Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1946 nr 71 poz. 390
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa
Data ogłoszenia:1946-12-28
Data wejscia w życie:1946-11-28

390

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 1946 r.

o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa.

Na podstawie art. 5 i 10 ustawy zdnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komitet, którego zadaniem jest przedstawienie Radzie Ministrów wnioskóww przedmiocie przekazywania przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa organizacjom spółdzielczym i samorządowi terytorialnemu.

§ 2. Do zakresu działania Komitetu należy:

a) zbieranie informacji od władz państwowych i samorządu gospodarczego o przedsiębiorstwach, które podlegają przejęciu na własność Państwa i są przedmiotem zgłoszeń w trybie §§ 7 i 8;

b) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń organizacji spółdzielczych oraz samorządu terytorialnego o przekazanie im przedsiębiorstw wymienionych w pkt a);

c) zbieranie danych o stanie organizacyjnym i finansowym samorządu terytorialnego lub spółdzielni, uzasadniających możliwość należytego prowadzenia przedsiębiorstwa objętego zgłoszeniem;

d) przedstawianie opinii o warunkach, na których ma być dokonane przekazanie przedsiębiorstw;

e) przedstawianie swoich wniosków Radzie Ministrów.

§ 3. W skład Komitetu wchodzą:

1) przedstawiciel Centralnego Urzędu Planowania, jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Państwowej Rady Spółdzielczej, jako zastępca przewodniczącego,

3) przedstawiciele Ministerstw: Skarbu, Przemysłu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Aprowizacji i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i Opieki Społecznej, Informacji i Propagandy - po jednym z każdego Ministerstwa,

4) dwaj przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. i dwaj przedstawiciele Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P. „Społem” oraz jeden przedstawiciel Banku Gospodarstwa Spółdzielczego,

5) czterech przedstawicieli samorządu terytorialnego, których wyznaczy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, i jeden przedstawiciel Banku Komunalnego,

6) przedstawiciel Centralnej Komisji Związków Zawodowych,

7) przedstawiciel Związku Samopomocy Chłopskiej;

ponadto mogą brać udział w obradach Komitetu z głosem doradczym:

8) przedstawiciele zainteresowanych Ministerstw nie wymienionych w pkt 3,

9) przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego,

10) przedstawiciel spółdzielczej centrali gospodarczej, zainteresowanej w sprawach będących przedmiotem obrad.

§ 4. Komitet działa przy Centralnym Urzędzie Planowania i wydatki związane z jego działalnością pokrywane są z budżetu Centralnego Urzędu Planowania.

§ 5. 1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący w drodze pisemnego zawiadomienia wszystkich członków, jak również ministerstw oraz instytucji, wymienionych w § 3 pkt 8, 9 i 10.

2. Komitet na pierwszym posiedzeniu uchwali regulamin. Regulamin ten przewidywać będzie powołanie kilkuosobowych komisyj przygotowujących uchwały Komitetu. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.

§ 6. 1. Komitet wezwie w drodze jednorazowego ogłoszenia w Monitorze Polskim oraz w każdym Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym samorządy terytorialne i organizacje spółdzielcze do składania w zakreślonym terminie zgłoszeń o przekazanie na własność lub do użytkowania przedsiębiorstw, które podlegają przejęciu na własność Państwa.

2. W ogłoszeniu należy przytoczyć treść przepisu § 7.

3. Zakreślony w myśl ust. 1 termin do składania zgłoszeń nie może być krótszy aniżeli 4 tygodnie od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim orzeczenia właściwego ministra o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem zgłoszenia.

§ 7. 1. Zgłoszenie winno zawierać:

a) oznaczenie przedsiębiorstwa z podaniem w miarę możności przynależnych nieruchomości;

b) powołanie się na orzeczenie właściwego Ministra o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa;

c) oświadczenie, czy zgłaszający występuje o przekazanie przedsiębiorstwa na własność, czy do użytkowania.

2. Ponadto zgłoszenie samorządu terytorialnego winno zawierać odpis uchwały właściwej rady narodowej zatwierdzonej przez prezydium rady narodowej wyższego stopnia, zgłoszenie zaś organizacji spółdzielczej - odpis z rejestru spółdzielni, w którym spółdzielnia występująca ze zgłoszeniem została zarejestrowana i opinię Związku Rewizyjnego Spółdzielni o celowości prowadzenia przez daną spółdzielnię objętego zgłoszeniem przedsiębiorstwa.

3. Przepisu o opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni nie stosuje się do zgłoszeń Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P. „Społem”.

§ 8. 1. Każde zgłoszenie odpowiadające wymogom przewidzianym w § 7 jest przedmiotem obrad Komitetu.

2. Komitet może wezwać do uzupełnienia lub zmiany zgłoszenia, zakreślając odpowiedni termin.

3. Komitet może zwolnić zgłaszającego od obowiązku wymienionego w § 7 ust. 1 pkt b).

§ 9. Komitet przedstawia Radzie Ministrów za pośrednictwem Prezesa Centralnego Urzędu Planowania uchwalone na posiedzeniu wnioski, które winny zawierać:

a) oznaczenie przedsiębiorstwa (nazwa, przedmiot i miejsce położenia) z podaniem przynależnych do niego nieruchomości i dokładnego miejsca ich położenia;

b) wskazanie jednostki samorządu terytorialnego lub spółdzielni, której przekazanie przedsiębiorstwa Komitet uważa za celowe;

c) uzasadnienie wniosku, zawierające dane o produkcji i znaczeniu przedsiębiorstwa, jak również o dotychczasowej działalności gospodarczej, stanie organizacyjnym i finansowym samorządu lub spółdzielni, której zgłoszenia zostały uwzględnione;

d) określenie, czy przekazanie ma nastąpić na własność, czy też do użytkowania;

e) proponowane warunki przekazania;

f) wymienienie wszystkich innych zgłoszeń z podaniem krótkiego uzasadnienia, z jakich powodów zgłoszenia te nie zostały uwzględnione.

§ 10. Rada Ministrów może żądać od Komitetu dodatkowych danych, poza przewidzianymi w § 9, jak również może odesłać przedłożony wniosek do ponownego rozpoznania.

§ 11. Rada Ministrów uchwala zasady ustalania cen za poszczególne rodzaje przedsiębiorstw i dla różnych kategoryj nabywców i określa, w jakich przypadkach cena nabycia nie powinna być wyższa aniżeli przyznane przez Skarb Państwa odszkodowanie z uwzględnieniem wartości nakładów dokonanych w danym przedsiębiorstwie przez Skarb Państwa.

§ 12. 1. Przekazanie przedsiębiorstwa następuje na podstawie uchwały Rady Ministrów, która będzie zawierać:

a) nazwę, przedmiot i miejsce położenia przedsiębiorstwa;

b) dokładne podanie miejsca położenia nieruchomości ulegających przekazaniu wraz z przedsiębiorstwem;

c) powołanie orzeczenia właściwego ministra, mocą którego dane przedsiębiorstwo przeszło na własność Państwa;

d) wskazanie, komu przedsiębiorstwo zostaje przekazane i czy na własność, czy też w użytkowanie;

e) specjalne warunki przekazania, o ile zostały zastrzeżone;

f) wskazanie Ministra, któremu porucza się wykonanie uchwały.

2. Minister, któremu zostało poruczone wykonanie uchwały Rady Ministrów, ustali zarządzeniem wysokość ceny lub czynszu, sposób i terminy wykonania dodatkowych warunków, jeżeli zostały zastrzeżone, jak również ustali sposób przekazywania przedsiębiorstwa oraz jego aktywów i pasywów powstałych w okresie między przejęciem przedsiębiorstwa na własność Państwa a przekazaniem samorządowi terytorialnemu lub spółdzielni. Wysokość ceny lub czynszu powinna być ustalona zgodnie z zasadami, określonymi w uchwale Rady Ministrów przewidzianej w § 11.

§ 13. Przedsiębiorstwo przekazuje się w stanie, w jakim zostało przejęte na własność Państwa według protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w myśl § 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 114), ze zmianami wynikłymi w międzyczasie w związku z gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa.

§ 14. 1. Uchwała Rady Ministrów wraz z zarządzeniem właściwego Ministra stanowią tytuł do ujawnienia w rejestrach handlowych i w innych rejestrach publicznych przekazania przedsiębiorstwa na własność lub do użytkowania.

2. Ujawnienie nastąpi na wniosek właściwych władz samorządu terytorialnego lub zarządu odnośnej spółdzielni bądź właściwego Ministra.

§ 15. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym Ministrom.

Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka - Morawski

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski

w/z Minister Przemysłu: Eugeniusz Szyr

Minister Administracji Publicznej: Władysław Kiernik

Minister Ziem Odzyskanych: Władysław Gomułka

Minister Aprowizacji i Handlu: Jerzy Sztachelski

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Stanisław Mikołajczyk

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Adam Kuryłowicz