Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni I Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni I Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Sygnatura:Monitor Polski 2005 nr 79 poz. 1120
Tytuł:Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni I Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Data ogłoszenia:2005-12-12
Data wejscia w życie:2005-12-12
Data ujednolicenia:2009-01-31

1120

UCHWAŁA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dziedzinami nauki i dziedzinami sztuki oraz wchodzącymi w ich skład dyscyplinami naukowymi i artystycznymi są:

1. Nauki biologiczne:

1) biochemia;

2) biofizyka;

3) biologia;

4) biotechnologia;

5) ekologia;

6) mikrobiologia.

2. Nauki chemiczne:

1) biochemia;

2) biotechnologia;

3) chemia;

4) technologia chemiczna.

3. Nauki ekonomiczne:

1) ekonomia;

2) nauki o zarządzaniu;

3) towaroznawstwo.

4. Nauki farmaceutyczne.

5. Nauki fizyczne:

1) astronomia;

2) biofizyka;

3) fizyka;

4) geofizyka.

6. Nauki humanistyczne:

1) archeologia;

2) bibliologia;

3) etnologia;

4) filozofia;

5) historia;

6) historia sztuki;

7) językoznawstwo;

8) kulturoznawstwo;

9) literaturoznawstwo;

10) nauki o polityce;

11) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej;

12) nauki o sztuce;

13) nauki o zarządzaniu;

14) pedagogika;

15) psychologia;

16) religioznawstwo;

17) socjologia.

7. Nauki leśne:

1) drzewnictwo;

2) leśnictwo.

8. Nauki matematyczne:

1) informatyka;

2) matematyka.

9. Nauki medyczne:

1) biologia medyczna;

2) medycyna;

3) stomatologia.

10. Nauki o kulturze fizycznej.

11. Nauki o Ziemi:

1) geofizyka;

2) geografia;

3) geologia;

4) oceanologia.

11a. Nauki o zdrowiu

12. Nauki prawne:

1) nauka o administracji;

2) prawo;

3) prawo kanoniczne.

13. Nauki rolnicze:

1) agronomia;

1a) biotechnologia

2) inżynieria rolnicza;

3) kształtowanie środowiska;

4) ogrodnictwo;

5) rybactwo;

6) technologia żywności i żywienia;

7) zootechnika.

14. Nauki techniczne:

1) architektura i urbanistyka;

2) automatyka i robotyka;

3) biocybernetyka i inżynieria biomedyczna;

4) biotechnologia;

5) budowa i eksploatacja maszyn;

6) budownictwo;

7) elektronika;

8) elektrotechnika;

8a) energetyka;

9) geodezja i kartografia;

10) górnictwo i geologia inżynierska;

11) informatyka;

12) inżynieria chemiczna;

13) inżynieria materiałowa;

14) inżynieria środowiska;

15) mechanika;

16) metalurgia;

17) technologia chemiczna;

18) telekomunikacja;

19) transport;

20) włókiennictwo.

15. Nauki teologiczne.

16. Nauki weterynaryjne.

17. Nauki wojskowe.

18. Sztuki filmowe.

19. Sztuki muzyczne:

1) dyrygentura;

2) instrumentalistyka;

3) kompozycja i teoria muzyki;

4) reżyseria dźwięku;

5) rytmika i taniec;

6) wokalistyka.

20. Sztuki plastyczne:

1) sztuki piękne;

2) sztuki projektowe.

3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

21. Sztuki teatralne.

§ 2. Traci moc uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. Nr 40, poz. 586).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: J. Tazbir