Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1990 nr 40 poz. 230
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
Data ogłoszenia:1990-06-28
Data wejscia w życie:1990-06-28

230

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 czerwca 1990 r.

w sprawie zasad i trybu przyjęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36, Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Prowadzenie list kandydatów zarejestrowanych w likwidowanych związkach spółdzielni mieszkaniowych, zwanych dalej „listami", należy do wojewodów.

2. Przejęcie list powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 2. Prowadzenie przez wojewodę list obejmuje:

1) aktualizację i prowadzenie rejestru kandydatów na członków spółdzielni mieszkaniowych,

2) kierowanie zarejestrowanych kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych w celu przyjęcia ich w poczet członków w trybie określonym w § 3,

3) inicjowanie różnych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zarejestrowanych kandydatów.

§ 3. 1. Wojewoda, stosownie do porozumień zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi, kieruje kandydatów w celu przyjęcia ich w poczet członków spółdzielni.

2. Skierowań dokonuje się w kolejności liczonej od daty zawinkulowania wymaganego wkładu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, poza kolejnością wynikającą z przepisu ust. 2, mogą być kierowani do spółdzielni kandydaci spełniający kryterium trudnych warunków zamieszkiwania, określone w przepisach w sprawie trybu i zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

§ 4. 1. Wojewoda udziela pomocy w założeniu na ogólnych zasadach nowych spółdzielni przez zarejestrowanych kandydatów, którzy zrezygnują ze skierowania ich do istniejących spółdzielni oraz w podejmowaiu przez nie działalności inwestycyjnej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może polegać również na pośrednictwie w uzyskaniu przez nowe spółdzielnie terenów budowlanych z mienia komunalnego.

§ 5. Wydatki na prowadzenie i obsługę list kandydatów są finansowane ze środków budżetu centralnego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki