Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 6 poz. 36
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
Data ogłoszenia:2006-01-17
Data wejscia w życie:2006-02-01
Data ujednolicenia:2007-02-15

36

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie egzaminów eksternistycznych

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) skład, warunki powoływania i odwoływania państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne oraz tryb ich działania;

2) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych;

3) wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych oraz przypadki, w jakich osoby o niskich dochodach mogą być zwolnione z całości lub części opłat za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego;

4) warunki wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych;

5) przypadki, w których do egzaminów eksternistycznych może przystąpić osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§ 2. 1. Państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy eksternistyczne, zwana dalej „komisją”, może być powołana przy:

1) publicznej szkole dla dorosłych, zwanej dalej „szkołą”, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) publicznym centrum kształcenia ustawicznego, zwanym dalej „centrum”.

2. W przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół, komisję powołuje się przy zespole szkół, zwanym dalej „zespołem”.

§ 3. 1. Komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły dla dorosłych, przy której została powołana, a w przypadku komisji powołanej przy centrum lub zespole -- z zakresu wszystkich lub niektórych szkół dla dorosłych wchodzących w skład centrum lub zespołu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego komisja może przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu wszystkich lub niektórych zawodów lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w których kształcą te szkoły.

3.(uchylony).

§ 4. 1. Kurator oświaty powołuje komisję na podstawie aktu powołania. Akt powołania określa w szczególności skład komisji oraz:

1) typy szkół dla dorosłych,

2) zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego -- w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

3) profile kształcenia ogólnozawodowego -- w przypadku liceów profilowanych

-- z zakresu których komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne.

2. W przypadku szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w akcie powołania obok typu szkoły, z zakresu którego komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, należy wymienić szkołę stanowiącą podbudowę programową kształcenia.

3. Kurator oświaty powołuje komisję w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, centrum lub zespół.

4. Komisję powołuje się na czas nieokreślony.

5. Kurator oświaty dokonuje zmiany aktu powołania komisji w przypadku zmian w składzie komisji, zaprzestania kształcenia w danym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego oraz w przypadku poszerzenia zakresu egzaminów eksternistycznych o nowy typ szkoły, zawód lub profil kształcenia ogólnozawodowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zmiana aktu powołania komisji w przypadku poszerzenia zakresu egzaminów eksternistycznych o nowy typ szkoły, zawód lub profil kształcenia ogólnozawodowego następuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, centrum lub zespół.

§ 5. 1. Kurator oświaty odwołuje komisję w przypadku likwidacji szkoły, centrum lub rozwiązania zespołu albo na uzasadniony wniosek organu prowadzącego.

2. Kurator oświaty może odwołać komisję w przypadku małej liczby osób egzaminowanych oraz w przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 1. 

§ 6. 1. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły, centrum lub zespołu albo wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole lub centrum, posiadający co najmniej stopień nauczyciela mianowanego;

2) członkowie komisji powołani spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole lub centrum, posiadający co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego.

2. W uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek przewodniczącego komisji, może powołać do składu komisji, na czas określony, nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub centrum, posiadających co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego; uzasadnienie powołania tych nauczycieli należy dołączyć do aktu powołania komisji.

2a. W skład komisji nie może wchodzić nauczyciel zatrudniony w kuratorium oświaty lub w urzędzie innego organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.  Przewodniczący kieruje pracami komisji, a w szczególności:

1) odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminów eksternistycznych oraz za prowadzenie dokumentacji tych egzaminów;

2) zapewnia warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym przystąpienie do egzaminów eksternistycznych;

3) nadzoruje pracę zespołów egzaminacyjnych, o których mowa w § 21 ust. 1.

4. Jeżeli przewodniczący komisji ze względu na stan zdrowia lub z innych ważnych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków, kurator oświaty powierza pełnienie obowiązków przewodniczącego członkowi komisji wskazanemu przez dyrektora szkoły, centrum lub zespołu.

5. Posiedzenia komisji są organizowane według potrzeb, w szczególności w celu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawach dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych, zaliczenia egzaminów eksternistycznych osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz w celu potwierdzenia zdania przez daną osobę egzaminów eksternistycznych ustalonych w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 2. Posiedzenia komisji są protokołowane.

