Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1996 nr 85 poz. 390
Tytuł:Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
Data ogłoszenia:1996-07-19
Data wejscia w życie:1981-05-12
Data ujednolicenia:2005-09-21

390

USTAWA

z dnia 6 maja 1981 r.

o pracowniczych ogrodach działkowych.

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1 - 10. (uchylono).

Art. 11. 1. (uchylono).

2. Decyzja o likwidacji czasowego ogrodu działkowego powinna być wydana co najmniej na rok przed terminem, na który udzielona została lokalizacja. Likwidacja czasowego ogrodu następuje bez odszkodowania.

3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy staje się ogrodem stałym.

Art. 12 - 36.  (uchylono).