Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 17 poz. 134
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Data ogłoszenia:2006-02-02
Data wejscia w życie:2006-02-17
Data ujednolicenia:2008-12-03

134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie ustala zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych jako organy podatkowe, zwanych dalej „organami podatkowymi”. Zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego określają odrębne przepisy.

2. Zasady rachunkowości, o których mowa w ust. 1, obejmują prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, kontrolę terminowej realizacji zobowiązań, likwidację nadpłat oraz rozliczanie i przekazywanie wpływów poszczególnym budżetom i innym wierzycielom.

§ 2. 1. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) BGK -- Bank Gospodarstwa Krajowego, określony w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870);

2) ustawa zmieniająca -- ustawę z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539);

3) Fundusz Strefowy -- fundusz, o którym mowa w art. 7 i 8 ustawy zmieniającej;

4) inni wierzyciele -- jednostki inne niż Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, izby skarbowe, urzędy skarbowe, izby celne i urzędy celne;

5) kasa -- kasę urzędu obsługującego organ podatkowy;

6) kasjer -- pracownika urzędu skarbowego, a także pracownika lub funkcjonariusza Służby Celnej, któremu powierzono prowadzenie kasy, wyznaczonego do przyjmowania wpłat oraz dokonywania zwrotów gotówką z tytułu podatków;

7) komórka rachunkowości -- komórkę organizacyjną prowadzącą prace związane z rachunkowością podatków;

8) likwidator -- pracownika urzędu skarbowego, a także pracownika lub funkcjonariusza Służby Celnej, któremu powierzono wystawianie dowodów wpłat dokonywanych do kasy, a także dowodów wypłat z kasy;

9) należności uboczne -- odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień;

10) należność główna -- określoną należność podatkową, opłatę albo niepodatkową należność budżetową, podlegającą zapłaceniu;

11) Ordynacja podatkowa -- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199);

12) niepodatkowe należności budżetowe -- należności określone w art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej;

13) odpis -- kwotę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe albo kwotę zwrotu podatku należną podatnikowi, ustaloną lub określoną przez organ podatkowy albo zadeklarowaną przez podatnika, albo równowartość kwoty darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, wynikającej z zeznania podatkowego, zmniejszającej dochody budżetowe;

14) poborca -- poborcę skarbowego albo pracownika urzędu skarbowego, a także pracownika lub funkcjonariusza Służby Celnej, któremu powierzono obowiązek poboru podatków bezpośrednio u podatnika;

15) podatki -- podatki określone w art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej;

16) przypis -- zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta podatnika;

17) rachunek bankowy -- rachunek bankowy urzędu skarbowego lub izby celnej przeznaczony do gromadzenia środków z tytułu podatków;

18) wynagrodzenie płatnika lub inkasenta -- wynagrodzenie płatnika lub inkasenta, o którym mowa w art. 28 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej.

19) OPP -- organizację pożytku publicznego, znajdującą się w wykazie, o którym mowa w art. 45 ust. 5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2).

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące podatników stosuje się odpowiednio do płatników, inkasentów, a także do następców prawnych podatników i do podmiotów przekształconych, określonych w art. 93--106 Ordynacji podatkowej. Jeżeli w treści przepisu rozróżnia się podatników, płatników i inkasentów, wówczas przepisy dotyczące podatników odnoszą się również do następców prawnych i do podmiotów przekształconych.

§ 3. Zadaniem komórki rachunkowości jest, w szczególności:

1) prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków;

2) kontrola terminowości wpłat należności przez podatników;

3) bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze;

4) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku;

5) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego poborców, jeżeli czynności te nie zostały powierzone innej komórce organizacyjnej;

6) rozliczanie i przekazywanie wpływów poszczególnym budżetom i innym wierzycielom;

7) sporządzanie sprawozdań;

8) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy oraz terminowe przekazywanie gotówki z kasy na rachunek bankowy, jeśli kasa jest prowadzona przez urząd obsługujący organ podatkowy;

9) ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych;

10) kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń, dokonywanych przez płatników i inkasentów;

11) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, jeżeli czynność ta nie została powierzona innej komórce organizacyjnej.

§ 4. 1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

2. Do udokumentowania przypisów lub odpisów służą:

1) deklaracje w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, z których wynika zobowiązanie podatkowe, kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe lub kwota zwrotu podatku;

2) decyzje;

3) dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, należnych od podatników;

4) postanowienia o dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 64 § 1--3 oraz art. 65 Ordynacji podatkowej;

5) Jednolity Dokument Administracyjny SAD;

6) informacje podatników, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej;

7) odpisy orzeczeń sądu administracyjnego, o których mowa w art. 77 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

3. Do udokumentowania wpłat w formie pieniężnej służą:

1) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych, jeżeli wpłata jest dokonana w kasie;

2) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty albo dokumenty wpłaty, załączone do wyciągu bankowego;

3) dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku -- w przypadku gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy -- na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;

4) postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych;

5) wniosek podatnika o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, o którym mowa w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej.

4. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego służą:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5;

2) umowy lub inne dokumenty, z których w szczególności wynika określony w art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

3) (uchylony);

4) dokumenty informujące o przedawnieniu, o którym mowa w art. 70 --71 Ordynacji podatkowej.

5. Do udokumentowania zwrotów i wypłat służą:

1) pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych, jeżeli wypłaty dokonywane są w kasie;

2) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wypłaty, albo dokumenty wypłaty, załączone do wyciągu bankowego;

3) dokumenty BGK informujące o kwocie i dacie przelania środków z tytułu udzielonego wsparcia ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego.

6. Do udokumentowania dokonanych przez płatników lub inkasentów potrąceń z tytułu wynagrodzeń służą dane zawarte w deklaracjach lub zeznaniach albo w informacjach przesyłanych przez płatników lub inkasentów do organów podatkowych.

7. W przypadkach, które nie zostały określone w ust. 2--6, do udokumentowania operacji księgowych służą dowody wewnętrzne, w szczególności noty księgowe.

8. Przypisaniu lub odpisaniu mogą podlegać koszty upomnień.

§ 5. 1. Pokwitowanie wpłaty z kwitariusza przychodowego powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację dokumentu wpłaty, podatnika, podatku, wysokości kwoty wpłaty i jej przeznaczenia, takie jak:

1) niepowtarzalny identyfikator dokumentu;

2) określenie podatnika:

a) nazwisko i imię lub nazwa,

b) miejsce zamieszkania lub adres siedziby,

c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

3) rodzaj należności głównej;

4) okres, którego dotyczy wpłata:

a) należności zaległej,

b) należności bieżącej;

5) kwota wpłaty ogółem, cyframi i słownie;

6) kwota wpłaty, cyframi, z tytułu:

a) należności zaległej,

b) należności bieżącej,

c) odsetek za zwłokę,

d) opłaty prolongacyjnej,

e) kosztów upomnienia;

7) data wpłaty;

8) odcisk pieczęci urzędu obsługującego organ podatkowy;

9) własnoręczny podpis kasjera lub poborcy.

2. Data wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jest jednocześnie datą pokwitowania wpłaty.

§ 6. 1. Kwitariusze przychodowe i rozchodowe są drukami ścisłego zarachowania.

2. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków. W księdze tej ujmuje się również przychód i rozchód druków płatnych wydanych kasjerowi lub innemu pracownikowi, upoważnionemu do ich odrębnej sprzedaży.

3. Kasjera lub innego upoważnionego pracownika rozlicza się z druków i znaków przekazanych mu do sprzedaży oraz z powierzonych mu druków ścisłego zarachowania.

§ 7. 1. Wpłaty gotówkowe od podatników i poborców przyjmuje i wypłat gotówkowych dokonuje kasjer w kasie.

2. Pokwitowania wpłaty oraz pokwitowania wypłaty wystawia likwidator.

3. Dla każdego rodzaju podatku wypełnia się oddzielne pokwitowanie wpłaty albo pokwitowanie wypłaty, co najmniej w dwóch egzemplarzach. Oryginał pokwitowania wpłaty otrzymuje wpłacający, a oryginał pokwitowania wypłaty pozostaje w kasie. W przypadku łącznego pobierania ceł i podatków z tytułu importu dopuszcza się możliwość wypełniania łącznego pokwitowania wpłaty na całą pobraną kwotę, pod warunkiem wyszczególnienia na pokwitowaniu wszystkich tytułów pobrania i przypadających na nie kwot.

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania, na pisemną prośbę podatnika wydaje się zaświadczenie o dokonaniu wpłaty. W zaświadczeniu podane są następujące dane: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby podatnika, data wpłaty, rodzaj należności, okres, za który dokonano wpłaty, suma wpłaty cyframi i słownie oraz numer pokwitowania.

5. Niedopuszczalne jest łączenie przez jedną osobę czynności kasjera i księgowego lub kasjera i likwidatora.

§ 8. Dowody wpłaty oraz dowody wypłaty powinny być przy księgowaniu sprawdzone z punktu widzenia prawidłowości zakwalifikowania wpłaty lub wypłaty. W przypadku niemożności zaliczenia dokonanej wpłaty na właściwą należność księgowy księguje wpłatę jako wpływy do wyjaśnienia i wyjaśnia tytuł wpłaty.

§ 9. Wynagrodzenie potrącone przez płatnika lub inkasenta księguje się w wysokości przez niego wykazanej, pod datą wpłaty pobranego podatku.

§ 10. Jeżeli realizacja zobowiązania podatkowego następuje po doręczeniu zobowiązanemu upomnienia lub po wszczęciu egzekucji administracyjnej, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, a pozostałą kwotę dzieli się na pokrycie należności głównej i należnych odsetek za zwłokę, według zasad określonych w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Koszty upomnienia stanowią dochód urzędu obsługującego organ podatkowy.

§ 11. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera z zachowaniem następujących warunków:

1) dowody źródłowe mogą mieć postać dokumentów papierowych lub zapisów elektronicznych -- w tym drugim przypadku muszą być zabezpieczone przed zniekształceniem lub usunięciem pierwotnej treści operacji księgowej, której dotyczą, i być opatrzone unikalnym identyfikatorem źródła pochodzenia;

2) drukom ścisłego zarachowania automatycznie nadawane są kolejne numery, przy czym nie mogą występować luki w numeracji, a każdy numer musi być niepowtarzalny. Numer anulowanego dokumentu nie może być nadany innemu dokumentowi. Zamiast numeru można stosować inny niepowtarzalny identyfikator o zdefiniowanej budowie;

3) zapisy w księgach rachunkowych mogą nastąpić za pośrednictwem klawiatury komputerowej, urządzeń czytających dokumenty, urządzeń transmisji danych lub komputerowych nośników danych, pod warunkiem że podczas rejestracji operacji księgowej uzyskują one trwale czytelną postać odpowiadającą treści dowodu księgowego i możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia każdego zapisu;

4) zapisy mogą być przenoszone między zbiorami danych, składającymi się na księgi rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach danych, pod warunkiem że możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów w zbiorach, w których ich dokonano pierwotnie, a odpowiedni program zapewni zachowanie ich poprawności i kompletności;

5) zapewniona jest możliwość wydruku, w postaci czytelnej dla użytkownika, treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych i zawartości zbiorów pomocniczych.

Rozdział 2

Księgi rachunkowe i plan kont

§ 12. 1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

1) dziennik;

2) księgę główną stanowiącą ewidencję syntetyczną;

3) księgi pomocnicze stanowiące ewidencję analityczną i szczegółową;

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.

2. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)), z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Zasady (polityka) rachunkowości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczące rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, określone są w niniejszym rozporządzeniu oraz w dostępnej za pośrednictwem Ministerstwa Finansów dokumentacji systemów komputerowych, wspomagających pracę komórek rachunkowości podległych naczelnikom urzędów skarbowych oraz dyrektorom izb celnych i naczelnikom urzędów celnych jako organom podatkowym.

§ 13. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach księgowych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a obroty liczone w sposób ciągły w skali roku. Jeżeli stosuje się podział na dzienniki częściowe, to należy sporządzać zestawienie obrotów tych dzienników za każdy miesiąc.

§ 14. 1. Plan kont obejmuje:

1) konta bilansowe:

a) konta syntetyczne,

b) konta analityczne,

c) konta szczegółowe;

2) konta pozabilansowe, służące do rozrachunków z osobami trzecimi określonymi w art. 107 --117a Ordynacji podatkowej:

a) konto syntetyczne,

b) konta analityczne,

c) konta szczegółowe.

2. Plany kont bilansowych i pozabilansowych w zakresie kont syntetycznych i analitycznych, określone w § 15--19, są jednolite dla wszystkich organów podatkowych, o których tam mowa.

3. Konta szczegółowe są ustalane przez organ podatkowy odpowiednio do potrzeb, według zasad określonych w § 20 i 21.

§ 15. Konta księgi głównej dla prowadzenia ewidencji podatków przez naczelnika urzędu skarbowego jako organ podatkowy obejmują:

1) Zespół 1 -- Środki pieniężne i rachunki bankowe:

a) Konto 107 -- Kasa,

b) Konto 137 -- Rachunek bankowy,

c) Konto 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego,

d) Konto 147 -- Środki pieniężne w drodze;

2) Zespół 2 -- Rozrachunki i rozliczenia:

a) Konto 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) Konto 272 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym,

c) Konto 273 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu

Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego,

d) Konto 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) Konto 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) Konto 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) Konto 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów,

h) Konto 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat,

i) Konto 279 -- Wpływy do wyjaśnienia,

j) Konto 281 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego,

k) Konto 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

l) Konto 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

m) Konto 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków,

n) Konto 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi,

o) Konto 287 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

§ 16. 1. Konta ksiąg pomocniczych dla prowadzenia ewidencji podatków przez naczelnika urzędu skarbowego jako organ podatkowy obejmują:

1) Zespół 1 -- Środki pieniężne i rachunki bankowe:

a) do konta 107:

-- Konto 1071 -- Wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 1072 -- Wpłaty z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 1073 -- Wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 1077 -- Wpłaty z tytułu innych podpodatków,

b) do konta 137:

-- Konto 1371 -- Wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 1372 -- Wpłaty z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 1373 -- Wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 1377 -- Wpłaty z tytułu innych podpodatków,

c) do konta 138:

-- Konto 1381 -- Fundusz Strefowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 1383 -- Fundusz Strefowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

d) do konta 147:

-- Konto 1471--Środki pieniężne w drodze z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 1472 -- Środki pieniężne w drodze z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 1473 -- Środki pieniężne w drodze z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 1477 -- Środki pieniężne w drodze z tytułu innych podatków;

2) Zespół 2 -- Rozrachunki i rozliczenia:

a) do konta 271:

-- Konto 2711--Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

-- Konto 2712 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2713 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2717 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu innych podatków,

b) do konta 272:

-- Konto 2721--Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2722 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2723 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2727 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym z tytułu innych podatków,

c) do konta 273:

-- Konto 2731 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2732 -- Majątek przejęty na rzecz

Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2733 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2737 -- Majątek przejęty na rzecz

Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zakresie innych podatków,

d) do konta 274:

-- Konto 2741 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2742 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych podatków pośrednich,

-- Konto 2743 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2747 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych innych podatków.

e) do konta 275:

-- Konto 2751 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2757 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych innych podatków,

f) do konta 276:

-- Konto 2761 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2762 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych podatków pośrednich,

-- Konto 2763 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2767 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych innych podatków,

g) do konta 277:

-- Konto 2771 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2772 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2773 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2777 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów w zakresie innych podatków,

h) do konta 278:

-- Konto 2781 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2782 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat podatków pośrednich,

-- Konto 2783 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

-- Konto 2787 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat innych podatków,

i) do konta 279:

-- Konto 2791--Wpływy do wyjaśnienia wpłacone na subkonto przeznaczone do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2792 -- Wpływy do wyjaśnienia wpłacone na subkonto przeznaczone do wpłat z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2793 -- Wpływy do wyjaśnienia wpłacone na subkonto przeznaczone do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2797--Wpływy do wyjaśnienia wpłacone na subkonto przeznaczone do wpłat z tytułu innych podatków,

j) do konta 281;

-- Konto 2811 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2813 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

k) do konta 282:

-- Konto 2821 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2822 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2823 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2827 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu innych podatków,

l) do konta 283:

-- Konto 2831 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2837 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu innych podatków,

m) do konta 284:

-- Konto 2841 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

-- Konto 2842 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2843 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2847 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu innych podatków,

n) do konta 285:

-- Konto 2851 -- Rozliczenia z organami podatkowymi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2852 -- Rozliczenia z organami podatkowymi w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2853 -- Rozliczenia z organami podatkowymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2857 -- Rozliczenia z organami podatkowymi w zakresie innych podatków,

o) do konta 287:

-- Konto 2871 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2872 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2873 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2877 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym w zakresie innych podatków.

2. Suma obrotów na kontach analitycznych powinna być zgodna z obrotami na koncie syntetycznym, do którego są prowadzone.

§ 17. Konta księgi głównej dla prowadzenia ewidencji podatków, realizowanych przez dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego jako organy podatkowe, obejmują:

1) Zespół 1 -- Środki pieniężne i rachunki bankowe:

a) Konto 107 -- Kasa,

b) Konto 137 -- Rachunek bankowy,

c) Konto 147 -- Środki pieniężne w drodze;

2) Zespół 2 -- Rozrachunki i rozliczenia:

a) Konto 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.

b) Konto 272 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym,

c) Konto 273 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu

Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego,

d) Konto 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) Konto 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) Konto 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów,

g) Konto 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytutu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat,

h) Konto 279 -- Wpływy do wyjaśnienia,

i) Konto 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

j) Konto 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków,

k) Konto 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi,

l) Konto 287 -- Rozliczenia z tytutu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

§ 18. 1. Konta ksiąg pomocniczych dla prowadzenia ewidencji podatków, realizowanych przez dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego jako organy podatkowe, obejmują:

1) Zespół 1 -- Środki pieniężne i rachunki bankowe:

a) do konta 107:

-- Konto 1072 -- Wpłaty z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 1077 --Wpłaty z tytułu innych podpodatków,

b) do konta 137:

-- Konto 1372 -- Wpłaty z tytutu podatków pośrednich,

-- Konto 1377 --Wpłaty z tytutu innych podpodatków,

c) do konta 147:

-- Konto 1472 -- Środki pieniężne w drodze z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 1477 -- Środki pieniężne w drodze z tytutu innych podatków;

2) Zespót 2 -- Rozrachunki i rozliczenia:

a) do konta 271:

-- Konto 2712 -- Rozrachunki z podatnikami z tytutu podatków pośrednich,

-- Konto 2717 -- Rozrachunki z podatnikami z tytutu innych podatków,

b) do konta 272:

-- Konto 2722 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2727 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym z tytułu innych podatków,

c) do konta 273:

-- Konto 2732 -- Majątek przejęty na rzecz

Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2737 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zakresie innych podatków,

d) do konta 274:

-- Konto 2742 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych podatków pośrednich,

-- Konto 2747 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych innych podatków,

e) do konta 276:

-- Konto 2762 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych podatków pośrednich,

-- Konto 2767 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych innych podatków,

f) do konta 277:

-- Konto 2772 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2777 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów w zakresie innych podatków,

g) do konta 278:

-- Konto 2782 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat podatków pośrednich,

-- Konto 2787 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat innych podatków,

h) do konta 279:

-- Konto 2792 -- Wpływy do wyjaśnienia wpłacone na subkonto przeznaczone do wpłat z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2797 -- Wpływy do wyjaśnienia wpłacone na subkonto przeznaczone do wpłat z tytułu innych podatków, i) do konta 282:

-- Konto 2822 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków pośrednich.

-- Konto 2827 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu innych podatków,

j) do konta 284:

-- Konto 2842 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków pośrednich,

-- Konto 2847 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu innych podatków,

k) do konta 285:

-- Konto 2852 -- Rozliczenia z organami podatkowymi w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2857 -- Rozliczenia z organami podatkowymi w zakresie innych podatków,

I) do konta 287:

-- Konto 2872 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2877 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym w zakresie innych podatków.

2. Suma obrotów na kontach analitycznych powinna być zgodna z obrotami na koncie syntetycznym, do którego są prowadzone.

§ 19. Konta pozabilansowe dla prowadzenia ewidencji podatków, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych oraz przez dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych jako organów podatkowych, obejmują:

1) Konto syntetyczne:

-- Konto 291 -- Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika;

2) Konta analityczne:

-- Konto 2911 -- Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-- Konto 2912 -- Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika w zakresie podatków pośrednich,

-- Konto 2913 -- Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-- Konto 2917 -- Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika w zakresie innych podatków.

§ 20. 1. Bilansowe konta szczegółowe służą do rozrachunków:

1) z podatnikami, następcami prawnymi podatników i podmiotami przekształconymi -- z tytułu podatków;

2) z płatnikami i inkasentami -- z tytułu poboru podatków od podatników;

3) z jednostkami budżetowymi -- z tytułu potrącenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec budżetu państwa oraz wobec jednostek samorządu terytorialnego;

4) z bankami -- z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez podatników przelewem;

5) z budżetem państwa -- z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym;

6) z jednostkami samorządu terytorialnego -- z tytułu pobieranych przez organ podatkowy podatków stanowiących wyłączny dochód tych jednostek, z tytułu udziału tych jednostek w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie odrębnych przepisów, oraz z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym;

7) z innymi wierzycielami -- z tytułu należnych im kwot podatków;

8) z organami podatkowymi -- z tytułu kosztów upomnień;

9) z podatnikami -- z tytułu Funduszu Strefowego;

10) z BGK -- z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego.

11) z OPP -- z tytułu wpłaty, o której mowa w art. 45 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwanej dalej ,,darowizną".

2. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się do następujących kont analitycznych w ramach kont syntetycznych Zespołu 2:

1) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 271 prowadzi się konta szczegółowe podatników;

2) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 272 prowadzi się konta szczegółowe dłużników Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, których zobowiązania zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

3) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 275 prowadzi się konta szczegółowe jednostek samorządu terytorialnego;

4) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 276 prowadzi się konta szczegółowe innych wierzycieli, w tym konta rozrachunków z płatnikami i inkasentami z tytułu pobranych przez nich wynagrodzeń, oraz konto rozrachunków z BGK;

5) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 277 prowadzi się konta szczegółowe organów podatkowych; jeżeli organowi podatkowemu należą się środki z różnych tytułów, wówczas prowadzi się dla niego odrębne konta szczegółowe dla każdego tytułu;

6) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 278 prowadzi się konta szczegółowe jednostek budżetowych i banków;

7) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 281 prowadzi się konta szczegółowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, których wpłaty są przekazywane w całości lub w części na Fundusz Strefowy;

8) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 283 prowadzi się konta szczegółowe jednostek samorządu terytorialnego;

9) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 284 prowadzi się konta szczegółowe innych wierzycieli oraz konto rozliczeń z BGK;

10) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 285 prowadzi się konta szczegółowe organów podatkowych;

11) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 287 prowadzi się konta szczegółowe dłużników Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, których zobowiązania zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

2a. Do kont analitycznych 2763 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 2843 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi się konta szczegółowe OPP z tytułu darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 11.

3. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się również w Zespole 1, do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 138, dla podatników z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanych w całości lub w części na Fundusz Strefowy, a także dla BGK z tytułu naliczonego oprocentowania tych wpłat, które przypada do podziału między organ podatkowy i BGK.

