Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 157 poz. 1031
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Data ogłoszenia:1998-12-22
Data wejscia w życie:1999-01-01
Data ujednolicenia:2009-01-01

1031

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:

1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,

2) identyfikatorów i nazw miejscowości,

3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań

jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) system - skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem i rejestru terytorialnego, o których mowa w § 1,

2) identyfikator - symbol numeryczny lub alfanumeryczny jednoznacznie identyfikujący każdy element systemu,

3) obwód spisowy - jednostkę przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców,

4) rejon statystyczny - jednostkę przestrzenną agregacji danych statystycznych, złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych,

5) podział administracyjny - podział na jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju i wchodzące w ich skład obszary miast, wsi, dzielnic i delegatur,

6) gmina miejska - gminę o statusie miasta,

7) gmina wiejska - gminę, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie,

8) gmina miejsko-wiejska - gminę, na terenie której jedna z miejscowości posiada status miasta.

ROZDZIAŁ 2

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru terytorialnego

§ 3. 1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego obejmuje kody i nazwy zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji nadanej województwom, powiatom i gminom, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odrębne identyfikatory nadawane są miastom na prawach powiatu; w przypadku gmin odrębnymi identyfikatorami wyróżnia się gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, a także miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz dzielnice i delegatury w gminach miejskich.

3. Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest trzyczłonowy. Poszczególne człony identyfikatora są symbolami numerycznymi i oznaczają:

1) pierwszy człon - dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej z liczb parzystych w przedziale liczb 02-98,

2) drugi człon - dwucyfrowy symbol powiatu nadany powiatom danego województwa ułożonym w kolejności alfabetycznej, a następnie miastom na prawach powiatu odpowiednio:

a) z liczb 01-60 - symbol powiatu,

b) z liczb 61-99 - symbol miasta na prawach powiatu,

3) trzeci człon - trzycyfrowy symbol gminy, w którym:

a) dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01-99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnic, delegatur w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich w kolejności gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,

b) trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:

1 - gmina miejska,

2 - gmina wiejska,

3 - gmina miejsko-wiejska,

4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,

5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,

8 - dzielnice m.st. Warszawy,

9 - delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

§ 4. 1. Jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), z dniem 1 stycznia 1999 r. ustala się identyfikatory określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:

1) nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,

2) identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego i nie mogą być one powtórnie użyte,

3) zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,

4) przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,

5) zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.

§ 5. 1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:

1) urzędową nazwę miejscowości,

2) identyfikator miejscowości nadany zgodnie z ust. 2,

3) rodzaj miejscowości,

4) województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość.

2. Identyfikator miejscowości jest stały, niepowtarzalny i składa się z siedmiu cyfr.

3. System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa.

4. Zmiany w podziale terytorialnym, o których mowa w ust. 3, są wprowadzane na podstawie przekazywanych przez gminy urzędom statystycznym załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje identyfikatory podziału dokonanego dla celów statystycznych według następujących zasad:

1) obszar każdej jednostki podziału terytorialnego jest podzielony na rejony statystyczne i obwody spisowe,

2) granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są zawsze dostosowane do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójne z granicami obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, a na wsi - z granicami miejscowości,

3) kryterium wielkości obwodu spisowego i rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności odpowiednio dla rejonu statystycznego nie więcej niż 2700 osób i 999 mieszkań, a dla obwodu spisowego 500 osób i 200 mieszkań,

4) każdy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa (lub więcej) obwody spisowe; budynek, o którym mowa wyżej, nie może być dzielony między dwa lub więcej rejony statystyczne i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego, niezależnie od tego, czy w nim mieszka więcej niż 2700 osób lub znajduje się więcej niż 999 mieszkań,

5) w skład jednego obwodu spisowego lub rejonu statystycznego może wchodzić jedna lub więcej całych miejscowości lub część miejscowości, natomiast zarówno obwód spisowy, jak i rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości,

6) przy określaniu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dodatkowo uwzględnia się miejscowe warunki ukształtowania terenu (np. jeziora, bagna, nierówności, charakter zabudowy, warunki dojścia i dojazdu do poszczególnych zabudowań mieszkalnych).

2. Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator nadany przy tworzeniu rejonu statystycznego.

3. Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów powoduje konieczność dokonania nowego podziału.

4. W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą identyfikatory rejonów statystycznych i obwodów spisowych wraz z liczbą zamieszkałych osób i mieszkań oraz następująca dokumentacja:

1) mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,

2) arkusze aktualizacyjne zmian wniesionych do systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

5. Aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych następuje co najmniej raz w roku i obejmuje zmiany w:

1) podziale terytorialnym kraju,

2) zabudowie i szacunkowym zaludnieniu poszczególnych terenów,

3) podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe,

4) podziale na obręby, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.

§ 7. 1. System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań obejmuje:

1) budynki mieszkalne,

2) inne budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie,

3) mieszkania wraz z ich danymi adresowymi, przyporządkowanymi do rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

2. W systemie, o którym mowa w ust. 1, nadawany jest pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator nazwom ulic oraz wprowadzane są dane adresowe, które stanowią identyfikację budynków i mieszkań, o których mowa w ust. 1.

3. W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony jest centralny katalog ulic obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic; ulicom o takiej samej nazwie, występującym w różnych miejscowościach, nadawany jest jeden, ten sam identyfikator wraz z określeniem jednostek podziału terytorialnego, w których dana nazwa występuje.

4. Zmiany do systemu, o którym mowa w ust. 1, są wprowadzane każdorazowo po zmianie nazw ulic lub zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków, na podstawie informacji przekazywanych przez gminy.

5. Aktualizacja systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w powiązaniu z aktualizacją systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych, o której mowa w § 6 ust. 5, jest dokonywana co najmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ 3

Obowiązki organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

§ 8. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,

2) opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,

3) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego państwa,

4) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,

5) analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,

6) współdziałanie z Komisją Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,

7) nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,

8) współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,

9) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim.

§ 9. Do zadań urzędów statystycznych należy:

1) prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, a w szczególności:

a) kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,

b) aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale administracyjnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,

c) aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,

d) analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,

2) sporządzanie, wspólnie z gminami, załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawień danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,

3) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.

§ 10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, a w szczególności:

1) zapewnia przekazywanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji o ustaleniu bądź zmianie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,

2) udostępnia informacje o liczbie ludności z systemu ewidencji ludności PESEL w układzie mieszkań dla jednostek podziału terytorialnego.

§ 11. 1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1996 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą":

1) sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,

2) informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,

3) informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,

4) kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.

2. Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.

§ 12. 1. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy:

1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia - w terminie 14 dni po każdym kwartale,

2) kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału administracyjnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową,

3) powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

1a. W powiatach, w których nie została założona ewidencja gruntów i budynków, do czasu jej założenia, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy, na formularzach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dane dotyczące oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków, zawarte w prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego.

2. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej uwzględniają podział na rejony statystyczne i obwody spisowe, o którym mowa w § 6, na etapie projektowania lub zmian przebiegu granic obrębów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 13. Główny Geodeta Kraju udostępnia Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dane objęte prowadzonym państwowym rejestrem granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych województw.

§ 14. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego udostępnia urzędowi statystycznemu dane objęte prowadzonym rejestrem granic administracyjnych gmin i powiatów oraz przekazuje kopię aktualnej mapy województwa, zawierającej granice jednostek podziału administracyjnego.

§ 15. Marszałek województwa udostępnia, stosownie do art. 13 ustawy, urzędowi statystycznemu dane z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

ROZDZIAŁ 4

Stosowanie i udostępnianie rejestru terytorialnego

§ 16. 1. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej.

2. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do wprowadzania zmian w identyfikatorach po ich każdorazowej aktualizacji w rejestrze terytorialnym.

§ 17. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory zawarte w rejestrze terytorialnym w zakresie pełnym lub częściowym w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.

§ 18. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i urzędy statystyczne udostępniają dane z rejestru terytorialnego w formie:

1) wyciągów ze zbiorów informatycznych:

a) systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,

b) systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,

c) systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

d) systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,

e) centralnego katalogu ulic,

2) odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.

ROZDZIAŁ 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. Nadane w prowadzonym według dotychczasowych zasad przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrze terytorialnym identyfikatory miejscowości stają się identyfikatorami, o których mowa w § 5.

§ 20. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzi aktualizację systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych rejestru terytorialnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań i zakończy prace w tym zakresie w ciągu sześciu miesięcy po przeprowadzeniu spisu.

2. W ramach prac, o których mowa w ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokona aktualizacji systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

 

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1031)

 

Załącznik nr 1

IDENTYFIKATORY I NAZWY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJ. LUBELSKIE

WOJ. LUBUSKIE

WOJ. ŁÓDZKIE

WOJ. MAŁOPOLSKIE

WOJ. MAZOWIECKIE

WOJ. OPOLSKIE

WOJ. PODKARPACKIE

WOJ. PODLASKIE

WOJ. POMORSKIE

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJ. WIELKOPOLSKIE

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE
DANYCH DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PRZEKAZYWANYCH W ZWIĄZKUZ DOKONANĄ ZMIANĄ W PODZIALE TERYTORIALNYM
(Wzór)

 

Załącznik nr 3

WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU
(Wzór)

 

Załącznik nr 4

WYKAZ UBYTKÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
(Wzór)