uważa się, że odstąpiono od nabycia bonów skarbowych, z tym że do dni roboczych nie wlicza się soboty.

§ 29. W przypadku przetargu uzupełniającego przepisy § 26--28 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Przetarg odkupu bonów skarbowych

§ 30. 1. Minister Finansów może odkupywać bony skarbowe przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Odkupione bony skarbowe ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty za nie, z wyjątkiem bonów skarbowych nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.

§ 31. Przed każdym przetargiem odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu zawierający, w szczególności:

1) datę przetargu odkupu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) bony skarbowe o danym terminie wykupu przewidywane do odkupu oraz ich wartość nominalną;

3) kod ISIN bonów;

4) minimalną wartość nominalną oferty;

5) termin zapłaty ceny odkupu za odkupione bony skarbowe.

§ 32. 1. Oferta sprzedaży bonów skarbowych na przetargu odkupu powinna zawierać, w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN bonów;

3) termin wykupu bonów skarbowych;

4) liczbę bonów skarbowych w sztukach;

5) cenę przetargową bonów będących przedmiotem oferty;

6) numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, który ma zostać uznany kwotą wynikającą z ceny odkupu, uwzględniającą wartość nominalną bonów skarbowych i zaoferowaną cenę przetargową;

7) numer rachunku bonów skarbowych w Rejestrze, na którym są zarejestrowane bony skarbowe objęte ofertą sprzedaży.

2. Wartość nominalna ofert z ceną przetargową przedstawioną przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w liście emisyjnym.

3. Oferty sprzedaży bonów skarbowych złożone niezgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 oraz błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu, o którym mowa w § 31 pkt 1, zostają odrzucone.

§ 33. 1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę przetargową dla bonów skarbowych o danym terminie wykupu.

2. Oferty sprzedaży bonów skarbowych:

1) z ceną niższą od najwyższej ceny przetargowej -- zostają przyjęte;

2) z ceną równą najwyższej przyjętej cenie przetargowej -- mogą być przyjęte w całości lub częściowo przy zastosowaniu redukcji ofert.

3. W przypadku redukcji ofert agent emisji podaje stopę redukcji w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 34. 1. Zapłata za odkupione bony skarbowe następuje w terminie wskazanym w komunikacie o przetargu odkupu i według cen zawartych w przyjętych ofertach.

2. Spełnienie świadczenia z tytułu odkupu następuje w drodze obciążenia rachunku Ministerstwa Finansów prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.

§ 35. 1. Po każdym przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu zawierający, w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu bonów;

4) wartość nominalną bonów skarbowych przewidywanych do odkupu;

5) wartość nominalną bonów skarbowych objętych ofertami odkupu;

6) wartość nominalną odkupionych bonów skarbowych;

7) najwyższą przyjętą cenę przetargową;

8) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną przetargową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

9) średnią ważoną cenę przetargową dla przyjętych ofert sprzedaży;

10) najniższą cenę przetargową zgłoszoną przez uczestników przetargu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

11) średnią ważoną stopę rentowności bonów, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

2. Sposób ustalania średniej ważonej stopy rentowności i średniej ważonej ceny przetargowej bonów skarbowych o danym terminie wykupu odkupionych na przetargu odkupu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 8

Wykup bonów skarbowych

§ 36. 1. Bieg terminu wykupu bonów skarbowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, rozpoczyna się od dnia zapłaty za te bony przez uczestnika przetargu.

2. Bieg terminu wykupu bonów skarbowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rozpoczyna się od dnia poprzedzającego dzień zapłaty za te bony przez uczestnika przetargu.

§ 37. 1. Bony skarbowe podlegają wykupowi, według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Spełnienie świadczenia z tytułu wykupu bonów skarbowych następuje w drodze obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.

3. Agent emisji realizuje zobowiązania Ministra Finansów wobec właścicieli bonów skarbowych, których rachunki bonów skarbowych i konta depozytowe bonów skarbowych prowadzi w Rejestrze. Kwoty przeznaczone na wykup bonów skarbowych ustala agent emisji zgodnie ze stanem rachunków bonów skarbowych i kont depozytowych bonów skarbowych w Rejestrze w dniu wykupu.

4. Posiadacze kont depozytowych bonów skarbowych w Rejestrze ustalają wysokość kwot przysługujących z tytułu wykupu bonów skarbowych podmiotom, dla których prowadzą rachunki bonów skarbowych, zgodnie ze stanem tych rachunków w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu. Prawa majątkowe z bonów skarbowych są realizowane w dniu wykupu.

§ 38. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem i lipca 2006 r.2)

Minister Finansów: w z. S. Kluza

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. (poz. 771)

Załącznik 1

Załącznik 2


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831, z 2002 r. Nr 208, poz. 1765, z 2003 r. Nr 220, poz. 2176, z 2004 r. Nr 282, poz. 2805 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2085).