Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 131 poz. 1458
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
Data ogłoszenia:2001-11-16
Data wejscia w życie:2001-12-01

1458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

 

 

Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

 

1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

 

2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat,

 

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego oraz języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 

4) wysokość stypendium dla osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z nauki jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

 

§ 2. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane:

 

1) do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół artystycznych - na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich, z zastrzeżeniem pkt 2,

 

2) do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek, jeżeli:

 

a) legitymują się zalegalizowanym świadectwem lub innym dokumentem stwierdzającym ukończenie szkoły za granicą, który uprawnia do podjęcia takiej nauki w kraju wydania, uznanym - zgodnie z odrębnymi przepisami - za równoważne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości, a także innymi dokumentami umożliwiającymi zakwalifikowanie cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr,

 

b) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym typie szkoły.

 

2. Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki przyjmuje i kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 

3. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy przyjmowanie uczniów do szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, zostaje on przyjęty do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie przeprowadzonego egzaminu wstępnego, sprawdzianu wiedzy lub badania przydatności albo innych warunków określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 3. 1. Cudzoziemcy podejmujący naukę w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli lub placówkach na warunkach odpłatności wnoszą opłatę za każdy rok nauki w wysokości nie niższej niż planowany koszt kształcenia, która nie może wynosić mniej niż:

 

1) w szkole ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadpodstawowej - równowartość 1 200 euro, z zastrzeżeniem pkt 2,

 

2) w szkole policealnej i szkole pomaturalnej oraz zakładzie kształcenia nauczycieli i placówce - równowartość 1 500 euro,

 

3) w szkole artystycznej:

 

a) muzycznej i plastycznej - równowartość 3 000 euro,

 

b) baletowej, sztuki cyrkowej, policealnej oraz pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury - równowartość 4 500 euro.

 

2. W pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 1, podwyższa się o równowartość 200 euro.

 

3. Za okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny opłatę nalicza się proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.

 

§ 4. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 3, ustala organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę.

 

2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, podejmującego naukę na warunkach odpłatności, organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, na wniosek cudzoziemca lub jego rodziców albo opiekunów, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 3, lub zwolnić z niej całkowicie.

 

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 3, wnoszone są za cały rok szkolny lub okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki.

 

2. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w dwóch ratach, za pierwsze i drugie półrocze.

 

3. Opłaty, o których mowa w § 3, wnoszone są na rachunek bieżący - subkonto dochodów organu prowadzącego szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro w Narodowym Banku Polskim w dniu wpłaty.

 

4. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi za rok szkolny lub okres nauki, w którym cudzoziemiec został skreślony z listy uczniów lub słuchaczy albo zrezygnował z nauki, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych przyczyn losowych.

 

§ 6. 1. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, gmina organizuje w szkole lub placówce dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w formie:

 

1) kursu przygotowawczego, jeżeli do udziału w zajęciach zgłoszonych zostanie co najmniej 15 cudzoziemców,

 

2) dodatkowych lekcji języka polskiego, jeżeli do udziału w zajęciach zgłoszonych zostanie mniej niż 15 cudzoziemców.

 

2. Cudzoziemiec może pobierać naukę języka polskiego w formach określonych w ust. 1 przez okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 

3. Nauka prowadzona jest w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne zajęć tygodniowo.

 

4. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego ustala, w porozumieniu z gminą, dyrektor szkoły lub placówki, w której organizowana jest nauka języka polskiego.

 

§ 7. 1. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, jeżeli do udziału w tym kształceniu zgłoszonych zostanie co najmniej 15 cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu.

 

2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

 

3. Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, o której mowa w ust. 1.

 

§ 8. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane cudzoziemcowi miesięcznie do wysokości:

 

1) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych oraz placówek - stanowiącej dwukrotność stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem pkt 2,

 

2) dla uczniów szkół policealnych i szkół pomaturalnych, artystycznych szkół policealnych i szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - stanowiącej trzykrotność stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1.

 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 9. 1. Stypendium, o którym mowa w § 8, może być obniżone w przypadku, gdy cudzoziemiec:

 

1) osiąga niezadowalające wyniki w nauce,

 

2) otrzymał poprawną lub nieodpowiednią ocenę zachowania na świadectwie szkolnym.

 

2. Stypendium, o którym mowa w § 8, może być zawieszone:

 

1) jeżeli cudzoziemiec podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium,

 

2) jeżeli cudzoziemiec nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy,

 

3) jeżeli cudzoziemiec przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 

4) w okresie ferii letnich, z zastrzeżeniem ust. 3,

 

5) z innych ważnych przyczyn.

 

3. Cudzoziemcy zamieszkali poza Europą mogą otrzymać stypendium w okresie ferii letnich, jeżeli przebywają w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 10. 1. Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki informuje organ prowadzący o liczbie cudzoziemców korzystających z nauki na warunkach dotyczących obywateli polskich oraz na warunkach odpłatności, a także o liczbie cudzoziemców, o których mowa w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1.

 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę przekazuje kuratorowi oświaty i ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej - również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

 

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt