Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 84 poz. 911
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
Data ogłoszenia:2001-08-14
Data wejscia w życie:2001-11-15

911

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności:

1) dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej „ewidencją”,

2) tryb przekazywania zmian danych, o których mowa w pkt 1,

3) sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. -- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 3. 1. Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wykazuje się w ewidencji w sposób określony w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.

2. Źródłem danych, o których mowa w ust. 1, są:

1) materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

2) mapy, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,

3) prace geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 2d ustawy,

4) inne materiały geodezyjne i kartograficzne określone w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.

§ 4. 1. W przypadku braku materiałów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje, na wniosek starosty, posiadane dane dotyczące gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności, w trybie określonym w art. 4 ust. 2b ustawy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku starosty.

§ 5. Zmiany danych odnoszących się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje do ewidencji w trybie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy.

§ 6. 1. W przypadku ustalenia terenu zamkniętego, na obszarze, na którym dotychczas była prowadzona ewidencja, starosta po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, niezwłocznie dostosowuje tę ewidencję do przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Główny Geodeta Kraju przekazuje staroście wykaz obiektów, którym została przyznana klauzula tajności, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy.

3. Dokumentację zawierającą informację niejawną o budynkach i lokalach znajdujących się na terenie zamkniętym starosta wyłącza z ewidencji i przekazuje zarządzającemu terenem zamkniętym.

§ 7. Po założeniu ewidencji dla terenu zamkniętego starosta niezwłocznie przekazuje nieodpłatnie zarządzającemu terenem zamkniętym:

1) kopię mapy ewidencyjnej obszaru terenu zamkniętego,

2) wypisy z ewidencji dla działek, budynków i lokali znajdujących się na terenie zamkniętym,

3) inną dokumentację geodezyjną i kartograficzną dotyczącą obszaru terenu zamkniętego, znajdującą się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, według zapotrzebowania zarządzającego terenem zamkniętym.

§ 8. W przypadku wydania przez właściwy organ decyzji o utracie przez teren charakteru zamkniętego, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje staroście nieodpłatnie posiadaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną, zawierającą dane dotyczące gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na byłym terenie zamkniętym, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.

§ 9. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 7 i 8, następuje protokolarnie.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek