Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 102 poz. 928
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
Data ogłoszenia:2002-07-09
Data wejscia w życie:2002-07-09
Data ujednolicenia:2004-12-15

928

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i kierunki działań oraz sposób realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", w ramach realizacji Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „programem SAPARD".

2. Agencja w ramach realizacji programu SAPARD może udzielać pomocy finansowej na określone w tym programie działania:

1) poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych,

2) inwestycje w gospodarstwach rolnych,

3) rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich,

4) szkolenia zawodowe,

5) pomoc techniczna.

6) różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

3. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w ust. 2, w formie refundacji części lub całości kosztów, które mogą być objęte pomocą finansową w ramach programu SAPARD, zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi”, ze środków:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na realizację programu SAPARD,

2) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego wsparcia,

3) pochodzących z odsetek od środków, o których mowa w pkt 1. 

4. Refundacja całości lub części kosztów, o których mowa w ust. 3, obejmuje koszty ponoszone na materiały, towary i usługi pochodzące z państw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4a. Nie podlegają refundacji koszty:

1) zakupu materiałów lub towarów używanych, w szczególności maszyn lub urządzeń,

2) ogólne danego przedsięwzięcia, w tym koszty: honorariów architektów, inżynierów i konsultantów, opłaty związane z dokonywaniem czynności prawnych, koszty studiów wykonalności, przygotowania lub realizacji przedsięwzięć, nabycia patentów oraz licencji dotyczących bezpośrednio danego przedsięwzięcia, które przekraczają 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych, przez które rozumie się całkowite koszty kwalifikowane pomniejszone o koszty ogólne,

3) podatku od towarów i usług, jeżeli jest odliczany lub zwracany na zasadach określonych w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

5. Agencja gromadzi informacje dotyczące postępów w realizacji poszczególnych działań programu SAPARD do monitorowania realizacji tego programu i sporządza raporty, które przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

6. Raporty, o których mowa w ust. 5, są przekazywane Krajowemu Komitetowi Sterującemu do Spraw Programu SAPARD utworzonemu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanemu dalej „Komitetem Sterującym", i Krajowemu Komitetowi Monitorującemu, o którym mowa w rozdziale B artykule 7 Wieloletniej Umowy Finansowej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 25 stycznia 2001 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 502).

§ 2. 1. Pomoc finansowa jest udzielana ze środków:

1) przewidzianych w rocznych umowach finansowych zawartych między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej - do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwot określonych w tych umowach,

2) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 - do wysokości równowartości w złotych kwoty 105 mln euro,

3) o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 - do wysokości równowartości w złotych kwoty odsetek.

2. Równowartość, o której mowa w ust. 1, określa się w oparciu o średni kurs złotego do euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 17 lipca 2002 r , z zastrzeżeniem ust. 4. 

1) na dzień 17 lipca 2002 r. - w przypadku środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) na ostatni dzień roboczy w 2003 r. - w przypadku środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3. 

3. Do zamówień przeprowadzanych w ramach realizacji programu SAPARD stosuje się kurs, o którym mowa w ust. 2. 

4. Dla rocznych umów finansowych zawartych na rok 2002 i 2003 równowartość, o której mowa w ust. 1, określa się w oparciu o średni kurs złotego do euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku 2003. 

ROZDZIAŁ 2

Pomoc na działania dotyczące poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych

§ 3. 1. Pomoc finansowa na przedsięwzięcia obejmujące poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, zwana dalej „pomocą dla przetwórstwa", może być udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

1) przetwórstwa mleka,

2) uboju zwierząt rzeźnych, rozbioru mięsa lub jego przetwórstwa,

3) przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych,

4) przetwórstwa owoców i warzyw.

5) usługowego przechowywania towarów zamrożonych lub schłodzonych, pochodzących z przetwórstwa, o którym mowa w pkt 1-4. 

2. Pomoc dla przetwórstwa może być udzielana grupom producentów rolnych lub ich związkom, prowadzącym działalność w zakresie produkcji:

1) mleka,

2) żywca lub mięsa,

3) ryb i innych organizmów wodnych,

4) owoców i warzyw.

- oraz grupom producentów owoców i warzyw.

3. O pomoc dla przetwórstwa mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przez okres co najmniej jednego roku obrachunkowego.

4. Szczegółowy wykaz działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

§ 4. 1. Pomocą dla przetwórstwa obejmuje się koszty kwalifikowane określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, poniesione po zawarciu umowy, o której mowa w § 7 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Agencja może objąć pomocą dla przetwórstwa koszty studiów wykonalności i prac z nimi związanych, poniesione przed zawarciem umowy, o której mowa w § 7 ust. 3, jednakże nie wcześniej niż po dniu 9 lipca 2002 r.

3. Pomoc dla przetwórstwa może obejmować koszty kwalifikowane budowy nowych budynków, jeżeli wejdą one w skład istniejących przedsiębiorstw przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego lub owoców i warzyw.

4. Pomoc dla przetwórstwa może obejmować koszty kwalifikowane związane z budową nowych rzeźni o rocznej mocy produkcyjnej:

1) co najmniej 1000 jednostek przeliczeniowych, ustalonych z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych do określania jednostek przeliczeniowych, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lub

2) nie mniejszej niż 150 tys. sztuk rocznie dla drobiu.

5. Pomoc dla przetwórstwa, o której mowa w ust. 4, może być udzielona po wykazaniu przez podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy braku odpowiedniej mocy produkcyjnej w stosunku do istniejącej bazy surowcowej.

6. Pomoc dla przetwórstwa może zostać udzielona:

1) przedsiębiorcom, o których mowa w § 3 ust. 1, jeżeli po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia co najmniej 25% przetwarzanego przez nich surowca nabywanego od producentów rolnych lub rybaków będzie objęte umowami dostawy lub kontraktacji, zawartymi na okres co najmniej 12 miesięcy,

2) podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 2, jeżeli po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia co najmniej 25% wytwarzanych przez nich produktów będzie zbywanych na podstawie umów dostawy lub kontraktacji, zawartych na okres co najmniej 12 miesięcy.

7. Pomoc dla przetwórstwa nie może być udzielana:

1) na przedsięwzięcia związane z przetwórstwem surowców i produktów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

2) na przedsięwzięcia związane z przetwórstwem surowców i produktów pochodzących z państw innych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia; ograniczenie to nie dotyczy ryb i innych organizmów wodnych,

3) na realizację przedsięwzięcia objętego inną formą pomocy ze środków publicznych,

4) podmiotowi zalegającemu z płatnościami związanymi z prowadzoną działalnością z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub będącemu dłużnikiem Agencji z tytułu wcześniej udzielonej pomocy finansowej w ramach programu SAPARD,

5) spółkom, w których Skarb Państwa jest właścicielem udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego,

6) na przedsięwzięcia związane z działalnością w zakresie handlu detalicznego.

§ 5. 1. Agencja może udzielić pomocy dla przetwórstwa w wysokości wnioskowanej przez wnioskodawcę, nie wyższej niż 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie niższej niż 125 000 zł.

2. (uchylony).

3. Wysokość pomocy dla przetwórstwa udzielanej jednemu przedsiębiorcy w okresie realizacji programu SAPARD, z zastrzeżeniem ust. 4-6, nie może przekroczyć 10 000 000 zł - bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć.

4. Wysokość pomocy dla przetwórstwa może zostać zwiększona na przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 3 ust. 1, na rzecz podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2, lecz nie więcej niż o:

1) 1 100 000 zł - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie przetwórstwa mięsa, mleka, ryb i innych organizmów wodnych,

2) 2 200 000 zł - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

5. Wysokość pomocy dla przetwórstwa, udzielanej grupie producentów rolnych lub związkowi grup producentów rolnych, o których mowa w § 3 ust. 2, nie może przekroczyć:

1) 1 100 000 zł - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie przetwórstwa mleka, uboju zwierząt rzeźnych, rozbioru i przetwórstwa mięsa oraz przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych,

2) 2 200 000 zł - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

6. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe, wysokość pomocy dla przetwórstwa, o której mowa w ust. 1-4, dotyczy odrębnie każdej z tych jednostek.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie pomocy dla przetwórstwa składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2) opis prowadzonej działalności,

3) opis planowanego przedsięwzięcia z podaniem całkowitych kosztów jego realizacji,

4) (uchylono),

5) wysokość wnioskowanej pomocy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku:

a) grupy producentów rolnych - zaświadczenie wojewody o rejestracji tej grupy w rejestrze grup,

b) związku grup producentów rolnych - zaświadczenie ministra właściwego do spraw rolnictwa o rejestracji tego związku w rejestrze związków,

c) grupy producentów owoców i warzyw - zaświadczenie wojewody o rejestracji tej grupy w rejestrze grup producentów owoców i warzyw (rejestrze grup uznanych lub rejestrze grup wstępnie uznanych),

2) plan realizacji przedsięwzięcia zawierający w szczególności:

a) opis przedsiębiorstwa,

b) analizę marketingową,

c) opis technologii produkcji,

d) opis planowanego przedsięwzięcia,

e) plany realizacji długoterminowych i krótkoterminowych planów rozwoju przedsiębiorstwa,

f) analizę siły, wad, okazji i trudności polegających na zaprezentowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz potencjalnych szans i trudności, jakie może napotkać (SWOT),

g) informację o sytuacji finansowej z trzech ostatnich lat i prognozy co najmniej na 3 następne lata,

3) opinie wydane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzające, że przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, spełni warunki sanitarne i weterynaryjne, określone przepisami Unii Europejskiej,

4) opinię wydaną przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą, że przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, spełni warunki sanitarne, określone przepisami Unii Europejskiej,

5) dokumentację techniczną inwestycji i zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami przy realizacji przedsięwzięcia,

6) dokumenty dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy, w szczególności:

a) bilans za ostatni okres sprawozdawczy,

b) rachunek zysków i strat na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego,

c) rachunek przepływów pieniężnych,

d) opinię biegłego rewidenta - w przypadku podmiotów podlegających ustawowemu obowiązkowi badania rocznych sprawozdań finansowych,

7) zaświadczenia o niezaleganiu wnioskodawcy z płatnościami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

8) plan działania grupy producentów rolnych lub związku grup producentów rolnych albo program działania (plan działania) grupy producentów owoców i warzyw, co najmniej na kolejne 3 lata począwszy od roku obrachunkowego następującego po roku, w którym został złożony wniosek - w przypadku ubiegania się o pomoc na przetwórstwo, o której mowa w § 5 ust. 5. 

9) oferty co najmniej od trzech dostawców, w przypadku usług, dostaw lub robót o wartości przewyższającej dla pojedynczego zamówienia równowartość 10 000 euro w złotych określoną zgodnie z § 2 ust. 2. 

4. Agencja może zażądać innych niż wymienione w ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy dla przetwórstwa, wymaganych dla danego przedsięwzięcia, w szczególności dotyczących stanu aktywów i przepływów pieniężnych wnioskodawcy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające.

5. Wnioski o udzielenie pomocy dla przetwórstwa składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym jednak niż jeden miesiąc. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. Ogłaszając termin składania wniosków, Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy dla przetwórstwa.

§ 7. 1. Agencja, po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie pomocy dla przetwórstwa, sporządza listy wniosków przedsiębiorców, odrębnie dla każdego rodzaju prowadzonej przez nich działalności w zakresie:

1) produkcji lub przetwórstwa mleka,

2) produkcji żywca, uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa,

3) produkcji lub przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych,

4) produkcji lub przetwórstwa owoców lub warzyw

- w kolejności od wniosku, który uzyskał ocenę najwyższą, do wniosku, który uzyskał ocenę najniższą, i przekazuje te listy wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania Komitetowi Sterującemu.

2. Agencja, dokonując oceny i ustalając listy wniosków, o których mowa w ust. 1, kieruje się kryteriami oceny wniosków w zakresie pomocy dla przetwórstwa, określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Po zaopiniowaniu list wniosków przez Komitet Sterujący Agencja zawiera z wnioskodawcą pisemną umowę o udzielenie pomocy dla przetwórstwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) przedmiot umowy, w tym zakres rzeczowy przedsięwzięcia zgodny z wnioskiem o udzielenie pomocy dla przetwórstwa,

3) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

4) wysokość pomocy dla przetwórstwa,

5) warunki i terminy składania wniosków o płatność,

6) sposób i warunki wypłacenia pomocy dla przetwórstwa oraz jej zwrotu w przypadku wykorzystania środków finansowych pochodzących z tej pomocy niezgodnie z przepisami rozporządzenia lub pobranych w nadmiernej wysokości,

7) określenie formy i wysokości zabezpieczenia zwrotu środków finansowych stanowiących pomoc w przypadku niewykonania umowy.

5. Agencja zawiera umowy o udzielenie pomocy dla przetwórstwa, uwzględniając kolejność wniosków, o której mowa w ust. 1, do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie tej pomocy.

6. Środki finansowe stanowiące pomoc dla przetwórstwa mogą być wypłacone, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy przedstawi w szczególności:

1) wniosek o płatność - po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdza Agencja po przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji tego przedsięwzięcia,

2) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych.

ROZDZIAŁ 3

Pomoc na działania dotyczące inwestycji w gospodarstwach rolnych

§ 8. 1. Pomoc finansowa na przedsięwzięcia obejmujące inwestycje w gospodarstwach rolnych, zwana dalej „pomocą dla gospodarstw rolnych", może być udzielana osobom fizycznym:

1) prowadzącym na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz gospodarstwa rolnego albo

2) prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 6. 

2. Pomoc dla gospodarstw rolnych może być udzielona rolnikowi, który, w dniu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pomoc dla gospodarstw rolnych wraz z wymaganymi dokumentami, nie przekroczył 55 roku życia oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada średnie lub wyższe wykształcenie rolnicze,

2) posiada wykształcenie zasadnicze rolnicze i prowadził samodzielnie gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 3 lat,

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie i prowadził samodzielnie gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat,

4) posiada wykształcenie co najmniej podstawowe i prowadził samodzielnie gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 10 lat.

§ 9. 1. Pomocą dla gospodarstw rolnych obejmuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione na realizację przedsięwzięcia koszty kwalifikowane, określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w zakresie:

1) restrukturyzacji produkcji mleka,

2) modernizacji gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego,

3) odbudowy produkcji owiec,

4) modernizacji produkcji trzody chlewnej,

5) modernizacji produkcji drobiu mięsnego,

6) zwiększenia różnorodności produkcji w gospodarstwach rolnych

- po zawarciu umowy, o której mowa w § 14 ust. 4.

2. Agencja może objąć pomocą dla gospodarstw rolnych koszty studiów wykonalności i prac z nimi związanych, poniesione przed zawarciem umowy, o której mowa w § 14 ust. 4, jednak nie wcześniej niż po dniu 9 lipca 2002 r.

3. Pomoc dla gospodarstw rolnych może być udzielona danemu podmiotowi na realizację jednego z przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 jeden raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Niezależnie od pomocy, o której mowa w ust. 3, rolnikowi może być udzielona raz w roku pomoc na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

§ 10. Pomoc dla gospodarstw rolnych może być udzielona, jeżeli:

1) w przypadku przedsięwzięć w zakresie produkcji mleka:

a) łączny poziom sprzedaży mleka i mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych w gospodarstwie wynosi nie mniej niż 20 tys. litrów i nie więcej niż 550 tys. litrów rocznie,

b) planowany po realizacji przedsięwzięcia łączny poziom sprzedaży mleka i mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych w gospodarstwie docelowo wyniesie nie mniej niż 50 tys. litrów i nie więcej niż 550 tys. litrów rocznie,

c) wnioskodawca zawarł co najmniej przedwstępną umowę na zbyt produkcji mleka na okres po złożeniu wniosku o płatność wynoszący co najmniej 12 miesięcy,

d) w wyniku realizacji przedsięwzięcia obsada zwierząt w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy nie przekroczy 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych na 1 ha użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, ustalonych z zastosowaniem współczynników do przeliczania zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

e) w wyniku realizacji przedsięwzięcia w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy zostaną spełnione podstawowe warunki utrzymania bydła, higieny produkcji mleka oraz zagospodarowania odchodów zwierzęcych związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie rolnym, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

2) w przypadku przedsięwzięć w zakresie modernizacji produkcji bydła mięsnego:

a) planowana produkcja będzie realizowana w oparciu o stado liczące od 20 do 100 sztuk krów ras mięsnych lub urodzonych z krzyżówki z rasą mięsną, utrzymywanych w celu chowu cieląt do produkcji mięsa (krów mamek),

b) po realizacji przedsięwzięcia obsada zwierząt w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy nie przekroczy 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych, o których mowa w pkt 1 lit. d), na 1 ha użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,

c) powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% użytków rolnych będących w jego posiadaniu,

d) wnioskodawca zawarł umowę na zbyt produkcji bydła mięsnego lub posiada plan sprzedaży,

e) w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione warunki dotyczące utrzymania bydła i zagospodarowania odchodów zwierzęcych związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie rolnym, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

3) w przypadku przedsięwzięć w zakresie odbudowy produkcji owiec:

a) planowana po realizacji przedsięwzięcia produkcja w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy będzie oparta na stadzie podstawowym liczącym od 10 do 100 sztuk owiec maciorek,

b) powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% użytków rolnych będących w jego posiadaniu,

c) po realizacji przedsięwzięcia obsada zwierząt w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy nie przekroczy 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych, o których mowa w pkt 1 lit. d), na 1 ha użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,

d) wnioskodawca zawarł umowę na zbyt produkcji owiec lub posiada plan sprzedaży,

e) w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione warunki dotyczące utrzymania owiec i zagospodarowania odchodów zwierzęcych związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie rolnym, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

4) w przypadku przedsięwzięć w zakresie modernizacji produkcji trzody chlewnej:

a) w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy znajduje się od 100 do 600 stanowisk dla tuczników, a w przypadku prowadzenia produkcji w cyklu zamkniętym od 10 do 60 stanowisk dla macior,

b) przedsięwzięcie nie ma na celu zwiększenia produkcji, a jedynie poprawę warunków produkcji,

c) wnioskodawca zawarł umowę na zbyt produkcji trzody chlewnej lub posiada plan sprzedaży,

d) w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione warunki dotyczące utrzymania trzody chlewnej i zagospodarowania odchodów zwierzęcych związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie rolnym, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

5) w przypadku przedsięwzięć w zakresie modernizacji produkcji drobiu mięsnego:

a) w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy powierzchnia produkcyjna budynków przeznaczonych dla:

- kur mięsnych lub kaczek mięsnych wynosi od 2000 m2do 3000 m2,

- indyków wynosi od 1000 m2do 4000 m2,

- gęsi wynosi od 500 m2do 2000 m2,

b) wnioskodawca zawarł umowę na zbyt produkcji drobiu mięsnego lub posiada plan sprzedaży,

c) przedsięwzięcie nie ma na celu zwiększania produkcji, a jedynie poprawę warunków produkcji,

d) w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione warunki dotyczące utrzymania drobiu i zagospodarowania odchodów zwierzęcych związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie rolnym, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

6) w przypadku przedsięwzięć w zakresie zwiększania różnorodności produkcji gospodarstw rolnych:

a) planowane przedsięwzięcie jest oparte na technologii produkcji gwarantującej wysoką jakość produktu i jest zgodne z wymogami sanitarnymi, ochrony środowiska i dotyczącymi utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz:

- dotyczy podjęcia, wznowienia, rozszerzenia albo modernizacji produkcji innej niż produkcja: bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu mięsnego (kur, kaczek, gęsi, indyków), zbóż, w tym kukurydzy na ziarno lub kiszonkę, produkcja ziemniaków, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych lub pastewnych, roślin strączkowych pastewnych i pozostałych roślin pastewnych lub

- dotyczy przygotowania do sprzedaży lub pierwszego przetwórstwa (przez pierwsze przetwórstwo rozumie się każde przetwarzanie produktów rolnych pochodzących z danego gospodarstwa, pod warunkiem, że dana działalność nie wiąże się z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego), przechowywania albo magazynowania produktów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie bez względu na rodzaj produkcji,

b) wykazano rentowność planowanego przedsięwzięcia,

c) wnioskodawca wykaże możliwość sprzedaży planowanej produkcji.

§ 11. Pomoc dla gospodarstw rolnych nie może być udzielana:

1) na realizację przedsięwzięcia objętego inną formą pomocy udzielonej ze środków publicznych,

2) wnioskodawcy zalegającemu z płatnościami z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne rolników lub będącemu dłużnikiem Agencji z tytułu udzielonej pomocy w ramach programu SAPARD.

§ 12. Wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych udzielanej jednemu rolnikowi wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 9 ust. 1, nie więcej jednak niż:

1) 130 000 zł - na realizację przedsięwzięcia w zakresie restrukturyzacji produkcji mleka, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego budowę urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych - 170 000 zł,

2) 50 000 zł - na realizację przedsięwzięcia w zakresie produkcji bydła mięsnego, a w przypadku przedsięwzięcia obejmującego budowę urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych - 70 000 zł,

3) 50 000 zł - na realizację przedsięwzięcia w zakresie odbudowy produkcji owiec,

4) 150 000 zł - na realizację przedsięwzięcia w zakresie produkcji trzody chlewnej,

5) 50 000 zł - na realizację przedsięwzięcia w zakresie produkcji drobiu mięsnego,

6) 50 000 zł - na realizację przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia różnorodności produkcji w gospodarstwach rolnych.

§ 13. 1. Wniosek o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy,

2) opis gospodarstwa rolnego,

3) opis planowanego przedsięwzięcia,

4) (uchylono).

5) wysokość wnioskowanej pomocy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) plan realizacji przedsięwzięcia zawierający w szczególności:

a) opis sytuacji wyjściowej gospodarstwa rolnego,

b) opis planowanego przedsięwzięcia,

c) analizę finansową,

2) dokumentację techniczną i zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami przy realizacji przedsięwzięcia,

3) zaświadczenia o niezaleganiu wnioskodawcy z płatnościami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Agencja może zażądać innych niż wymienione w ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy dla gospodarstw rolnych wymaganych dla danego przedsięwzięcia, w szczególności dotyczących sytuacji finansowej i stanu majątkowego wnioskodawcy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające.

5. Wnioski o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych składa się w terminie ustalonym przez Agencję. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. Ogłaszając termin składania wniosków, Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych..

6. Agencja prowadzi rejestr wniosków, które zostały prawidłowo wypełnione i złożone wraz z wymaganymi dokumentami, odrębnie dla każdego województwa oraz każdego rodzaju przedsięwzięcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, z określeniem daty, godziny i minuty wpływu wniosku.

§ 14. 1. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku Agencja przeprowadza kontrolę w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy w zakresie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku i załączonej do niego dokumentacji.

2. Agencja, po dokonaniu kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji przedsięwzięcia, przekazuje wnioski o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych spełniające wymogi formalne - Krajowemu Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w celu wydania oceny techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

3. Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę:

1) zgodność założeń technicznych planowanego przedsięwzięcia z oczekiwanymi efektami jakościowymi oraz możliwość spełnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia warunków, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. e), pkt 2 lit. e), pkt 3 lit. e), pkt 4 lit. d), pkt 5 lit. d) i pkt 6 lit. a) tiret trzecie,

2) wpływ realizacji przedsięwzięcia na sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy.

4. Agencja zawiera z wnioskodawcą, którego przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę Krajowego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, pisemną umowę o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych. Przepisy § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

5. Agencja zawiera umowy o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie tej pomocy, według kolejności złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, ustalanej zgodnie z rejestrem, o którym mowa w § 13 ust. 6.

6. Do warunków wypłacenia pomocy dla gospodarstw rolnych przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku usług, dostaw lub robót o wartości przewyższającej dla pojedynczego zamówienia równowartość 10 000 euro w złotych, określoną zgodnie z § 2 ust. 2, do wniosku o płatność dołącza się także oferty co najmniej od trzech dostawców.

ROZDZIAŁ 4

Pomoc na działania dotyczące rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich

§ 15. Pomoc finansowa na przedsięwzięcia obejmujące rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich, zwana dalej „pomocą na infrastrukturę", może być udzielana na inwestycje realizowane na obszarach wiejskich lub w miastach do 7 tysięcy mieszkańców, w zakresie:

1) zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę wraz z jej uzdatnianiem - obejmujące budowę lub rozbudowę:

a) ujęcia wody wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji uzdatniania wody i stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową i przyłączami oraz innych obiektów z tym związanych lub

b) sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej z przyłączami i innych obiektów z tym związanych, pod warunkiem istnienia, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, funkcjonującego źródła zaopatrzenia w wodę tego wodociągu, lub

c) ujęcia wody z rurociągami doprowadzającymi wodę z ujęcia do stacji uzdatniania wody i stacji uzdatniania wody, pod warunkiem istnienia, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, sieci wodociągowej,

2) odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - obejmujące budowę lub rozbudowę:

a) oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną lub siecią kanalizacyjną z przyłączami kanalizacyjnymi oraz innych obiektów z tym związanych lub

b) sieci kanalizacyjnej lub sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi oraz innych obiektów z tym związanych, pod warunkiem istnienia, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, funkcjonującej oczyszczalni ścieków, lub

c) oczyszczalni ścieków, pod warunkiem istnienia, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, sieci kanalizacyjnej,

d) zagrodowych oczyszczalni ścieków,

3) gospodarowania odpadami komunalnymi w rozumieniu przepisów o odpadach,

4) budowy i modernizacji dróg - obejmujące budowę lub modernizację dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych:

a) gminnych,

b) powiatowych,

5) zaopatrzenia w energię przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w szczególności wiatru, wody, wody geotermalnej, słońca albo przy wykorzystaniu biogazu albo biomasy, w szczególności przez spalanie słomy i drewna odpadowego.

§ 16. 1. Pomoc na infrastrukturę może być udzielana:

1) gminom i związkom międzygminnym na realizację inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 1-3 i 5,

2) gminom na realizację inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 4 lit. a),

3) powiatom na realizację inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 4 lit. b).

2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może ubiegać się o pomoc na infrastrukturę, składając, w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 5, łącznie nie więcej niż pięć wniosków na inwestycje określone w § 15, jednak nie więcej niż trzy wnioski w ramach jednego spośród rodzajów inwestycji wymienionych w § 15. 

3. Pomoc na infrastrukturę nie może dotyczyć refinansowania kosztów sfinansowanych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich lub ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, nieprzeznaczonych na realizację programu SAPARD.

§ 17. 1. Pomocą na infrastrukturę obejmuje się koszty kwalifikowane przedsięwzięć w zakresie rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich, poniesione po zawarciu umowy, o której mowa w § 21 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Koszty kwalifikowane, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty:

1) zakupu materiałów i urządzeń,

2) robót budowlanych,

3) obsługi geodezyjnej inwestycji,

4) rozruchu mechanicznego i technologicznego urządzeń, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg,

5) nadzoru inwestorskiego lub archeologicznego oraz prac wstępnych i przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji w zakresie określonym w § 1 ust. 4a pkt 2. 

6) (uchylony).

3. Agencja może objąć pomocą na infrastrukturę koszty studiów wykonalności i prac z nimi związanych, poniesione przed zawarciem umowy, o której mowa w § 21 ust. 4, jednak nie wcześniej niż po dniu 9 lipca 2002 r.

4. Refundacji nie podlegają koszty:

1) związane z:

a) wypłatą odszkodowań,

b) aportami rzeczowymi,

2) wykonania odwiertów w przypadku inwestycji z zakresu zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę wraz z jej uzdatnianiem,

3) budowy lub remontu przepraw mostowych w przypadku inwestycji z zakresu budowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych.

§ 18. 1. Pomoc na infrastrukturę może być udzielona, jeżeli zostanie zapewniona możliwość finansowania kosztów eksploatacyjnych po zakończeniu inwestycji, a ponadto:

1) w przypadku budowy zagrodowych oczyszczalni ścieków, jeżeli budowa sieci kanalizacyjnej na danym terenie nie znajduje technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia, a udział właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja, w kosztach kwalifikowanych wynosi od 10 % do 50%,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 3, jeżeli w wyniku realizacji inwestycji zostanie stworzony kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujący w szczególności zbieranie, gromadzenie i transport posegregowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych, odzysk, utylizację, recykling, kompostowanie odpadów organicznych,

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 4, jeżeli inwestycja zapewni włączenie drogi lub jej odcinka w istniejącą sieć dróg i obejmie odcinek drogi nie krótszy niż 500 m o szerokości jezdni zgodnej z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Udział właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa gmina, przy czym udział właścicieli nieruchomości w finansowaniu inwestycji jest dzielony równo między tych właścicieli.

§ 19. 1. Pomoc na infrastrukturę może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2, we wnioskowanej wysokości, jednak nie wyższej niż 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 17 ust. 1, przy czym:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 1, nie może przekroczyć:

a) 840 000 zł, jeżeli inwestycję realizuje gmina,

b) iloczynu kwoty, o której mowa w lit. a), i liczby gmin uczestniczących w realizacji inwestycji w związku międzygminnym, jeżeli inwestycję realizuje związek międzygminny,

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 2, nie może przekroczyć:

a) 1 700 000 zł, jeżeli inwestycję realizuje gmina,

b) iloczynu kwoty, o której mowa w lit. a), i liczby gmin uczestniczących w realizacji inwestycji w związku międzygminnym, jeżeli inwestycję realizuje związek międzygminny,

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 3, nie może przekroczyć:

a) 1 300 000 zł, jeżeli inwestycję realizuje gmina,

b) iloczynu kwoty, o której mowa w lit. a), i liczby gmin uczestniczących w realizacji inwestycji w związku międzygminnym, jeżeli inwestycję realizuje związek międzygminny,

2. W przypadku realizacji inwestycji przez gminy, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725), wysokość pomocy na infrastrukturę wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

3. Minimalna wysokość pomocy na infrastrukturę wynosi 25% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku gmin, o których mowa w ust. 2:

1) 40% dla inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 1-3 i 5,

2) 30% dla inwestycji, o których mowa w § 15 pkt 4.

4. W przypadku inwestycji określonych w § 15 pkt 1-3 i 5, pomoc na infrastrukturę, łącznie z pomocą pochodzącą z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, jeżeli zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia obejmującego daną inwestycję jest równa lub wyższa od 25% wartości całkowitych kosztów poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia.

5. Pomoc na infrastrukturę łącznie ze środkami pochodzącymi z innych źródeł nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji.

§ 20. 1. Wniosek o udzielenie pomocy na infrastrukturę składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy i adres siedziby,

2) opis planowanej inwestycji z podaniem całkowitych kosztów jej realizacji,

3) (uchylono),

4) wysokość wnioskowanej pomocy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami przy realizacji inwestycji,

2) zestawienie rzeczowo-finansowe planowanej inwestycji.

4. Agencja może zażądać innych niż wymienione w ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy na infrastrukturę, wymaganych dla danego przedsięwzięcia, w szczególności dotyczących planowanych wpływów i kosztów eksploatacji po zrealizowaniu inwestycji, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające.

5. Wnioski o udzielenie pomocy na infrastrukturę składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym jednak niż jeden miesiąc. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. Ogłaszając termin składania wniosków, Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy na infrastrukturę.

§ 21. 1. Agencja dokonuje:

1) weryfikacji zgodności wniosków z wymogami określonymi w § 15-20,

2) kontroli na miejscu realizacji inwestycji i w siedzibie wnioskodawcy,

3) oceny projektu budowlanego, który wnioskodawca przedstawia do wglądu Agencji,

4) oceny wniosków zgodnie z kryteriami wyboru, o których mowa w ust. 3.

2. Agencja, po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie pomocy na infrastrukturę, sporządza listy tych wniosków, w kolejności od wniosku, który uzyskał ocenę najwyższą, do wniosku, który uzyskał ocenę najniższą, i przekazuje te listy wraz z oceną do zaopiniowania właściwemu ze względu na miejsce realizacji inwestycji regionalnemu komitetowi sterującemu, utworzonemu przez marszałka województwa. Listy wniosków sporządza się odrębnie dla każdego rodzaju inwestycji, o których mowa w § 15, i odrębnie dla każdego województwa.

3. Agencja dokonuje oceny i ustala listy wniosków, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych gminy lub powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek, a dla związku międzygminnego iloraz sumy podstawowych dochodów podatkowych gmin i sumy mieszkańców gmin wchodzących w skład związku międzygminnego,

2) udział wnioskowanej pomocy w całości kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji,

3) zasięg planowanej inwestycji,

4) (uchylony),

5) stopę bezrobocia zarejestrowanego w powiecie w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek,

6) (uchylony),

7) (uchylony),

8) zgodność ze strategią rozwoju województwa.

4. Po zaopiniowaniu wniosku przez regionalny komitet sterujący, o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiera z wnioskodawcą, z zastrzeżeniem ust. 5, pisemną umowę o udzielenie pomocy na infrastrukturę po sprawdzeniu, czy:

1) przeprowadzono zamówienie publiczne zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) zawarto umowę z wykonawcą inwestycji,

3) zaktualizowano zestawienie rzeczowo-finansowe inwestycji.

Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

5. Agencja zawiera umowy o udzielenie pomocy na infrastrukturę, uwzględniając kolejność wniosków, o której mowa w ust. 2, do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie tej pomocy.

6. Do warunków wypłacenia pomocy na infrastrukturę przepisy § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 5

Pomoc na działania dotyczące szkoleń zawodowych

§ 22. 1. Pomoc finansowa na działania obejmujące szkolenia zawodowe, zwana dalej „pomocą na działalność szkoleniową", jest udzielana ministerstwu obsługującemu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanemu dalej „ministerstwem", na zwrot kosztów poniesionych na szkolenia dla rolników i innych osób prowadzących działalność rolniczą i leśną oraz dla rolników zamierzających prowadzić działalność pozarolniczą.

2. Pomoc na działalność szkoleniową obejmuje szkolenia w zakresie:

1) przedsiębiorczości, finansów, marketingu, podstaw księgowości, technologii i technik w działalnościach pozarolniczych,

2) poprawy jakości produkcji rolniczej i leśnej, prowadzenia tej produkcji zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymogami dotyczącymi utrzymania i poprawy stanu krajobrazu, ochrony środowiska, warunkami sanitarnymi i weterynaryjnymi oraz warunkami utrzymania zwierząt,

3) zarządzania i poprawy efektywności gospodarstw rolnych.

3. Pomoc na działalność szkoleniową nie może być przyznawana na organizację zajęć edukacyjnych stanowiących realizację programu nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w szkołach wyższych.

§ 23. Pomoc na działalność szkoleniową obejmuje koszty kwalifikowane:

1) zakupu pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń,

2) przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych,

3) ekspertyz,

4) doradztwa ekspertów,

5) opłat za pozwolenia i certyfikacje na prowadzenie szkoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,

6) wynagrodzeń dla wykładowców,

7) zakwaterowania uczestników szkoleń i ich wyżywienia,

8) dojazdu wykładowców i uczestników szkoleń,

9) zarządzania projektem szkoleniowym, przez które rozumie się w szczególności nakłady poniesione na obsługę i prowadzenie sekretariatu, prowadzenie ewidencji księgowej, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych,

10) naboru uczestników szkoleń.

§ 24. 1. Wyboru podmiotu organizującego szkolenie dokonuje się zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Pomoc na działalność szkoleniową jest udzielana po zawarciu pisemnej umowy.

3. Pomoc na działalność szkoleniową obejmuje koszty określone w § 23, poniesione po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2.

4. Do umowy o udzielenie pomocy na działalność szkoleniową oraz do warunków wypłacenia środków finansowych przeznaczonych na tę pomoc przepisy § 7 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 6

Pomoc techniczna

§ 25. 1. Pomoc finansowa na działania obejmujące pomoc techniczną, zwana dalej „pomocą techniczną", jest udzielana ministerstwu.

2. Pomoc techniczna obejmuje związane z wdrożeniem programu SAPARD koszty:

1) prac Komitetu Monitorującego, w szczególności koszty:

a) związane z pobytem ekspertów oceniających postęp realizacji programu,

b) ponoszone na wynagrodzenia ekspertów wspierających i doradzających Komitetowi Monitorującemu w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemu monitorowania programu,

c) spotkań i zadań pomocniczych wykonywanych przez zespoły odpowiedzialne za realizację programu,

d) organizacji seminariów,

2) reklamy i kampanii informacyjnych, w tym druku i dystrybucji materiałów informacyjnych o programie,

3) tłumaczeń dokumentów z zakresu realizacji programu, wykonywanych dla Komisji Wspólnot Europejskich,

4) podróży krajowych i zagranicznych członków Komitetu Monitorującego oraz przedstawicieli jednostek związanych z realizacją programu SAPARD,

5) seminariów organizowanych z inicjatywy Komisji Wspólnot Europejskich,

6) przygotowania i efektywnego wdrażania działań programu,

7) przygotowania średniookresowej oceny realizacji programu.

§ 26. 1. Zadania z zakresu pomocy technicznej są realizowane w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Do warunków wypłacenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc techniczną przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 6a

Pomoc na działania dotyczące różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

§ 26a. 1. Pomoc finansowa na przedsięwzięcia w zakresie różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zwana dalej „pomocą na różnicowanie działalności", może być udzielona następującym podmiotom:

1) rolnikom lub domownikom w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych,

2) przedsiębiorcom - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich,

3) gminom, związkom międzygminnym, stowarzyszeniom zarejestrowanym, fundacjom (z wyłączeniem fundacji utworzonych przez partie polityczne lub Skarb Państwa), izbom rolniczym, izbom gospodarczym, społeczno-zawodowym organizacjom rolników, związkom zawodowym - na przedsięwzięcia realizowane w zakresie tworzenia publicznej infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich.

2. Pomoc na różnicowanie działalności może być udzielana na przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich (włącznie z miastami liczącymi do 7 tys. mieszkańców).

3. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pomocą na różnicowanie działalności obejmuje się koszty kwalifikowane określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia, poniesione, z zastrzeżeniem ust. 6, na realizację przedsięwzięcia w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych,

2) drobnej wytwórczości, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa,

3) robót i usług budowlanych lub instalacyjnych,

4) usług turystycznych, z uwzględnieniem agroturystyki, w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

5) usług transportowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy,

6) magazynowania lub przechowywania towarów,

7) usług komunalnych,

8) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

- po zawarciu umowy, o której mowa w § 26e ust. 2. 

4. Szczegółowy wykaz działalności, w zakresie których są realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pomocą na różnicowanie działalności obejmuje się koszty kwalifikowane określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia, poniesione, z zastrzeżeniem ust. 6, po zawarciu umowy, o której mowa w § 26e ust. 2. 

6. Agencja może objąć pomocą na różnicowanie działalności koszty studiów wykonalności i prac z nimi związanych, poniesione przed zawarciem umowy, o której mowa w § 26e ust. 2, jednak nie wcześniej niż po dniu 9 lipca 2002 r.

7. Pomoc na różnicowanie działalności może być udzielona każdemu z podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeden raz w okresie realizacji programu SAPARD.

8. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3 mogą ubiegać się o pomoc na różnicowanie działalności, składając, w terminie, o którym mowa w § 26d ust. 5, nie więcej niż 1 wniosek o udzielenie pomocy.

9. W przypadku podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1-2, pomoc na różnicowanie działalności nie może być udzielona na realizację przedsięwzięcia objętego inną formą pomocy ze środków publicznych.

10. W przypadku podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 3, pomoc na różnicowanie działalności, łącznie z pomocą pochodzącą z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i łącznie ze środkami pochodzącymi z innych źródeł nie może przekroczyć całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

11. Pomoc na różnicowanie działalności:

1) nie może dotyczyć refinansowania kosztów sfinansowanych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich lub ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, nieprzeznaczonych na realizację programu SAPARD,

2) może być udzielona podmiotowi, który nie jest dłużnikiem Agencji z tytułu wcześniej udzielonej pomocy finansowej w ramach programu SAPARD.

§ 26b. 1. Pomoc na różnicowanie działalności, o której mowa w § 26a ust. 1 pkt 1 i 2, może być udzielona:

1) wnioskodawcy, który nie zalega z płatnościami z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne,

2) na realizację przedsięwzięcia w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie pomocy.

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 pkt 2, pomoc na różnicowanie działalności może być udzielona, jeżeli:

1) realizacja przedsięwzięcia jest związana z utworzeniem co najmniej jednego miejsca pracy,

2) nieruchomość, z którą jest związane dane przedsięwzięcie, jest położona na obszarze wiejskim, a w przypadku przedsięwzięcia niezwiązanego z nieruchomością, przedsiębiorca ma adres lub siedzibę na obszarze wiejskim,

3) przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami i zatrudnia nie więcej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w okresie ostatnich pełnych 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 pkt 3, pomoc na różnicowanie działalności może być udzielona, jeżeli planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy lub miejscowości, na terenie której jest ono realizowane.

§ 26c. 1. Wysokość pomocy na różnicowanie działalności wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż:

1) 40 000 zł - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 pkt 1,

2) 35 000 zł na jedno utworzone miejsce pracy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 pkt 2, z tym że łącznie wysokość pomocy nie może przekroczyć 210 000 zł,

3) 130 000 zł - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku związków międzygminnych, wysokość pomocy na różnicowanie działalności nie może przekroczyć iloczynu kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, i liczby gmin uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w związku międzygminnym.

§ 26d. 1. Wniosek o udzielenie pomocy na różnicowanie działalności składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2) opis prowadzonej działalności,

3) opis planowanego przedsięwzięcia,

4) plan finansowy przedsięwzięcia,

5) wysokość wnioskowanej pomocy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:

1) plan przedsięwzięcia,

2) kosztorys przedsięwzięcia - w przypadku podmiotów wymienionych w § 26a ust. 1 pkt 3,

3) zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami przy realizacji przedsięwzięcia,

4) zaświadczenie o niezaleganiu wnioskodawcy z płatnościami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku podmiotów wymienionych w § 26a ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Agencja może zażądać innych niż wymienione w ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy na różnicowanie działalności, wymaganych dla danego przedsięwzięcia, w szczególności dotyczących sytuacji finansowej i stanu majątkowego wnioskodawcy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające.

5. Wnioski o udzielenie pomocy na różnicowanie działalności składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym niż 20 dni.

6. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków.

7. Podając termin składania wniosków do publicznej wiadomości, Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy na różnicowanie działalności.

8. Agencja prowadzi rejestr wniosków, które zostały prawidłowo wypełnione i złożone wraz z wymaganymi dokumentami, odrębnie dla każdego województwa i odrębnie dla każdego rodzaju podmiotu, o którym mowa w § 26a ust. 1, z określeniem daty, godziny i minuty wpływu wniosku.

§ 26e. 1. Agencja dokonuje oceny złożonych wniosków o pomoc na różnicowanie działalności w oparciu o kryteria i stosując punktację, określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

2. Agencja zawiera umowy o udzielenie pomocy na realizację przedsięwzięć z wnioskodawcami, których wnioski uzyskały co najmniej 2 punkty, do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie tej pomocy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku gdy ilość środków finansowych na realizację wszystkich wniosków, o których mowa w ust. 2, jest niewystarczająca, umowy zawiera się według ustalonej odrębnie dla każdego z rodzajów przedsięwzięć wymienionych w § 26a ust. 1 kolejności - od wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał największą liczbę punktów, do wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał co najmniej 2 punkty, do wyczerpania środków przewidzianych na udzielenie pomocy, z tym że:

1) przy tej samej liczbie przyznanych punktów o kolejności zawierania umów decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której ma być realizowane przedsięwzięcie, przypadająca na jednego mieszkańca,

2) przy tej samej liczbie punktów i tej samej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca o kolejności zawierania umów decyduje wcześniejszy czas zarejestrowania wniosku.

4. Do umów o udzielenie pomocy na różnicowanie działalności przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

5. Do warunków wypłacenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc na różnicowanie działalności przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku:

1) podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 pkt 1, pomoc może być wypłacona, jeżeli dane przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach działalności prowadzonej zgodnie z przepisami prawa działalności gospodarczej,

2) usług, dostaw lub robót o wartości przewyższającej dla pojedynczego zamówienia równowartość 10 000 euro w złotych, określoną zgodnie z § 2 ust. 2, do wniosku o płatność dołącza się także oferty od co najmniej trzech dostawców, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Przepisu ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do przetargów prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

ROZDZIAŁ 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. W przypadku rocznych umów finansowych zawartych na rok 2000 i 2001 limit, o którym mowa w § 2, ustala się w oparciu o ogłoszony przez Narodowy Bank Polski średni kurs złotego do euro na dzień rozpoczęcia przez Agencję przyjmowania wniosków o pomoc finansową ze środków w ramach programu SAPARD.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. (poz. 928)

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13