Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 112 poz. 770
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
Data ogłoszenia:2007-06-27
Data wejscia w życie:2007-07-01
Data ujednolicenia:2009-01-01

770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy upoważnione do wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepi-

sów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwane dalej „organami upoważnionymi”;

2) zakres upoważnienia do wydawania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnych;

3) właściwość miejscową i rzeczową organów upoważnionych.

§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych.

2. Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych.

§ 3. Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:

1) dla osób fizycznych -- według miejsca zamieszkania;

2) dla osób prawnych -- według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;

3) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej -- według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;

4) dla podatkowych grup kapitałowych -- według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

§ 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim.

§ 5. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim.

§ 6. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim lub wielkopolskim.

§ 7. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim lub mazowieckim.

§ 8. Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

§ 9. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej na podstawie § 3, właściwy miejscowo do wydania interpretacji jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

§ 10. Organ właściwy miejscowo w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostaje właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.