4. Dla każdej osoby lub jednostki organizacyjnej prowadzi się w każdym podatku odrębne konto, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Jeżeli podatnik jest równocześnie płatnikiem w tym samym podatku, prowadzi się dla niego dwa odrębne konta jako podatnika i jako płatnika.

5. Sumy obrotów na kontach szczegółowych prowadzonych do konta analitycznego powinny być zgodne z obrotami na koncie analitycznym, do którego są prowadzone.

§ 21. Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone są dla osób trzecich do bilansowych kont szczegółowych podatników. Pozabilansowe konto szczegółowe otwiera się na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepis § 20 ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 22. Konto 107 -- Kasa służy do ewidencji gotówki, którą podatnicy regulują swoje zobowiązania w kasie. Księgowań dokonuje się w sposób następujący.

1) na stronie Wn konta 107 księguje się:

a) wpływ gotówki z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 271--Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków lub

-- 279 -- Wpływy do wyjaśnienia.

b) wpływ gotówki od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 271--Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków lub

-- 279 -- Wpływy do wyjaśnienia,

c) wpływ gotówki z banku do kasy z przeznaczeniem na zwrot nadpłat należnych podatnikom, na konto analityczne odpowiadające tytułowi zwrotu, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 -- Środki pieniężne w drodze;

2) na stronie Ma konta 107 księguje się:

a) przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 -- Środki pieniężne w drodze,

b) zwroty nadpłat, podatku oraz wypłatę oprocentowania z kasy podatnikom, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zwrot podatnikom dokonanych przez nich wpłat nienależnych, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 -- Wpływy do wyjaśnienia.

§ 23. Konto 137 -- Rachunek bankowy służy do ewidencji gromadzonych przez organ podatkowy wpływów budżetowych z tytułu podatków. Księgowań dokonuje się w sposób następujący.

1) na stronie Wn konta 137 księguje się:

a) wpływy z tytułu podatków wpłacone na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) wpłaty od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych przez nich nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) wpływy środków pieniężnych w drodze, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 -- Środki pieniężne w drodze,

d) wpłaty jednostek budżetowych dokonane w związku z potrąceniem zobowiązania podatkowego z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej należności podatnika wobec Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat,

e) wpłaty banków, które obciążyły rachunek bankowy podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazały środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat,

f) pobranie uzupełniających środków na rachunek bankowy celem zwrotu nadpłat, zwrotu podatku i wypłaty podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków, jeżeli zwrot dotyczy podatków będących dochodem budżetu państwa, albo

-- 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków, jeżeli zwrot dotyczy podatków będących wyłącznym dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

g) zwrot przez jednostki samorządu terytorialnego nadpłaconych udziałów w podatku, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

h) wpływy do wyjaśnienia, w korespondencji ze stroną Ma konta 279 -- Wpływy do wyjaśnienia;

2) na stronie Ma konta 137 księguje się:

a) pobrane z banku do kasy środki pieniężne przeznaczone na zwrot podatnikom nadpłat oraz wypłatę oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 -- Środki pieniężne w drodze, z konta analitycznego odpowiadającego tytułowi zwrotu,

b) zwroty podatnikom nadpłat oraz wypłatę oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zwroty podatnikom podatku oraz wypłatę oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) przekazane wpływy z podatków należne budżetowi państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) przekazane wpływy z podatków i udziałów należnych jednostkom samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) przekazane innym wierzycielom udziały w zrealizowanych dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) przekazane jednostkom zrealizowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, w korespondencji ze stroną Wn konta 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów,

h) zwrot podatnikom dokonanych przez nich wpłat nienależnych, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 -- Wpływy do wyjaśnienia,

i) przekazane na rachunek Funduszu Strefowego kwoty w wysokości wynikającej z informacji określonej w § 4 ust. 2 pkt 6, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 -- Środki pieniężne w drodze,

j) przekazane budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy do wyjaśnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków.

k) przekazanie OPP darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków.

§ 24. Konto 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego służy do ewidencji tej części wpłat podatników z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, które na mocy przepisów ustawy zmieniającej podlegają wpłacie na rachunek Funduszu Strefowego. Księgowań dokonuje się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta księguje się:

a) wpływ kwot na rachunek Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z informacji określonej w § 4 ust. 2 pkt 6, w korespondencji ze stroną Ma konta 147 -- Środki pieniężne w drodze,

b) naliczone oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma kont:

-- 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków -- w zakresie prowizji BGK, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, oraz

-- 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi

-- w zakresie kwot przypadających naczelnikowi urzędu skarbowego, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej;

2) na stronie Ma konta księguje się:

a) przekazane podatnikom kwoty wsparcia z Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z informacji określonej w § 4 ust. 5 pkt 3, w korespondencji ze stroną Wn konta 281 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego,

b) przekazane oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn kont:

-- 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków -- w zakresie prowizji BGK, oraz

-- 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów

-- w zakresie kwot przypadających naczelnikowi urzędu skarbowego,

c) kwoty przekazane przez BGK na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej w celu dokonania zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części tego podatku przekazanej na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 147 -- Środki pieniężne w drodze.

§ 25. Konto 147 -- Środki pieniężne w drodze służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się między kasą a rachunkiem bankowym lub między rachunkiem bankowym a rachunkiem Funduszu Strefowego:

1) na stronie Wn konta 147 księguje się pobranie środków pieniężnych:

a) z kasy w celu przekazania na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 -- Kasa,

b) z rachunku bankowego w celu przekazania do kasy, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

c) z rachunku bankowego w celu przekazania na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

d) z rachunku Funduszu Strefowego w celu dokonania zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych w części tego podatku przekazanej na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego;

2) na stronie Ma konta 147 księguje się przekazanie środków pieniężnych w drodze:

a) na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

b) do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 -- Kasa,

c) na rachunek Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego.

§ 26. Do ewidencji rozrachunków z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków służą konta syntetyczne:

1) 271 --Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) 272 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

3) 279 -- Wpływy do wyjaśnienia.

§ 27. 1. Konto 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków służy do rozrachunków:

1) z podatnikami, następcami prawnymi podatników i podmiotami przekształconymi z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków;

2) z płatnikami i inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, a także z tytułu pobieranego przez nich wynagrodzenia jako składnika podatku;

3) z jednostkami budżetowymi z tytułu potrącenia;

4) z bankami z tytułu nieprzekazanych wpłat;

5) w zakresie wpływów do wyjaśnienia;

6) z podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wpłat na Fundusz Strefowy.

7) z OPP z tytułu darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11.

1a. W ramach konta syntetycznego 271 księgowań z tytułu darowizny dla OPP, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, dokonuje się na kontach szczegółowych podatników prowadzonych do konta analitycznego 2713 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ewidencję na koncie prowadzi się w sposób następujący:

1) na stronie Wn konta 271 księguje się:

a) przypisy lub odpisy należności, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości lub w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-- 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

-- 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi,

jeżeli należność dotyczy organu podatkowego,

b) naliczone odsetki za zwłokę i inne należności uboczne, jeżeli uprzednio nie zostały przypisane, w kwocie wpłaconej, w momencie ich wpłaty, według zasad określonych w art. 55 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytutu podatków, jeżeli należność w całości lub w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-- 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

-- 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi,

jeżeli należność dotyczy organu podatkowego,

c) przeniesienia przypisów należności, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym; zapisu tego dokonuje się, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytutu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytutu podatków, jeżeli należność w całości lub w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-- 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

-- 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi,

jeżeli należność dotyczy organu podatkowego,

d) przypisy w wysokości wpłaconej kwoty z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości lub w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-- 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy innego wierzyciela,

-- 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi,

jeżeli należność dotyczy organu podatkowego,

e) zwrot podatku wynikający z deklaracji podatkowej lub z decyzji organu podatkowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 -- Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

f) zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 107 -- Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) odpis z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot:

-- podatku wynikającego z deklaracji lub decyzji organu podatkowego lub nadpłaty podatku innego niż wymienione w tiret pierwszym, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

-- podatku od towarów i usług lub nadpłaty podatku innego niż wymienione w tiret pierwszym, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

h) wypłaty należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaconego podatku, w korespondencji ze stroną Ma konta 107

-- Kasa, jeżeli wypłaty dokonano gotówką, albo ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy, jeżeli wypłaty dokonano przelewem albo za pośrednictwem poczty, i jednocześnie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

i) przypis w wysokości nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości lub w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

j) przypisy lub odpisy Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 281 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego i równocześnie korekty przypisów podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych o część przypadającą na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, w przypadku przypisu Funduszu Strefowego -- ze znakiem minus, a w przypadku odpisu Funduszu Strefowego -- ze znakiem plus,

k) odpis w wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Ma konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli należność dotyczy budżetu państwa,

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli należność w całości lub w części dotyczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

l) odpis w wysokości darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 34 ust. 1 pkt 2 lit. e;

2) na stronie Ma konta 271 księguje się:

a) wpłaty dokonane przez podatników do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 -- Kasa,

b) wpłaty dokonane przez podatników poleceniem przelewu lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

c) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 273 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego,

d) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1

pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) zapłatę dokonaną przez potrącenie z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1--3 Ordynacji podatkowej, albo wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat,

f) wynagrodzenia pobrane przez płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

g) zmniejszenie wynagrodzeń nienależnie pobranych przez płatników i inkasentów z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

h) wpłaty od płatników i inkasentów z tytułu zwrotu wynagrodzeń pobranych przez nich nienależnie lub w wysokości większej od należnej, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 -- Kasa, jeżeli zwrot został dokonany do kasy, albo ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy, jeżeli zwrot nastąpił na rachunek bankowy,

i) zapłatę dokonaną przez podatnika z tytułu podatku za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat,

j) wpłaty początkowo zakwalifikowane do wyjaśnienia, jeżeli dokonaną wpłatę wyjaśniono i zakwalifikowano na właściwą należność, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 -- Wpływy do wyjaśnienia.

k) odpis w wysokości równowartości kwoty darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków i jednocześnie równowartość kwoty darowizny, ze znakiem plus, na stronie Wn konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków w korespondencji ze stroną Ma konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków.

3. Jeżeli podatnicy są obowiązani okresowo wpłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego na podstawie decyzji organu podatkowego, ustalającej roczny wymiar podatku bez określenia wysokości zaliczek, wówczas w terminach płatności zaliczek dokonuje się przypisu w wysokości obliczonej jako wynik podzielenia kwoty zryczałtowanego podatku należnego za dany rok, wynikającej z decyzji, przez liczbę obowiązkowych wpłat zaliczek w ciągu roku.

4. Jeżeli podatnik jest obowiązany okresowo wpłacać samodzielnie obliczone zaliczki na poczet należności lub zryczałtowany podatek dochodowy bez składania deklaracji i bez wezwania przez urząd obsługujący organ podatkowy, zaliczki te lub zryczałtowany podatek dochodowy powinny być zaksięgowane na koncie szczegółowym podatnika również jako przypisy w kwotach wpłat dokonanych za poszczególne okresy.

5. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wybrał, zgodnie z odrębnymi przepisami, uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesięcznych z tytułu tego podatku, wówczas na koncie podatnika w terminach płatności zaliczek dokonuje się przypisu w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, z uwzględnieniem zmian wynikających z dokonanych korekt zeznania lub z decyzji właściwego organu podatkowego.

6. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych wybrał, zgodnie z odrębnymi przepisami, uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesięcznych z tytułu tego podatku, wówczas na koncie podatnika w terminach płatności zaliczek dokonuje się przypisu w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości dochodu, lub straty, osiągniętego w roku podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, z uwzględnieniem zmian wynikających z dokonanych korekt zeznania lub z decyzji właściwego organu podatkowego. Jeżeli zeznanie dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, dokonuje się przypisu w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy.

7. W przypadku złożenia przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego stosuje się następujące zasady:

1) przypis lub odpis wynikający z zeznania powinien być ujęty na koncie małżonka, który jest podany w zeznaniu jako pierwszy;

2) jeżeli zeznanie złożono w urzędzie obsługującym organ podatkowy właściwy tylko dla jednego z małżonków, księgowania przypisu lub odpisu dokonuje się na koncie małżonka, dla którego ten urząd jest właściwy;

3) przypis lub odpis, o których mowa w pkt 1 i 2, zaewidencjonowany na koncie małżonka, podlega oznakowaniu jako wynikający ze wspólnego rocznego zeznania podatkowego małżonków;

4) wpłata należności, zwrot nadpłaty i wszystkie rozrachunki z tytułu zeznania wspólnego są ujmowane na tym koncie, na którym dokonano przypisu lub odpisu; jeżeli następnie powstała konieczność dokonania rozliczeń pomiędzy małżonkami w związku z rozliczeniem zeznania wspólnego, wówczas z tego konta dokonuje się odpowiednich przeksięgowań na konto drugiego małżonka.

8. Konto wykazuje dwa salda:

1) saldo Wn oznacza sumę przypisanych niezrealizowanych podatków oraz odpisanych niezrealizowanych zwrotów;

2) saldo Ma oznacza sumę wpłaconych, a nieprzypisanych podatków.

§ 28. 1. Konto 279 -- Wpływy do wyjaśnienia służy do księgowania wpłat i wypłat, które nie mogą być zaliczone na inne konto:

1) na stronie Wn konta 279:

a) wyjaśnionych wpłat:

-- jeśli jest to kwota należna, wówczas księguje się ją na pokrycie właściwej należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków -- właściwe konto analityczne w ramach konta syntetycznego i właściwe konto szczegółowe w ramach konta analitycznego; jednocześnie przelewa się wyjaśnioną należność na rachunek bankowy -- właściwe subkonto, jeżeli była wpłacona na niewłaściwe subkonto,

-- jeśli jest to kwota nienależna, wówczas zwrot kwoty księguje się odpowiednio, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy lub ze stroną Ma konta 107 -- Kasa,

b) pomyłkowych wypłat z rachunku bankowego, dokonanych przez bank, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

c) przypadające budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy do wyjaśnienia, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

2) na stronie Ma konta 279:

a) wpłat, które nie mogą być zaliczone na właściwą należność budżetową, w tym:

-- dokonanych na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

-- dokonanych do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 107 -- Kasa,

b) otrzymanych zwrotów dokonanych uprzednio przez bank pomyłkowych wypłat z rachunku bankowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy.

2. Konto 279 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan wpłat niewyjaśnionych.

§ 29. 1. Konto 272 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym służy do księgowania należności i zaległości podatkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

2. Księgowań dokonuje się na stronie Wn konta 272 w sposób następujący:

1) należności, w wysokości zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym, ze znakiem plus, w korespondencji ze stroną Ma konta 287 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym;

2) zmniejszenie należności w wyniku dokonanej wpłaty, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 287 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

3. Konto 272 wykazuje saldo Wn wyrażające stan zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

§ 30. Do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu zrealizowanych podatków służą konta syntetyczne:

1)273 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;

2) 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

3) 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

4) 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

5) 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów;

6) 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat.

§ 31. Konto 273 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego służy do księgowania:

1) na stronie Wn konta 273 -- kwoty zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 273 -- zrealizowanych należności, o których mowa w pkt 1, w korespondencji ze stroną Wn konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków.

§ 32. 1. Konto 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 274 księguje się:

a) przekazane budżetowi państwa zrealizowane należne mu wpływy z tytułu podatków -- na centralny rachunek bankowy budżetu państwa, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 273 -- Majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego; jednocześnie dokonuje się księgowań określonych w pkt 2 lit. b,

c) przekazane budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy do wyjaśnienia, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy;

2) na stronie Ma konta 274 księguje się:

a) środki zebrane na rachunku bankowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków; księgowań na stronie Ma konta 274 dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych ujętych na koncie 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

c) zrealizowane wpływy z tytułu nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków,

d) przekazanie uzupełniających środków na rachunek bankowy celem zwrotu nadpłat, zwrotu podatku i wypłaty podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

e) korektę rozrachunku z budżetem państwa z tytułu przekazania uzupełniających środków na rachunek bankowy w związku z wypłatą podatnikom kwot, o których mowa w lit. d, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn:

-- konta 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków i jednocześnie

-- konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) przypadające budżetowi państwa niewyjaśnione wpływy do wyjaśnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 -- Wpływy do wyjaśnienia.

2. Konto 274 wykazuje saldo Ma oznaczające należne, a nieprzekazane środki z tytułu zrealizowanych podatków.

§ 33. 1. Konto 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 275 księguje się:

a) przekazane wpływy z podatków i udziałów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków; jednocześnie dokonuje się księgowania określonego w pkt 2 lit. b;

2) na stronie Ma konta 275 księguje się:

a) środki zebrane na rachunku bankowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków; księgowań na stronie Ma konta 275 dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych ujętych na koncie 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków,

c) przekazanie uzupełniających środków na rachunek bankowy celem zwrotu nadpłat, zwrotu podatku i wypłaty podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

d) korektę rozrachunku z budżetem jednostki samorządu terytorialnego z tytułu przekazania uzupełniających środków na rachunek bankowy w związku z wypłatą podatnikom kwot, o których mowa w lit. c, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn:

-- konta 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i jednocześnie

-- konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) zwrot przez jednostkę samorządu terytorialnego nadpłaconego udziału w podatku, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy i równocześnie, ze znakiem minus, ze stroną Wn:

-- konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków i jednocześnie

-- konta 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków.

2. Konto 275 może wykazywać dwa salda:

1) saldo Wn oznacza nadpłacone podatki lub udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach;

2) saldo Ma oznacza należne, a nieprzekazane jednostkom samorządu terytorialnego podatki lub udziały w podatkach zrealizowane na rzecz budżetów tych jednostek.

§ 34. 1. Konto 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 276 księguje się:

a) przekazane innym wierzycielom należności z tytułu udziałów w zrealizowanych dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

b) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 271

-- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zmniejszenie kwot wynagrodzeń nienależnie pobranych przez płatników i inkasentów, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) pobraną przez BGK prowizję z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego;

e) przekazaną OPP darowiznę, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy;

2) na stronie Ma konta 276 księguje się:

a) należne innym wierzycielom udziały w zrealizowanych dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków,

b) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Wn konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru podatku będącego dochodem budżetu państwa, albo

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru podatku będącego dochodem jednostki samorządu terytorialnego,

c) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta:

-- 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru należności będącej dochodem budżetu państwa, albo

-- 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, jeżeli wynagrodzenie wynika z poboru należności będącej w całości dochodem jednostki samorządu terytorialnego,

d) należną prowizję BGK z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków.

e) należną OPP darowiznę, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków.

2. Konto 276 wykazuje dwa salda:

1) saldo Wn oznacza nadwyżkę kwot pobranych przez innych wierzycieli nad należnymi im kwotami;

2) saldo Ma oznacza kwoty należne, a nieprzekazane innym wierzycielom.

§ 35. Konto 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 277 księguje się przekazane organom podatkowym:

a) zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwoty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego;

2) na stronie Ma konta 277 księguje się należne organom podatkowym:

a) zrealizowane wpływy z tytułu kosztów upomnień,

b) kwoty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej

-- w korespondencji ze stroną Wn konta 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi.

§ 36. Konto 278 -- Należności od jednostek budżetowych z tytułu potrącenia i od banków z tytułu nieprzekazanych wpłat służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 278 księguje się:

a) zapłatę dokonaną przez podatnika przez potrącenie kwoty zobowiązania z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 64 § 1--3 Ordynacji podatkowej -- jako przypis jednostce budżetowej z tytułu dokonanego potrącenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) zapłatę dokonaną przez podatnika przez potrącenie kwoty zobowiązania z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej -- jako przypis jednostce budżetowej z tytułu dokonanego potrącenia, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) zapłatę dokonaną przez podatnika z tytułu podatku za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bankowy podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 278 księguje się:

a) wpłaty jednostek budżetowych z tytułu należności przypisanych w wyniku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

b) wpłaty jednostek budżetowych z tytułu należności przypisanych w wyniku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przez potrącenie kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy,

c) wpłaty banków, które obciążyły rachunek bankowy podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazały środków na rachunek bankowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 -- Rachunek bankowy.

§ 37. Do ewidencji rozliczeń z budżetami z tytułu podatków zrealizowanych przez organ podatkowy oraz rozliczeń z tytułu przypisanych należności służą konta syntetyczne:

1) 281 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego;

2) 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków;

3) 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków;

4) 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków;

5) 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi.

§ 38. 1. Konto 281 -- Rozliczenia Funduszu Strefowego służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn księguje się przekazane podatnikom kwoty wsparcia z Funduszu Strefowego, w wysokości wynikającej z informacji określonej w § 4 ust. 5 pkt 3, w korespondencji ze stroną Ma konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego;

2) na stronie Ma księguje się równowartość przypisów i odpisów Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.

2. Konto 281 wykazuje saldo Ma, oznaczające niewykorzystaną kwotę Funduszu Strefowego.

§ 39. 1. Konto 282 -- Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 282 księguje się należne w całości lub w części budżetowi państwa:

a) podatki zrealizowane przez organ podatkowy, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych z tytułu podatków ujętych na koncie 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

c) zrealizowane wpływy z tytułu nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 276

-- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276

-- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) korektę rozrachunku z budżetem państwa z tytułu przekazania uzupełniających środków na rachunek bankowy w związku ze zwrotem nadpłat oraz z wypłatą podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 274 -- Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

2) na stronie Ma konta 282 księguje się:

a) równowartość przypisów i odpisów z tytułu podatków, w tym wynikających z rozliczeń z podatnikami z tytułu należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) przypis nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot podatku od towarów i usług lub nadpłaty podatku innego niż określony w § 27 ust. 2 pkt 1 lit. g tiret pierwsze, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) korekty przypisów podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych o część przypadającą na Fundusz Strefowy, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków, w przypadku przypisu Funduszu Strefowego -- ze znakiem minus, a w przypadku odpisu Funduszu Strefowego -- ze znakiem plus,

e) odpis w wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.

f) równowartość odpisu z tytułu darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 34 ust. 1 pkt 2 lit. e.

2. Konto 282 wykazuje dwa salda:

1) saldo Wn oznacza stan nadpłat i podatków odpisanych, a niezwróconych;

2) saldo Ma oznacza stan niezrealizowanych, a przypisanych podatków.

§ 40. 1. Konto 283 -- Rozliczenia z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 283 księguje się należne jednostkom samorządu terytorialnego:

a) zrealizowane wpływy z podatków w korespondencji ze stroną Ma konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się na podstawie wpływów środków pieniężnych z tytułu podatków, ujętych na koncie 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwotę zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

c) pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) zmniejszenie wynagrodzenia pobranego przez płatników i inkasentów, ze znakiem minus,

w korespondencji ze stroną Ma konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

e) korektę rozrachunku z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przekazania uzupełniających środków na rachunek bankowy w związku ze zwrotem nadpłat oraz z wypłatą podatnikom oprocentowania za zwroty dokonane po terminie, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

f) w przypadku zwrotu przez jednostkę samorządu terytorialnego nadpłaconego udziału w podatku, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 2 lit. e, zmniejszenie należnego udziału w podatku o kwotę zwróconą, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 275 -- Rozrachunki z budżetami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

2) na stronie Ma konta 283 księguje się:

a) równowartość przypisów i odpisów należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, w tym wynikających z rozliczeń z podatnikami z tytułu należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) przypis nadpłaty, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

c) odpis w wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

d) odpis z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty lub zwrotu podatków, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1 lit. g tiret pierwsze, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.

2. Konto 283 wykazuje dwa salda:

1) saldo Wn oznacza stan nadpłat oraz podatków odpisanych, a niezwróconych;

2) saldo Ma oznacza stan przypisanych, a niezrealizowanych podatków.

§ 41. 1. Konto 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 284 księguje się należne:

a) innym wierzycielom udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu zrealizowanych podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 276

-- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się na podstawie rozliczonych wpływów środków pieniężnych zaewidencjonowanych na koncie 137 -- Rachunek bankowy,

b) kwoty prowizji BGK z tytułu prowadzenia rachunku Funduszu Strefowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków;

c) OPP darowiznę, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 -- Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) odpis w wysokości równowartości kwoty darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i jednocześnie równowartość kwoty darowizny, ze znakiem plus, w korespondencji ze stroną Ma konta 284 -- Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków;

2) na stronie Ma konta 284 księguje się równowartość:

a) należnych innym wierzycielom udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) naliczonego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, jako prowizji BGK, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego.

2. Konto 284 wykazuje dwa salda:

1) saldo Wn oznacza wysokość kwot należnych innym wierzycielom z tytułu przypisów;

2) saldo Ma oznacza wysokość niezrealizowanych kwot należnych innym wierzycielom z tytułu przypisów.

§ 42.1. Konto 285 -- Rozliczenia z organami podatkowymi służy do następujących księgowań:

1) na stronie Wn konta 285 księguje się należne organowi podatkowemu:

a) zrealizowane wpływy z tytułu kosztów upomnień,

b) kwoty oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej

-- w korespondencji ze stroną Ma konta 277 -- Rozrachunki z organami podatkowymi z tytułu zrealizowanych wpływów;

2) na stronie Ma konta 285 księguje się:

a) równowartość przypisów i odpisów z tytułu kosztów upomnień, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 -- Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

b) naliczone oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego na pokrycie kosztów ponoszonych przez naczelników urzędów skarbowych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy zmieniającej, w korespondencji ze stroną Wn konta 138 -- Rachunek Funduszu Strefowego.

2. Konto 285 wykazuje saldo Ma oznaczające stan należnych, a niezrealizowanych kwot z tytułu przypisanych kosztów upomnień i oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego.

§ 43. 1. Konto 287 -- Rozliczenia z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym służy do następujących księgowań na stronie Ma konta:

1) równowartości należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, ze znakiem plus, w korespondencji ze stroną Wn konta 272 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

2) zmniejszenia równowartości należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w wysokości wpłaty dokonanej przez podatnika z tytułu tej należności, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Wn konta 272 -- Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

2. Konto 287 wykazuje saldo Ma wyrażające stan zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

§ 44. 1. Pozabilansowe konto 291 -- Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i realizacji tych zobowiązań. Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.

2. Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, dla każdej z tych osób otwiera się osobne pozabilansowe konto szczegółowe do bilansowego konta szczegółowego tego samego podatnika, na każdym koncie osoby trzeciej przypisując kwotę lub kwoty wynikające z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich.

3. Na poziomie pozabilansowych kont szczegółowych księgowań dokonuje się na koncie tej osoby trzeciej, której dotyczy dowód księgowy, z zastrzeżeniem że wpłaty oraz zwroty nadpłat, dotyczące kwot określonych w ust. 2, księguje się równocześnie na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto osoby trzeciej.

4. Stan zobowiązań i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie szczegółowym podatnika, dla którego orzeczono odpowiedzialność osoby trzeciej lub osób trzecich.

5. Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, to w momencie gdy suma wpłat zaksięgowanych na bilansowym koncie szczegółowym podatnika pokryje kwotę lub kwoty zobowiązania podatkowego objęte odpowiedzialnością osób trzecich, pozostałe części tych kwot, przypisanych na pozabilansowych kontach osób trzecich, niezrównoważone wpłatami, podlegają odpisaniu. Odpisania dokonuje się na podstawie dokumentu wewnętrznego, o którym mowa w § 4 ust. 7.

Rozdział 3

Pobór zaległości podatkowych przez poborców i rozliczanie poborców

§ 45, 1. Dowodem pobrania przez poborcę wpłaty z tytułu zaległości podatkowej jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego.

2. Z kwoty wpłat pobranych na pokrycie zaległości podatkowych pokrywa się w pierwszej kolejności koszty upomnienia. Pozostałą kwotę dzieli się na pokrycie należności głównej i należnych odsetek za zwłokę według zasad określonych w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej.

3. Sumy pobrane w drodze egzekucji na rzecz organu podatkowego z tytułu podatków poborca wpłaca do kasy lub na rachunek bankowy organu podatkowego w sumach zbiorczych pobranych kwot, odrębnie na każde subkonto rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 4, w podziale na:

1) koszty upomnień;

2) należność główną;

3) odsetki za zwłokę.

4. Należną wierzycielowi część sumy wyegzekwowanej poborca wpłaca na rachunek bankowy wierzyciela lub na wskazany przez niego rachunek bankowy jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową wierzyciela.

5. Przy dokonywaniu wpłat w placówkach pocztowych poborca może posłużyć się wyłącznie formularzem wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

6. Jeden dowód wpłaty -- na rachunek bankowy lub do kasy -- może dotyczyć kilku pokwitowań z jednego kwitariusza przychodowego.

7. Opłaty pocztowe lub prowizje bankowe, potrącone z sum pobranych na rzecz organu podatkowego z tytułu podatków, obciążają bieżące wydatki budżetowe tego organu, w którym zaległość figuruje.

8. Poborca pełniący służbę w miejscowości, w której organ podatkowy ma siedzibę albo w której jest placówka pocztowa lub bankowa, wpłaca pobraną gotówkę codziennie, a gotówkę pobraną po zamknięciu placówki wpłaca w godzinach porannych następnego dnia roboczego, w innych miejscowościach zaś -- przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli pobrana kwota przekracza złotową równowartość 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obliczonego przez Główny Urząd Statystyczny, poborca powinien wpłacić gotówkę niezwłocznie, a najpóźniej w godzinach porannych następnego dnia roboczego, bez względu na miejsce pełnienia służby.

§ 46. 1. Rozliczanie poborcy dokonywane jest okresowo, co najmniej raz na dwa tygodnie, oraz przy rozliczaniu służby i przy zdawaniu przez niego wykorzystanych kwitariuszy przychodowych.

2. Przed przewidywaną przerwą w pracy trwającą dłużej niż trzy dni, w szczególności z powodu urlopu, poborca obowiązany jest zwrócić wszystkie przydzielone mu kwitariusze, które podlegają kontroli. W księdze druków zapisuje się wówczas przychód kwitariuszy niewykorzystanych i częściowo niewykorzystanych. Przepis stosuje się odpowiednio do przypadków nieprzewidzianych przerw w pracy, w tym z powodu choroby poborcy.

3. Rozliczanie polega na kontroli prowadzonych przez poborcę kwitariuszy oraz dotyczących ich dowodów wpłat.

4. Kontrola poborcy polega na sprawdzeniu zgodności adnotacji o wpłacie w tytułach wykonawczych z kopią pokwitowania wystawionego przez poborcę oraz stwierdzeniu całkowitej likwidacji wymienionych tytułów.

5. Jeżeli w wyniku kontroli ustalony zostanie niedobór gotówki, poborca obowiązany jest pokryć go niezwłocznie, wpłacając odpowiednią kwotę do kasy lub na rachunek bankowy. W razie niemożności niezwłocznego pokrycia niedoboru przez poborcę, obciąża się go za niedobór.

6. Po zakończeniu kontroli i ewentualnego postępowania, wynikającego z kontroli, dokumenty złożone przez poborcę podlegają przechowaniu w urzędzie obsługującym organ podatkowy, z wyjątkiem kwitariuszy niecałkowicie wykorzystanych, które zwraca się poborcy, jednakże dotyczące ich dowody wpłat zatrzymuje się i wykorzystuje przy kontroli kwitariusza, gdy zostanie zwrócony po całkowitym wykorzystaniu.

