Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 163 poz. 1711
Tytuł:Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
Data ogłoszenia:2004-07-20
Data wejscia w życie:1996-08-26
Data ujednolicenia:2009-03-24

1711

USTAWA

z dnia 30 maja 1996 r.

o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa określa:

1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań;

2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego.

Art. 2. Mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, obejmuje wszystkie prawa majątkowe przekazane Agencji Mienia Wojskowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) lasów, w rozumieniu przepisów o lasach, udostępnionych, na ich podstawie, jednostkom organizacyjnym podporządkowanym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej;

2)2) nieruchomości rolnych i innego mienia, o których mowa w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 4. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień i obowiązków Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw oraz umów międzynarodowych.

Art. 4a.3) 1.2) W przypadku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1, może być przekazane nieodpłatnie, oddane w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczone lub oddane do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym lub osobom fizycznym, w celu likwidacji skutków tej klęski lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska - bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego.

2. Przekazanie mienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może zarządzić Minister Obrony Narodowej albo z jego upoważnienia inny organ wojskowy.

Art. 4b.4) 1.5) Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1:

1) muzeom, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym szkołom wyższym oraz państwowym wyższym szkołom zawodowym - na cele muzealne, wystawiennicze, kulturalne lub szkoleniowe;

2) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa - na cele ich działalności statutowej.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4c.6) Minister Obrony Narodowej, na podstawie umów międzynarodowych, może przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.7)).

Art. 4d.6)  Mienie ruchome Skarbu Państwa będące na wyposażeniu polskich jednostek wojskowych poza granicami państwa, niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, jeżeli jego wartość jest niższa od kosztów jego transportu do kraju, zagospodarowuje organ wojskowy wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej w państwie pobytu polskiej jednostki wojskowej przez sprzedaż, przekazanie na cele charytatywne lub likwidację.

Art. 4e. 1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiących lotniska albo lądowiska wojskowe lub ich części niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, które mogą być wykorzystane w celu założenia lub rozbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego, z podziałem tych lotnisk i lądowisk na:

1) trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej:

a) które powinny nadal zachować ich lotniczy charakter,

b) niewymagające zachowania ich lotniczego charakteru;

2) częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań przez te jednostki.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie zamieszcza się lotnisk i lądowisk wojskowych, które pomimo częściowego lub czasowego niewykorzystywania przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych lub realizację zobowiązań międzynarodowych nie mogą być wykorzystane jako lotniska cywilne użytku publicznego lub lądowiska cywilne.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się oznaczenie nieruchomości stanowiącej lotnisko albo lądowisko wojskowe lub jej części zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz jej powierzchnię.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także części lotnisk i lądowisk wojskowych niezbędnych do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego.

5. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz jego zmiany wspólnie opracowują Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu.

6. Przepisy art. 4f--4h, art. 18 ust. 1 i 4a oraz art. 25c stosuje się odpowiednio do lądowisk cywilnych.

7. Do założenia albo rozbudowy lotniska użytku publicznego albo lądowiska cywilnego, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).

Art. 4f. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, o których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a, ujęte w wykazie, właściwy wojewoda przekazuje w drodze darowizny następującym jednostkom samorządu terytorialnego właściwym ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części:

1) gminie -- w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi -- w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu -- w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwej jednostki samorządu terytorialnego o przekazanie jej nieruchomości Skarbu Państwa złożony do ministra właściwego do spraw transportu. We wniosku zamieszcza się dane dotyczące wnioskującej jednostki samorządu terytorialnego i nieruchomości, o otrzymanie której ubiega się jednostka samorządu terytorialnego, oraz rodzaju planowanej działalności lotniczej na tym lotnisku.

3. Minister właściwy do spraw transportu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, opiniuje wniosek pod kątem jego zgodności z polityką transportową i kieruje go niezwłocznie do Ministra Obrony Narodowej do zaopiniowania, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod kątem potrzeb realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa. Minister właściwy do spraw transportu i Minister Obrony Narodowej, opiniując wniosek, mogą określić w opiniach warunki przekazania i wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a.

4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie, o których mowa w ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych opinii nie wycofał wniosku, minister właściwy do spraw transportu kieruje wniosek wraz opiniami, do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 3, wyraża zgodę na dokonanie darowizny. Do wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 5a i 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

6. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyrażeniu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody, o której mowa w ust. 5, stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do nieruchomości objętej darowizną.

7. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, o której mowa w ust. 6, jest właściwy wojewoda. Przepisu art. 46 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) nie stosuje się.

8. Wojewoda oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego zawierają umowę darowizny nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia dokonania przez starostę czynności, o której mowa w ust. 6. Jeżeli strony nie zawarły w tym terminie umowy darowizny, stosuje się art. 4g ust. 8. 

9. W umowie darowizny określa się także cel i przeznaczenie darowanej nieruchomości, warunki jej przekazania i wykorzystania, w szczególności wskazane w opiniach, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wzajemnych rozliczeń stron w przypadku odwołania darowizny. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje wraz z zobowiązaniami, które ujawnia się w umowie darowizny.

10. W księdze wieczystej darowanej nieruchomości dokonuje się wpisu określającego cel, na jaki nieruchomość jest darowana, jej przeznaczenie oraz warunki korzystania z nieruchomości.

11. Części lotnisk i lądowisk wojskowych ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a, niezbędne do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, wojewoda na wniosek tych instytucji oddaje im w użytkowanie wieczyste. Przepisy ust. 1--10 stosuje się odpowiednio.

Art. 4g. 1. Nieruchomości nabyte przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4f mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego.

2. Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym jednostkom samorządu

terytorialnego zgodnie z art. 4f, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych.

3. Koszty dokonania czynności, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2, ponosi wnioskująca jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku gdy koszty te zostały poniesione wcześniej przez Skarb Państwa, jednostka ta jest zobowiązana do ich zwrotu.

4. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną jej nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.).

5. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przedkładać ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te przedkłada się co sześć miesięcy, przy czym pierwszą informację przedkłada się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

6. Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wojewoda odwołuje darowiznę, o której mowa w art. 4f, w przypadku niewykorzystania jej na cele określone w art. 4e ust. 1, a w szczególności:

1) niepodjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 4f ust. 1, czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) wystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 1, nieusuwalnych przeszkód w wykorzystaniu nieruchomości w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 4f ust. 1, w innym celu niż założenie albo rozbudowa lotniska cywilnego użytku publicznego;

4) nierozpoczęcia eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 4f ust. 1. 

7. Jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się własności darowanej jej nieruchomości wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do tej nieruchomości jest właściwy wojewoda.

8. Nieruchomości, o których mowa w ust. 6 i 7, podlegają przekazaniu do Ministra Obrony Narodowej. O sposobie zagospodarowania tych nieruchomości rozstrzygają Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu.

9. Przepisy ust. 2 i 3 oraz 5--8 stosuje się odpowiednio do instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

10. Do lotnisk, o których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy rozdziału 3. 

Art. 4h. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, o których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 2, ujęte w wykazie, właściwy wojewoda, na wniosek następujących jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części albo instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, przekazuje w drodze użyczenia co najmniej na lat 30:

1) gminie -- w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi -- w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu -- w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

4) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego -- na potrzeby realizacji ich zadań.

2. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4f ust. 2--5 i 7--10 oraz art. 4g ust. 2--6, 8 i 10 stosuje się odpowiednio.

3. Nieruchomości przekazane właściwej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 1 mogą być, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 1, przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego.

ROZDZIAŁ 2

Agencja Mienia Wojskowego

Art. 5. 1. Tworzy się Agencję Mienia Wojskowego, zwaną dalej „Agencją”.

2.9) Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Obrony Narodowej.

3. Agencja jest państwową osobą prawną.

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 6. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 2.

Art. 7. 1. Zadaniem Agencji jest w szczególności:

1) gospodarowanie,

2) utrzymywanie,

3) uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji

mienia, o którym mowa w art. 2.

2. Zadaniem Agencji jest również wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i przepisów o przedsiębiorstwach państwowych.

3.10) Agencja może prowadzić na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zawierać umowy wynikające z tych postępowań, w tym również udzielanych na zasadach szczególnych, finansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

3a.11) Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do dalszego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 3, wszczęte i niezakończone przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne podległe temu Ministrowi.

4.12) Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi i naprawy zakładowe w celu przekazania ich urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do użytkowania na podstawie umowy określającej w szczególności zasady użytkowania i warunki płatności.

5.12) Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej i jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków własnych Agencji, z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej ze środków budżetowych Ministra Obrony Narodowej.

6.12) Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej i jednostkom podległym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie umowy określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków budżetowych na nabycie przedmiotu dostaw i usług.

7. W zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej Agencja może realizować zadania związane z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).

Art. 8. 1.13) Minister Obrony Narodowej, działając w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa14), wyposaża Agencję w środki niezbędne do podjęcia działalności, które stanowić będą jej własność.

1a.15) Minister Obrony Narodowej może przekazać na własność Agencji mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, również wtedy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania jej zadań.

2. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia jej funkcjonowania stanowi własność Agencji.

