Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 7 poz. 53
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Data ogłoszenia:2007-01-17
Data wejscia w życie:2007-02-01
Data obowiazywania:2007-02-01

53

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 5 stycznia 2007 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podstawę obliczenia dotacji dla publicznych szkół artystycznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, zwanych dalej „szkołami”, stanowią wydatki przewidziane na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.

§ 2. 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego prowadząca szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Dotacji szkołom udziela minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem Centrum.

§ 3. 1. Szkoła sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem Centrum, nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu tego miesiąca.

2.  Przekazanie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania szkole raty dotacji za kolejny miesiąc.

3. Centrum przekazuje szkole ratę dotacji za kolejny miesiąc w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

K. M. Ujazdowski

Załącznik 1


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej -- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.