Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 246 poz. 1817
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data ujednolicenia:2009-01-01

1817

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:

1) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7);

2) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K);

3) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8);

4) deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9);

5) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (N/AT-23);

6) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24);

7) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (N/AT-10);

8) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

9) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (N/AT-12);

10) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) i informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B);

11) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK);

12) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);

13) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/0);

14) informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

15) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M);

16) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K);

17) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R);

18) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M);

19) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K);

20) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R);

21) deklaracja dla podatku od gier (POG-3A);

22) informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK);

23) informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1);

24) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

26) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R);

27) informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A);

28) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

29) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

30) podanie -- uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU);

31) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);

32) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z);

33) informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U);

34) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37);

35) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36);

36) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38);

37) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L);

38) informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O);

39) informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D);

40) oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K);

41) informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M);

42) informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B);

43) informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z);

44) informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG);

45) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21);

46) informacja o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14);

47) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23);

48) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

49) deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy (PIT-6/PIT-6L);

50) informacja o wysokości wypłaconego stypendium (PIT-8S);

51) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

52) (uchylony).

53) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);

54) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);

55) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

56) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

57) (uchylony).

58) deklaracja dla podatku od gier (POG-3C);

59) deklaracja dla podatku od gier (POG-3D);

60) deklaracja dla podatku od gier (ryczałt) (POG-R);

61) informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R);

61a) (uchylony);

62) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40);

63) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

64) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

65) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

66) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

67) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);

68) informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A);

69) informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B);

70) deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6R);

71) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);

72) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);

73) deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10R);

74) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);

75) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową -- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A);

76) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową -- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B);

77) wykaz udziałów w spółkach (SSE/A);

78) rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R);

79) rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (SSE-R/A);

80) informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST);

81) informacja o zakładach (oddziałach) (CIT-ST/A).

82) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7D);

83) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39).

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 146, poz. 1060 oraz z 2007 r. Nr 16, poz. 91).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 33-44, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.;

2) § 1 pkt 45-51, 53--56, 58--61, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.;

3) § 1 pkt 62-81, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.