Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 161 poz. 1359
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
Data ogłoszenia:2005-08-25
Data wejscia w życie:2005-09-09

1359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 4 sierpnia 2005 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 8--14 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa -- ustawę z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

2) Minister -- ministra właściwego do spraw nauki;

3) ministerstwo -- urząd obsługujący Ministra;

4) zespół -- zespół specjalistyczny lub interdyscyplinarny powołany na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy;

5) zespół roboczy -- zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy.

§ 3.1. Przy przyznawaniu środków finansowych na naukę uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 4 ustawy, oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Do przyznawania i rozliczania środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa stosuje się kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych określony w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki lub określonego w przepisach odrębnych.

§ 4. 1. Realizacja zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2--7 ustawy może być dofinansowywana ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz ze środków mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych, powodujące skutki finansowe dla tej części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister, przed ich złożeniem do właściwych instytucji określonych w przepisach odrębnych, wymagają akceptacji Ministra.

3. Minister, w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę, wyodrębnia w planie finansowym środki finansowe na współfinansowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 5. 1. W przypadku współfinansowania realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1, wraz z wnioskiem o finansowanie ze środków finansowych na naukę, sporządzonym według wzoru stanowiącego odpowiedni załącznik do rozporządzenia, składa się wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

2. Wniosek o finansowanie ze środków finansowych na naukę, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w rozporządzeniu, a złożony równocześnie wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych rozpatruje się z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w przepisach odrębnych.

3. Dokumentacja dotycząca wniosków rekomendowanych do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych jest przekazywana do rozpatrzenia przez właściwe instytucje, zgodnie z procedurą obiegu dokumentów dotyczących środków funduszy strukturalnych, określoną w przepisach odrębnych.

4. Przekazywanie środków finansowych i ich rozliczanie oraz sporządzanie ocen raportów i sprawozdań dokonywane jest z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 6. 1. Przyznanie środków finansowych, o których mowa w § 1, następuje na podstawie wniosku złożonego w ministerstwie, sporządzonego według wzoru stanowiącego odpowiedni załącznik do rozporządzenia. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od określonej we wniosku.

2. Do rozpatrzenia lub do postępowania konkursowego są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczące wniosków stosuje się odpowiednio do ofert na wykonanie projektów zamawianych.

4. Ocena wniosku dotyczącego przyznania środków finansowych sporządzana jest przez komisję Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespół roboczy lub zespół i powinna zawierać propozycję dotyczącą wysokości przyznawanych środków finansowych lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji.

5. W przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych z zakresu badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa, zespołem właściwym do przygotowania projektów oceny jest zespół powoływany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 7. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym uwzględnia się ocenę dotychczasowej działalności tych jednostek określoną za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5.

2. Oceny jednostki naukowej dokonuje się raz na 4 lata na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Przy ocenie jednostki naukowej uwzględnia się następujące kryteria:

1) w zakresie aktywności jednostki naukowej:

a) rozwój kadry naukowej,

b) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,

c) posiadanie laboratoriów z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji lub inną równorzędną, posiadanie systemów jakości,

d) liczbę zrealizowanych projektów badawczych, projektów celowych oraz projektów objętych programami międzynarodowymi,

e) szczególne osiągnięcia, w tym nagrody i wyróżnienia;

2) w zakresie wyników działalności naukowej:

a) publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej,

b) monografie naukowe i podręczniki akademickie autorstwa pracowników jednostki naukowej;

3) w zakresie zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych:

a) nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody,

b) wdrożenia,

c) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe.

4. Ocena jednostki ma charakter parametryczny i jest dokonywana przy uwzględnieniu:

1) liczby punktów przypisanych poszczególnym rodzajom aktywności jednostki naukowej, wyników działalności naukowej oraz zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

2) liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa;

3) najważniejszych publikacji i monografii z okresu ostatnich 4 lat -- ich liczba nie może być większa niż 2 N, gdzie N jest liczbą osób zatrudnionych w jednostce przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

5. Oceny jednostki naukowej dokonuje się odrębnie dla zakresów oceny określonych w ust. 3, na karcie oceny jednostki naukowej, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki dokonuje oceny wszystkich jednostek naukowych w zakresie wyników działalności naukowej.

2. Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki dokonuje oceny wszystkich jednostek naukowych w zakresie zastosowań praktycznych wykonanych badań naukowych i prac rozwojowych.

3. Właściwa komisja Rady Nauki, wskazana na podstawie § 14 ust. 1, dokonuje oceny jednostek naukowych w zakresie aktywności jednostki naukowej oraz dokonuje łącznej oceny jednostek naukowych na podstawie oceny własnej oraz oceny otrzymanej od drugiej komisji.

4. Wyniki oceny, w odniesieniu do poszczególnych jej zakresów określonych w ust. 3, przedstawia się za pomocą wskaźników efektywności, rozumianych jako stosunek liczby punktów uzyskanych przez jednostkę naukową do liczby osób uczestniczących w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych prowadzonych w tej jednostce.

5. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, ustala:

1) grupy jednostek jednorodnych ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań;

2) wagi ocen dla poszczególnych zakresów ocen określonych w ust. 3 w odniesieniu do grup jednostek jednorodnych.

6.  Kategorię jednostki naukowej ustala się na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki wyliczonego w karcie oceny jednostki naukowej, uwzględniającego wartości wag ustalonych na podstawie ust. 5 pkt 2 dla grup jednostek jednorodnych.

7. Minister zatwierdza kategorię jednostki naukowej ustaloną przez właściwą komisję Rady Nauki lub zarządza dokonanie dodatkowej oceny jednostki w jej siedzibie przez zespół powołany w tym celu.

8. Wyniki dodatkowej oceny przekazywane są właściwej komisji Rady Nauki w celu sporządzenia ponownej oceny danej jednostki naukowej.

9. Dla nowo utworzonej jednostki naukowej Minister ustala kategorię 3 do czasu dokonania oceny tej jednostki zgodnie z przepisami rozporządzenia.

10. Dla jednostki naukowej utworzonej w wyniku połączenia jednostek naukowych Minister ustala kategorię najwyższą z ustalonych dla jednostek podlegających łączeniu.

11. Jednostki naukowe utworzone w wyniku podziału jednostki naukowej zachowują kategorię ustaloną dla jednostki podlegającej podziałowi.

§ 9. 1. Jednostka naukowa lub inny podmiot otrzymujący środki finansowe na naukę składa informacje, raporty i sprawozdania z wykonywanych badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań, w terminach i formie określonych w rozporządzeniu.

2.  Nieztożenie w terminie informacji, raportów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, lub niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu stanowi podstawę do wstrzymania przez Ministra dalszego finansowania, a także może spowodować odstąpienie od umowy, z żądaniem zwrotu środków finansowych przez podmiot, któremu przekazano te środki.

3. Jednostka naukowa lub inny podmiot otrzymujący środki finansowe ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie tych środków zgodnie z decyzją lub umową.

4. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie odrębnych przepisów, że przekazana informacja, raport lub sprawozdanie nie zostały sporządzone prawidłowo lub są nierzetelne, Minister może zarządzić wznowienie postępowania dotyczącego oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

5. Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa wraz z odsetkami, naliczonymi w odniesieniu do środków finansowych przekazanych w formie dotacji zgodnie z przepisami o finansach publicznych, a w odniesieniu do środków finansowych przekazanych na podstawie umów, zgodnie z warunkami określonymi w tych umowach.

§ 10. 1. Do kosztów badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w ramach finansowania działalności statutowej, projektów badawczych, projektów celowych, uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych oraz programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra, mogą być wliczone koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli aparatura ta jest niezbędna do wykonywania określonych zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi ujętymi w planie zadaniowym jednostki.

2. Przy finansowaniu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych w ramach projektów celowych podlegających przepisom o pomocy publicznej stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy.

Rozdział 2

Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych

§ 11. 1. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej, wyodrębnia w planie finansowym środki na:

1) podstawową działalność statutową;

2) utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych;

3) badania własne prowadzone przez szkoły wyższe;

4) badania wspólne prowadzone przez sieci naukowe.

2. Dotacje na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 1, są przyznawane na cały rok w odrębnych decyzjach Ministra, a środki finansowe są przekazywane jednostkom naukowym, szkołom wyższym lub jednostkom naukowym reprezentującym sieci naukowe -- w ratach.

§ 12. 1. Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja, przesyła:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) wypełnioną ankietę jednostki naukowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz jej wersję elektroniczną w wymaganym formacie, na adres wskazany przez ministerstwo.

2. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, przesyła dodatkowo wraz z wnioskiem:

1) odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego -- wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

2) w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego -- umowę lub statut spółki;

3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

4) zaświadczenia uzyskane z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) zaświadczenia uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową dołącza się opinię:

1) właściwego ministra sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową;

2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk;

3) rektora szkoły wyższej w odniesieniu do podstawowych jednostek organizacyjnych tej szkoły.

4. Opinia powinna zawierać:

1) wskazanie zadań badawczych, które według organu opiniodawczego powinny być realizowane przez jednostkę naukową w związku z:

a) programami rozwoju określonych dziedzin nauki, gospodarki i życia społecznego,

b) wykonywaniem zadań badawczych państwowego instytutu badawczego określonych w akcie dotyczącym jego działalności;

2) uzasadnienie celowości realizacji wskazanych zadań badawczych.

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do jednostek naukowych określonych w art. 2 pkt 9 lit. d, f i g ustawy.

§ 13. 1. Przy przyznawaniu dotacji na podstawową działalność statutową uwzględnia się:

1) ocenę wniosku o przyznanie dotacji;

2) ocenę jednostki sporządzoną na podstawie § 7;

3) informacje zawarte w aktualnej ankiecie jednostki naukowej.

2. Ocena wniosku o przyznanie dotacji dokonywana jest na podstawie analizy:

1) zadań badawczych, kontynuowanych i nowych, planowanych do wykonania przez jednostkę naukową z uwzględnieniem opinii, o której mowa w § 12 ust. 3;

2) warunków wykonania zadań badawczych, z uwzględnieniem planowanych kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej oraz kosztów współpracy naukowej;

3) struktury wydatków planowanych na cele określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) kosztów wykonania zadań badawczych:

a) kontynuowanych i nowych, planowanych do sfinansowania w roku, którego dotyczy wniosek,

b) poniesionych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku;

5) innych kosztów funkcjonowania jednostki naukowej.

3. Oceny wniosku o przyznanie dotacji dokonuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) w zakresie nowych zadań badawczych:

a) nowoczesność i oryginalność nowych zadań badawczych,

b) przydatność społeczna i gospodarcza, w tym dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki,

c) przydatność dla potrzeb edukacyjnych,

d) zasadność zakupu aparatury naukowo-badawczej do realizacji określonego zadania badawczego,

e) zasadność współpracy międzynarodowej związanej z realizacją określonego zadania badawczego, w tym planowanej do zgłoszenia do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej;

2) w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych:

a) efektywność działalności jednostki naukowej określona na podstawie oceny parametrycznej jednostki,

b) skuteczność pozyskiwania środków finansowych poza dotacją na podstawową działalność statutową określona na podstawie ankiety jednostki naukowej.

§ 14. 1. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, wskazuje, która komisja jest właściwa dla poszczególnych jednostek naukowych lub wnioski których jednostek powinny być oceniane przez obie komisje.

2. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki:

1) wyodrębnia, w celu dokonania podziału środków finansowych na podstawową działalność statutową, rodzaje jednostek naukowych jednorodne ze względu na dziedzinę nauki lub grupę dyscyplin naukowych albo status prawny;

2) dokonuje podziału środków finansowych określonych w planie finansowym na finansowanie podstawowej działalności statutowej pomiędzy rodzaje jednostek naukowych, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze cele polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, z wydzieleniem środków finansowych niezbędnych do uwzględnienia wniosków zespołu odwoławczego.

3. Zespoły robocze powołane na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy sporządzają projekty ocen z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w ust. 2:

1) nowych zadań badawczych z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1; ocena zawiera propozycje wysokości środków finansowych na finansowanie nowych zadań badawczych dla poszczególnych jednostek naukowych wchodzących w skład grup jednorodnych;

2) wykorzystania uprzednio przyznanej dotacji na podstawową działalność statutową z uwzględnieniem wskaźnika efektywności; ocena zawiera propozycje wysokości środków finansowych na kontynuowaną działalność badawczą i jest iloczynem ubiegłorocznej dotacji i wskaźnika względnej efektywności jednostki naukowej w ramach grupy jednorodnej;

3) pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczą, poza dotacją na działalność statutową, z uwzględnieniem wskaźnika skuteczności pozyskiwania tych środków będącego względnym udziałem przychodów jednostki naukowej ze sprzedaży wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w sumie przychodów (z wyłączeniem dotacji na działalność statutową) jednostek wchodzących w skład grupy jednorodnej; ocena zawiera propozycje wysokości środków finansowych na wspieranie działalności jednostki w pozyskiwaniu środków finansowych innych niż dotacja na działalność statutową. Wysokość tych środków określa się na podstawie wskaźnika skuteczności i kwoty do podziału pomiędzy jednostki naukowe pozostałej z uwzględnienia wysokości środków finansowych określonych w pkt 1 i 2 w kwocie ustalonej na podstawie ust. 2 pkt 2.

4. Wnioski jednostek naukowych o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową są oceniane przez komisje Rady Nauki na podstawie projektów oceny przygotowanych przez zespoły robocze.

§ 15. 1. Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej nauki, może być przeznaczona wyłącznie na bieżące koszty utrzymania urządzenia w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac, z wyłączeniem kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz kosztów prac prowadzonych z wykorzystaniem tego urządzenia.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, sporządzony w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, może złożyć jednostka naukowa odpowiedzialna za utrzymanie tego urządzenia, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

3. Do wniosku dołącza się kopię porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami naukowymi wspólnie wykorzystującymi specjalne urządzenie badawcze lub regulamin ustalający zasady korzystania z tego urządzenia, wydany przez jednostkę odpowiedzialną za jego utrzymanie.

4. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego rozpatruje się, uwzględniając następujące kryteria:

1) znaczenie dla rozwoju określonej dziedziny badań naukowych lub prac rozwojowych albo dla rozwoju nauki;

2) zakres i stopień wykorzystania do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, a także liczebność i poziom naukowy środowiska naukowego wykorzystującego to urządzenie;

3) zakres i udział współpracy krajowej i międzynarodowej w wykorzystaniu tego urządzenia.

5. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego sporządzana jest przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie projektu oceny przygotowanego przez zespół roboczy.

§ 16. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne szkół wyższych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, składa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji:

1) minister sprawujący nadzór nad szkołą wyższą -- w przypadku państwowych szkół wyższych;

2) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego -- w przypadku niepaństwowych szkół wyższych.

2. Do wniosku dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o sposobach podziału środków finansowych na badania własne pomiędzy szkoły wyższe, a w szczególności dotyczące kierunków rozwoju kadr naukowych i priorytetów badawczych związanych z rozwojem specjalności naukowych w poszczególnych szkołach wyższych.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne szkół wyższych jest oceniany z uwzględnieniem kryteriów:

1) zgodności rozwoju kadr naukowych i specjalności naukowych w szkole wyższej z priorytetami wynikającymi z polityki naukowej i naukowo-technicznej;

2) wykorzystania przez szkołę wyższą dotacji na badania własne w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

4. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na badania własne sporządzana jest przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie projektu oceny przygotowanej przez zespół.

§ 17. 1. Dotacja na badania wspólne sieci naukowej jest przeznaczona na:

1) koordynację współpracy jednostek naukowych tworzących sieć naukową, związanej z prowadzonymi przez nie w ramach działalności statutowej badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi;

2) finansowanie wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych, uzupełniających w stosunku do zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej jednostek naukowych tworzących sieć naukową, niezbędnych do rozwoju specjalności naukowej tej sieci;

3) tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania sieci naukowej.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia. Wniosek składa jednostka naukowa wskazana w umowie dotyczącej utworzenia sieci, reprezentująca sieć naukową, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

3. Do wniosku dołącza się informację o:

1) celach działania sieci naukowej;

2) sposobach przystępowania do sieci oraz uczestnictwa w jej pracach;

3) sposobie zarządzania działalnością sieci.

4. Wniosek o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej rozpatruje się, uwzględniając następujące kryteria:

1) kategorie jednostek naukowych tworzących sieć naukową;

2) zgodność specjalności naukowej sieci naukowej z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach działalności statutowej jednostek tworzących sieć;

3) nowoczesność specjalności rozwijanej przez sieć naukową;

4) przydatność specjalności rozwijanej przez sieć naukową dla nauki, społeczeństwa i gospodarki.

5. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej dokonywana jest przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie propozycji przedstawionych przez zespół roboczy.

§ 18. 1. Jednostka naukowa otrzymująca dotację na finansowanie podstawowej działalności statutowej składa rozliczenie dotacji oraz informację roczną o merytorycznych wynikach działalności statutowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

2. Rozliczenie i informację sporządza się według wzoru stanowiącego część D w załączniku nr 3 do rozporządzenia i składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie podstawowej działalności statutowej.

3. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na działalność statutową, lecz:

1) nie ubiega się o przyznanie takiej dotacji w roku następnym -- przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do dnia 15 marca roku następnego;

2) podlega likwidacji lub przekształceniu własnościowemu -- przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia zakończenia likwidacji lub przekształcenia.

§ 19. 1. Jednostka naukowa otrzymująca dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego składa rozliczenie wraz z informacją roczną o wykorzystaniu tej dotacji w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, w tym na rzecz innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe, jeśli takie wykorzystanie występuje.

2. Rozliczenie i informację sporządza się według wzoru stanowiącego część C w załączniku nr 4 do rozporządzenia i składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie utrzymania specjalnego urządzenia badawczego.

3. W przypadku zakończenia zadań związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego jednostka naukowa przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji i informację, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 20. 1. Właściwy minister, a w odniesieniu do niepaństwowych szkół wyższych minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przedstawia informację zbiorczą o realizacji celów osiągniętych przez szkoły wyższe w wyniku wykorzystania dotacji na badania własne w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, sporządzoną według wzoru stanowiącego część C w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie badań własnych.

§ 21. 1. Jednostka naukowa reprezentująca sieć naukową składa informację roczną o wykorzystaniu dotacji przyznanej na badania wspólne tej sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, sporządzoną według wzoru stanowiącego część D załącznika nr 6 do rozporządzenia. Informację składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie badań wspólnych sieci naukowej.

2. W przypadku rozwiązania umowy o utworzeniu sieci naukowej jednostka naukowa reprezentująca sieć naukową przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie 60 dni od dnia rozwiązania tej umowy.

Rozdział 3

Finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

§ 22. 1. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, może wyodrębnić w planie finansowym środki na:

1) inwestycje budowlane i zakup obiektów budowlanych;

2) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w odrębnych przepisach, zwane dalej „inwestycjami aparaturowymi”;

3) rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki.

2. W ramach środków finansowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowywane inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych.

3. W przypadku gdy inwestycja ma być wykorzystywana również do innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe, ze środków finansowych na naukę finansowana jest wyłącznie ta część kosztów inwestycji, która służy potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 23. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję składa jednostka naukowa, a w przypadku inwestycji podejmowanej przez konsorcjum naukowe -- jednostka naukowa upoważniona do występowania w imieniu tego konsorcjum.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję obejmującą rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki, służącą prowadzeniu w sposób ciągły badań naukowych i prac rozwojowych w szkole wyższej, składa jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy.

3. Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja. Termin ten nie dotyczy wniosków o finansowanie inwestycji ze środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.

4. W przypadku uzasadnionym zdarzeniem niezależnym od jednostki naukowej, powodującym zakłócenie jej działalności, a zwłaszcza uszkodzenie lub unieruchomienie urządzeń albo zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek może być złożony bez zachowania terminu określonego w ust. 3.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję podejmowaną przez konsorcjum naukowe dołącza się informację o:

1) sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji;

2) sposobie wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasadach dostępu do niej jednostek naukowych niewchodzących w skład konsorcjum naukowego.

6. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję dołącza dokumenty wymienione w § 12 ust. 2.

7. W przypadku inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych do wniosku o przyznanie dotacji ze środków finansowych na naukę dołącza się kopię tej umowy.

§ 24. 1. Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną lub na zakup obiektów budowlanych składa w ministerstwie:

1) wniosek o przyznanie dotacji sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

2) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia konserwatora zabytków, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji;

3) opinię dysponenta innej części budżetu państwa niż środki finansowe na naukę, jeżeli inwestycja ma być dofinansowywana również ze środków finansowych ustalonych w tej części;

4) inne dokumenty świadczące o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji;

5) dokument potwierdzający prawo jednostki do dysponowania nieruchomością na cel budowlany.

2. Ocenę wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) priorytetowy charakter badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę;

2) kategorię jednostki naukowej;

3) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji;

4) zakres dofinansowania inwestycji z innych źródeł niż dotacja ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę, w szczególności gdy przewidywane jest wykorzystanie inwestycji do realizacji innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe;

5) przygotowanie jednostki naukowej do realizacji inwestycji i użytkowania przedmiotu inwestycji.

§ 25. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Do wniosku o przyznanie dotacji dołącza się oświadczenie jednostki o zapewnieniu pomieszczeń i warunków właściwego użytkowania aparatury.

3. Ocenę wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) posiadanie przez jednostkę naukową lub konsorcjum naukowe programu badań, do realizacji którego niezbędna jest aparatura planowana do zakupu lub wytworzenia;

2) potwierdzenie, że koszt zakupu lub wytworzenia aparatury stanowi znaczącą część kosztów statutowej działalności jednostki naukowej lub konsorcjum naukowego;

3) zasięg użytkowania aparatury (ogólnokrajowy, środowiskowy, jednostkowy) i przewidywany okres jej wykorzystywania;

4) kategorię jednostki naukowej;

5) przygotowanie jednostki naukowej do zapewnienia warunków właściwego użytkowania aparatury;

6) udział w finansowaniu inwestycji środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż środki ustalone w budżecie państwa na naukę, w szczególności w przypadkach, gdy przewidywane jest wykorzystanie aparatury do innych zadań niż badania naukowe i prace rozwojowe.

§ 26. 1. Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki, w zależności od charakteru inwestycji, składa:

1) wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną związaną z rozbudową infrastruktury informatycznej nauki, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, albo

2) wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową związaną z rozbudową infrastruktury informatycznej nauki, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Ocenę wniosku o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i planowanych nakładów;

2) planowany zakres wykorzystania inwestycji po jej zakończeniu dla potrzeb badań naukowych lub prac rozwojowych oraz do innych celów;

3) stopień dotychczasowego wykorzystania infrastruktury sieciowej lub specjalizowanej dla potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych;

4) zakres dofinansowania inwestycji z innych źródeł niż dotacja, w tym udział środków własnych.

§ 27. 1. Wniosek jednostki naukowej o przyznanie dotacji na inwestycje jest oceniany przez komisję Rady Nauki właściwą ze względu na zakres działalności tej jednostki.

2. Komisje Rady Nauki sporządzają oceny wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje, w formie list rankingowych, odrębnie dla inwestycji budowlanych i dotyczących zakupu obiektów budowlanych, inwestycji aparaturowych oraz inwestycji dotyczących infrastruktury informatycznej nauki.

3. Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycję realizowaną przez jednostki naukowe lub konsorcja naukowe, dla których właściwe są obie komisje Rady Nauki, mogą być skierowane do oceny przez powołany w tym celu zespół. Zespół przedstawia ocenę komisji Rady Nauki -- wskazanej przez Ministra.

§ 28. 1. Warunkiem przekazania jednostce naukowej dotacji na inwestycję jest złożenie przez nią harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez jednostkę naukową z wykonawcą inwestycji, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony na udokumentowany wniosek jednostki, jeżeli wymaga tego procedura przetargowa.

3. Odsetki uzyskane od dotacji przekazanych na inwestycję mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie realizacji zadań objętych tą dotacją.

§ 29. 1. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję, składa raport roczny według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia, w terminie do dnia 30 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji.

2. Jednostka naukowa w terminie 60 dni od dnia zakończenia inwestycji dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego sporządzonego dla inwestycji budowlanej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia, a dla inwestycji aparaturowej -- według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia.

3. Raport końcowy z realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 lub 12 do rozporządzenia, w zależności od charakteru inwestycji.

4. Do raportu dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych, a w przypadku inwestycji budowlanych również kopię protokołu odbioru końcowego inwestycji, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. Po zakończeniu realizacji inwestycji niewykorzystane środki z dotacji i z odsetek od dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa.

Rozdział 4

Finansowanie projektów badawczych

§ 30. 1. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze, wyodrębnia w planie finansowym środki na:

1) projekty zamawiane;

2) projekty własne, w tym projekty habilitacyjne;

3) projekty rozwojowe;

4) projekty promotorskie;

5) projekty specjalne.

2. Minister dokonuje podziału środków finansowych, o których mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki.

§ 31. 1. Projekty badawcze kwalifikowane są do finansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu wniosków lub ofert. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o finansowaniu nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.

2.  Konkurs dotyczący projektów zamawianych i projektów specjalnych może być rozstrzygnięty także wówczas, gdy złożono jedną ofertę lub jeden wniosek. Oferta taka lub wniosek jest oceniany w sposób określony w rozporządzeniu -- bez prowadzenia dalszej procedury konkursowej.

3. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową składa wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego informacje dotyczące:

1) badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku, wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

4. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, poza informacjami wymienionymi w ust. 3 składa dokumenty określone w § 12 ust. 2.

5. W przypadku projektów badawczych związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach do postępowania konkursowego mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę właściwej komisji etycznej, wymaganą na podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach.

6. W przypadku projektów badawczych dotyczących prowadzenia badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną do postępowania konkursowego mogą być przyjęte wyłącznie wnioski, do których dołączono zgodę lub zezwolenie wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

7. W przypadku projektów badawczych związanych z prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów do wniosku dołącza się oświadczenie kierownika jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt, o posiadaniu zgody wymaganej na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

§ 32. 1. Zakres tematyczny projektów zamawianych obejmuje:

1) tematykę wybraną spośród priorytetowych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w krajowym programie ramowym, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;

2) tematykę badań naukowych lub prac rozwojowych ustaloną w programie wieloletnim ustanowionym zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Minister powołuje zespół do określania tytułów projektów zamawianych w ramach zakresu tematycznego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunków realizacji tych projektów.

§ 33. 1. Minister ogłasza publicznie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach internetowych ministerstwa konkursy na realizację projektów zamawianych.

2. Ogłoszenie o konkursie na realizację projektu zamawianego zawiera: tytuł projektu, zakres tematyczny, okres realizacji projektu, termin składania ofert oraz inne warunki uczestniczenia w konkursie, w szczególności dotyczące zarządzania realizacją projektu zamawianego.

3. W przypadku projektów zamawianych z zakresu obronności państwa konkursy na realizację projektów zamawianych mogą być ogłaszane jako konkursy zamknięte.

§ 34. 1. Ofertę na wykonanie projektu zamawianego, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia, składa w czterech egzemplarzach jednostka naukowa, jednostka naukowa reprezentująca sieć naukową lub jednostka naukowa reprezentująca konsorcjum naukowe.

2.  Ofertę na wykonanie projektu zamawianego ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną;

2) zgodność oferty z tematyką i warunkami zamówienia;

3) kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem;

4) zasadność planowanych kosztów realizacji projektu;

5) zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi;

6) dostęp do laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę;

7) możliwość uzyskania wyników, które staną się podstawą do zastosowań praktycznych;

8) możliwość dofinansowania prac ze środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż środki finansowe ustalone w budżecie państwa na naukę.

3.  Ofertę na wykonanie projektu zamawianego ukierunkowanego na zastosowania praktyczne ocenia się, uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 2, oraz następujące kryteria:

1) przydatność do wdrażania technologii, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój na świecie jest obecnie najszybszy i przynosi największe efekty ekonomiczne;

2) realność zastosowania uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej.

§ 35. 1. Oceny ofert na wykonanie projektu zamawianego sporządza komisja Rady Nauki, właściwa ze względu na charakter projektu zamawianego.

2. Oferty o finansowanie projektu zamawianego kierowane są do opiniowania do trzech recenzentów. Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upoważniony przez przewodniczącego komisji lub w przypadku projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa -- członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

3. Przewodniczący komisji Rady Nauki powołuje zespół roboczy do sporządzenia projektu oceny złożonych ofert, a w uzasadnionych przypadkach zwraca się do Ministra o powołanie w tym celu zespołu.

4. Zespół roboczy lub zespół dokonuje analizy opinii recenzentów i przedstawia komisji Rady Nauki wnioski w sprawie zakwalifikowania do realizacji:

1) poszczególnych projektów objętych ofertami, jeśli projekt zamawiany dotyczy określonych tematów badawczych;

2) projektu zamawianego określonego w ogłoszeniu, proponując jednocześnie jednostkę naukową kierującą realizacją całego projektu i jednostki naukowe będące wykonawcami poszczególnych zadań objętych tym projektem.

5. Komisja Rady Nauki sporządza oceny ofert dotyczących realizacji projektu zamawianego na podstawie wniosków zespołu roboczego lub zespołu i przekazuje oceny Ministrowi.

6. Zmiana zakresu tematycznego projektu zamawianego w trakcie jego realizacji może być dokonana z inicjatywy Ministra lub jednostki naukowej kierującej realizacją projektu, po stwierdzeniu takiej potrzeby przez zespół, o którym mowa w § 32 ust. 2. Do wykonania zmienionej części projektu zamawianego stosuje się przepisy § 33--35.

§ 36. 1. Projekt własny obejmuje badania podstawowe z określonej dyscypliny naukowej lub interdyscyplinarne, w tym prowadzone w celu przygotowania rozprawy habilitacyjnej.

2. Do postępowania konkursowego przyjmuje się wyłącznie projekty własne zawierające sposób rozwiązania przedstawionego problemu, które nie zawierają fazy studiów służących opracowaniu koncepcji przyszłych badań.

3. Konkursy o finansowanie projektów własnych są zamykane dwa razy w roku, w dniu 31 stycznia i w dniu 31 lipca.

§ 37. 1. Wniosek o finansowanie projektu własnego sporządza się w czterech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia; wniosek sporządza się także w języku angielskim, jeżeli wnioskodawca uważa za wskazane dokonanie oceny tego wniosku przez recenzenta zagranicznego lub gdy w toku oceny wniosku stwierdzono potrzebę uzyskania opinii recenzenta zagranicznego.

2. Wniosek o finansowanie projektu własnego składa kierownik projektu za zgodą kierownika jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt.

3. Kierownik projektu własnego przyjętego do realizacji dysponuje środkami finansowymi przekazanymi jednostce naukowej na realizację projektu zgodnie z umową, z tym że jego dyspozycje są wykonywane po uzyskaniu zgody kierownika jednostki naukowej.

4. Kierownik jednostki naukowej, wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, zobowiązuje się do:

1) włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki;

2) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjnej;

3) zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu w formie zatrudnienia uzgodnionej z kierownikiem projektu i właściwymi wykonawcami;

4) sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków finansowych;

5) składania wraz z kierownikiem projektu raportów z realizacji projektu;

6) niezwłocznego powiadamiania Ministra o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji projektu.

§ 38. 1. Wnioski o finansowanie projektów własnych ocenia Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki. Przewodniczący Komisji powołuje zespoły robocze do sporządzenia ocen projektów dotyczących określonych dziedzin nauki.

2. Wniosek o finansowanie projektu własnego ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość naukową projektu;

2) poprawność przyjętych metod badawczych;

3) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, w tym zakupów aparatury naukowo-badawczej;

4) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie jednostki naukowej;

5) prawidłowość wywiązywania się kierownika projektu i jednostki naukowej z zadań realizowanych uprzednio ze środków finansowych na naukę;

6) w odniesieniu do projektu mającego na celu przygotowanie rozprawy habilitacyjnej -- dorobek naukowy wykonawcy projektu powstały w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora.

§ 39. 1. Wniosek o finansowanie projektu własnego kierowany jest do opiniowania do trzech recenzentów. Jeżeli wniosek skierowano do recenzenta zagranicznego, opiniowaniu przez tego recenzenta podlega wyłącznie zawartość merytoryczna wniosku.

2. Wnioski przesyłane są do recenzentów z określonych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem zgodności przedmiotu wniosku ze specjalnością naukową recenzenta. Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upoważniony przez przewodniczącego komisji lub w przypadku projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa -- członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

3. Wniosek nie może być recenzowany przez osobę, która ma być wykonawcą projektu lub jest zatrudniona w tej samej jednostce naukowej co wnioskodawca.

4. Recenzent ocenia przesłane do niego wnioski w skali od 1 do 10 punktów.

5. Warunkiem dalszego rozpatrywania wniosku jest uzyskanie opinii o projekcie od co najmniej dwóch recenzentów.

6.  Sporządzenie listy rankingowej wniosków z określonej dyscypliny naukowej lub grupy dyscyplin naukowych następuje w wyniku uzgodnienia ocen poszczególnych projektów badawczych dokonanego na posiedzeniu recenzentów, któremu przewodniczy właściwy członek komisji Rady Nauki. Jeżeli nie dokonano uzgodnienia oceny określonego projektu własnego, wniosek dotyczący tego projektu, wraz ze sporządzonymi już recenzjami, kieruje się do czwartego recenzenta w celu uzyskania dodatkowej opinii, którą przedstawia się właściwemu zespołowi roboczemu.

7. Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki sporządza oceny projektów własnych na podstawie list rankingowych z określonych dziedzin nauki lub grup dyscyplin naukowych sporządzonych przez zespoły robocze i przedstawia Ministrowi wnioski w sprawie zakwalifikowania do realizacji projektów własnych objętych tymi listami rankingowymi.

8. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, ustala podział środków finansowych przeznaczonych w planie finansowym na finansowanie projektów własnych -- pomiędzy dziedziny nauki lub grupy dyscyplin naukowych.

§ 40. 1. Projekt rozwojowy obejmuje badania stosowane lub prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w praktyce.

2. Do postępowania konkursowego przyjmuje się projekty rozwojowe, których planowanym rezultatem jest określone zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej.

3. Konkursy o finansowanie projektów rozwojowych są zamykane dwa razy w roku, w dniu 31 maja i w dniu 30 listopada.

§ 41. 1. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego składa kierownik projektu wraz z kierownikiem jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt. Wniosek sporządza się w czterech egzemplarzach, wedtug wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia.

2. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego ocenia Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki. Przewodniczący Komisji powołuje zespoły robocze do sporządzenia ocen projektów dotyczących określonych działów gospodarki.

3. Wniosek ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) nowoczesność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem;

2) społeczną lub gospodarczą użyteczność planowanych wyników projektu;

3) możliwość wdrożenia lub innego zastosowania wyników projektu;

4) możliwość wykorzystania wyników projektu przez więcej niż jeden podmiot;

5) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu;

6) prawidłowość i ocenę wywiązywania się kierownika projektu i jednostki naukowej z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

4. Do oceny wniosków o finansowanie projektów rozwojowych stosuje się odpowiednio przepisy § 39.

§ 42. 1. Informacje o wynikach projektów rozwojowych są udostępniane publicznie w formie wykazu tematów, wraz z ich syntetycznymi opisami. Raport końcowy z wykonania projektu rozwojowego udostępnia się podmiotom gospodarczym zainteresowanym wdrożeniem tego projektu, na ich wniosek.

2. Podmiot gospodarczy występujący z wnioskiem o udostępnienie raportu końcowego z wykonania projektu rozwojowego do wniosku dołącza dokumenty, o których mowa w § 54 ust. 4.

§ 43. 1. Projekt promotorski, mający na celu przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej, obejmuje badania naukowe z określonej dyscypliny naukowej.

2. Do postępowania konkursowego mogą być przyjęte wyłącznie projekty promotorskie, do których dołączono:

1) udokumentowane potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego przez wykonawcę projektu;

2) oświadczenie, że w skład zespołu wykonawców poza doktorantem i promotorem wchodzi tylko personel pomocniczy;

3) oświadczenie, że promotor nie uczestniczy w kosztach projektu.

3. Konkursy o finansowanie projektów promotorskich są zamykane dwa razy w roku, w dniu 31 stycznia i w dniu 31 lipca.

§ 44. 1. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego składa promotor rozprawy doktorskiej wraz z kierownikiem jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt. Wniosek sporządza się w czterech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.

2. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego ocenia Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki, uwzględniając następujące kryteria:

1) oryginalność zadania naukowego będącego przedmiotem projektu;

2) prawidłowość przyjętego sposobu rozwiązania postawionego problemu;

3) dorobek naukowy doktoranta;

4) kwalifikacje i doświadczenie promotora w zakresie danej dyscypliny naukowej;

5) zasadność planowanych kosztów.

§ 45. 1. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego kieruje się do opiniowania do dwóch recenzentów.

2. Do oceny wniosków o finansowanie projektów promotorskich stosuje się odpowiednio przepisy § 39 ust. 2--8.

§ 46.1. Projekt specjalny obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe będące częścią międzynarodowego programu -- niepodlegające wspótfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

2. Wniosek o finansowanie projektu specjalnego składa kierownik jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt, w imieniu tej jednostki lub w imieniu grupy jednostek organizacyjnych podejmujących współpracę w ramach programu międzynarodowego, wraz z kierownikiem projektu.

3. Wniosek o finansowanie projektu specjalnego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia, składa się w ciągu całego roku, w czterech egzemplarzach, z tym że wnioski wywołujące skutki finansowe w danym roku składa się nie później niż do dnia 30 września.

4. Do wniosku o finansowanie projektu specjalnego powinny być dołączone:

1) informacje o programie międzynarodowym, którego część stanowi projekt;

2) informacje o partnerach krajowych i zagranicznych uczestniczących w realizacji projektu.

§ 47. 1. Wniosek o finansowanie projektu specjalnego ocenia się, uwzględniając odpowiednio kryteria określone w § 38 ust. 2 lub § 41 ust. 3, a ponadto:

1) korzyści dla krajowej nauki i gospodarki;

2) znaczenie dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki;

3) możliwość praktycznego wykorzystania w kraju wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez wykonawców projektu.

2. Do oceny projektów specjalnych stosuje się odpowiednio przepisy § 35 ust. 1--3 i 5.

3. Środki finansowe na realizację projektu specjalnego mogą być przyznane jednostce naukowej po udokumentowaniu udziału w programie międzynarodowym.

§ 48. 1. Na podstawie list rankingowych lub sporządzonych ocen Minister podejmuje decyzje o finansowaniu projektów badawczych lub o odmowie przyznania środków finansowych.

2. Decyzję Ministra w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego doręcza się właściwej jednostce naukowej i kierownikowi projektu.

3. Kierownik projektu może wystąpić o udostępnienie treści recenzji.

4. Projekt umowy o wykonanie projektu badawczego podpisany przez kierownika jednostki naukowej i głównego księgowego tej jednostki oraz kierownika projektu składa się w ministerstwie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych. Niedotrzymanie tego terminu traktuje się jako rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy o finansowanie projektu badawczego.

§ 49. 1. Środki finansowe na finansowanie projektu badawczego są przekazywane jednostce naukowej, w której realizowany jest projekt, na podstawie zawartej umowy, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu oraz sprawowania nadzoru przez kierownika jednostki naukowej nad jego realizacją.

2. W przypadku projektu zamawianego środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej kierującej realizacją projektu, zgodnie z harmonogramem prac określonym w umowie lub w ratach kwartalnych. Warunkiem przekazania kolejnej raty jest przyjęcie rozliczenia nie mniej niż 80 % poprzednich rat według zadań, na podstawie złożonych faktur lub dokumentów równorzędnych.

3. Realizacja projektu badawczego nie może trwać dłużej niż 3 lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 5 lat.

4. Zmiana warunków realizacji projektu badawczego określonych w umowie może być dokonana na wniosek jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt, złożony nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.

5. Nie uważa się za zmianę warunków realizacji projektu badawczego zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub harmonogramu nie więcej niż o 15 %, jeżeli zwiększeniu nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu, ani w kolejnych latach jego realizacji.

6. Wniosek o zmianę zakresu merytorycznego projektu badawczego jest oceniany przez zespół roboczy lub zespół oceniający wniosek o finansowanie tego projektu.

7. Wniosek dotyczący zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu badawczego jest oceniany przez komisję Rady Nauki na podstawie oceny zespołu roboczego lub zespołu oceniającego wniosek o finansowanie tego projektu.

§ 50. 1. Jednostka naukowa, której zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu badawczego, wraz z kierownikiem projektu składa raporty roczne i raport końcowy, sporządzane według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia:

1) nr 17 -- w odniesieniu do projektów zamawianych;

2) nr 18 -- w odniesieniu do projektów własnych i promotorskich;

3) nr 19 -- w odniesieniu do projektów rozwojowych;

4) nr 20 -- w odniesieniu do projektów specjalnych.

2. Raport roczny składa się w terminie do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu badawczego określonego w umowie.

3. Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu badawczego określonego w umowie.

4. Do raportu końcowego dołącza się udokumentowane potwierdzenia wydania lub złożenia do druku publikacji, zaprezentowania referatu na konferencji, zgłoszenia patentu lub wzoru użytkowego, przekazania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do zastosowania lub innego wykorzystania w praktyce społecznej lub gospodarczej.

§ 51. 1. Raport roczny z realizacji projektu badawczego podlega sprawdzeniu przez właściwe komórki organizacyjne ministerstwa pod względem zgodności wykonania projektu z dołączonym do umowy kosztorysem i harmonogramem prac.

2. W przypadku wystąpienia znacznych odstępstw od kosztorysu i harmonogramu prac raport roczny jest oceniany przez zespół roboczy lub zespół oceniający wniosek o finansowanie projektu badawczego.

3. Ocena, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać wnioski dotyczące:

1) kontynuacji finansowania;

2) wstrzymania lub zmniejszenia dalszego finansowania;

3) odstąpienia od umowy oraz ewentualnego zastosowania kar umownych.

§ 52. 1. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego jest oceniany przez zespół roboczy lub zespół oceniający wniosek o finansowanie projektu badawczego, na podstawie opinii recenzenta lub ekspertyzy.

2. Przy ocenie raportu końcowego z realizacji projektu badawczego uwzględnia się następujące kryteria, odpowiednio do rodzaju projektu:

1) zgodność zakresu merytorycznego wykonanej pracy z umową;

2) sposób analizy wyników badań;

3) wartość naukową wyników projektu i ich znaczenie dla rozwoju nauki;

4) społeczną lub gospodarczą użyteczność wyników projektu;

5) prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację projektu i zasadność wydatków w stosunku do uzyskanych wyników;

6) rodzaj i miejsce prezentacji lub upowszechnienia wyników badań, w tym w szczególności:

a) monografie, publikacje, referaty na konferencjach, prezentacje multimedialne,

b) rozprawy doktorskie lub habilitacyjne,

c) zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych,

d) przekazanie do wdrożenia lub innego wykorzystania w praktyce.

3. Ocena raportu końcowego z realizacji projektu badawczego powinna zawierać wnioski o uznanie umowy za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;

3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

4. Po zakończeniu realizacji projektu badawczego niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa.

5.  Wykonanie zadań badawczych określonych w opisie projektu i uzyskanie rezultatów negatywnych nie stanowi okoliczności uzasadniającej uznanie umowy za niewykonaną.

6. Raport końcowy z realizacji projektu promotorskiego jest oceniany po przedstawieniu dwóch recenzji pracy doktorskiej. W przypadku braku recenzji pracy doktorskiej w uzasadnionych przypadkach raport końcowy jest oceniany na podstawie przepisów ust. 1--3 i 5.

7. Na podstawie oceny raportu końcowego z realizacji projektu badawczego dokonuje się rozliczenia umowy. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Ministra.

Rozdział 5

Finansowanie projektów celowych

§ 53. 1. Projekt celowy dotyczy realizacji przedsięwzięcia technicznego, technologicznego lub organizacyjnego, obejmującego -- odpowiednio do przedmiotu projektu -- badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub badania przedkonkurencyjne.

2. Dofinansowanie ze środków finansowych na naukę badań stosowanych i prac rozwojowych objętych projektem celowym może stanowić nie więcej niż 70 % łącznych nakładów na te badania.

3. Dofinansowanie ze środków finansowych na naukę badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych objętych projektem celowym nie może przekraczać maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy.

4. Do badań przemysłowych lub badań przedkon-kurencyjnych objętych projektem celowym stosuje się przepisy o pomocy publicznej.

5. Działalność wdrożeniowa i inwestycyjna związana z realizacją projektu celowego jest finansowana w całości ze środków finansowych wnioskodawcy.

§ 54. 1. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego składa się w ciągu całego roku, w czterech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego może złożyć, z inicjatywy własnej, ministrów albo organów samorządu województwa:

1) przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców, w której imieniu występuje przedsiębiorca wskazany w porozumieniu o utworzeniu grupy przedsiębiorców,

2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w imieniu państwowych jednostek organizacyjnych leśnictwa niemających osobowości prawnej,

3) jednostka organizacyjna reprezentująca konsorcjum naukowe wskazana w umowie o utworzeniu konsorcjum,

4) jednostka naukowa

-- jeżeli posiadają zdolność do bezpośredniego zastosowania w praktyce wyników projektu.

3. Wnioskodawca projektu celowego składa wniosek samodzielnie albo wspólnie z jednostką naukową, w której będą w całości lub w części realizowane badania lub prace, o których mowa w § 53 ust. 1.

4. Do wniosku dołącza się:

1) odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej -- wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

2) w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego -- umowę lub statut spółki;

3) zaświadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bieżący podmiotu, o posiadaniu przez zleceniodawcę środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu lub o jego zdolności kredytowej;

4) kopię sprawozdania finansowego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek, oraz za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych -- kopię rachunku wyników działalności gospodarczej za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

5) zaświadczenia uzyskane z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez podmiot z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

6) zaświadczenia uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

7) informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

5. Do wniosku składanego przez konsorcjum naukowe lub grupę przedsiębiorców dołącza się informację o podmiotach tworzących konsorcjum naukowe lub grupę przedsiębiorców oraz o podziale zadań związanych z realizacją projektu celowego pomiędzy członków konsorcjum lub przedsiębiorców tworzących grupę, a także o sposobie finansowania tych zadań.

§ 55. 1. Projekty celowe kwalifikowane są do dofinansowania na podstawie wyników oceny złożonych wniosków.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego rozpatruje się, uwzględniając odpowiednio następujące kryteria:

1) innowacyjność przedsięwzięcia;

2) zapotrzebowanie na wynik projektu celowego;

3) konkurencyjność wyniku projektu celowego, zwłaszcza w skali międzynarodowej;

4) wpływ na rynek pracy;

5) znaczenie dla rozwoju regionalnego;

6) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu przedsięwzięcia;

7) możliwość wykonywania badań i wdrożenia wyników projektu celowego;

8) efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia;

9) prawidłowość i ocenę wywiązywania się wnioskodawcy projektu z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

§ 56. 1. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego jest opiniowany przez dwóch recenzentów właściwych merytorycznie ze względu na zakres prac objętych projektem. Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upoważniony przez przewodniczącego komisji lub w przypadku projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa -- członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

2. Do recenzentów kierowany jest wniosek sprawdzony pod względem finansowo-ekonomicznym oraz w zakresie zgodności udzielenia pomocy z przepisami o pomocy publicznej.

3. Oceny wniosków o dofinansowanie projektów celowych sporządza Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki.

4. Przewodniczący Komisji powołuje zespoły robocze do przygotowania projektów list rankingowych tych wniosków, odpowiednio do dziedzin nauki związanych z określonymi działami gospodarki lub w uzasadnionych przypadkach występuje do Ministra o powołanie zespołu. Zespół roboczy lub zespół dokonuje oceny wniosku z uwzględnieniem opinii recenzentów.

5. Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki przedstawia Ministrowi propozycje dotyczące przyznania określonych środków finansowych na dofinansowanie projektów celowych lub odmowy przyznania środków finansowych wraz z uzasadnieniem tych propozycji.

§ 57. 1. Minister zawiadamia wnioskodawcę o zakwalifikowaniu projektu celowego do dofinansowania, zobowiązując go do dostarczenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia:

1) dokumentów aktualizujących dane zawarte we wniosku;

2) projektu umowy o wykonanie projektu celowego albo wydaje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na dofinansowanie projektu celowego.

2. Minister podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu celowego na podstawie oceny dokumentów, o których mowa w ust. 1. Decyzja Ministra stanowi podstawę do zawarcia umowy o realizację projektu celowego.

3. Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1, traktuje się jako rezygnację z zawarcia umowy o wykonanie projektu celowego.

§ 58. 1. Okres realizacji projektu celowego nie powinien przekraczać 3 lat; w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony za zgodą Ministra, nie dłużej jednak niż do 5 lat.

2. Zmiana warunków realizacji projektu celowego określonych w umowie o wykonanie projektu może być dokonana wyłącznie na wniosek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie projektu celowego, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed dniem zakończenia projektu określonym w umowie.

3. Wniosek o zmianę zakresu merytorycznego jest oceniany przez zespół roboczy lub zespół oceniający wniosek o dofinansowanie projektu celowego.

4. Wniosek dotyczący zmian wysokości środków przyznanych na realizację prac objętych projektem celowym, o których mowa w § 53 ust. 1, jest oceniany przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki na podstawie oceny zespołu roboczego lub zespołu oceniającego wniosek o dofinansowanie projektu.

§ 59. 1. Środki finansowe na realizację prac objętych projektem celowym, o których mowa w § 53 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy, odpowiednio: wnioskodawcy -- na podstawie złożonych faktur lub dokumentów równoważnych, albo jednostki naukowej, zgodnie z warunkami płatności i z harmonogramem prac określonym w umowie, lub w ratach kwartalnych.

2. Warunkiem przekazania kolejnej raty przyznanych środków finansowych jest przyjęcie rozliczenia nie mniej niż 80 % poprzednich rat, na podstawie złożonych faktur lub dokumentów równoważnych potwierdzonych przez właściwe komórki organizacyjne ministerstwa.

3. Faktury lub dokumenty równoważne przedstawiane przez jednostkę naukową będącą wykonawcą projektu celowego wymagają potwierdzenia przez wnioskodawcę.

4. Faktury lub dokumenty równoważne przeznaczone do realizacji w danym roku budżetowym powinny być złożone w ministerstwie do dnia 15 listopada.

§ 60. 1. Wnioskodawca projektu celowego składa raporty roczne z realizacji projektu celowego, sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Raport końcowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia, składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu celowego określonego w umowie.

3. Wnioskodawca projektu celowego jest obowiązany do przedłożenia informacji o wykorzystaniu wyników projektu celowego, w tym o korzyściach społecznych i efektach gospodarczych prac wdrożeniowych po upływie roku od dnia uznania umowy za wykonaną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia.

4. Raport końcowy z realizacji projektu celowego jest oceniany z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zakresu wykonania zadań i wdrożenia przedmiotu projektu celowego;

2) efektów gospodarczych i korzyści społecznych osiągniętych w wyniku wykonania projektu celowego lub przewidywanych do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia projektu, w stosunku do przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu;

3) uzyskanych zamówień krajowych lub kontraktów eksportowych.

5. Do oceny raportów rocznych stosuje się odpowiednio przepisy § 51.

6.  Do oceny raportów końcowych i rozliczania umów o realizację projektów celowych stosuje się odpowiednio przepisy § 52 ust. 1, 3 i 7.

Rozdział 6

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

§ 61. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, wyodrębnia w planie finansowym środki na:

1) uczestnictwo w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów badawczych, zwanych dalej „programami międzynarodowymi”;

2) działalność wspomagającą uczestnictwo w programach, o których mowa w pkt 1;

3) opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych w związku z udziałem strony polskiej w pracach tych instytucji lub organizacji, z wyłączeniem składek osób fizycznych.

§ 62. 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie międzynarodowym może złożyć jednostka naukowa uczestnicząca w realizacji takiego programu.

2. Wniosek powinien dotyczyć planowanego okresu realizacji projektu w ramach programu międzynarodowego.

3. Wnioski składa się w ciągu całego roku, z tym że wnioski dotyczące realizacji zadań wywołujących skutki finansowe w danym roku składa się nie później niż do dnia 30 września tego roku.

4. Wniosek sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 26 do rozporządzenia.

5. Do wniosku dołącza się:

1) kopię kontraktu lub umowy wraz z aneksem zawierającym informacje dotyczące podziału środków finansowych pomiędzy jednostki naukowe uczestniczące w realizacji projektu;

2) wykaz uczestników współrealizujących program.

§ 63. 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie międzynarodowym są kwalifikowane do finansowania na podstawie ocen i decyzji instytucji lub organizacji międzynarodowych, właściwych do oceny wniosków o wspótfinansowanie programów międzynarodowych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, w których jest reprezentowana strona polska.

2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednostki naukowej w programie międzynarodowym ze środków finansowych na naukę nie może być większe niż 60 % kosztów ponoszonych na ten cel przez jednostkę ze środków krajowych i nie większe niż wysokość dofinansowania realizacji projektu ze środków zagranicznych.

3.  Wniosek o dofinansowanie rozpatruje się, uwzględniając następujące kryteria:

1) znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonych dziedzin nauki w kraju;

2) uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wspólnie osiągniętych przez uczestników programu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii;

3) kategorię jednostki naukowej.

4. Wnioski są oceniane przez zespół, który przedstawia właściwej komisji Rady Nauki propozycje wysokości dofinansowania.

5. Minister na podstawie oceny właściwej komisji Rady Nauki podejmuje decyzje o dofinansowaniu uczestnictwa jednostek naukowych w programie międzynarodowym.

§ 64. 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność wspomagającą uczestnictwo w programach międzynarodowych może złożyć uprawniony podmiot krajowy.

2. Wniosek sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 27 do rozporządzenia składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji programu międzynarodowego.

3. Wnioski o finansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo w programach międzynarodowych są oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1) przygotowanie merytoryczne, w tym kwalifikacje i liczebność kadry oraz doświadczenie w prowadzeniu prac o charakterze organizacyjnym, szkoleniowym i marketingowym;

2) posiadane wyposażenie techniczne właściwe do tworzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji dotyczących programów międzynarodowych i ich realizacji.

4. Do oceny wniosków o finansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo w programach międzynarodowych stosuje się tryb określony w § 63 ust. 4 i 5.

§ 65. 1. Środki finansowe są przekazywane:

1) jednostce naukowej -- na uczestnictwo w programie międzynarodowym;

2) jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi -- na działalność wspomagającą uczestnictwo w tych programach, na podstawie umowy określającej warunki przekazywania tych środków i ich rozliczania.

2. Umowa na dofinansowanie uczestnictwa w programie międzynarodowym jest zawierana na cały okres uczestnictwa jednostki naukowej w realizacji projektu w ramach programu.

3. Umowa o dofinansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo w programie jest zawierana na okres trwania programu międzynarodowego. Wysokość dofinansowania w kolejnych latach jest określana w drodze odrębnych decyzji, na podstawie złożonego wniosku.

4. Zmiana warunków umowy może być dokonana na wniosek jednostki naukowej lub innego uprawnionego podmiotu, złożony nie później niż 3 miesiące przez terminem zakończenia umowy.

5.  Nie uważa się za zmianę warunków umowy zwiększenia lub zmniejszenia nie więcej niż o 15 % śródków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, bez zwiększenia wysokości środków finansowych przyznanych na dofinansowanie realizacji projektu i bez zmiany wysokości środków finansowych w poszczególnych latach.

6. Wniosek o zmianę warunków umowy jest oceniany w trybie określonym w § 63 ust. 4.

§ 66. 1. Raporty roczne i raport końcowy z realizacji zadania określonego w § 65 ust. 1 pkt 1 sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia.

2. Do raportów końcowych dołącza się kopie sprawozdań zaakceptowanych przez instytucje lub organizacje międzynarodowe, o których mowa w § 63 ust. 1.

3. Raport roczny składa się do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Do oceny raportów rocznych stosuje się przepisy § 51.

5.  Raport końcowy składa się niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania końcowego zaakceptowanego przez instytucję lub organizację międzynarodową.

6. Raport końcowy jest oceniany przez zespół na podstawie ocen instytucji lub organizacji międzynarodowych.

7. Do rozliczenia umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 52 ust. 3 i 7.

§ 67. 1. Raport roczny z wykonania umowy o dofinansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo w programie międzynarodowym, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia, składa się wraz z wnioskiem o dofinansowanie w kolejnym roku działalności.

2. Do oceny raportów rocznych stosuje się przepisy § 51.

3.  Raport końcowy oceniany jest przez zespół z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zgodność zakresu wykonanej pracy z umową;

2) prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację zadania.

4. Do rozliczenia umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 52 ust. 3 i 7.

§ 68. 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji naukowej lub organizacji międzynarodowej składa jednostka naukowa lub inny uprawniony podmiot krajowy, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia.

2. Przyznanie lub odmowa przyznania środków finansowych następuje po dokonaniu oceny wniosku oraz dołączonych do wniosku informacji o wynikach realizacji zadań wynikających z członkostwa w instytucji lub organizacji międzynarodowej w poprzednim roku.

3. Przy ocenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się następujące kryteria:

1) naukowy charakter i międzynarodowe znaczenie instytucji lub organizacji, której dotyczy wniosek, a także zgodność jej działań z priorytetami polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa;

2) merytoryczną ocenę wnioskodawcy;

3) korzyści strony polskiej wynikające z członkostwa.

§ 69. Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej stosuje się tryb określony w § 63 ust. 4 i 5.

§ 70. 1. Jednostka naukowa lub inny uprawniony podmiot krajowy, który otrzymał środki finansowe na opłacanie składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej, składa rozliczenie finansowe w terminie 15 dni od dnia dokonania płatności oraz w tym samym terminie zwraca niewykorzystane środki finansowe.

2. Brak zwrotu środków finansowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia dokonania płatności do dnia ich zwrotu.

Rozdział 7

Finansowanie działalności wspomagającej badania

§ 71. Działalność wspomagająca badania obejmuje:

1) wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;

2) tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych lub naukowo-technicznych, a w szczególności:

a) działalność wydawniczą,

b) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej,

c) udostępnianie na rzecz nauki informacji sporządzanych na podstawie zasobów muzealnych lub archiwalnych,

d) tworzenie lub zakup oraz utrzymywanie baz danych o zasięgu regionalnym lub krajowym, w szczególności baz włączonych do naukowych sieci komputerowych,

e) zakupy oprogramowania lub komputerowych nośników informacji;

3) upowszechnianie, promocję i popularyzację osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych, a w szczególności:

a) organizowanie konferencji, wystaw, targów, konkursów i przedsięwzięć promocyjnych,

b) prenumeratę czasopism naukowych lub popularyzujących naukę,

c) informację i popularyzację nauki w środkach masowego przekazu,

d) przedsięwzięcia szkoleniowe wspomagające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

4) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 72. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność wspomagającą badania, wyodrębnia w planie finansowym środki na:

1) realizację zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) realizację zadań podmiotów działających na rzecz nauki;

3) realizację zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra;

4) finansowanie nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

§ 73. 1. Wnioski o finansowanie zadań, o których mowa w § 72 pkt 1 i 2, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek, w dwóch egzemplarzach.

2. W przypadku zadania o szczególnym znaczeniu, niemożliwego do zaplanowania w terminie określonym w ust. 1, do rozpatrzenia może być skierowany wniosek złożony bez zachowania tego terminu.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą dotyczyć zadań zaplanowanych do realizacji w okresie nie dłuższym niż dwa lata.

§ 74. 1. Przy wyborze zadań finansowanych w ramach działalności wspomagającej badania uwzględnia się następujące kryteria:

1) znaczenie przewidywanych wyników zadań dla rozwoju nauki i gospodarki, dla postępu technicznego i społecznego oraz dla poprawy bezpieczeństwa publicznego;

2) ocenę merytoryczną możliwości wykonania zadań;

4) prawidłowość wywiązania się wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących działalności wydawniczej uwzględnia się kryteria określone w ust. 1, a ponadto:

1) wartość merytoryczną publikacji;

2) efektywność działania proponowanego wydawcy, w tym terminowość, jakość prac i racjonalność kosztów;

3) analizę kosztorysu wydawniczego;

4) możliwość i zasadność finansowania publikacji z innych źródeł.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących zasobów naukowych bibliotek uwzględnia się kryterium dostępności tych zasobów dla użytkowników spoza jednostki prowadzącej bibliotekę.

4. Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację zadań, o których mowa w § 72, opiniowane są przez zespół, który przedstawia właściwej komisji Rady Nauki propozycje finansowania zadań.

§ 75. 1. Zadania wynikające z potrzeb własnych Ministra obejmują działalność określoną w § 71, w tym dotyczącą:

1) realizacji programów radiowych lub telewizyjnych prezentujących:

a) osiągnięcia naukowe i naukowotechniczne szczególnie ważne dla rozwoju nauki lub gospodarki,

b) sylwetki wybitnych uczonych polskich,

c) aktualnie rozwiązywane problemy naukowe;

2) udziału jednostek naukowych w targach, wystawach krajowych i zagranicznych lub w konferencjach mających na celu promocję nauki polskiej;

3) organizowania festiwali nauki;

4) organizowania imprez promujących naukę polską za granicą;

5) działań promujących naukę adresowanych do młodzieży.

2. Wniosek o finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 30 do rozporządzenia, może złożyć:

1) jednostka organizacyjna reprezentująca jednostki naukowe, jeżeli przedsięwzięcie jest ich wspólną inicjatywą,

2) uprawniony podmiot krajowy posiadający kompetencje i doświadczenie w organizacji określonych przedsięwzięć promocyjnych

3) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań;

w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

3. Do wniosku dołącza się:

1) informacje o przedsięwzięciu oraz harmonogram jego realizacji;

2) wykaz jednostek uczestniczących w realizacji zadania;

3) preliminarz wydatków.

§ 76. 1. Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne są przyznawane corocznie, po jednej nagrodzie w następujących kategoriach badań naukowych lub prac rozwojowych:

1) podstawowych badań naukowych;

2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.

2. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) rady naukowe lub rady wydziałów działające w jednostkach naukowych;

2) stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe;

3) pozarządowe organizacje gospodarcze lub społeczne o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe.

3. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 31 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 15 grudnia.

4. Do wniosku o nagrodę Ministra dołącza się:

1) życiorys kandydata do nagrody;

2) zgodę kandydata na udział w konkursie;

3) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

4) opinię zgłaszającego do nagrody dotyczącą osiągnięć naukowych kandydata;

5) co najmniej 3 rekomendacje uznanych uczonych reprezentujących tę samą dziedzinę nauki co kandydat;

6) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.

5. Oceny wniosków dokonuje powołany przez Ministra w tym celu zespół, który przy ocenie uwzględnia odpowiednio do kategorii nagrody następujące kryteria:

1) oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;

2) użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

6. Zespół w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące przedstawia Ministrowi nie więcej niż trzy nominacje do nagrody w każdej kategorii wraz z uzasadnieniem nominacji.

7. Minister może nie przyznać nagrody w danej kategorii w danym roku, albo spośród wniosków nominowanych, a nienagrodzonych w danym roku, wybrać wniosek do rozpatrzenia w roku następnym.

8. Minister zawiadamia osoby nominowane o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

§ 77. 1. Środki finansowe na zadania własne organów administracji rządowej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk są przekazywane na podstawie decyzji Ministra.

2. Środki finansowe na realizację zadań objętych działalnością wspomagającą badania, o których mowa w § 72 pkt 2 i 3, są przekazywane podmiotom działającym na rzecz nauki i innym uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki przekazywania tych środków i ich rozliczania.

3. Zmiana warunków umowy może być dokonana na wniosek właściwego podmiotu działającego na rzecz nauki lub innego uprawnionego podmiotu, złożony nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia umowy.

4. Wniosek o zmianę warunków umowy jest oceniany przez zespół oceniający wniosek o finansowanie zadań objętych działalnością wspomagającą badania.

§ 78. 1. Organy administracji rządowej. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz podmioty działające na rzecz nauki, otrzymujące środki finansowe na realizację zadań objętych działalnością wspomagającą badania, składają w dwóch egzemplarzach raport z realizacji zadań, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 32 do rozporządzenia:

1) roczny -- w terminie do dnia 30 marca;

2) końcowy -- w terminie 60 dni od dnia zakończenia umowy.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są w takim samym trybie jak ocena wniosków.

3. Przy ocenie raportów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się następujące kryteria:

1) jakość wykonania zadań;

2) zgodność z zakresem rzeczowym i harmonogramem prac;

3) prawidłowość wydatkowania środków finansowych.

4. Do rozliczenia umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 52 ust. 3 i 7.

Rozdział 8

Finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra

§ 79. 1. Programy lub przedsięwzięcia obejmujące działania, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Minister określa po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki.

2. Programy lub przedsięwzięcia określone przez Ministra mogą być realizowane we współdziałaniu z innymi właściwymi ministrami lub Prezesem Polskiej Akademii Nauk, na podstawie porozumienia.

3. Programy lub przedsięwzięcia określone przez Ministra mogą być przedstawiane Radzie Ministrów do ustanowienia jako programy wieloletnie, w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych.

§ 80. Programy lub przedsięwzięcia określone przez Ministra powinny zawierać:

1) ce! i planowane efekty;

2) porównanie stanu wyjściowego i docelowego; 3) proponowane rozwiązania systemowe;

4) założenia wykonawcze dotyczące:

a) organizacji i zasad zarządzania realizacją programu lub przedsięwzięcia,

b) harmonogramu realizacji,

c) finansowania ze środków finansowych na naukę oraz z innych źródeł.

§ 81. 1. Przy opiniowaniu programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra uwzględnia się następujące kryteria:

1) znaczenie programu dla środowiska naukowego;

2) efektywność planowanych rozwiązań systemowych;

3) możliwości wykonania zadań określonych w programie;

4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań określonych w programie.

2. W odniesieniu do programów i przedsięwzięć,

o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, uwzględnia się następujące kryteria:

1) korzyści dla nauki i gospodarki wynikające z przeprowadzonej restrukturyzacji instytucjonalnej lub zadaniowej jednostek naukowych;

2) sposób i zakres działania jednostek organizacyjnych pośredniczących pomiędzy nauką i gospodarką, zwłaszcza na rzecz transferu nowych technologii.

3. Programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3--5 ustawy, powinny dotyczyć:

1) osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinach nauki uznanych za priorytetowe w założeniach polityki naukowej państwa;

2) osób powracających do kraju po zakończeniu działalności naukowej w ramach kontraktów, staży lub stypendiów zagranicznych;

3) sposobów przygotowania kadry naukowej do współpracy międzynarodowej.

4. Programy lub przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy, powinny dotyczyć w szczególności sposobów i środków zapewnienia środowisku naukowemu dostępności do zasobów wiedzy w postaci cyfrowej, a także wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 82. 1. Informacje dotyczące programów i przedsięwzięć określonych przez Ministra oraz założeń wykonawczych tych programów lub przedsięwzięć ogłaszane są w biuletynie wydawanym przez Ministra.

2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na uczestniczenie w programie lub przedsięwzięciu sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 33 do rozporządzenia i składa się w dwóch egzemplarzach w terminie:

1)30 czerwca i 30 listopada -- na uczestniczenie w programie;

2) nie później niż 2 miesiące -- od dnia ogłoszenia przedsięwzięcia.

3. Wnioski oceniane są przez powołany w tym celu zespół. Zespół przedstawia Ministrowi propozycje finansowania poszczególnych zadań objętych programem w ramach środków finansowych, o których mowa w § 80 pkt 4 lit. c.

4. Środki finansowe na realizację zadań są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia wykonania zadań.

§ 83. 1. Minister ustanawia corocznie stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, które przyznaje w drodze konkursu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego składa kierownik właściwej jednostki naukowej w terminie do dnia 31 marca danego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 34 do rozporządzenia.

3. Do oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Minister powołuje zespół.

4. Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się następujące kryteria:

1) wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych;

2) dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia.

5. W przypadku zaprzestania działalności naukowej przez stypendystę w okresie pobierania stypendium, podlega ono zwrotowi.

6. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej stypendystę, na podstawie umowy.

7. Stypendia są wypłacane przez jednostkę naukową na podstawie umowy zawartej ze stypendystą.

Rozdział 9

Sposób umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności finansowych

§ 84. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia dotacji lub umów cywilnoprawnych mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Należności finansowe wynikające z rozliczenia dotacji lub umów cywilno-prawnych mogą być umorzone w całości lub części bez zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji lub zawierania umowy, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych badań.

§ 85. 1. Umorzenia należności finansowej w całości lub w części, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty Minister może dokonać na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu.

2. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 86. 1. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków i ofert dotyczących przyznania środków finansowych na cele określone w art. 7 ust. 1 pkt 1--6 ustawy, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia według wzorów dotychczasowych, oceny i opinie sporządza się z uwzględnieniem kryteriów oraz w trybie określonym w rozporządzeniu.

2. Jednostki naukowe, które złożyły wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2006 według wzoru dotychczasowego, w terminie 6 tygodni od dnia wejścia w życie rozporządzenia składają informacje uzupełniające zawarte w załączniku do rozporządzenia:

1) nr 1 --w ust. 9, 15 i 16;

2) nr 3 -- w części B i w części C ust. 4--8.

§ 87. 1. Przy rozliczaniu środków finansowych przekazanych wnioskodawcom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych lub Ministra albo na podstawie zawartej umowy, stosuje się kryteria określone w przepisach dotychczasowych.

2. Przy rozliczaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzory odpowiednich raportów rocznych i raportów końcowych określone w przepisach dotychczasowych lub w załącznikach do rozporządzenia.

§ 88. W pierwszym konkursie o finansowanie projektów własnych i projektów promotorskich zamykanym po dniu wejścia w życie rozporządzenia, do rozpatrzenia i zakwalifikowania kieruje się wnioski sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§  89. Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 615).

§ 90. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. (poz. 1359)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34


1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej -- nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).