Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1996 nr 115 poz. 550
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów
Data ogłoszenia:1996-09-30
Data wejscia w życie:1996-10-01

550

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 1996 r.

w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów.

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496).

§ 2. Rozporządzenie określa zakres, zasady i tryb przejmowania przez wojewodów państwowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 73 ust. 1 ustawy (bez podporządkowanych im jednostek organizacyjnych), to jest:

1) terenowych jednostek Państwowej Inspekcji Handlowej (okręgowych inspektoratów i oddziałów),

2) oddziałów wojewódzkich Państwowej Służby Ochrony Zabytków,

3) kuratoriów oświaty.

§ 3. Przekazanie i przejęcie składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisują:

1) w imieniu strony przekazującej - kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie upoważnienia ministra lub kierownika urzędu centralnego nadzorującego dotychczas jednostkę,

2) w imieniu strony przejmującej - właściwy wojewoda lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

§ 4. 1. Ustalenia prawa jednostki organizacyjnej do zarządu nieruchomościami dokonuje się na podstawie co najmniej jednego z następujących dokumentów:

1) decyzji o przekazaniu nieruchomości w zarząd,

2) decyzji o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie, jeżeli wydana została przed dniem 1 sierpnia 1985 r.,

3) umowy między państwowymi jednostkami organizacyjnymi o przekazaniu prawa zarządu nieruchomości, zawartej za zgodą właściwego organu,

4) umowy zawartej w formie aktu notarialnego przez państwowe jednostki organizacyjne o nabyciu nieruchomości od osób innych niż Skarb Państwa,

5) wypisu z księgi wieczystej potwierdzającej prawo zarządu lub prawo użytkowania nieruchomości,

6) decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu zarządu nieruchomością,

7) decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania nieruchomości, jeżeli wydana została przed dniem 1 sierpnia 1985 r.,

8) uchwały, zarządzenia, rozporządzenia lub decyzji wydanych w sprawie podziału, łączenia, likwidacji i utworzenia państwowych jednostek organizacyjnych, jeżeli ustalenia tych dokumentów dotyczą jednoznacznie określonych nieruchomości,

9) protokołu przekazania nieruchomości, sporządzonego między państwowymi jednostkami organizacyjnymi przed dniem 1 sierpnia 1985 r.

2. Jeżeli kierownik urzędu rejonowego nie dysponuje dokumentami, o których mowa w ust. 1, może wezwać jednostkę organizacyjną do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów stanowiących dowody przy stwierdzeniu prawa do zarządu nieruchomości.

§ 5. 1. Decyzja o stwierdzeniu nabycia zarządu nieruchomości powinna zawierać:

1) oznaczenie zarządcy,

2) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej,

3) określenie ceny i opłat z tytułu zarządu nieruchomości,

4) informację o możliwości aktualizacji ceny nieruchomości i związanej z tą aktualizacją zmiany opłat za zarząd,

5) określenie okresu trwania zarządu.

2. Przejęcie nieruchomości, dla której potwierdzone zostało prawo zarządu decyzją kierownika urzędu rejonowego, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2, na dzień przejęcia przez właściwego wojewodę:

1) przeprowadzą, według zasad i trybu określonego w rozdziale 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591), inwentaryzację:

a) środków pieniężnych, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych oraz maszyn i urządzeń objętych realizowanymi inwestycjami,

b) należności, pożyczek i zobowiązań oraz powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników, a także wynikających z tytułów publicznoprawnych,

c) składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej oraz będących własnością innych jednostek,

2) udokumentują wyniki inwentaryzacji i dokonają porównania z zapisami ksiąg rachunkowych; ujawnione różnice powinny być wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych tego roku obrachunkowego, na który przypadł termin inwentaryzacji,

3) dokonają wyceny aktywów i pasywów oraz ustalą wynik finansowy.

§ 7. W odniesieniu do jednostek prowadzących działalność statutową na obszarze większym niż jedno województwo właściwi ministrowie lub kierownicy urzędów centralnych, w porozumieniu z wojewodami przejmującymi te jednostki, dokonają podziału etatów, funduszu wynagrodzeń, wydatków rzeczowych, a także składników mienia stosownie do zadań realizowanych na terenie poszczególnych województw w ramach wielkości określonych w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 8. Dotychczasowe zobowiązania i wierzytelności jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 pozostają nadal zobowiązaniami i wierzytelnościami tych jednostek.

§ 9. Do jednostek organizacyjnych, dla których nie będzie można ustalić prawa zarządu nieruchomością, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U, z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446. Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415, Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz