Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych
Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1948 nr 57 poz. 456
Tytuł:Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych
Data ogłoszenia:1948-12-11
Data wejscia w życie:1948-12-11

456

USTAWA

z dnia 18 listopada 1948 r.

o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych.

Art. 1. 1. Lasy i grunty leśne, stanowiące własność związków samorządu terytorialnego, przechodzą z mocy samego prawa na własność Państwa.

2. Nieużytki i grunty rolne, stanowiące własność związków samorządu terytorialnego, podlegają przejęciu na własność Państwa, jeżeli w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostaną pod zalesienie.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do lasów i innych gruntów, znajdujących się w granicach administracyjnych miast, a także do znajdujących się poza tymi granicami, jeżeli w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i kultury społecznej ludności miast, ośrodków przemysłowych, miejscowości uzdrowiskowych oraz innych osiedli.

4. Lasy i grunty leśne, znajdujące się w granicach administracyjnych miast, mogą być przejęte na własność Państwa, jeżeli nie są niezbędne dla zaspokojenia potrzeb, wymienionych w ust. 3, i stanowią przedmiot trwałej uprawy leśnej.

Art. 2. Wraz z lasami i gruntami, wymienionymi w art. 1, przechodzą bądź podlegają przejęciu na własność Państwa, jeżeli stanowią własność tego samego związku samorządu terytorialnego:

a) śródleśne łąki i inne grunty, których obszar nie przekracza 50 ha,

b) grunty deputatowe administracji i straży leśnej,

c) wszelkie, służące do prowadzenia gospodarstwa leśnego, ruchomości i nieruchomości wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami, choćby znajdowały się na terenie, nie objętym przepisami art. 1,

d) wszelkie zapasy materiałowe (remanenty) w lasach i zakładach z wyjątkiem jedynie przerobionych już materiałów drzewnych, znajdujących się w zakładach przemysłu drzewnego.

Art. 3. O przejęciu lasów i innych gruntów, wymienionych w art. 1 ust. 2 i 4, orzeka Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej albo Ministrem Ziem Odzyskanych i Ministrem Odbudowy -- za zgodą Rady Państwa.

Art. 4. 1. Państwo przejmuje uprawnienia, związane gospodarczo z przejętymi przedmiotami majątkowymi, i zobowiązania, zaciągnięte w związku z gospodarką leśną.

2. Ciążące na przejętych nieruchomościach hipoteki, zabezpieczające zobowiązania, wymienione w ust. 1, służebności jak również dotychczasowe uprawnienia, wynikające z prawa wodnego i innych szczególnych przepisów -- pozostają w mocy.

3. Sprawę odpowiedzialności Skarbu Państwa za hipoteki i inne prawa rzeczowe, nie wymienione w ust. 2, określą osobne przepisy prawne.

Art. 5. 1. Umowy, dotyczące użytkowania przejętych na własność Państwa przedmiotów majątkowych, szkodliwe dla państwowej gospodarki leśnej, mogą być rozwiązane.Uznanie umów za szkodliwe i ich rozwiązanie następuje w drodze uchwały Rady Państwa, powziętej na wniosek Ministra Leśnictwa w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Administracji Publicznej albo Ziem Odzyskanych.

2. Z tytułu rozwiązania umowy użytkujący może dochodzić jedynie zwrotu poniesionych, a nie zamortyzowanych nakładów.

Art. 6. Wpływy z przejętych na własność Państwa przedmiotów majątkowych, projektowane w budżetach związków samorządu terytorialnego, a nie zrealizowane w okresie bieżącym, będą przekazane na rzecz odpowiednich związków samorządu terytorialnego w trybie i na zasadach, ustalonych przez Ministra Leśnictwa w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych -- za zgodą Rady Państwa.

Art. 7. 1. Lasy i inne grunty, które zostaną uznane za niezbędne dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i kultury społecznej ludności miast, ośrodków przemysłowych, miejscowości uzdrowiskowych oraz innych osiedli, jak również dla potrzeb, związanych z ich rozbudową, mogą być przekazane na własność związków samorządu terytorialnego. O przekazaniu orzeka na wniosek organów samorządu terytorialnego bądź zainteresowanych ministrów Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej albo Ziem Odzyskanych, Ministrem Skarbu i Ministrem Odbudowy -- za zgodą Rady Państwa.

2. Minister Leśnictwa może w trybie, przewidzianym w ust. 1, zezwolić na terenowe wykorzystanie dla potrzeb, wymienionych w art. 1 ust. 3, pewnych obszarów lasów państwowych.

Art. 8. Przepisanie tytułu własności przejętych nieruchomości i praw rzeczowych w księgach wieczystych nastąpi na wniosek właściwej dyrekcji lasów państwowych lub zainteresowanego związku samorządu terytorialnego.

Art. 9. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Leśnictwa oraz innym zainteresowanym ministrom.

Art. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą w przedmiotach, uregulowanych niniejszą ustawą, przepisy dekretów: z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 533 i z 1937 r. Nr 21, poz. 130) oraz z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 82).

Prezydent Rzeczypospolitej: Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów: Józef Cyrankiewicz

Minister Leśnictwa: Bolesław Podedworny

Minister Administracji Publicznej: Edward Osóbka-Morawski

Minister Ziem Odzyskanych: Władysław Gomulka

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski

Minister Odbudowy: Michał Kaczorowski