Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 146 poz. 1061
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej
Data ogłoszenia:2006-08-16
Data wejscia w życie:2006-08-16

1061

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej

Na podstawie art. 3c § 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podatnik lub płatnik zawiadamia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej na piśmie z własnoręcznym podpisem.

§ 2. W przypadku upoważnienia do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej więcej niż jednej osoby, zawiadomienie, o którym mowa w § 1, wnosi się odrębnie dla każdej upoważnionej osoby.

§ 3. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Banaś

Załącznik 1


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.