Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 44 poz. 269
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
Data ogłoszenia:1998-04-09
Data wejscia w życie:1998-04-24
Data ujednolicenia:2007-01-06

269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 19 marca 1998 r.

w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539) zarządza się, co następuje:

§ 1. O zaliczenie do bibliotek naukowych, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539), mogą ubiegać się biblioteki prowadzące i koordynujące prace badawcze, badawczo-rozwojowe w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, a także obsługiwanych przez te biblioteki dziedzin gospodarki narodowej i życia społecznego.

§ 2. Przy zaliczaniu biblioteki do bibliotek naukowych uwzględnia się:

1) działalność merytoryczną i dokonania biblioteki w zakresie:

a) prowadzenia i koordynowania prac badawczych, badawczo-rozwojowych w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych oraz obsługiwanych przez bibliotekę dziedzin kultury, nauki, techniki i przygotowania ich wyników do wdrożenia,

b) zapewniania dostępu do zasobów informacyjnych krajowych i zagranicznych kadrze naukowej,

c) opracowywania i wydawania własnych publikacji naukowych, dokumentacyjnych, unifikacyjnych, bibliograficznych,

d) prowadzenia działalności dydaktycznej, metodycznej w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych,

e) gromadzenia dokumentów publikowanych i rękopiśmiennych, zapisanych na nośnikach elektronicznych z zakresu kultury, nauki, techniki, dziedzin nauki obsługiwanych przez bibliotekę;

2) warunki organizacyjne i kadrowe biblioteki w zakresie:

a) zatrudnienia pracowników o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i kwalifikacjach naukowych,

b) wykazania się infrastrukturą techniczną, informacyjną oraz warunkami materialnymi zapewniającymi możliwość kontynuowania prac naukowych.

§ 3. 1. Wniosek o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych przedstawia Ministrowi Kultury i Sztuki organizator biblioteki.

2. Do wniosku załącza się akt o utworzeniu biblioteki, obowiązujący statut, opis działalności i dokonań, o których mowa w § 1, informację o zatrudnieniu pracowników służby bibliotecznej oraz pracowników naukowych, w tym bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej.

§ 4. Minister Kultury i Sztuki, po zaopiniowaniu wniosku przez Krajową Radę Biblioteczną, może zaliczyć bibliotekę do bibliotek naukowych.

§ 5. Informację o zaliczeniu biblioteki do bibliotek naukowych zamieszcza się w jej statucie.

§ 6. Rada naukowa biblioteki uznanej za naukową przeprowadza okresową, co najmniej raz na pięć lat, ocenę jej działalności, a jeżeli taka rada nie została w niej utworzona, ocenę przeprowadza Rada Naukowa Biblioteki Narodowej.

§ 7. 1. Biblioteki, zaliczone do bibliotek naukowych na podstawie uchwały nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych (Dz. U. Nr 36, poz. 253, z 1971 r. Nr 11, poz. 89, z 1973 r. Nr 22, poz. 129, z 1974 r. Nr 2, poz. 11 i z 1978 r. Nr 27, poz. 94), stają się bibliotekami naukowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

2. Ustala się wykaz bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wpisu wymienionych w nim bibliotek do wykazu prowadzonego przez Bibliotekę Narodową.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. (poz. 269)

WYKAZ BIBLIOTEK ZALICZONYCH DO BIBLIOTEK NAUKOWYCH

1. Biblioteka Śląska,

2. Główna Biblioteka Lekarska,

3. Centralna Biblioteka Rolnicza,

4. Centralna Biblioteka Wojskowa,

5. Biblioteka Naukowa Sztabu Generalnego,

6. Główna Biblioteka Komunikacyjna,

7. Biblioteka Sejmowa,

8. Centralna Biblioteka Statystyczna w m. st. Warszawie,

9. Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego,

10. Biblioteka Główna Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy,

11. Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi, obecnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,

12. Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,

13. Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,

14. Biblioteka Główna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,

15. Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, obecnie Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,

16. Biblioteka Główna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, obecnie Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,

17. Biblioteka Główna Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie,

19. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

20. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego,

21. Biblioteka Czartoryskich Muzeum Narodowego w Krakowie,

22. Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie,

23. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie,

24. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, obecnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,

25. Książnica Cieszyńska,

26. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

27. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu.