Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej 'Za zasługi dla budownictwa', ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 54 poz. 471
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Data ogłoszenia:2002-05-13
Data wejscia w życie:2002-05-13

471

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa”, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom architektury i budownictwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie.

§ 3. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej co najmniej dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

§ 4. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 5. 1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze złotym. W środku jest umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca fragment stylizowanego muru z cegieł. Nad płaskorzeźbą jest umieszczony napis „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”. Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 30 mm x 10 mm, która ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony orzeł w kolorze srebrnym według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej stronie zawieszki jest umocowane zapięcie.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 8. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.

§ 9. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. (poz. 471)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3