Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 146 poz. 955
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony
Data ogłoszenia:1998-12-07
Data wejscia w życie:1998-12-22
Data ujednolicenia:2009-04-03

955

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 24 listopada 1998 r.

w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz bibliotek, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny, zwany dalej „zasobem”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Organizacja zasobu zapewnia w szczególności:

1) optymalne warunki gromadzenia oraz zachowania podstawowego zbioru publikowanych i rękopiśmiennych dokumentów bibliotecznych wytworzonych przez Polaków lub dotyczących Polski, przechowywanych w bibliotekach polskich, oraz dokumentacji o polonikach przechowywanych w bibliotekach zagranicznych,

2) prowadzenie pełnej dokumentacji zasobu,

3) prowadzenie i upowszechnianie systemu informacji o zbiorach zasobu,

4) szczególną ochronę i konserwację materiałów bibliotecznych wchodzących w skład zasobu.

§ 3. 1. W celu współdziałania w ramach przedsięwzięć związanych z organizacją zasobu Minister Kultury i Sztuki powołuje, na okres czteroletniej kadencji, Radę do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, zwaną dalej „Radą”.

2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.

3. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu:

1) Biblioteki Narodowej,

2) Biblioteki Jagiellońskiej,

3) Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,

4) Krajowej Rady Bibliotecznej,

5) Ministra Kultury i Sztuki,

6) Ministra Edukacji Narodowej,

7) Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,

8) Prezesa Polskiej Akademii Nauk,

9) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Sztuki.

§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do zasobu oraz przedstawianie Ministrowi Kultury i Sztuki propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków,

2) opiniowanie systemu informacji o zasobie,

3) opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących zasobu.

§ 5. Szczególna ochrona zasobu polega na:

1) sporządzeniu planu ochrony zasobów,

2) zabezpieczeniu przed zniszczeniem w schronach, budowlach ochronnych w obrębie jednostki organizacyjnej oraz na zorganizowaniu odpowiedniej ochrony,

3) ograniczeniu udostępniania zasobu wyłącznie do celów naukowych i ekspozycyjnych innym bibliotekom lub instytucjom zapewniającym właściwe warunki ich zabezpieczenia,

4) utrwalaniu zasobu na innych nośnikach.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa

Załącznik 1

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRYCH ZBIORY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI TWORZĄ NARODOWY ZASÓB BIBLIOTECZNY