Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1994 nr 45 poz. 181
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Data ogłoszenia:1994-04-01
Data wejscia w życie:1994-04-15

181

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 1994 r.

w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwana dalej „Agencją”, sporządza wykaz przeznaczonych do sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży, wraz z niezbędnymi gruntami, po zebraniu dokumentów niezbędnych do sprzedaży.

2. W wykazie podaje się:

1) oznaczenie przedmiotu sprzedaży,

2) informację o obciążeniu nieruchomości służebnościami,

3) cenę rynkową przedmiotu sprzedaży,

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do nabycia,

5) informację o zasadach pomniejszania ceny rynkowej ze względu na okres pracy albo najmu.

3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest obiekt wpisany do rejestru zabytków, w wykazie podaje się także datę i numer decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków oraz informację o obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie dóbr kultury.

4. W razie wątpliwości co do ceny rynkowej, podstawą do jej ustalenia jest szacunek dokonany przez biegłego lub inną osobę posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

5. Wykaz wykłada się do wglądu w siedzibie jednostki organizacyjnej, która administruje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

§ 2. 1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, Agencja zawiadamia na piśmie osobę uprawnioną do nabycia, zwaną dalej „uprawnionym”. Zawiadomienie powinno zawierać informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, a ponadto informacje o:

1) uprawnieniu do złożenia, w przewidzianym ustawowo terminie dwóch miesięcy, oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości,

2) latach pracy albo najmu, przyjętych do pomniejszenia ceny rynkowej,

3) cenie sprzedaży,

4) warunkach spłaty należności,

5) wielkości udziału nabywcy lokalu we współwłasności gruntu, niezbędnego do korzystania z domu wielomieszkaniowego, wspólnych częściach tego domu i innych urządzeniach,

6) obowiązku udziału nabywcy w kosztach eksploatacji i remontów domu wielomieszkaniowego.

2. Jeżeli uprawniony kwestionuje ustalenia dotyczące okresów zatrudnienia albo najmu, jest obowiązany udowodnić twierdzone okoliczności.

§ 3. 1. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Agencja zawiadamia na piśmie uprawnionego o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od stron, Agencja zawiadamia na piśmie uprawnionego o nowym terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. Jeżeli uprawniony bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się w wyznaczonym terminie i miejscu zawarcia umowy, uważa się, że odstąpił od zamiaru nabycia.

§ 4. Przepisy rozporządzenia dotyczące właściwości Agencji w sprawach sprzedaży stosuje się odpowiednio do państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

§ 5. Dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych czynności poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowują swoją ważność, o ile nie są sprzeczne z rozporządzeniem.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak