Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 130 poz. 1451
Tytuł:Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie
Data ogłoszenia:2001-11-15
Data wejscia w życie:2002-02-16

1451

USTAWA

z dnia 18 września 2001 r.

o fundacji -- Zakłady Kórnickie.

Dążąc do umożliwienia kontynuacji tradycji fundacji „Zakłady Kórnickie” ustanowionej ustawą z dnia 30 lipca 1925 r., a powstałej z oddanego Narodowi Polskiemu majątku nieruchomego Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i Władysława Zamoyskiego, stanowi się, co następuje:

Art. 1. 1. Ustanawia się fundację pod nazwą „Zakłady Kórnickie”, zwaną dalej „Zakładami”.

2. Zakłady działają pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prymasa Polski.

Art. 2. Zakłady nabywają osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3. Historycznym znakiem Zakładów jest znak, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 4. Siedzibą Zakładów jest miasto Kórnik.

Art. 5. Celami Zakładów są:

1) wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych,

2) działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi,

3) propagowanie idei pracy organicznej,

4) działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych,

5) wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

Art. 6. 1. Dla realizacji celów określonych w art. 5 wyposaża się nieodpłatnie Zakłady w majątek obejmujący, w dniu wejścia w życie ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które były własnością fundacji „Zakłady Kórnickie”, bez prawa zbywania tego majątku.

2. Majątek Skarbu Państwa, w który wyposaża się Zakłady, nie obejmuje nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego, w tym także nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk lub placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, a także znajdujących się na tych gruntach budynków Polskiej Akademii Nauk lub jej placówek naukowych oraz nieruchomości wchodzących w skład parków narodowych lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Art. 7. 1. Zakłady stają się z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, z mocy prawa, właścicielem nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza właściwy wojewoda w drodze decyzji.

3. W przypadku gdy nieruchomości, które Zakłady nabyły na podstawie ust. 1, są przedmiotem umów zawartych z osobami trzecimi, Zakłady stają się stroną tej umowy.

Art. 8. Zakłady realizują idee fundacji „Zakłady Kórnickie” w zakresie celów objętych art. 5.

Art. 9. 1. Zakłady mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji ich celów w sposób zgodny ze statutem. Dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizowanie zadań statutowych Zakładów.

2. Straty z prowadzonej przez Zakłady działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w następnych latach.

Art. 10. 1. Organami Zakładów są:

1) Rada Kuratorów,

2) Zarząd.

2. Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat i składa się z przedstawicieli:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prymasa Polski,

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

5) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

6) Wojewody Wielkopolskiego,

7) burmistrza miasta Kórnika,

8) burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,

9) Polskiej Akademii Nauk,

10) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Art. 11. Statut Zakładów określi w szczególności:

1) zasady powoływania i kompetencje organów, w tym skład i organizację Zarządu,

2) zakres działalności gospodarczej.

Art. 12. Źródłami finansowania Zakładów są:

1) dochody z majątku Zakładów,

2) dochody z działalności gospodarczej Zakładów,

3) darowizny, spadki i zapisy,

4) inne źródła.

Art. 13. 1. Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

Art. 14. 1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie minister właściwy do spraw nauki:

1) nada Zakładom statut,

2) dokona zgłoszenia Zakładów do Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania wpisu,

3) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładów, do podmiotów wskazanych w ustawie o wyznaczenie przedstawicieli do Rady Kuratorów.

2. Do czasu powołania Zarządu Zakładów obowiązki Zarządu pełni pełnomocnik ministra właściwego do spraw nauki.

Art. 15. W przypadku likwidacji Zakładów majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Art. 16. W sprawach nieuregulowanych ustawą do Zakładów stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załączniki do ustawy z dnia 18 września 2001 r. (poz. 1451)

Załącznik 1

Załącznik 2