Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
Sygnatura:Monitor Polski 1964 nr 33 poz. 145
Tytuł:Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
Data ogłoszenia:1964-05-21
Data wejscia w życie:1964-05-21

 

145

 

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

 

z dnia 29 kwietnia 1964 r.

 

w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wzór statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. Zarządy poszczególnych wspólnot gruntowych mogą powołać wspólny zarząd złożony z odpowiedniej liczby członków (co najmniej po 1 osobie z każdej wspólnoty gruntowej). Zarząd ten ustala zasady zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty; zasady te podlegają zatwierdzeniu przez wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej.

 

§ 3. Przepisy zarządzenia i statutu dotyczące wydziałów rolnictwa i leśnictwa prezydiów powiatowych rad narodowych stosuje się również do właściwych do spraw rolnych i leśnych organów prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Minister Rolnictwa: M. Jagielski

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R Gesing

 

Załącznik do zarządzenia Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. (poz. 145).

 

STATUT

SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI (WSIACH, OSIEDLU, MIEŚCIE) ........ POWIAT ....... WOJEWÓDZTWO .........

 

1. Nazwa, siedziba, teren i przedmiot działalności spółki.

 

§ 1. Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi (wsiach, osiedlu, mieście) ....... zwana dalej „spółką", posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu.

 

§ 2. Siedzibą spółki jest wieś (osiedle, miasto) ........ poczta ..... powiat ......... województwo ..........

 

§ 3. Terenem działalności spółki są grunty wspólne o powierzchni .... ha, położone na obszarze wsi (osiedla, miasta) .......... obejmujące ....... ha pastwisk, ..... ha łąk ...... ha gruntów ornych, ....ha lasów i gruntów leśnych, ... ha wód, .... ha innych gruntów.

 

§ 4. Spółka została utworzona na podstawie uchwały osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, podjętej na ogólnym zebraniu w dniu ......... większością głosów przy obecności połowy (więcej niż połowy) uprawnionych.

Spółka została utworzona na podstawie decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ........ z dnia .....

Stosownie do art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

 

§ 5. Przedmiotem działalności spółki jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą i jej racjonalne zagospodarowanie.

 

2. Członkowie spółki, ich prawa i obowiązki oraz warunki dopuszczenia do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej.

 

§ 6. 1. Członkami spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

2. Jeżeli członkiem spółki obejmującej lasy i grunty leśne oraz nieużytki przeznaczone do zalesienia jest Państwo, osobą reprezentującą interesy Państwa jest nadleśnictwo przedsiębiorstwa lasów państwowych.

 

3. Ogólne zebranie członków spółki może uchwalić przyjęcie do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej, pod warunkiem że:

 

1) wyrażą na piśmie chęć przystąpienia do spółki,

 

2) wniosą do spółki, w celu wspólnego zagospodarowania, grunty przylegające do wspólnoty o obszarze ustalonym przez ogólne zebranie członków; udział w korzyściach i obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnego zagospodarowania określa się dla tych członków proporcjonalnie do wniesionego obszaru gruntu.

 

4. Wykaz członków spółki oraz wielkość ich udziału we wspólnocie zawiera załącznik do statutu.

 

§ 7. Członkowie spółki mają prawo:

 

1) uczestniczyć we wszystkich korzyściach osiąganych przez spółkę,

 

2) brać udział w obradach ogólnych zebrań członków spółki i współdecydować w zarządzaniu spółką w granicach zakreślonych niniejszym statutem,

 

3) wybierać i być wybieranymi do organów spółki.

 

§ 8. Członkowie spółki mają obowiązek:

 

1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach członków spółki,

 

2) podporządkowywać się uchwałom ogólnego zebrania członków spółki, jak również postanowieniom zarządu spółki wydanym w granicach zakreślonych niniejszym statutem,

 

3) wspólnie dokonywać prac związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów spółki,

 

4) świadczyć we właściwych terminach robociznę, dostarczać materiały i środki transportowe w rozmiarze odpowiadającym wielkości udziału, a w razie niemożności wykonania tych świadczeń w naturze wpłacać kwoty pieniężne na pokrycie zastępczego ich wykonania, jak również uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością spółki.

 

3. Organy spółki, sposób ich powoływania i zakres działania.

 

§ 9. Organami spółki są:

 

1) ogólne zebranie członków,

 

2) zarząd,

 

3) komisja rewizyjna.

 

§ 10. 1. Ogólne zebranie członków spółki jest najwyższym jej organem.

 

2. Zwyczajne ogólne zebranie członków spółki zwołuje zarząd spółki przynajmniej raz do roku w terminie jesiennym, najpóźniej do końca listopada.

 

3. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki zwołuje zarząd spółki w miarę potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej, wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej lub na wniosek 1/3 członków spółki.

 

4. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie.

 

§ 11. 1. Członkowie spółki mogą brać udział w obradach ogólnego zebrania członków osobiście lub działać przez pełnomocników. W imieniu osób niezdolnych do czynności prawnych występują ich przedstawiciele ustawowi.

 

2. Każdy członek spółki ma prawo do jednego głosu bez względu na wielkość posiadanego udziału. Uchwały ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

3. Przewodniczącego zebrania wybierają zebrani spośród siebie zwykłą większością głosów.

 

4. Jeżeli na zebraniu jest obecnych mniej niż połowa wszystkich członków, zebranie zwołuje się po raz drugi z tym samym porządkiem obrad w terminie od 7 do 14 dni od dnia pierwszego zebrania. Uchwały ogólnego zebrania członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

5. Protokół obrad ogólnego zebrania członków spółki wraz z powziętymi na zebraniu uchwałami wpisuje się do księgi protokołów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

 

§ 12. 1. Do zakresu działania ogólnego zebrania członków spółki należy w szczególności:

 

1) uchwalanie statutu spółki oraz jego zmian,

 

2) wybór przewodniczącego i pozostałych członków zarządu i ich zastępców, komisji rewizyjnej oraz ich odwoływanie,

 

3) przyjmowanie do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej oraz określanie obszarów gruntów, jakie oni mają wnieść do spółki w celu zagospodarowania tego gruntu łącznie z gruntami wspólnoty,

 

4) uchwalanie przedstawianego przez zarząd spółki wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych spółki i rocznych planów prac gospodarczych,

 

5) podejmowanie uchwał w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego oraz decydowanie na wniosek zarządu w sprawach dotyczących zatrudnienia fachowego personelu administracyjnego w lasach należących do wspólnoty,

 

6) decydowanie na wniosek zarządu spółki w sprawie sposobu wykorzystywania pożytków osiąganych ze wspólnoty oraz w sprawie podziału tych pożytków pomiędzy poszczególnych członków spółki,

 

7) uchwalanie przedstawionego przez zarząd planu finansowego,

 

8) ustalanie rodzaju i rozmiaru świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokości wpłat pieniężnych potrzebnych do wykonania zadań przewidzianych w planie prac gospodarczych,

 

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rachunkowych oraz udzielanie zarządowi absolutorium z działalności,

 

10) ustalanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie zarząd spółki może zaciągnąć, oraz decydowanie o przeznaczeniu pożyczek, na których zaciągnięcie wyraził zgodę wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej,

 

11) ustalanie rodzaju i rozmiaru inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów spółki oraz uchwalanie niezbędnych na ten cel środków,

 

12) uchwalanie regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki przez jej członków,

 

13) ustalanie warunków użytkowania gruntów i urządzeń spółki przez osoby nie będące członkami spółki,

 

14) zatwierdzanie przedstawionego przez zarząd spółki podziału nadwyżek i strat,

 

15) ustanawianie wysokości wynagrodzeń i diet dla pracowników spółki oraz diet dla członków zarządu i komisji rewizyjnej,

 

16) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczania części dochodów spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,

 

17) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, zamiany, jak również przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części,

 

18) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki, gdy istnienie jej stanie się bezprzedmiotowe.

 

2. Uchwały ogólnego zebrania dotyczące spraw wynikłych z ust. 1 pkt 1, 4, 5, 10, 12 i 17 wymagają zatwierdzenia wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej.

 

§ 13. 1. Zarząd spółki jest jej organem wykonawczym.

 

2. Zarząd spółki składa się z:

 

1) przewodniczącego,

 

2) sekretarza,

 

3) skarbnika.

 

Ogólne zebranie członków, w zależności od rozmiaru działalności gospodarczej spółki, może powołać w skład zarządu dodatkowo zastępcę przewodniczącego oraz potrzebną liczbę członków zarządu. Jeżeli ogólne zebranie członków nie powoła zastępcy przewodniczącego, przewodniczącego zarządu spółki zastępuje sekretarz.

 

3. Członków zarządu z ustaleniem ich funkcji wybiera ogólne zebranie członków spółki spośród siebie na okres 3 lat. Wybranym do zarządu może być każdy zdolny do czynności prawnych członek spółki. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków; jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów, o wyborze rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

4. O jawności lub tajności wyborów decydują członkowie większością głosów osób obecnych na zebraniu.

 

§ 14. 1. Pracą zarządu spółki kieruje przewodniczący, który zwołuje zebrania zarządu, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad przynajmniej na 1 dzień przed zebraniem.

 

2. Zastępcy członków zarządu mogą brać udział w obradach zarządu z głosem doradczym, a jeżeli zastępują nieobecnych członków, to przysługuje im na równi z innymi członkami zarządu głos decydujący.

 

3. Obrady zarządu spółki są protokołowane, a uchwały zapisywane w przeznaczonej do tego celu księdze i każdorazowo podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza, a jeżeli sekretarz zastępuje przewodniczącego zarządu -- sekretarza i jednego z członków zarządu.

 

§ 15. 1. Do zakresu działania zarządu spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji ogólnego zebrania lub komisji rewizyjnej.

 

2. W szczególności do zakresu działania zarządu spółki należy:

 

1) reprezentowanie spółki,

 

2) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków spółki,

 

3) opracowywanie projektu wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych oraz rocznych planów prac gospodarczych w tym zakresie,

 

4) opracowywanie projektu regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki,

 

5) przedstawianie wydziałowi rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej do zatwierdzenia uchwalonego przez ogólne zebranie członków spółki planu zagospodarowania użytków rolnych oraz regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały,

 

6) opracowywanie i przedstawianie zebraniu ogólnemu do zatwierdzenia planu finansowego,

 

7) organizowanie i przeprowadzanie zamierzonych prac zgodnie z uchwalonymi przez ogólne zebranie członków i zatwierdzonymi planami prac,

 

8) nadzór nad wykonywaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń spółki oraz racjonalnym użytkowaniem gruntów i urządzeń spółki zgodnie z uchwalonym i zatwierdzonym regulaminem,

 

9) opracowywanie wniosków w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego, zlecanie sporządzenia tego planu oraz przedstawianie go wydziałowi rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w celu zatwierdzenia,

 

10) występowanie do właściwych organów administracji z wnioskami w sprawie zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania, uzyskania zezwolenia na wyrąb drzew w lesie, podziału lasu, zalesienia gruntów rolnych oraz udzielania pomocy Państwa w zakresie zagospodarowania lasów spółki,

 

11) organizowanie czynności gospodarczych w lasach i na gruntach leśnych, zarządzonych przez właściwe organy nadzoru nad lasami niepaństwowymi,

 

12) przygotowywanie wniosków dotyczących rocznego użytkowania lasu i prac hodowlanych,

 

13) przygotowywanie wniosków w sprawie zatrudnienia fachowego personelu administracyjnego w lasach należących do wspólnoty,

 

14) podział obowiązków w zakresie wykonywania robocizny oraz świadczeń rzeczowych i pieniężnych, związanych z zagospodarowaniem gruntów, jak również budową i konserwacją urządzeń spółki w granicach uchwalonych przez zebranie ogólne,

 

15) zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zadań spółki,

 

16) regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości,

 

17) przedstawianie ksiąg rachunkowych, umów itp. do kontroli właściwym organom nadzorczym i komisji rewizyjnej spółki oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonania planu prac i planu finansowego,

 

18) przygotowywanie materiałów i wniosków na ogólne zebranie członków spółki,

 

19) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych ogólnych zebrań członków spółki oraz zawiadamianie właściwego do spraw rolnych i leśnych organu gromadzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta, osiedla) oraz wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania ogólnego członków spółki,

 

20) zarządzanie zastępczego wykonania świadczeń rzeczowych i robocizny nie wykonanych w terminie przez członków spółki,

 

21) występowanie do właściwych organów o ściągnięcie w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnychnależności spółki nie uiszczonych w terminie płatności,

 

22) opracowywanie wniosków w sprawie podziału pożytków uzyskiwanych z gruntów rolnych i lasów pomiędzy poszczególnych członków spółki,

 

23) przedstawianie wydziałowi rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej zmian statutu uchwalonych przez ogólne zebranie członków spółki, jak również zgłaszanie do ewidencji gruntów zatwierdzonych zmian statutu oraz zmian w obszarze wspólnoty gruntowej, w wykazie osób uprawnionych, w składzie osobowym zarządu i komisji rewizyjnej,

 

24) zaciąganie zobowiązań i pożyczek do wysokości ustalonej przez ogólne zebranie członków spółki, na które wyraził zgodę wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej,

 

25) przedstawianie zebraniu ogólnemu wniosków w sprawie zbycia, zamiany, jak również przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części.

 

3. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za swe czynności, mają jednak prawo do zwrotu kosztów podróży i diet w wysokości ustalonej przez ogólne zebranie członków spółki.

 

4. Członkowie zarządu w zakresie swojej działalności powinni przestrzegać ściśle obowiązujących przepisów oraz przepisów niniejszego statutu, jak również zarządzeń i decyzji wydanych przez organy sprawujące nadzór nad zagospodarowaniem wspólnoty gruntowej.

 

§ 16. 1. Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności spółki.

 

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków spółki przez ogólne zebranie członków spółki zwykłą większością głosów na okres 3 lat.

 

3. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

 

4. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybierają jej członkowie spośród siebie.

 

5. Komisja rewizyjna jest obowiązana przynajmniej raz do roku skontrolować całą działalność zarządu i złożyć sprawozdanie ze swych czynności na dorocznym ogólnym zebraniu członków spółki. W szczególności komisja rewizyjna obowiązana jest kontrolować działalność gospodarczą zarządu oraz gospodarkę finansową, zwłaszcza w zakresie prawidłowości wykonania planu finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dochodów kasowych.

 

§ 17. 1. Komisja rewizyjna niezależnie od kontroli, o której mowa w § 16 ust. 5, obowiązana jest dokonać czynności kontrolnych na żądanie 1/3 członków spółki lub wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej.

 

2. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać do zbadania bilansu spółki, rzeczoznawcę z dziedziny księgowości.

 

3. O dostrzeżonych w toku kontroli nieprawidłowościach komisja rewizyjna obowiązana jest zawiadomić niezwłocznie zarząd spółki a o nadużyciach -- zarząd oraz wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej.

4. Przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków komisji rewizyjnej.

 

4. Fundusze i rachunkowość spółki.

 

§ 18. Fundusze spółki powstają z własnych środków spółki, a w szczególności:

 

1) z wpłat dokonywanych przez członków na pokrycie kosztów wykonania zdań spółki,

 

2) z działalności gospodarczej i dochodów z majątku spółki,

 

3) z pożyczek,

 

4) z wpływów ze sprzedaży lub zamiany majątku spółki,

 

5) z darowizn i zapisów.

 

§ 19. 1. Dla wykonania zadań związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów i urządzeń spółki członkowie spółki są obowiązani do corocznych świadczeń rzeczowych i robocizny oraz do uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością spółki.

 

2. Rozmiar świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokość udziału w kosztach ustala się w stosunku proporcjonalnym do wielkości udziału w gruntach spółki.

 

§ 20. Spółka może na warunkach określonych przez ogólne zebranie członków zezwolić osobom nie będącym członkami spółki na odpłatne korzystanie z gruntów i urządzeń spółki. Korzystanie to nie może jednak utrudniać należytego zagospodarowania wspólnoty gruntowej ani uszczuplać możliwości pełnego wykorzystania przez członków spółki ich uprawnień do wspólnoty.

 

§ 21. Spółka może za zgodą wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej zaciągać pożyczki na cele związane z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów spółki na warunkach określonych przez ogólne zebranie członków.

 

§ 22. 1. Rachunkowość spółki prowadzi księgowy. Za zgodą ogólnego zebrania członków spółki zarząd może zatrudnić w tym celu pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.

 

2. Zobowiązania spółki powinny być podpisywane przez przewodniczącego zarządu i księgowego. W szczególności przewodniczący zarządu przy udziale księgowego w ramach zatwierdzonego planu finansowego dokonuje zakupu potrzebnych materiałów i zawiera umowy.

 

3. Rozchodowanie przez zarząd środków pieniężnych i składników majątkowych spółki jest dopuszczalne tylko na cele uchwalone przez ogólne zebranie członków spółki i w rozmiarach uwidocznionych w planie finansowym spółki.

 

4. Zarząd jest obowiązany przechowywać środki pieniężne spółki na rachunku bieżącym w instytucji oszczędnościowo-pożyczkowej lub bankowej. Do podjęcia pieniędzy z rachunku bieżącego potrzebne są podpisy przewodniczącego zarządu i księgowego albo ich pełnomocników.

 

5. Podział dochodów i strat.

 

§ 23. 1. Ilość zwierząt, które mogą być wypasane przez poszczególnych członków na pastwisku spółki, określa się w ten sposób, że ogólną obsadę zwierząt ustaloną dla danego pastwiska ze względu na jego zdolność produkcyjną dzieli się w stosunku proporcjonalnym do wielkości udziału każdego członka w gruntach spółki.

 

2. Podziału pożytków z użytków rolnych i leśnych pomiędzy poszczególnych członków dokonuje się w stosunku proporcjonalnym do wielkości ich udziałów w gruntach spółki.

 

§ 24. 1. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swym majątkiem.

 

2. Członkowie spółki odpowiadają za zobowiązania spółki proporcjonalnie do wielkości udziałów w gruntach spółki i tylko do wysokości wartości swych udziałów w gruntach spółki, w spółkach dla zagospodarowania gruntów stanowiących mienie gromadzkie -- do wysokości udziału w korzyściach osiąganych z tych gruntów.

 

6. Zbycie i zamiana wspólnot gruntowych.

 

§ 25. Zbycie, zamiana, jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę może nastąpić tylko za zgodą wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej.

 

7. Rozwiązanie i likwidacja spółki.

 

§ 26. 1. Rozwiązanie spółki następuje, gdy na skutek całkowitego zbycia gruntów istnienie jej staje się bezprzedmiotowe.

 

2. Wyznaczenie likwidatorów spółki i zadysponowanie majątkiem ruchomym spółki następuje na ogólnym zebraniu członków spółki.

 

3. Jeżeli zebranie ogólne nie wyznaczy likwidatorów, wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej wyznaczy ich z urzędu.

Na podstawie art. 18 (art. 25 ust. 1) ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28 poz. 169) zatwierdzam (nadaję) niniejszy statut spółki (spółce) dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi (wsiach, osiedlu, mieście)......

 

.....................................................

 

.....................................................

(data)

(podpis kierownika wydziału rolnictwa i leśnictwa)