7. Jeżeli poborca przestaje pełnić funkcję poborcy, rozliczanie go z przekazanych mu kwitariuszy, z wpłat pobranych oraz z wpłat dokonanych do kasy i na rachunek bankowy oraz na rachunki bankowe wierzycieli następuje przed zakończeniem pełnienia przez niego tej funkcji.

Rozdział 4

Zmiany organizacyjne i zmiany właściwości organu podatkowego

§ 47. Jeżeli na skutek zmian klasyfikacji budżetowej należności podatkowe płacone przez podatnika zostały objęte inną niż dotychczas podziałką klasyfikacji budżetowej, na koncie lub kontach tego podatnika uwzględnia się nową podziałkę klasyfikacji budżetowej, począwszy od miesiąca, w którym zmiana wchodzi w życie, odnotowując równocześnie datę zmiany.

§ 48. 1. W przypadku zmiany dla podatnika właściwości miejscowej lub właściwości rzeczowej organu podatkowego, zwanych dalej „właściwością”, wynikającej z odrębnych przepisów, dokumentacja dotycząca kont podatnika podlega przekazaniu z organu podatkowego właściwego przed zmianą do organu podatkowego właściwego po zmianie w terminie 1 miesiąca od nastąpienia zmiany lub od dnia, w którym organ podatkowy został powiadomiony o zmianie.

2. Jeżeli organ podatkowy właściwy po zmianie jest zobowiązany podjąć realizację określonych zaległości lub nadpłat, zgodnie z odrębnymi przepisami o właściwości lub określającymi wierzyciela zaległości, wówczas:

1) w organie podatkowym właściwym przed zmianą -- zaległości i nadpłaty przekazane do realizacji podlegają wystornowaniu;

2) w organie podatkowym właściwym po zmianie -- zaległości i nadpłaty przejęte do realizacji ujmuje się na odpowiednich kontach podatnika, przy czym podstawą ujęcia tych kwot na kontach podatnika jest dowód wewnętrzny, wystawiony na podstawie dokumentu, z którego wynika zmiana właściwości dla podatnika, a pozostałe zapisy na otrzymanych odpisach kont pozostają jako informacja uzupełniająca.

3. Jeżeli organ podatkowy właściwy po zmianie nie jest zobowiązany do podjęcia realizacji określonych zaległości lub nadpłat, zgodnie z odrębnymi przepisami o właściwości lub określającymi wierzyciela zaległości, wobec tych kwot nie dokonuje się czynności określonych w ust. 2, a w organie podatkowym właściwym po zmianie zapisy na otrzymanych odpisach kont pozostają jako informacja uzupełniająca.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje odpisy kont podatnika, a jeżeli wobec podatnika toczy się postępowanie podatkowe -- również informację na temat tego postępowania. Jeżeli organ podatkowy właściwy po zmianie jest zobowiązany podjąć realizację określonych zaległości lub nadpłat, dołącza się również kopie dokumentów dotyczących przekazywanych zaległości lub nadpłat, potwierdzone przez upoważnionego pracownika przekazującego urzędu skarbowego.

5. Przekazanie dokumentacji podatnika, o którym mowa w ust. 1, odbywa się według następujących zasad:

1) organ podatkowy właściwy przed zmianą, przekazujący dane o obrotach:

a) sporządza zbiór komputerowy odpisów kont oraz w dwóch egzemplarzach wydruk tego zbioru i wykaz przekazywanych dokumentów,

b) potwierdza zgodność odpisów kont ze stanem faktycznym,

c) przekazuje organowi podatkowemu właściwemu po zmianie zbiór komputerowy odpisów kont wraz z jednym egzemplarzem potwierdzonego wydruku tego zbioru, informacją, o której mowa w ust. 4, oraz dwoma egzemplarzami wykazu przekazywanych dokumentów;

2) organ podatkowy właściwy po zmianie, przejmujący dane o obrotach:

a) potwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, otrzymanie dokumentów zgodnie z wykazem na jednym z otrzymanych egzemplarzy wykazu i zwraca go organowi podatkowemu przekazującemu.

b) weryfikuje zgodność odpisów kont otrzymanych w postaci zbioru komputerowego z ich postacią wydrukowaną, a ewentualne niezgodności wyjaśnia z przekazującym organem podatkowym;

3) organ podatkowy przekazujący i organ podatkowy przejmujący dołączają do swoich zbiorów akt podatkowych otrzymaną dokumentację;

4) organ podatkowy przekazujący, po otrzymaniu wykazu potwierdzonego przez organ podatkowy przejmujący, zaznacza w swojej komputerowej bazie danych konta, których odpisy zostały przekazane, z zapisaniem daty przekazania i organu podatkowego przejmującego;

5) organ podatkowy przejmujący, po potwierdzeniu na wykazie otrzymania odpisów kont, włącza do swojej bazy danych dane niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów o właściwości, z zapisaniem daty otrzymania i organu podatkowego przekazującego.

6. Odpis każdego konta zawiera następujące dane:

1) za poprzedni rok podatkowy pełny odpis konta obejmujący wszystkie zapisy na koncie oraz łączne kwoty obrotów w rachunku narastającym -- według rodzajów: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną, oprocentowanie wypłacone podatnikowi, zwrot kosztów upomnień;

2) za bieżący rok podatkowy, w którym następuje przekazanie, pełny odpis konta obejmujący wszystkie zapisy na koncie oraz podsumowane i wyprowadzone we wszystkich rubrykach kwoty obrotów od początku roku do dnia przekazania.

7. Jeżeli na kontach z lat wcześniejszych niż poprzedni rok podatkowy występuje zaległość lub nadpłata, a przepisy o właściwości organów podatkowych ustalają, że podlega ona realizacji przez organ podatkowy właściwy po zmianie właściwości dla podatnika, wówczas przekazaniu podlegają odpisy kont za kolejne lata, począwszy od roku, w którym występuje zaległość lub nadpłata, aż do bieżącego roku podatkowego. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Wykaz, przy którym przesyła się odpisy kont, zawiera co najmniej następujące informacje odnośnie do każdego konta:

1) nazwę lub nazwisko i imię podatnika;

2) NIP podatnika;

3) rodzaj należności głównej;

4) niepowtarzalny identyfikator konta;

5) rok, którego dotyczy dane konto.

9. Organ podatkowy właściwy przed zmianą -- przekazujący, może, w porozumieniu z organem podatkowym właściwym po zmianie -- otrzymującym, zrezygnować ze sporządzania wydruku komputerowego zbioru odpisów kont, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 lit. b, z uwzględnieniem zasad określonych w § 11.

Rozdział 5

Zestawienie obrotów i sald

§ 49. 1. Na koniec miesiąca jako okresu sprawozdawczego uzgadnia się obroty miesięczne oraz narastająco od początku roku obroty i salda powstałe na kontach syntetycznych w zakresie ewidencji podatków, sporządzając zestawienie obrotów i sald, zawierające:

1) określenie roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, którego zestawienie dotyczy;

2) symbole kont;

3) obroty i salda poszczególnych kont:

a) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,

b) na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

2.  Na koniec roku kalendarzowego, jako okresu sprawozdawczego, sporządza się zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienia sald kont analitycznych w ramach poszczególnych kont syntetycznych i zestawienia sald kont szczegółowych w ramach poszczególnych kont, do których są prowadzone.

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, sporządza się według zasad, o których mowa w ust. 1, z uzupełnieniem o obroty i salda na dzień kończący rok kalendarzowy. Zestawienia służą do ustalenia zgodności zbiorczych sum kont szczegółowych i kont analitycznych oraz zbiorczych sum kont analitycznych i kont syntetycznych.

4. Pełną klasyfikację budżetową uwzględnia się przy zestawieniach kont analitycznych i kont szczegółowych.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50. W terminie do dnia 30 czerwca 2006 r. naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych są obowiązani dostosować do zasad wynikających z niniejszego rozporządzenia ewidencję podatków, prowadzoną w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia.

§ 51. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1827 oraz z 2004 r. Nr 148, poz. 1553).

§ 52. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.