3.16) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję przysługuje prawo własności lub inne prawa, uzyskane z tytułu zbycia lub obciążenia prawem rzeczowym bądź innym prawem mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 2.

4.17) Akcje i udziały w spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, który wykonuje prawa z akcji i udziałów w tych spółkach w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Prywatyzacja tych spółek następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

4a.18) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może udzielić Agencji pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 4.

5. 16)  Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 4,

2) przychody z prywatyzacji spółek, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem środków przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.23))

- stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm. 24) ).

6.(uchylony).

Art. 9.22) 1. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.

Art. 10. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji;

2)23) Rada Nadzorcza Agencji.

Art. 11.  1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

2. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o sposobach oceny kandydatów.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

12. Zastępców Prezesa Agencji w liczbie do trzech, powołuje Minister Obrony Narodowej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Agencji, z tym że jeden z zastępców jest powoływany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Minister Obrony Narodowej odwołuje zastępców Prezesa Agencji.

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 12, powołuje Prezes Agencji.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 12, stosuje się odpowiednio ust. 2--11.

Art. 12. 1. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Agencji składa Prezes Agencji. Prezes Agencji może udzielić innym osobom pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Agencji.

Art. 13. Prezes Agencji działa przy pomocy Biura Agencji i jego oddziałów terenowych.

Art. 14. 1. Prezes Agencji sporządza:

1) projekt rocznego planu finansowego, który przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

1a.26) Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.27))28).

2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

3. (uchylony).30)

4.31) Minister Obrony Narodowej corocznie informuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Agencji.

Art. 15.32) 1.33) Rada Nadzorcza Agencji składa się z siedmiu członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa może odwołać Radę Nadzorczą Agencji, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji lub poszczególnych jej członków w czasie trwania kadencji.

2.33) W skład Rady Nadzorczej Agencji wchodzi czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3.34) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji powołuje i odwołuje na okres kadencji Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa spośród osób, o których mowa w ust. 2.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.

Art. 16.35) 1. Rada Nadzorcza Agencji sprawuje stały nadzór nad działalnością Agencji.

2. Do obowiązków Rady Nadzorczej Agencji należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;

1a) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji;

2)36) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium z wykonania obowiązków w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym;

3)37) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji.

3. Rada Nadzorcza Agencji może żądać przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie pozostającej w zakresie działalności Agencji.

4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

5.38) Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odwołuje Prezesa Agencji.

6. Rada Nadzorcza Agencji wykonuje swoje czynności zbiorowo. Może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

Art. 16a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 16b. Informacje o kandydatach, którzy zgtosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 16c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 16d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 16f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilaeco;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 16g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 16f stosuje się odpowiednio.

Art. 17. 1. Zakres czynności pracowników Biura Agencji i jego oddziałów terenowych określa Prezes Agencji.

2.39) Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji i członków Rady Nadzorczej Agencji.

3.40) Prezes Agencji, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa zasady wynagradzania pracowników Agencji, uwzględniając w szczególności kwalifikacje pracowników oraz rodzaj, charakter i warunki wykonywanej pracy.

4. Żołnierzom zawodowym pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji przysługuje uposażenie i świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ 3

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Agencję

Art. 18.  1. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, art. 4f ust. 8 i art. 4g ust. 8, zarządza Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy, z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w art. 4g ust. 8. 

2. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, następuje nieodpłatnie.

3. Przekazywanie mienia, o którym mowa w art. 2, odbywa się zgodnie z planem przekazywania tego mienia w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony Narodowej z Prezesem Agencji.

3a.41) Minister Obrony Narodowej zatwierdza plan przekazywania mienia do Agencji oraz zatwierdza korekty tego planu.

4. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania porty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.",

4a. O sposobie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa będących lotniskami wojskowymi, nieujętymi w wykazie, o którym mowa w art. 4e ust. 1, przez inne podmioty niż jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, decydują wspólnie Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu.

Art. 19. 1. Przekazanie Agencji mienia, o którym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

2. Sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, następujących czynności:

1) geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nieruchomości;

2) oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów.

3.43) Na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej w stosunku do przekazanej nieruchomości, z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1.

3a.44) Nieruchomości przekazane Agencji przez Ministra Obrony Narodowej podlegają wykreśleniu z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

4.45) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji, z uwzględnieniem:

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia Agencji;

2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywania mienia i ich zatwierdzania;

3) sposobu ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych wartości przekazywanego mienia;

4) organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu Agencji jako podmiotu władającego nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa;

5) sposobu przekazywania Agencji mienia Skarbu Państwa w użyczenie na podstawie art. 22.

Art. 20. 1. Agencja prowadzi ewidencję mienia przekazanego jej w trybie przepisów art. 18 i art. 19, zwaną dalej „ewidencją”.

2. W ewidencji ujmuje się:

1)46) mienie przekazane, które pozostawało w trwałym zarządzie lub we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) mienie pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej;

3) inne mienie niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

3.47) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji oraz tryb jej udostępniania i wydawania wyciągów, z uwzględnieniem:

1) określenia komórek organizacyjnych Agencji prowadzących ewidencję i jej zakresu;

2) określenia działów ewidencyjnych i szczegółowego sposobu ich prowadzenia;

3) określenia dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych;

4) określenia danych ujmowanych w ewidencji;

5) sposobu ustalania wartości ewidencjonowanego mienia;

6) sposobu gromadzenia dokumentacji ewidencyjnej i jej zakresu;

7) szczegółowego trybu wydawania z ewidencji wypisów, wyrysów i informacji.

Art. 21. (uchylony).48)

Art. 21a.49) 1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także umowy o świadczenie usług na rzecz tych jednostek.

2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w ust. 1, przekazuje corocznie Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z części przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oraz na nabycie usług, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje Agencji, w trybie określonym w art. 8 ust. 1a lub art. 22, zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji określonych zadań gospodarczych wynikających ze świadczenia tych usług.

Art. 22. 1.50) Minister Obrony Narodowej może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz innego mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadań, a niezbędnego do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa.

2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 23.  1. Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 2, przez Agencję odbywa się zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w szczególności na:

1) sprzedaży lub zamianie mienia albo oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste;

2)2) oddaniu mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego;

3) oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony, za wynagrodzeniem;

4)51) wnoszeniu mienia do spółek, a także nabywaniu i obejmowaniu udziałów w spółkach.

2.52) Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazane przez Agencję, w drodze umowy, na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

2a. Prezes Agencji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.

3.53) Do gospodarowania przez Agencję nieruchomościami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.54)), z tym że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji Prezesa Agencji służy odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.

3a.55) Mienie ruchome przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do innych celów związanych z bezpieczeństwem państwa Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, jednostkom samorządu terytorialnego oraz prowadzącym działalność statutową w tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom.

3b.55) Mienie ruchome Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, z zapłatą ceny w ratach, żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.56))57) oraz zwolnionym z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, podejmującym działalność gospodarczą.

4.58) Prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję jako przedsiębiorcę odbywa się na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.

5. Mienie, z wyjątkiem gruntu, którego zagospodarowanie na zasadach określonych w ust. 1 nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie.

6. W stosunku do mienia stanowiącego dobra kultury stosuje się przepisy o ochronie dóbr kultury i muzeach.

Art. 24.59) Mienie przyjęte na podstawie art. 21a i art. 22, z wyjątkiem materiałów wybuchowych, broni i amunicji, Agencja może w szczególności oddać w najem, dzierżawę, użyczenie lub administrowanie, a także może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o to mienie.

Art. 25.60) Przetargi dotyczące zagospodarowania mienia ruchomego, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3a i 3b, a także art. 10 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza się, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055).

Art. 25a.61) 1. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazywane przez Agencję do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub agencje państwowe w zamian za przekazanie Agencji innych nieruchomości z tych zasobów. Do przekazywania nieruchomości w tym trybie nie stosuje się zasady ekwiwalentności przedmiotów przekazania.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe lub które mogą być przeznaczone na ten cel, Agencja może przekazywać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a Wojskowa Agencja Mieszkaniowa może przekazywać Agencji nieruchomości, które nie będą przez nią zagospodarowane na ten cel.

3.63) Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, nieruchomości lokalowe i nieruchomości, które są lub mogą być w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, Agencja może przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieodpłatnie lub w zamian za przekazanie jej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową środków finansowych w wysokości określonej w umowie przekazania, nie więcej jednak niż wartość przekazanych nieruchomości.

Art. 25b.64) Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w związku z realizacją umów międzynarodowych, może nieodpłatnie przekazać siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów, w drodze umowy, uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 25c. 1. Lotniska wojskowe przekazane Agencji do zagospodarowania z obowiązkiem zachowania lotniczego charakteru tych lotnisk mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia, co najmniej na lat 30, wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego albo instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

2. Lotniska wojskowe przekazane Agencji w użyczenie zgodnie z art. 22 mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia, co najmniej na lat 30, wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego albo instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego. Przepisu art. 24 nie stosuje się.

ROZDZIAŁ 4

Gospodarka finansowa Agencji

Art. 26. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzględniając sposób opracowania projektu planu finansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania środkami finansowymi.

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont, ustalonego przez Prezesa Agencji, z zachowaniem zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

4. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji przeprowadza się zgodnie z przepisami o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Art. 27. 1. Na podjęcie działalności w pierwszym roku Agencja otrzyma dotację z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2.66) Minister Obrony Narodowej, przekazując Agencji mienie zgodnie z art. 18 ust. 3, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym na utrzymanie tego mienia zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

3.67) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przekazując Agencji mienie w przypadkach, o których mowa w art. 31a, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym niezbędnym do pokrycia kosztów utrzymania tego mienia z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4.67) W przypadku dokonania korekt planu, o którym mowa w art. 18 ust. 3a, Minister Obrony Narodowej przekazuje Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem, przeznaczone na utrzymanie mienia objętego korektą na okres od dnia przekazania mienia do końca roku kalendarzowego.

Art. 27a.68) Mienie ruchome, o którym mowa w art. 2, przekazane Agencji w sposób określony w art. 19 ust. 1, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, może być przechowywane w magazynach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych na podstawie umowy nieodpłatnego przechowania. W takim przypadku Minister Obrony Narodowej nie przekazuje Agencji dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 2.

Art. 28. (uchylony).69)

Art. 29. 1.70) Przychodami Agencji są:

1) przychody z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2;

2) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 4 i art. 24;

3) przychody z realizacji umów, o których mowa w art. 21a ust. 1;

4) przychody z darowizn i spadków;

5) pozostałe przychody.

2. Z przychodów wymienionych w ust. 1 pokrywa się koszty:

1) uporządkowania stanu prawnego i prowadzenia ewidencji mienia;

2) utrzymywania mienia;

3) gospodarowania mieniem;

4) działalności Agencji.

3. Część dochodów określonych w planie finansowym Agencji przeznacza się na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 30.71) Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 1a i 2;

2) fundusz zasobu stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2;

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4) fundusze z zysku netto Agencji:

a) fundusz rezerwowy,

b) fundusz nagród,

c) fundusz inwestycyjny,

d) fundusz na inne cele związane z obronnością państwa.

Art. 31. 1.72) Nie pobiera się opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawach, w których stroną jest Agencja.

2. Do czynności notarialnych związanych z tworzeniem przez Agencję spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności notarialnych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.

3. (uchylony).

4. (utracił moc).73)

5.74) Do zamówień udzielanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.75))76).

ROZDZIAŁ 4a77)

Wykonywanie przez Agencję zadań na rzecz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych

Art. 31a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub z jego upoważnienia inny organ może, po uzgodnieniu z Prezesem Agencji, przekazać Agencji do zagospodarowania niewykorzystywane mienie Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych oraz inne mienie będące we władaniu tych jednostek.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie jego ewidencji oraz gospodarowanie tym mieniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Art. 31b. (uchylony).

Art. 31c. 1. Tworzy się Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu są wpływy, w wysokości 93%, uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 31a ust. 1. 

4. Wydatki Funduszu przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

ROZDZIAŁ 5

Przepisy przejściowe, zmieniające i końcowe

Art. 32-37. (pominięte).78)

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.79)



1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), która weszła w życie z dniem 7 listopada 2003 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

3) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 80, poz. 509), która weszła w życie z dniem 18 lipca 1997 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

4) Dodany przez art. 21 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 107, poz. 1136.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez art. 21 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2003 r.

11) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez art. 9 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

12) Dodany przez art. 9 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

12) Dodany przez art. 9 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

14) Obecnie: ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 25 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

15) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

17) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

19) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.

16) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

25) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Dodany przez art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r.

27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.

28) Ustawa została uchylona przez art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), która weszła w życie z dniem 8 czerwca 2004 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

30) Przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

36) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 21 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

37) Dodany przez art. 21 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

39) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 13.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

41) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

44) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

48) Przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

49) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 21 pkt 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

51) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 3 ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

54) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

55) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

55) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

56) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

57) Obecnie: ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

58) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 91 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

61) Dodany przez art. 9 pkt 5 ustawy wymienionej w odnośniku 10 jako druga.

62) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 63.

63) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

64) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

66) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

67) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

67) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

68) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

69) Przez art. 6 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

72) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

73) Dodany przez art. 21 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; utracił moc z dniem 8 stycznia 2003 r., stosownie do ust. 4 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02 (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15).

74) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

75) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

76) Obecnie: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537), która weszła w życie z dniem 2 marca 2004 r.

77) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

78) Zamieszczone w obwieszczeniu.

79) Ustawa została ogłoszona w dniu 26 lipca 1996 r.