Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 92 poz. 584
Tytuł:Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r
Data ogłoszenia:1998-07-21
Data wejscia w życie:1998-01-14

 

 

584

 

UMOWA

 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym,

 

sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r.

 

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

 

w duchu przyjaznych stosunków między obu Państwami,

 

na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej z dnia 14 lipca 1997 r.,

 

zgodnie z artykułem 25 ustęp 2 Traktatu z dnia 17 czerwca 1991 r. zawartego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,

 

pragnąc rozwijać współpracę między Umawiającymi się Stronami na polu nauki i edukacji oraz w celu ułatwienia studentom obu Państw kontynuacji studiów w kraju partnera,

 

ze świadomością tego, co dla obu Państw w szkolnictwie wyższym wspólne,

 

uzgodniły, co następuje:

 

Artykuł 1

 

(1) „Szkołą wyższą” w rozumieniu niniejszej umowy jest każda instytucja w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec, której w myśl przepisów prawnych danego Państwa przyznano status szkoły wyższej. Szkoły wyższe, do których się niniejsza umowa odnosi, są wyliczone w obydwu wykazach załączonych do niniejszej umowy jako załącznik nr 1 i załącznik nr 3. Działająca na podstawie artykułu 7 Stała Komisja Ekspertów może te wykazy zmieniać za obopólną zgodą.

 

(2) Niniejsza umowa dotyczy kontynuacji studiów, studiów uzupełniających i podyplomowych, przewodów doktorskich oraz używania tytułów i stopni naukowych. Nie dotyczy ona studiów o regulaminowym czasie trwania poniżej trzech lat.

 

(3) Niniejsza umowa znajduje zastosowanie także wtedy, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie, związane z przewodem doktorskim, ma miejsce w naukowych instytutach badawczych uprawnionych do nadawania stopnia doktora bądź doktora habilitowanego. Instytuty te są wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2. Ustęp 1 zdanie 3 stosuje się odpowiednio.

 

Artykuł 2

 

(1) W celach zgodnych z postanowieniem artykułu 1 ustęp 2 zalicza się bądź uznaje wzajemnie, na wniosek, odpowiednie okresy studiów, wyniki i egzaminy, stosownie do postanowień ustępów 2 do 7. Uznanie może się wiązać z warunkami, jeśli zamierzone studia tego wymagają.

 

(2) Zaliczenie bądź uznanie okresu studiów, wyników i egzaminów może nastąpić po dostarczeniu przez studentów zaświadczeń o uzyskanych wynikach, przypisanych dla tego okresu studiów.

 

(3) Okres studiów, wyniki i egzaminy, zaliczone lub zdane w niemieckich szkołach wyższych, określonych w artykule 1 ustęp 1, w toku studiów, których ukończenie umożliwia bezpośrednio dopuszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego, uznane będą, na wniosek, na odpowiednich studiach w polskich szkołach wyższych, określonych w artykule 1 ustęp 1, w toku studiów, których ukończenie umożliwia bezpośrednio dopuszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego. Dodatkowe wymagania w zakresie kwalifikacji z danego kierunku studiów będą odpowiednio uwzględnione, stosownie do uregulowań dotyczących danej szkoły wyższej.

 

(4) Okres studiów, wyniki i egzaminy, zaliczone lub zdane w polskich szkołach wyższych określonych w artykule 1 ustęp 1, na studiach magisterskich albo innych równoważnych, których ukończenie umożliwia bezpośrednio dopuszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego, uznane będą, na wniosek, na odpowiednich studiach w niemieckich szkołach wyższych określonych w artykule 1 ustęp 1, w toku studiów, których ukończenie umożliwia bezpośrednio dopuszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego. Dodatkowe wymagania w zakresie kwalifikacji z danego kierunku studiów będą odpowiednio uwzględnione, stosownie do uregulowań dotyczących danej szkoły wyższej.

 

(5) Wyniki studiów i egzaminów, które zostały uzyskane w niemieckich wyższych szkołach zawodowych lub odpowiednim toku studiów w uniwersytetach niemieckich/zbiorczych szkołach wyższych, będą, na wniosek, zaliczone lub uznane w polskich szkołach wyższych, w toku studiów, o których mowa w ustępie 4 zdanie 1, odpowiednio do obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec zasad ich uznawania.

 

(6) Wyniki studiów i egzaminów, które zostały uzyskane w polskich szkołach wyższych, określonych w artykule 1 ustęp 1, w toku studiów zawodowych lub pierwszego stopnia, będą zaliczone w niemieckich szkołach wyższych, w toku studiów określonych w ustępie 3 zdanie 1, odpowiednio do obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej zasad ich uznawania. Dodatkowe wymagania w zakresie kwalifikacji z danego kierunku studiów będą odpowiednio uwzględnione, stosownie do uregulowań dotyczących danej szkoły wyższej.

 

(7) Przy dopuszczaniu do egzaminów państwowych ze strony Republiki Federalnej Niemiec obowiązują przewidziane niniejszą umową zaliczenia bądź uznanie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

 

Artykuł 3

 

(1) Aby umożliwić podjęcie studiów uzupełniających i podyplomowych, jak i zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu odnośnie do dopuszczenia do przewodu doktorskiego w uniwersytetach i innych równouprawnionych szkołach wyższych drugiego państwa oraz pozostałych naukowych instytutach badawczych, odpowiednio do artykułu 1 ustęp 3, dokumenty ukończenia studiów wyższych będą, na wniosek, uznane przez kompetentne instytucje, jeżeli i o ile ich posiadacz uprawniony jest do podjęcia studiów uzupełniających i podyplomowych lub otwarcia przewodu doktorskiego w instytucji Państwa, na którego terytorium ukończył studia.

 

(2) Tytuł lub stopień naukowy uzyskany w niemieckiej szkole wyższej, określonej w artykule 1 ustęp 1, lub świadectwo złożenia egzaminu państwowego, umożliwiające dopuszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego w niemieckiej szkole wyższej, określonej w artykule 1 ustęp 1, uznane będą za podstawę do otwarcia przewodu doktorskiego prowadzącego do uzyskania polskiego stopnia doktora.

 

(3) Dyplom magisterski lub dyplom równoważny, uzyskany w polskiej szkole wyższej, określonej w artykule 1 ustęp 1, uznany będzie za podstawę do otwarcia przewodu doktorskiego w odpowiedniej dziedzinie w niemieckiej szkole wyższej, określonej w artykule 1 ustęp 1.

 

(4) Dodatkowe wymogi w zakresie kwalifikacji w określonej dziedzinie nauki lub sztuki uwzględnione będą odpowiednio do przepisów danej szkoły wyższej. Poza tym znajduje zastosowanie odpowiednio artykuł 2 ustęp 1 zdanie 2.

 

(5) Stopień doktorski może być podstawą dopuszczenia do przewodu habilitacyjnego w drugim państwie. Decyzje podejmuje właściwa jednostka organizacyjna szkoły wyższej bądź instytut badawczy określony w artykule 1 ustęp 3.

 

Artykuł 4

 

Niniejsze postanowienia ogólne nie wykluczają porozumień między uniwersytetami i innymi szkołami wyższymi obu Państw, jak również naukowymi instytutami badawczymi, określonymi w artykule 1 ustęp 3, mogących oddziaływać korzystnie na mobilność studentów i pracowników nauki, jeżeli dopuszczają to właściwe krajowe przepisy prawne.

 

Artykuł 5

 

(1) Tytułami i stopniami naukowymi w rozumieniu umowy są:

 

- każdy tytuł, którego nazwa zawiera człon „dyplomowany”, tytuł magistra, licencjata oraz stopień doktora i doktora habilitowanego, przyznany przez niemiecką szkołę wyższą określoną w artykule 1 ustęp 1;

- każdy tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, magistra sztuki i magistra edukacji, uzyskany w wyniku ukończenia studiów w polskiej szkole wyższej, określonej w artykule 1 ustęp 1, oraz każdy stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, uzyskany w polskiej szkole wyższej lub w naukowym instytucie badawczym, określonych w artykule 1 ustęp 3.

 

(2) Posiadacz tytułu lub stopnia naukowego, wymienionego w ustępie 1, ma prawo używania go w Republice Federalnej Niemiec. Wyjątki możliwe są wtedy, gdy tytuł związany z ukończeniem studiów przyznawany jest tylko przez szkoły wyższe jednego państwa, podczas gdy szkoły wyższe drugiego państwa po ukończeniu odpowiednich studiów tytułów nie przyznają. Używanie wymaga zgody właściwego urzędu.

 

(3) Należy używać tytułów i stopni naukowych zawsze w brzmieniu oryginalnym, z podaniem nazwy jednostki przyznającej; możliwie dosłowne tłumaczenie tytułów i stopni naukowych dołącza się ewentualnie w nawiasie.

 

(4) Skróty stosuje się w formie ustalonej bądź w formie przyjętej w Państwie przyznania tytułu lub stopnia naukowego, z podaniem nazwy jednostki przyznającej.

 

(5) Jeśli tytuł lub stopień oryginalny, jego forma skrócona lub tłumaczenie może prowadzić do mylenia go z tytułem lub stopniem naukowym bądź zastrzeżoną nazwą zawodu, przyznawanym lub przyznawaną przez drugą Stronę po spełnieniu zdecydowanie różnych warunków, to można otrzymać zgodę na używanie tytułu lub stopnia naukowego w formie różnej od oryginału, ale zgodnej z jego treścią.

 

(6) Bez zmian pozostają istniejące możliwości zmiany lub nostryfikacji tytułów i stopni naukowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, jeśli zachodzi ich rzeczywista ekwiwalencja.

 

(7) W Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do używania tytułów i stopni naukowych, wymienionych w ustępie 1, zachodzi po przeprowadzonej nostryfikacji dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uregulowania niniejszej umowy zostaną uwzględnione przy podejmowaniu decyzji odnośnie do zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego bądź z części postępowania nostryfikacyjnego.

 

(8) Prawo do używania tytułów i stopni naukowych w Państwie strony drugiej nie obejmuje prawa do wykonywania zawodu (effectus civilis).

 

Artykuł 6

 

Jeżeli zgodnie z artykułami 3 i 5 dokonane zostanie uznanie bądź zaliczenie ukończenia studiów polskich bądź niemieckich, przyjmuje się za podstawę następujący schemat:

 

Rzeczpospolita Polska

 

Republika Federalna Niemiec

 

1. magister (lub równoważny dyplom), magister inżynier, magister sztuki, magister edukacji

 

dyplom uniwersytecki z podaniem kierunku (np. Diplomingenieur), Magister Artium, pierwszy egzamin państwowy

 

2. doktor

 

stopień doktora z podaniem kierunku (np. Dr. rer. nat.)

 

3. doktor habilitowany

Dr. habil.

 

Artykuł 7

 

(1) W celu omawiania problemów, które wynikną w następstwie stosowania niniejszej umowy, ustanawia się Stałą Komisję Ekspertów, która będzie składać się najwyżej z sześciu członków mianowanych przez każdą z Umawiających się Stron. Komisja Ekspertów ma za zadanie obserwować rozwój systemów szkolnictwa wyższego i dbać o właściwe rzeczowe stosowanie niniejszej umowy i jej dalszy rozwój. Umawiające się Strony przekażą sobie wykaz członków Komisji drogą dyplomatyczną.

 

(2) Spotkania Stałej Komisji Ekspertów odbywać się będą na życzenie jednej ze stron. Miejsce obrad będzie każdorazowo uzgadniane.

 

Artykuł 8

 

(1) Umowa niniejsza wejdzie w życie, gdy obie Umawiające się Strony poinformują się, poprzez wymianę not, że spełnione zostały niezbędne wewnątrzpaństwowe warunki dla wejścia w życie niniejszej umowy. Za dzień wejścia w życie uznaje się dzień doręczenia ostatniej noty.

 

(2) Umowa niniejsza obowiązuje na okres pięciu lat. Okres ten przedłuża się automatycznie o kolejne dwa lata, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie umowy na piśmie w terminie sześciu miesięcy.

 

Sporządzono w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

 

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu Republiki Federalnej Niemiec

 

S. Pastuszka

J. Bauch

 

PROTOKÓŁ NR 1

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec w związku z podpisaniem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym przyjęły następujące uzgodnienie, które stanowi integralną część umowy:

 

Strony umowy uzgadniają, że zawarte w artykule 6 zestawienie dyplomów ukończenia studiów powinno w odpowiednim czasie zostać uzupełnione w sposób następujący:

 

- Rzeczpospolita Polska: inżynier, licencjat,

- Republika Federalna Niemiec: dyplom, stopień wyższej szkoły zawodowej (bądź porównywalny stopień uniwersytetu lub wyższej szkoły zbiorczej),z podaniem kierunku studiów (np. Diplomingenieur FH - inżynier dyplomowany wyższej szkoły zawodowej).

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przypisuje duże znaczenie do rozwoju studiów, które zakończone będą uzyskaniem dyplomu inżyniera bądź licencjata; studia te trwają w Polsce od trzech do czterech lat. Aktualnie trwa proces ich ostatecznego kształtowania się, zarówno z uwagi na czas ich trwania, jak również ich treści programowe.

 

Rząd Republiki Federalnej Niemiec potwierdza gotowość, by w odpowiednim czasie, na życzenie strony polskiej, podjąć dyskusję w Komisji Ekspertów odnośnie do uzupełnienia artykułu 6 umowy, stosując artykuł 7 umowy. Komisja Ekspertów może w odpowiednim czasie zaproponować uzgodnione za obopólną zgodą uzupełnienia w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami.

 

Sporządzono w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

 

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu Republiki Federalnej Niemiec

 

S. Pastuszka

J. Bauch

 

PROTOKÓŁ NR 2

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec w związku z podpisaniem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym przyjęły następujące uzgodnienie, które stanowi integralną część umowy.

 

Umawiające się Strony akceptują wymienione poniżej rozbieżności między tekstami polskim i niemieckim umowy, wynikające z odmienności terminologii z zakresu szkolnictwa wyższego, używanej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec:

 

Artykuł 1 ustęp 2

tekst polski:

dotyczy kontynuacji studiów, studiów uzupełniających i podyplomowych, przewodów doktorskich

tekst niemiecki:

gilt für die Fortsetzung eines Studiums, für ein weiteres Studium, für die Vorbereitung auf die Promotion

 

 

Artykuł 1 ustęp 2 oraz artykuł 5 ustęp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

tekst polski:

tytuły i stopnie naukowe

tekst niemiecki:

Grade

 

 

Artykuł 2 ustęp 3 i 4, artykuł 3 ustęp 1, 2

test polski:

dopuszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego

tekst niemiecki:

Zulassung zum Promotionsverfahren

 

 

Artykuł 2 ustęp 3, 4 i 6 (ostatnie zdanie)

tekst polski:

wymagania w zakresie kwalifikacji z danego kierunku studiów

tekst niemiecki:

fachwissenschaftliche Qualifikations-anforderungen

 

 

Artykuł 2 ustęp 5 i 6

tekst polski:

zasad ich uznawania

tekst niemiecki:

Anerkennungsregelungen

 

 

Artykuł 2 ustęp 5

tekst polski:

w toku studiów, o których mowa w ustępie 4 zdanie 1

tekst niemiecki:

für den universitären Studiengang

 

 

Artykuł 2 ustęp 6

tekst polski:

w toku studiów zawodowych lub pierwszego stopnia

tekst niemiecki:

in einem „Studium der ersten Stufe”

 

 

Artykuł 3 ustęp 1

tekst polski:

studiów uzupełniających i podyplomowych

tekst niemiecki:

weiteres Studium

 

 

Artykuł 3 ustęp 1

tekst polski:

do podjęcia studiów uzupełniających i podyplomowych lub otwarcia przewodu doktorskiego

tekst niemiecki:

zur Aufnahme eines Ergänzungsstudiums und eines weiterführenden Studiums oder zur Zulassung zum Promotionsverfahren

 

 

Artykuł 3 ustęp 2 i 3

tekst polski:

podstawa do otwarcia przewodu doktorskiego

tekst niemiecki:

Voraussetzung für die Zulassung zum Promotionsverfahren

 

 

Artykuł 3 ustęp 4

tekst polski:

wymogi w zakresie kwalifikacji w określonej dziedzinie nauki lub sztuki

tekst niemiecki:

fachwissenschaftliche Qualifikations-anforderungen

 

 

Artykuł 3 ustęp 5

tekst polski:

właściwa jednostka organizacyjna szkoły wyższej

tekst niemiecki:

die zuständige Fakultät

 

 

Artykuł 5 ustęp 1

tekst polski:

każdy tytuł, którego nazwa zawiera człon „dyplomowany”, tytuł magistra, licencjata oraz stopień doktora

tekst niemiecki:

jeder Diplom-, Magister-, Lizentiaten- und Doktorgrad

 

 

Artykuł 5 ustęp 1

tekst polski:

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, magistra sztuki i magistra edukacji

tekst niemiecki:

Lizentiaten-, Ingenieur- und Magister-grad, die Grade des Magisteringenieurs, des Magisters der Kunst und des Magisters der Edukation

 

 

Artykuł 5 ustęp 3 i 4

tekst polski:

jednostki przyznające

tekst niemiecki:

der verleihenden Institution

 

 

Artykuł 5 ustęp 4

tekst polski:

w państwie przyznania tytułu lub stopnia naukowego

tekst niemiecki:

im Herkunftsland.

 

Ponadto Umawiające się Strony uzgodniły, że Stała Komisja Ekspertów, powołana zgodnie z postanowieniami artykułu 7 umowy, dokona podczas pierwszego posiedzenia aktualizacji załączników nr 1 i 2 do umowy.

 

Sporządzono w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

 

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu Republiki Federalnej Niemiec

 

S. Pastuszka

J. Bauch

 

Załącznik nr 1

 

 

WYKAZ PAŃSTWOWYCH ORAZ UZNANYCH PRZEZ PAŃSTWO SZKÓŁ WYŻSZYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


1. Uniwersytety

Białystok

Uniwersytet w Białymstoku

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

Katowice

Uniwersytet Śląski

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Łódź

Uniwersytet Łódzki

Opole

Uniwersytet Opolski

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

 

 

2. Wyższe szkoły pedagogiczne

Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Częstochowa

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Kielce

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego

Kraków

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

Olsztyn

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Rzeszów

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Słupsk

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Warszawa

Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zielona Góra

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego

 

 

3. Akademie ekonomiczne

Katowice

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

Kraków

Akademia Ekonomiczna

Poznań

Akademia Ekonomiczna

Warszawa

Szkoła Główna Handlowa

Wrocław

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

 

 

4. Politechniki i wyższe szkoły inżynierskie

Białystok

Politechnika Białostocka

Częstochowa

Politechnika Częstochowska

Gdańsk

Politechnika Gdańska

Gliwice

Politechnika Śląska

Kielce

Politechnika Świętokrzyska

Koszalin

Politechnika Koszalińska

Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Łódź

Politechnika Łódzka

Lublin

Politechnika Lubelska

Opole

Politechnika Opolska

Poznań

Politechnika Poznańska

Radom

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Szczecin

Politechnika Szczecińska

Warszawa

Politechnika Warszawska

Wrocław

Politechnika Wrocławska

Zielona Góra

Politechnika Zielonogórska

 

 

5. Akademie rolnicze

Bydgoszcz

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich

Kraków

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja

Lublin

Akademia Rolnicza

Olsztyn

Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego

Poznań

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

Siedlce

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna

Szczecin

Akademia Rolnicza

Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wrocław

Akademia Rolnicza

 

 

6. Akademie teologiczne

Warszawa

Akademia Teologii Katolickiej

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

 

7. Wyższe szkoły medyczne

Białystok

Akademia Medyczna

Bydgoszcz

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera

Gdańsk

Akademia Medyczna

Katowice

Śląska Akademia Medyczna

Lublin

Akademia Medyczna

Łódź

Akademia Medyczna

Poznań

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego

Szczecin

Pomorska Akademia Medyczna

Warszawa

Akademia Medyczna

Wrocław

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich

 

 

8. Wyższe szkoły muzyczne

Bydgoszcz

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego

Gdańsk

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

Katowice

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Kraków

Akademia Muzyczna

Łódź

Akademia Muzyczna

Poznań

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

Warszawa

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina

Wrocław

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

 

 

9. Wyższe szkoły sztuk plastycznych

Gdańsk

Akademia Sztuk Pięknych

Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Łódź

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Poznań

Akademia Sztuk Pięknych

Warszawa

Akademia Sztuk Pięknych

Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych

 

 

10. Wyższe szkoły teatralne i filmowe

Kraków

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego

Łódź

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

Warszawa

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

 

 

11. Wyższe szkoły morskie

Gdynia

Wyższa Szkoła Morska

Szczecin

Wyższa Szkoła Morska

 

 

12. Akademie wychowania fizycznego

Gdańsk-Oliwa

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego

Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego

 

 

13. Wyższe szkoły papieskie

Poznań

Papieski Wydział Teologiczny

Kraków

Papieska Akademia Teologiczna

Kraków

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego

Warszawa

Papieski Wydział Teologiczny

Wrocław

Papieski Wydział Teologiczny


 

Załącznik nr 2

 

 

WYKAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH

 


1. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

 

Dziekanów Leśny

Instytut Ekologii

Gdańsk

Instytut Budownictwa Wodnego

 

Instytut Maszyn Przepływowych

Gliwice

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

 

Instytut Inżynierii Chemicznej

Jabłonna

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Jastrzębiec

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt

Kraków

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera

 

Instytut Farmakologii

 

Instytut Języka Polskiego

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

 

Instytut Mechaniki Górotworu

 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

 

Instytut Ochrony Pracy

 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt

Lublin

Instytut Agrofizyki

Łódź

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności

Poznań

Instytut Chemii Bioorganicznej

 

Instytut Genetyki Roślin

 

Instytut Fizyki Molekularnej

Kórnik

Instytut Dendrologii

Sopot

Instytut Oceanologii

Warszawa

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika

 

Instytut Archeologii i Etnologii

 

Instytut Badań Literackich

 

Instytut Badań Systemowych

 

Instytut Biochemii i Biofizyki

 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 

Instytut Chemii Fizycznej

 

Instytut Chemii Organicznej

 

Instytut Filozofii i Socjologii

 

Instytut Fizyki

 

Instytut Geofizyki

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

 

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla

 

Instytut Historii Nauki

 

Instytut Matematyczny

 

Instytut Nauk Ekonomicznych

 

Instytut Nauk Geologicznych

 

Instytut Nauk Prawnych

 

Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego

 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego

 

Instytut Podstaw Informatyki

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

 

Instytut Psychologii

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

 

Instytut Slawistyki

 

Instytut Sztuki

 

Instytut - Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

 

Muzeum i Instytut Zoologii

 

Instytut Studiów Politycznych

Wrocław

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Zabrze

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

 

 

2. Resortowe instytuty naukowo-badawcze

 

Falenty

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych

Gdynia

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 

Morski Instytut Rybacki

Gliwice

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Katowice

Główny Instytut Górnictwa

Kraków

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego

 

Instytut Odlewnictwa

 

Instytut Zootechniki

Lublin

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Łódź

Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera

Olsztyn

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Otwock-Świerk

Instytut Energii Atomowej

 

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Poznań

Instytut Ochrony Roślin

 

Instytut Technologii Drewna

 

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Puławy

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Radzików

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Skierniewice

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 

Instytut Warzywnictwa

Sosnowiec

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Warszawa

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Instytut Badawczy Leśnictwa

 

Instytut Badań Edukacyjnych

 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 

Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

Instytut Elektrotechniki

 

Instytut Energetyki

 

Instytut Geodezji i Kartografii

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy

 

Instytut Leków

 

Instytut Łączności

 

Instytut Matki i Dziecka

 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Instytut Reumatologiczny

 

Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

 

Instytut Techniki Budowlanej

 

Instytut Technologii Elektronowej

 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 

Państwowy Instytut Geologiczny

 

Państwowy Zakład Higieny

 

Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka

 

Instytut Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego „ORGBUD”

 

 

3. Samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego

 

Warszawa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa


 

Załącznik nr 3

 

 

WYKAZ PAŃSTWOWYCH ORAZ UZNANYCH PRZEZ PAŃSTWO SZKÓŁ WYŻSZYCH W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

 

I. Państwowe oraz uznane przez państwo szkoły wyższe z prawem nadawania stopnia doktora

 

I. 1. Uniwersytety i równoważne szkoły wyższe1)

 

Aachen

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Augsburg

Universität Augsburg

Bamberg

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Bayreuth

Universität Bayreuth

Benediktbeuern

Philosophisch-Theologische Hochschule der Salesianer Don Boscos Benediktbeuern - Theologische Fakultät

Berlin

E.A.P. Europäische Wirtschaftshochschule Berlin e.V.

Berlin

Freie Universität Berlin

Berlin

Humboldt- Universität zu Berlin

Berlin

Technische Universität Berlin

Bielefeld

Kirchliche Hochschule Bethel

Bielefeld

Universität Bielefeld

Bochum

Ruhr-Universität Bochum

Bonn

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Braunschweig

Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig

Bremen

Universität Bremen

Chemnitz

Technische Universität Chemnitz-Zwickau

Clausthal-Zellerfeld

Technische Universität Clausthal

Cottbus

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Darmstadt

Technische Universität Darmstadt

Dortrnund

Universität Dortmund

Dresden

Technische Universität Dresden

Duisburg

Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule Duisburg

Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Eichstätt

Katholische Universität Eichstätt

Erfurt

Pädagogische Hochschule Erfurt

Erfurt

Philosophisch-Theologisches Studium Erfurt - Staatlich anerkannte Wissenschaftliche Hochschule

Erfurt

Universität Erfurt

Erlangen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Essen

Universität - Gesamthochschule Essen

Flensburg

Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg - Universität

Frankfurt a.d. Oder

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Frankfurt am Main

Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

Freiberg

Technische Universität - Bergakademie Freiberg

Freiburg

Pädagogische Hochschule Freiburg

Freiburg/Breisgau

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Fulda

Theologische Fakultät Fulda

Gieβen

Justus-Liebig-Universität Gieβen

Göttingen

Georg-August-Universität Göttingen

Greifswald

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Hagen

Fern Universität - Gesamthochschule Hagen

Halle/S.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Hamburg

Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg

Hamburg

Universität Hamburg

Hamburg

Technische Universität Hamburg-Harburg

Hannover

Medizinische Hochschule Hannover

Hannover

Tierärztliche Hochschule Hannover

Hannover

Universität Hannover

Heidelberg

Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

Heidelberg

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Heidelberg

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Hildesheim

Universität Hildesheim

Ilmenau

Technische Universität Ilmenau

Jena

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Kaiserslautern

Universität Kaiserslautern

Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Karlsruhe

Universität Fridericiana zu Karlsruhe (Technische Hochschule)

Kassel

Universität Gesamothochschule Kassel

Kiel

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Mainz

Universität Koblenz-Landau

Köln

Deutsche Sporthochschule Köln

Köln

Universität zu Köln

Konstanz

Universität Konstanz

Leipzig

Handelshochschule Leipzig

Leipzig

Universität Leipzig

Lübeck

Medizinische Universität zu Lübeck

Ludwigsburg

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Lüneburg

Universität Lüneburg

Magdeburg

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Mainz

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Mannheim

Universität Mannheim

Marburg

Philipps-Universität Marburg

München

Hochschule für Philosophie

München

Technische Universität München

München

Ludwig-Maximilians-Universität München

Münster

Philosophisch-Theologische Hochschule der Franziskaner und Kapuziner

Münster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Neuendettelsau

Augustana-Hochschule Neuendettelsau

Oberursel

Lutherische Theologische Hochschule Oberursel

Oestrich-Winkel

European Business School Oestrich-Winkel

Oldenburg

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Osnabrück

Universität Osnabrück

Paderborn

Theologische Fakultät Paderborn

Paderborn

Universität-Gesamthochschule - Paderborn

Passau

Universität Passau

Potsdam

Universität Potsdam

Regensburg

Universität Regensburg

Rostock

Universität Rostock

Saarbrücken

Universität des Saarlandes

Sankt Augustin

Philosophisch-Theologische Hochschule SVD Sankt Augustin

Schwäbisch Gmünd

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Siegen

Universität-Gesamthochschule - Siegen

Speyer

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Stuttgart

Universität Hohenheim

Stuttgart

Universität Stuttgart

Trier

Theologische Fakultät Trier

Trier

Universität Trier

Tübingen

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Ulm

Universität Ulm

Vallendar

Theologische Hochschule Vallendar der Pallottiner

Vallendar

Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU) Otto-Beisheim-Hochschule

Vechta

Hochschule Vechta

Weimar

Bauhaus-Universität Weimar

Weingarten

Pädagogische Hochschule Weingarten

Witten

Private Universität Witten/Herdecke GmbH

Wuppertal

Krichliche Hochschule Wuppertal

Wuppertal

Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal

Würzburg

Bayerische Julius-Maximilians-Universität Wurzburg

Zittau

Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI)

 

 

I. 2. Wyższe szkoły plastyczne i muzyczne

 

Berlin

Hochschule der Künste Berlin

Braunschweig

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Detmold

Hochschule für Musik Detmold

Düsseldorf

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Essen

Folkwang-Hochschule Essen

Frankfurt am Main

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Hamburg

Hochschule für Musik und Theater Hamburg

Hamburg

Hochschule für Bildende Künste Hamburg

Hannover

Hochschule für Musik und Theater Hannover

Köln

Hochschule für Musik Köln

Weimar

Hochschule für Musik „Franz Liszt” Weimar

 

 

II. Państwowe oraz uznane przez państwo szkoły wyższe bez prawa nadawania stopnia doktora

 

II. 1. Wyższe szkoły zawodowe

 

Aachen

Fachhochschule Aachen

Aalen

Fachhochschule Aalen - Hochschule für Technik

Amberg

Fachhochschule Amberg-Weiden - Hochschule für Technik und Wirtschaft

Ansbach

Fachhochschule Ansbach

Augsburg

Fachhochschule Augsburg

Berlin

Technische Fachhochschule Berlin

Berlin

Katholische Fachhochschule Berlin (KFB) - staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen

Berlin

Fachhochschule für Wirtschaft Berlin

Berlin

Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin

Berlin

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin

Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin

Berlin

Evangelische Fachhochschule Berlin - Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Biberach

Fachhochschule Biberach - Hochschule für Bauwesen und Wirtschaft

Bielefeld

Fachhochschule Bielefeld

Bingen

Fachhochschule Bingen

Bochum

Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe

Bochum

Technische Fachhochschule Georg Agricola für Rohstoff, Energie und Umwelt zu Bochum - Staatlich anerkannte Fachhochschule der DMT

Bochum

Fachhochschule Bochum

Bonn

Fachhochschule für das öffentliche Bibliothekswesen Bonn

Brandenburg

Fachhochschule Brandenburg

Bremen

Hochschule Bremen

Bremerhaven

Hochschule Bremerhaven

Coburg

Fachhochschule Coburg

Darmstadt

Fachhochschule Darmstadt

Darmstadt

Evangelische Fachhochschule Darmstadt

Deggendorf

Fachhochschule Deggendorf

Dieburg

Deutsche Telekom - Fachhochschule Dieburg

Dortmund

International School of Management ISM Dortmund

Dortmund

Fachhochschule Dortmund

Dresden

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Dresden

Evangelische Fachhochschule für Sozialarbeit Dresden

Düsseldorf

Fachhochschule Düsseldorf

Eberswalde

Fachhochschule Eberswalde

Emden

Fachhochschule Ostfriesland

Erfurt

Fachhochschule Erfurt

Essen

Fachhochschule für Oekonomie und Management (FOM) - Staatlich anerkannte Fachhochschule für Berufstätige

Esslingen

Fachhochschule Esslingen - Hochschule für Technik

Esslingen

Fachhochschule Esslingen - Hochschule für Sozialwesen

Flensburg

Fachhochschule Flensburg

Frankfurt am Main

Hochschule für Bankwirtschaft (HfB) - Private Fachhochschule der Bankakademie

Frankfurt am Main

Fachhochschule Frankfurt am Main

Freiburg

Katholische Fachhochschule Freiburg - staatlich anerkannt - Hochschule für Sozialwesen, Religionspädagogik und Pflege

Freiburg

Hochschule für Soziale Arbeit, Diakonie und Religionspädagogik - Evangelische Fachhochschule Freiburg

Freising

Fachhochschule Weihenstephan

Fulda

Fachhochschule Fulda

Furtwangen

Fachhochschule Furtwangen - Hochschule für Technik

Gelsenkirchen

Fachhochschule Gelsenkirchen

Gieβen

Fachhochschule Gieβen-Friedberg

Göttingen

Private Fachhochschule Göttingen

Hamburg

Fachhochschule Hamburg

Hamburg

Evangelische Fachhochschule für Sozialpädagogik der „Diakonenanstalt des Rauhen Hauses” Hamburg

Hannover

Fachhochschule für die Wirtschaft - staatlich anerkannt

Hannover

Fachhochschule Hannover

Hannover

Evangelische Fachhochschule Hannover

Heide

Fachhochschule Westküste - Hochschule für Wirtschaft und Technik

Heidelberg

Fachhochschule Heidelberg - Staatlich anerkannte Fachhochschule der SRM-Gruppe

Heilbronn

Fachhochschule Heilbronn - Hochschule für Technik und Wirtschaft

Hildesheim

Fachhochschule Hildesheim-Holzminden

Hof

Fachhochschule Hof

Idstein

Private Fachhochschule Fresenius

Ingolstadt

Fachhochschule Ingolstadt

Iserlohn

Märkische Fachhochschule Iserlohn

Isny/Allgäu

Fachhochschule Isny - „Naturwissenschaftlich-Technische Akademie Prof. Dr. Grübler”

Jena

Fachhochschule Jena

Kaiserslautern

Fachhochschule Kaiserslautern

Karlsruhe

Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule für Technik

Kempten

Fachhochschule Kempten - Neu-Ulm-Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kiel

Muthesius-Hochschule - Fachhochschule für Kunst und Gestaltung

Kiel

Fachhochschule Kiel

Koblenz

Fachhochschule Koblenz

Köln

Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen

Köln

Rheinische Fachhochschule Köln

Köln

Fachhochschule Köln

Konstanz

Fachhochschule Konstanz - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Köthen

Fachhochschule Anhalt

Krefeld

Fachhochschule Niederrhein

Lahr

Süddeutsche Hochschule für Berufstätige - Staatlich anerkannte Fachhochschule der AKAD

Landshut

Fachhochschule Landshut - Hochschule für Wirtschaft - Sozialwesen - Technik

Leipzig

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Leipzig

Ostdeutsche Hochschule für Berufstätige Leipzig

Leipzig

Deutsche Telekom Fachhochschule Leipzig

Lemgo

Fachhochschule Lippe

Lübeck

Fachhochschule Lübeck

Ludwigsburg

Evangelische Fachhochschule für Diakonie der Karlshöhe Ludwigsburg - Staatlich anerkannte Fachhochschule für Sozialwesen und Religionspädagogik

Ludwigshafen

Fachhochschule Ludwigshafen - Hochschule für Wirtschaft

Ludwigshafen

Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen Ludwigshafen

Lüneburg

Fachhochschule Nordostniedersachsen

Magdeburg

Fachhochschule Magdeburg

Mainz

Katholische Fachhochschule Mainz

Mainz

Fachhochschule Mainz

Mannheim

Fachhochschule für Technik Mannheim

Mannheim

Städtische Fachhochschule für Gestaltung Mannheim

Mannheim

Fachhochschule Mannheim - Hochschule für Technik und Gestaltung

Mannheim

Fachhochschule Mannheim - Hochschule für Sozialwesen

Merseburg

Fachhochschule Merseburg

Mittweida

Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida (FH)

Moritzburg

Evangelische Fachhochschule für Religionspädagogik und Gemeindediakonie Moritzburg

München

Katolische Stiftungsfachhochschule München

München

Fachhochschule München

Münster

Fachhochschule Münster

Neubrandenburg

Fachhochschule Neubrandenburg

Nürnberg

Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg

Nürnberg

Evangelische Fachhochschule Nürnberg

Nürtingen

Staatlich anerkannte Fachhochschule für Kunsttherapie

Nürtingen

Fachhochschule Nürtingen - Hochschule für Wirtschaft, Landwirtschaft und Landespflege

Offenburg

Fachhochschule Offenburg - Hochschule für Technik und Wirtschaft

Oldenburg

Fachhochschule Oldenburg

Osnabrück

Fachhochschule Osnabrück

Ottersberg

Freie Kunst-Studienstätte Ottersberg

Paderborn

Fachhochschule der Wirtschaft

Pforzheim

Fachhochschule Pforzheim - Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft

Pinnelberg

Nordakademie Pinneberg - Staatlich anerkannte private Fachhochschule mit dualen Studiengängen

Potsdam

Fachhochschule Potsdam

Regensburg

Fachhochschule Regensburg

Rendsburg

Hochschule für Berufstätige Rendsburg - Staatlich anerkannte Fachhochschule der AKAD

Reutlingen

Fachhochschule Reutlingen - Hochschule für Technik und Wirtschaft

Reutlingen

Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen

Riedlingen

Kolping-Fachhochschule Riedlingen

Rosenheim

Fachhochschule Rosenheim

Rottenburg am Neckar

Fachhochschule Rottenburg - Hochschule für Forstwirtschaft

Saarbrücken

Katholische Fachhochschule für Soziale Arbeit Saarbrücken

Saarbrücken

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Saarbrücken

Fachhochschule für Bergbau Saarbrücken

Sankt Augustin

Fachhochschule Rhein-Sieg

Schmalkalden

Fachhochschule Schmalkalden

Schwäbisch Gmünd

Fachhochschule Schwäbisch Gmünd - Hochschule für Gestaltung

Senftenberg

Fachhochschule Lausitz

Sigmaringen

Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen - Hochschule für Technik und Wirtschaft

Stendal

Fachhochschule Altmark

Stralsund

Fachhochschule Stralsund

Stuttgart

Merz Akademie - Hochschule für Gestaltung Stuttgart - Staatlich anerkannte Fachhochschule

Stuttgart

Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Technik

Stuttgart

Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Druck

Stuttgart

Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Bibliotheks-und Informationswesen (HBI)

Trier

Fachhochschule Trier

Ulm

Fachhochschule Ulm - Hochschule für Technik

Vechta

Katholische Fachhochschule Norddeutschland

Wedel

Fachhochschule Wedel

Weingarten

Fachhochschule Ravensburg-Weingarten

Wernigerode

Fachhochschule Harz

Wiesbaden

Fachhochschule Wiesbaden

Wildau

Technische Fachhochschule Wildau

Wilhelmshaven

Fachhochschule Wilhelmshaven

Wismar

Hochschule Wismar - Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Wolfenbüttel

Fachhochschule Braunschweig- Wolfenbüttel

Worms

Fachhochschule Worms

Würzburg

Fachhochschule Würzburg - Schweinfurt - Aschaffenburg

Zittau

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz (FN)

Zwickau

Westsächsische Hochschule Zwickau

 

 

II. 2. Wyższe szkoły plastyczne i muzyczne

 

Berlin

Kunsthochschule Berlin-Weiβensee - Hochschule für Gestaltung

Berlin

Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch”

Berlin

Hochschule für Musik „Hanns Eisler” Berlin

Bremen

Hochschule für Künste

Dresden

Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber” Dresden

Dresden

Hochschule für Kirchenmusik der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Dresden

Hochschule für Bildende Künste Dresden

Düsseldorf

Kunkstakademie Düsseldorf

Esslingen

Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Frankfurt am Main

Staatliche Hochschule für Bildende Künste (Stadelschule) Frankfurt am Main

Freiburg

Staatliche Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau

Halle

Burg Giebichenstein - Hochschule für Kunst und Design Halle

Halle

Evangelische Hochschule für Kirchenmusik

Heidelberg

Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden

Herford

Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen

Karlsruhe

Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe

Karlsruhe

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Karlsruhe

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Köln

Kunsthochschule für Medien Köln

Leipzig

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig

Leipzig

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Lübeck

Musikhochschule Lübeck

Mannheim

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Heidelberg Mannheim

München

Hochschule für Musik in München

München

Akademie der Bildenden Künste München

Münster

Kunstakademie Münster - Hochschule für Bildende Künste

Nürnberg

Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

Offenbach

Hochschule für Gestaltung Offenbach

Rostock

Hochschule für Musik und Theater

Saarbrücken

Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater

Saarbrücken

Hochschule der Bildenden Künste Saar

Stuttgart

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Trossingen

Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Würzburg

Hochschule für Musik Würzburg

 

 

II. 3. Inne szkoły wyższe

 

München

Hochschule für Fernsehen und Film

Potsdam

Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf” Potsdam-Babelsberg.

 1) Politechniki (wyższe szkoły inżynierskie), Gesamthochschulen (zbiorcze szkoły wyższe) itd.