Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 36 poz. 230
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne
Data ogłoszenia:2007-02-28
Data wejscia w życie:2005-03-15

230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne, określone w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, prowadzone w ramach realizacji projektów celowych.

2. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do dofinansowywania projektów celowych w dziedzinie obronności, spełniających kryteria określone w art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

§ 2. 1. Pomoc publiczną na prowadzenie badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych przyznaje minister właściwy do spraw nauki, w drodze decyzji dotyczącej dofinansowania projektu celowego.

2. Pomoc publiczna jest przyznawana na podstawie oceny wniosku o finansowanie projektu celowego po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 5.

3.  Ocenę wniosku sporządza się na podstawie informacji, o których mowa w § 3, oraz analizy dokumentów, o których mowa w § 4.

4. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są przekazywane uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy o dofinansowanie projektu celowego.

§ 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy publicznej na prowadzenie badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych we wniosku o finansowanie projektu celowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki informacje o:

1) prowadzonej działalności i najważniejszych dotychczasowych osiągnięciach;

2) celu, charakterze i zakresie przedsięwzięcia, którego dotyczy projekt celowy, w tym o zakresie badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych niezbędnych do realizacji tego projektu;

3) planowanych łącznych nakładach na realizację projektu celowego, z uwzględnieniem nakładów na prowadzenie badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych;

4) możliwościach wykonania projektu celowego, z uwzględnieniem badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych;

5) zapotrzebowaniu na przedmiot wdrożenia i oczekiwanych efektach przedsięwzięcia objętego projektem celowym;

6) planowanych źródłach finansowania projektu celowego, w tym badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych;

7) pomocy publicznej uzyskanej na prowadzenie badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych z innych źródeł niż środki finansowe ustalone w budżecie państwa na naukę.

§ 4. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy publicznej dołącza do wniosku o finansowanie projektu celowego:

1) odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej -- wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

2) umowę lub statut spółki -- w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego;

3) zaświadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bieżący podmiotu, o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu celowego lub o jego zdolności kredytowej;

4) kopię sprawozdania finansowego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek, oraz za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do sporządzania takich sprawozdań finansowych -- kopię rachunku wyników działalności gospodarczej za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

5) zaświadczenie uzyskane z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez podmiot z wpłatami z tytułu należności publicznoprawnych;

6) zaświadczenie uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

§ 5. Pomoc publiczną przyznaje się na prowadzenie badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, w zależności od rodzaju planowanych badań, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) przedsięwzięcie objęte projektem celowym ma charakter innowacyjny;

2) istnieje zapotrzebowanie na wynik realizacji projektu celowego;

3) cechy przedsięwzięcia, którego dotyczy projekt celowy, są porównywalne lub lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;

4) możliwość realizacji przedsięwzięcia nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie;

5) planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych są zasadne;

6) w przypadku wnioskodawcy, który jest przedsiębiorcą innym niż mikro, małym lub średnim, opis projektu zawarty w składanym wniosku przewiduje utworzenie przez wnioskodawcę nowych miejsc pracy związanych z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych lub wnioskodawca wykaże wzrost w wydatkach na badania i rozwój w stosunku do całkowitego obrotu.

§ 6. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną są koszty:

1) wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z prowadzeniem takich badań;

2) amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz innych urządzeń, w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, w czasie ich prowadzenia;

3) gruntów i nieruchomości zabudowanej, w zakresie, w jakim zostały użyte przy prowadzeniu badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, w czasie ich prowadzenia; w przypadku budynków za koszty kwalifikowane uznaje sie jedynie koszty amortyzacji odpowiadające czasowi trwania badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, a w przypadku gruntów kosztami kwalifikowanymi są koszty przeniesienia własności lub też rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

4) ekspertyz, opinii oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich po cenach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie do badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, z tym że wielkość tych kosztów nie może przekroczyć 70 % całkowitego kwalifikowanego kosztu tych badań;

5) ogólne i operacyjne ponoszone bezpośrednio przy prowadzeniu badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, w tym koszty zużycia materiałów i energii związane bezpośrednio z prowadzeniem tych badań.

§ 7. 1. Intensywność pomocy publicznej brutto nie może przekroczyć:

1) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą-- dla badań przemysłowych;

2) 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą-- dla badań przedkonkurencyjnych.

2. Intensywność pomocy publicznej brutto udzielanej przedsiębiorcy będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 364/2004 Komisji z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 Komisji i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22--29) nie może przekroczyć:

1) 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą -- dla badań przemysłowych;

2) 35 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą -- dla badań przedkonkurencyjnych.

3. W przypadku łącznego prowadzenia badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych dopuszczalna intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć średniej ważonej wielkości pomocy przysługującej w odniesieniu do obydwu rodzajów badań.

4. W przypadku badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych planowanych do przeprowadzenia zespołowego intensywność pomocy publicznej dla poszczególnych podmiotów ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy obliczonej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ponoszonych przez dany podmiot.

§ 8. 1. Intensywność przyznanej pomocy publicznej brutto może być zwiększona o 15 punktów procentowych w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub 10 punktów procentowych w przypadku dużych przedsiębiorców, jeżeli planowane badania przemysłowe lub badania przedkonkurencyjne są zgodne z celami projektu lub programu przyjętego jako część obowiązującego europejskiego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju lub programu Eureka.

2.  Intensywność przyznanej pomocy publicznej brutto może być zwiększona o 25 punktów procentowych, jeżeli pomoc jest udzielana na prowadzenie badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych zgodnych z celami projektu lub programu przyjętego jako część obowiązującego programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i rozwoju, które są prowadzone w ramach efektywnej współpracy transgranicznej pomiędzy:

1) przedsiębiorcą a jednostką naukową wymienioną w art. 2 pkt 9 lit. a--f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki należącą do sektora finansów publicznych;

2) co najmniej dwoma niezależnymi podmiotami z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej, a wyniki badań będą rozpowszechniane i publikowane zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.2)).

3.  Intensywność przyznanej pomocy publicznej brutto może być zwiększona o 10 punktów procentowych w odniesieniu do badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych, do których nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) projekt badań dotyczy efektywnej współpracy transgranicznej pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi podmiotami z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie zadań związanych z realizacją krajowej polityki naukowej i naukowo-technicznej, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw żadne przedsiębiorstwo w państwie członkowskim Unii Europejskiej przyznającym pomoc nie może ponieść więcej niż 70 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

2) projekt badań dotyczy efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką naukową wymienioną w art. 2 pkt 9 lit. a--f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, szczególnie w zakresie zadań związanych z realizacją krajowej polityki naukowej i naukowo-technicznej, a w przypadku współpracy z mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą jednostka naukowa powinna ponosić co najmniej 10 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

3) wyniki badań przemysłowych lub przedkonkurencyjnych prowadzonych w ramach projektu będą upowszechniane i publikowane zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.

§ 9. Intensywność pomocy publicznej brutto może być zwiększona o 10 punktów procentowych, w przypadku gdy badania przemysłowe lub badania przedkonkurencyjne są prowadzone na obszarach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

§ 10. 1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy innego niż mikro- lub mały przedsiębiorca:

1) będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, który spełnia kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej3), lub

2) znajdującego się w trakcie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

-- może być udzielona jako pomoc indywidualna po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską w wyniku zgłoszonej notyfikacji.

2. Pomoc publiczna może być udzielona przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, bez zgłoszenia do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji, w przypadku gdy przedsiębiorca ten:

1) korzysta z pomocy na restrukturyzację udzielanej na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocowego;

2) zamierza korzystać lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o wysokości pomocy na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne została przekazana Komisji Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, pomoc publiczna może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

§ 11. 1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 8 i 9, nie może przekroczyć:

1) 75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na badania przemysłowe;

2) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na badania przedkonkurencyjne.

2. Pomoc publiczna na prowadzenie badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych ze środków finansowych na naukę podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną, uzyskaną przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu celowego, w innych formach oraz z innych źródeł, przeznaczoną na badania objęte projektem i nie może łącznie przekroczyć dopuszczalnej intensywności, określonej w ust. 1, § 7, 8 i 9.

§ 12. 1. Zgłoszenia do Komisji Europejskiej wymaga pomoc indywidualna w przypadku, gdy:

1) całkowity koszt kwalifikowany badań przemysłowych lub badań przedkonkurencyjnych wynosi co najmniej 25 000 000 euro oraz

2) proponuje się udzielić pomocy brutto równej co najmniej 5 000 000 euro jednemu lub kilku indywidualnym przedsiębiorstwom.

2. Zgłoszenia do Komisji Europejskiej, w przypadku pomocy publicznej udzielanej dla projektów Eureka, wymaga pomoc indywidualna, gdy:

1) całkowity koszt projektu Eureka wynosi co najmniej 40 000 000 euro oraz

2) wartość pomocy brutto, która ma być udzielona jednemu lub kilku indywidualnym przedsiębiorcom, stanowi co najmniej 10 000 000 euro.

§ 13. 1. Minister właściwy do spraw nauki przekazuje sprawozdanie dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym pomoc została przyznana.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje o spełnieniu przez poszczególnych przedsiębiorców warunków wymaganych do zwiększenia pomocy, o których mowa w § 8 i 9, a w przypadku przedsiębiorców innych niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca także informacje o spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 pkt 6.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

M. Seweryński


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej -- nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz, U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.

3) Pkt 9--11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2--17).