6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Obsługę administracyjną komisji zapewnia szkoła, centrum lub zespół.

§ 7. 1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która tej szkoły nie ukończyła, oraz osoba, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia VI lub VII klasy ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły zasadniczej.

5.  Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej -- szkoły policealnej dla dorosłych może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły średniej, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.

6. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, szkoły zasadniczej lub szkoły średniej, stanowiącej podbudowę programową kształcenia w danym typie szkoły ponadpodstawowej.

§ 8. Osoba, która nie ukończyła 18 lat i której stan zdrowia lub sytuacja życiowa utrudniają lub uniemożliwiają naukę w szkole, może przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół dla dorosłych, o których mowa w § 7 ust. 1--3.

§ 9. Egzaminy eksternistyczne są przeprowadzane dwa razy w ciągu roku:

1) w wiosennej sesji egzaminacyjnej -- w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca;

2) w jesiennej sesji egzaminacyjnej -- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

§ 10. 1. Komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne w siedzibie szkoły, centrum lub zespołu, przy którym została powołana.

2.(uchylony).

§11. Komisja opracowuje i po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty ogłasza informator dotyczący przeprowadzanych egzaminów eksternistycznych. Informator zawiera:

1) szczegółowy zakres egzaminów eksternistycznych z zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej dla dorosłych danego typu, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego -- także z zajęć edukacyjnych ustalonych programem nauczania dla zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego, dopuszczonym do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem wiadomości i umiejętności objętych podstawami programowymi kształcenia ogólnego, kształcenia w danym zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego;

2) wymagania egzaminacyjne wraz z kryteriami oceniania;

3) wykaz podręczników i materiałów wspomagających przygotowanie się do egzaminów eksternistycznych.

§ 12.1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych składa do komisji wniosek oraz odpowiednie świadectwo ukończenia szkoły, o którym mowa w § 7 ust. 2--5.

2. Osoba, o której mowa w § 8, dołącza do wniosku także dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione w § 8 oraz zobowiązanie rodziców do pokrycia opłat za egzaminy eksternistyczne.

§ 13. 1. Komisja, na wniosek osoby, która ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, w okresie nie dłuższym niż trzy lata od upływu okresu zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu tego typu szkoły, zalicza poprzednio zdane egzaminy eksternistyczne.

2. Egzaminy eksternistyczne zalicza się na podstawie indeksu oraz protokołu egzaminów eksternistycznych, o których mowa w § 15 ust. 1.

3. W przypadku osoby ubiegającej się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych przed inną komisją, komisja ta otrzymuje odpis protokołu egzaminów eksternistycznych tej osoby, przekazany zgodnie z § 35 ust. 3.

4. W przypadku zaliczenia egzaminu eksternistycznego w protokole egzaminów eksternistycznych danej osoby oraz jej indeksie, jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, wpisuje się ocenę uzyskaną z poprzednio zdanego egzaminu.

5. Wniosek o zaliczenie egzaminu eksternistycznego może być złożony w całym okresie zdawania egzaminów eksternistycznych.

§ 14. Przewodniczący komisji informuje pisemnie osobę ubiegającą się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych o rozstrzygnięciu komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych oraz zaliczeniu egzaminów w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1.

§ 15. 1. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych otrzymuje indeks oraz zakłada się dla niej protokół egzaminów eksternistycznych.

2.  Przewodniczący komisji przygotowuje wykaz egzaminów eksternistycznych z zajęć edukacyjnych, które obowiązują osobę dopuszczoną do egzaminów eksternistycznych, z uwzględnieniem zaliczenia egzaminów, o którym mowa w § 13 ust. 1. Wykaz zatwierdza komisja. Odpowiednich wpisów do protokołu egzaminów eksternistycznych oraz indeksu dokonuje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji.

3.  Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole dla dorosłych, za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, na zasadach określonych w statucie szkoły, centrum lub zespołu.

§ 16. 1. Okres zdawania egzaminów eksternistycznych nie może być dłuższy niż okres kształcenia, ustalony ramowym planem nauczania szkoły publicznej dla dorosłych odpowiedniego typu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zdającej, przewodniczący komisji może przedłużyć okres zdawania egzaminów eksternistycznych, nie więcej jednak niż o rok.

§ 17. 1. Egzaminy eksternistyczne z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu praktycznej nauki zawodu przeprowadza się w formie zadań praktycznych na stanowiskach wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Egzaminy eksternistyczne z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie ustnej.

§ 18. 1. Egzamin eksternistyczny zdaje się z całości danych zajęć edukacyjnych w jednym terminie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Egzamin eksternistyczny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 1, jest przeprowadzany w dwóch terminach, odrębnie dla formy pisemnej i ustnej, w tej samej sesji egzaminacyjnej.

§ 19. Osoba przystępująca do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 15 dni przed terminem danej sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 9, informuje pisemnie przewodniczącego komisji, z których zajęć edukacyjnych przystąpi w tej sesji do egzaminów eksternistycznych, oraz przedkłada dowód wniesienia opłaty za te egzaminy.

§ 20. Przewodniczący komisji opracowuje i nie później niż na 7 dni przed terminem danej sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 9, ogłasza harmonogram egzaminów eksternistycznych w tej sesji oraz przekazuje go niezwłocznie kuratorowi oświaty.

§ 21. 1. W celu przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w danej sesji egzaminacyjnej przewodniczący komisji powołuje spośród członków komisji zespoły egzaminacyjne.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą 3 osoby:

1) przewodniczący zespołu, którym jest nauczyciel posiadający co najmniej stopień nauczyciela mianowanego;

2) członek zespołu, którym jest nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których przeprowadzany jest egzamin eksternistyczny, posiadający co najmniej stopień nauczyciela mianowanego -- prowadzący egzamin;

3) członek zespołu, którym jest nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których przeprowadzany jest egzamin eksternistyczny, lub zajęć pokrewnych, posiadający co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego.

3. Przewodniczący komisji nie wchodzi w skład zespołów egzaminacyjnych.

4. W skład zespołu egzaminacyjnego nie może wchodzić członek komisji, który prowadził zajęcia przygotowujące do egzaminu eksternistycznego, w których uczestniczyła osoba zdająca, lub który pozostaje z osobą zdającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

5. Członek komisji jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o niewystępowaniu albo występowaniu którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4. Oświadczenie dołącza się do protokołu przebiegu egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w § 39.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego, w tym za zapewnienie odpowiednich warunków i samodzielności pracy osób zdających.

§ 22. 1. Tematy na egzaminy eksternistyczne przeprowadzane w formie pisemnej, zestawy zadań na egzaminy eksternistyczne przeprowadzane w formie ustnej i zadania praktyczne na egzaminy eksternistyczne z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz ich wykazy, odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną, opracowują członkowie zespołów egzaminacyjnych prowadzący egzaminy eksternistyczne.

2. Tematy, zestawy zadań i zadania praktyczne, o których mowa w ust. 1, powinny umożliwiać sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności osoby zdającej w zakresie określonym w odpowiedniej podstawie programowej.

3. Tematy, zestawy zadań i zadania praktyczne, o których mowa w ust. 1, oraz ich wykazy zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczęcią imienną. Przewodniczący komisji przechowuje tematy, zestawy zadań i zadania praktyczne oraz ich wykazy w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 23. Czas trwania egzaminu eksternistycznego z całości jednych zajęć edukacyjnych wynosi:

1) 180 minut -- w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej;

2) nie więcej niż 20 minut -- w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej;

3) nie więcej niż 180 minut -- w przypadku egzaminu z zakresu praktycznej nauki zawodu.

§ 24. 1. Egzamin eksternistyczny przeprowadza się w warunkach zapewniających samodzielność pracy osób zdających.

2.  Podczas egzaminu eksternistycznego osoby zdające nie mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.

3. Podczas egzaminu eksternistycznego osobom zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących tematów i zadań ani ich nie komentuje.

4. Osoby zdające nie powinny opuszczać sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest egzamin eksternistyczny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić osobie zdającej na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się osoby zdającej z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

5. Obserwatorami egzaminu eksternistycznego mogą być delegowani przedstawiciele kuratora oświaty.

6. Osoby, o których mowa w ust. 5, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu eksternistycznego.

§ 25. Przed rozpoczęciem egzaminu eksternistycznego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza tożsamość osoby zdającej.

§ 26. Egzamin eksternistyczny przeprowadzany w formie pisemnej rozpoczyna się po podaniu osobom zdającym tematów, z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

§ 27. 1. Podczas egzaminu eksternistycznego przeprowadzanego w formie ustnej oraz podczas egzaminu eksternistycznego z zakresu praktycznej nauki zawodu osoba zdająca losuje odpowiednio jeden zestaw zadań lub jedno zadanie praktyczne.

2. Liczba zestawów zadań na egzaminy eksternistyczne przeprowadzane w formie ustnej z danych zajęć edukacyjnych i liczba zadań praktycznych na egzaminy eksternistyczne z zakresu praktycznej nauki zawodu powinna być większa od liczby osób zdających.

3. Podczas egzaminu eksternistycznego przeprowadzanego w formie ustnej osoba zdająca ma od 15 do 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a podczas egzaminu eksternistycznego z zakresu praktycznej nauki zawodu -- od 20 do 30 minut na przygotowanie wykonania zadania praktycznego. Czasu przeznaczonego na przygotowanie się osoby zdającej nie wlicza się do czasu trwania egzaminu eksternistycznego.

§ 28. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 1, w formie ustnej jest zdanie egzaminu eksternistycznego z tych zajęć w formie pisemnej.

2. Osoba, która nie zdała egzaminu eksternistycznego z zakresu zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 1, w formie ustnej, zdaje egzamin eksternistyczny z tych zajęć ponownie tylko w formie ustnej.

§ 29. Egzaminy eksternistyczne ocenia się w stopniach według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych, określonej w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 30. 1. Ocenę z egzaminu eksternistycznego ustala zespół egzaminacyjny zwykłą większością głosów.

2. Z egzaminu eksternistycznego z zakresu zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 1, ustala się odrębnie oceny z egzaminu w formie pisemnej i egzaminu w formie ustnej, a następnie ocenę z egzaminu eksternistycznego z tych zajęć.

3. Ocena z egzaminu eksternistycznego ustalona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.

4.  Ustaloną przez zespół egzaminacyjny ocenę z egzaminu eksternistycznego wpisuje do indeksu osoby zdającej członek zespołu egzaminacyjnego prowadzący egzamin, a do protokołu egzaminów eksternistycznych osoby zdającej -- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

§ 31. Osoba zdająca zdała egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskała z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej.

§ 32. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy osoby zdającej lub jeżeli osoba zdająca zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego w sposób utrudniający pracę pozostałym osobom zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tej osoby i unieważnia jej pracę. Informację o przerwaniu egzaminu eksternistycznego danej osoby i unieważnieniu jej pracy zamieszcza się w odpowiednim protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w § 39.

§ 33. 1. Osoba, która nie zdała egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego, przerwała egzamin eksternistyczny albo której egzamin został przerwany, może przystąpić do tego egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, z uwzględnieniem § 16.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji, na wniosek osoby, która nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego w danej sesji egzaminacyjnej z przyczyn usprawiedliwionych, może wyznaczyć jej dodatkowy termin egzaminu w tej samej sesji egzaminacyjnej.

§ 34. Na prośbę osoby zdającej sprawdzona i oceniona pisemna praca egzaminacyjna jest jej udostępniana do wglądu w miejscu i czasie określonym przez przewodniczącego komisji.

§ 35. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie odwołania komisji, zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, lub zmiany przez osobę zdającą miejsca zamieszkania, osoba zdająca ma prawo przystąpić do pozostałych egzaminów eksternistycznych przed inną komisją.

2. W przypadku odwołania komisji lub zmiany zakresu, w jakim komisja przeprowadza egzaminy eksternistyczne, kurator oświaty informuje osoby zdające o siedzibach komisji, przed którymi mogą zdawać pozostałe egzaminy eksternistyczne.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odpis protokołu egzaminów eksternistycznych osoby zdającej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez przewodniczącego komisji, a w przypadku gdy komisja została odwołana -- przez dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, odpowiednio przewodniczący komisji lub dyrektor szkoły, centrum lub zespołu przekazuje do komisji, przed którą osoba ta zamierza zdawać pozostałe egzaminy eksternistyczne, na wniosek tej komisji lub osoby zdającej.

§ 36. Po zdaniu przez osobę zdającą egzaminów eksternistycznych ustalonych w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 2, przewodniczący komisji oraz członkowie komisji, którzy wchodzili w skład zespołów egzaminacyjnych egzaminujących daną osobę, podpisują protokół egzaminów eksternistycznych tej osoby.

§ 37. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ustalone w wykazie, o którym mowa w § 15 ust. 2, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

§ 38. Wzór protokołu egzaminów eksternistycznych prowadzonego dla osoby zdającej egzaminy eksternistyczne, indeksu wydawanego takiej osobie oraz wzory świadectw ukończenia szkoły określają przepisy w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

§ 39. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 1, w formie pisemnej. Protokół zawiera w szczególności: skład zespołu egzaminacyjnego, potwierdzenie sprawdzenia tożsamości osób zdających, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Do protokołu dołącza się tematy prac pisemnych i listę osób zdających. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej oraz protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z zakresu praktycznej nauki zawodu, przeprowadzonych w danym dniu. Protokół zawiera w szczególności: skład zespołu egzaminacyjnego, listę osób zdających, numery wylosowanych przez poszczególne osoby zestawów zadań lub zadań praktycznych oraz oceny z egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego.

§ 40.1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminów eksternistycznych z danych zajęć edukacyjnych, sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminów eksternistycznych w danej sesji egzaminacyjnej i przekazuje je przewodniczącemu komisji.

2. Przewodniczący komisji, niezwłocznie po zakończeniu danej sesji egzaminacyjnej, sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminów eksternistycznych w tej sesji i przekazuje je kuratorowi oświaty.

§ 41. 1. Kwestie sporne między osobą zdającą a komisją wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych rozstrzyga kurator oświaty. Rozstrzygnięcie kuratora oświaty jest ostateczne.

2. W przypadku stwierdzenia, że w czasie egzaminu eksternistycznego zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych i fakt ten mógł mieć wpływ na wynik egzaminu, kurator oświaty może unieważnić egzamin eksternistyczny w całości lub w części i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie.

3. Przedstawiciel kuratora oświaty, o którym mowa w § 24 ust. 5, niezwłocznie informuje kuratora oświaty o naruszeniu przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych mogącym mieć wpływ na wynik egzaminu.

§ 42. 1. Kurator oświaty, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych lub nieprawidłowości w pracy komisji, jej przewodniczącego lub członków, może odwołać odpowiednio komisję, przewodniczącego lub poszczególnych członków komisji.

2. Odwołanie przewodniczącego lub członków komisji następuje z równoczesnym powołaniem w to miejsce innych osób.

§ 43. 1. Szkoła, centrum lub zespół, przy którym powołano komisję, prowadzi księgę ewidencji osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych.

2. Księgę ewidencji prowadzi się odpowiednio na zasadach określonych dla księgi uczniów.

§ 44. Dokumentację egzaminów eksternistycznych przechowuje szkoła, centrum lub zespół, przy którym powołano komisję.

§ 45. 1. Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych, w tym za egzamin, o którym mowa w § 28 ust. 2, wynosi 30 zł.

2. Dyrektor szkoły, centrum lub zespołu, do dnia 31 stycznia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty za egzamin eksternistyczny w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3.  Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego wnosi opłatę za ten egzamin na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły, centrum lub zespołu.

§ 46. Dyrektor szkoły, centrum lub zespołu może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin eksternistyczny osobę o niskich dochodach, na wniosek tej osoby, w szczególności gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą albo na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.3)).

§ 47. 1. Przewodniczącemu komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 5 % kwoty opłat za egzaminy eksternistyczne wniesionych w danej sesji egzaminacyjnej.

2. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za pracę w zespołach egzaminacyjnych, obliczane jako iloczyn liczby godzin pracy i stawki wynagrodzenia za godzinę pracy. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy stanowi procentowy udział w kwocie opłaty za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych i wynosi dla:

1) przewodniczącego zespołu -- nie więcej niż 80 % opłaty za egzamin;

2) członka zespołu prowadzącego egzamin -- nie więcej niż 70 % opłaty za egzamin;

3) członka zespołu -- nie więcej niż 70 % opłaty za egzamin.

3. Wynagrodzenie dla przewodniczącego i członków komisji nie może przekraczać 80 % kwoty opłat za egzaminy eksternistyczne wniesionych w danej sesji egzaminacyjnej.

4. Wynagrodzenie ustala:

1) organ prowadzący szkołę, centrum lub zespół -- dla przewodniczącego komisji, którym jest dyrektor szkoły, centrum lub zespołu;

2) dyrektor szkoły, centrum lub zespołu -- dla przewodniczącego komisji, którym jest nauczyciel wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 1, oraz dla członków komisji.

§ 48. Działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia państwowe komisje egzaminacyjne stają się państwowymi komisjami egzaminacyjnymi, o których mowa w rozporządzeniu.

§ 49. 1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół ponadpodstawowych dla dorosłych przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają komisje powołane przy centrach.

§ 50. 1. Kuratorzy oświaty, w porozumieniu z organami prowadzącymi, ustalą projekty wykazów komisji powołanych przy centrach, które będą przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół ponadpodstawowych dla dorosłych.

2. Projekty wykazów komisji, o których mowa w ust. 1, kuratorzy oświaty podadzą do publicznej wiadomości w terminie do dnia 3 lutego 2006 r.

§ 51.1. Kuratorzy oświaty, w porozumieniu z organami prowadzącymi, w terminie do dnia 10 lutego 2006 r., dokonają zmian aktów powołania komisji działających przy centrach, które będą przeprowadzały egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, ze wskazaniem terminu zakończenia przeprowadzania tych egzaminów, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Kurator oświaty, w porozumieniu z organem prowadzącym, może ustalić wcześniejszy niż określony w § 49 ust. 1 termin zakończenia przeprowadzania przez daną komisję egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół ponadpodstawowych dla dorosłych.

3. Kuratorzy oświaty, w terminie do dnia 13 lutego 2006 r., podadzą do publicznej wiadomości wykazy komisji powołanych przy centrach, które będą przeprowadzać egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół ponadpodstawowych dla dorosłych.

4. W przypadku gdy komisja powołana przy centrum nie zapewnia warunków do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu zajęć edukacyjnych właściwych dla zawodu w danym typie szkoły ponadpodstawowej, w szczególności z zakresu praktycznej nauki zawodu, kurator oświaty, w porozumieniu z organem prowadzącym, wyznacza inne miejsce przeprowadzenia tych egzaminów.

§ 52. Kuratorzy oświaty, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, centra i zespoły, przy których działają komisje, dostosują skład komisji do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 10 lutego 2006 r.

§ 53. Osoby, które zamierzają zdawać egzaminy eksternistyczne w sesji wiosennej w roku 2006, składają przewodniczącym komisji pisemną informację oraz dowód wniesienia opłaty za egzamin, o których mowa w § 19, w terminie do dnia 20 lutego 2006 r.

§ 54. 1. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zdają egzaminy eksternistyczne z zajęć edukacyjnych określonych w wykazie ustalonym na podstawie dotychczasowych przepisów przez przewodniczącego komisji, z uwzględnieniem udzielonych zwolnień z obowiązku zdawania egzaminów eksternistycznych.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które nie uzyskały zwolnienia z obowiązku zdawania egzaminu eksternistycznego z zakresu praktycznej nauki zawodu w całości lub części, na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą być zwolnione przez komisję z tego egzaminu na dotychczasowych zasadach.

§ 55. Osoby, które zostały zwolnione z całości lub części opłat za egzaminy eksternistyczne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do tych zwolnień.

§ 56. Przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych określają odrębne przepisy.

§ 57. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r., z wyjątkiem § 50, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia4).

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryński


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej -- oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz. 1259, z 2002 r. Nr 46, poz. 434 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 412), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).