Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 162 poz. 1574
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data ujednolicenia:2008-01-01

1574

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, a w szczególności sposób:

1) przekształcania numeracji ksiąg wieczystych;

2) zamieszczania w księdze wieczystej wyniku sprawdzenia zgodności oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej z danymi zawartymi w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

3) postępowania w razie wystąpienia przeszkód w migracji księgi wieczystej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) EGiB - należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;

2) SWDE - należy przez to rozumieć standard wymiany danych ewidencyjnych, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

3) RZHLZ - należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

§ 3. 1. Numer dotychczasowej księgi wieczystej przekształca się w ten sposób, że numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym tworzy się jako połączenie kolejno: czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, z którego księga wieczysta została przekazana do ośrodka migracyjnego, numeru dotychczasowej księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej.

2. Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Cyfrę kontrolną wylicza się na podstawie kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego i numeru dotychczasowej księgi wieczystej.

§ 4. 1. Przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym dokonuje się wielkimi literami i przy użyciu dopuszczalnych znaków pisarskich w systemie informatycznym. Wykaz dopuszczalnych znaków pisarskich w systemie informatycznym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Przenoszoną treść dotychczasowej księgi wieczystej dostosowuje się do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

3. Dane o podstawach wpisu wskazane w poszczególnych działach dotychczasowej księgi wieczystej przenosi się z zachowaniem chronologii ich naniesienia, bez wskazywania numeru bieżącego wpisu.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przeniesienia z dotychczasowej księgi wieczystej w pojedyncze pole struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba przeniesienia do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla którego przewidziano w tej strukturze odrębne pole, rubrykę, podrubrykę, podpole.

6. Pola niewymagane dla przeniesienia wpisu lub adnotacji pozostawia się niewypełnione.

7. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działu III i IV w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu.

§ 5. W systemie informatycznym jednoznacznie identyfikuje się sędziego lub referendarza sądowego zatwierdzającego prawidłowość przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

§ 6. Po przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, na pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej zamieszcza się napis „Księga zapisana w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych”.

Rozdział 2

Przenoszenie treści okładki i pierwszej strony dotychczasowej księgi wieczystej

§ 7. Dane ujawnione na okładce i pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej przenosi się do:

1) rubryki 0.1 „informacje podstawowe” odpowiednio do pól:

0.1.0.1 ”numer księgi”,

0.1.0.2 ”oznaczenie wydziału” odpowiednio do podpól:

- A ”nazwa sądu”,

- B ”siedziba sądu”,

- C ”kod wydziału”,

- D ”numer wydziału”,

- E ”nazwa wydziału”,

0.1.0.3 ”typ księgi”;

2) rubryki 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” odpowiednio do pola:

0.2.0.4 ”data założenia dotychczasowej księgi wieczystej „.

§ 8. Pole 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” w rubryce 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” wypełniane jest automatycznie z chwilą pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

§ 9. Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej”:

0.2.0.3 ”chwila ujawnienia księgi”;

2) w rubryce 0.3 „dane o zamknięciu księgi wieczystej”:

0.3.0.1 ”chwila zamknięcia księgi”,

0.3.0.2 ”podstawa zamknięcia księgi”;

3) w rubryce 0.4 „podstawa zmiany”:

0.4.0.1 ”podstawa zmiany”.

§ 10. Nie przenosi się danych ujawnionych na okładce lub pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej, których nie uwzględniono w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Rozdział 3

Przenoszenie treści działu i dotychczasowej księgi wieczystej

§ 11. Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 1.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

1.1.0.3 ”chwila wykreślenia”,

1.1.0.4 ”omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 1.4 „oznaczenie”:

a) w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna”:

1.4.1.7 ”odłączenie”,

b) w podrubryce 1.4.2 „budynek”:

1.4.2.12 ”odłączenie”,

c) w podrubryce 1.4.3 „urządzenie”:

1.4.3.4 ”odłączenie”.

§ 12. Numer bieżący nieruchomości przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej.

§ 13. Dane opisujące grunt lub parcelę przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”.

§ 14. Dla ksiąg wieczystych, w których ujawniono więcej niż jedną działkę ewidencyjną lub więcej niż jeden sposób korzystania, dane dotyczące sposobu korzystania przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji” podpola A, chyba że z treści dotychczasowej księgi wieczystej jednoznacznie wynika sposób korzystania dla poszczególnych działek ewidencyjnych.

§ 15. Dla ksiąg wieczystych, w których ujawniono więcej niż jeden termin użytkowania, dane dotyczące terminu użytkowania przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz” pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji” podpola A.

§ 16. Obszar nieruchomości gruntowej przelicza się i przenosi do rubryki 1.5 „obszar” pola 1.5.0.1 „obszar”, z zastosowaniem jednostki określonej w § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

§ 17. Do liczby określającej piętro dodaje się „1” i tak otrzymaną wartość przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” podrubryki 1.4.4 „lokal” pola 1.4.4.8 „kondygnacja”.

§ 18. W rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.2 „budynek” pole 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” wypełnia się w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej były ujawnione części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

§ 19. Jeżeli w dziale I-O w łamie 8 wskazano jako podstawy oznaczenia (sprostowania) nieruchomości dokumenty inne niż wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (np. akty notarialne, zaświadczenia spółdzielni, decyzje administracyjne), opisy tych dokumentów przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji” podpola A.

§ 20. Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 1.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

1.1.0.1 ”wzmianka”,

1.1.0.2 ”chwila zamieszczenia”.

§ 21. Wpisy z łamu 2 „Numer nieruchomości” przenosi się do rubryki 1.2 „numer nieruchomości” do pola:

1.2.0.1 ”numer bieżący nieruchomości”.

§ 22. W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym wprowadza się numer położenia nieruchomości w rubryce 1.3 „położenie” w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”.

§ 23. Wpisy z łamu 3 „Położenie” przenosi się do:

1) rubryki 1.3 „położenie” odpowiednio do pól:

1.3.0.2 ”województwo”,

1.3.0.3 ”powiat”,

1.3.0.4 ”gmina”,

1.3.0.5 ”miejscowość”,

1.3.0.6 ”dzielnica”;

2) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla nieruchomości gruntowej do podrubryki

1.4.1 ”działka ewidencyjna” odpowiednio do pól:

1.4.1.5 ”ulica”,

b) dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.4 ”dane adresowe” odpowiednio do podpól:

- A ”ulica (aleja, plac)”,

- B ”numer budynku”,

c) dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pól:

1.4.4.2 ”ulica”,

1.4.4.3 ”numer budynku”.

§ 24. W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym wprowadza się w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie” w polu 1.4. 1.4, 1.4.2.3, 1.4.3.2 „położenie” - numer porządkowy położenia zapisanego w rubryce 1.3 „położenie” w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”.

§ 25. Wpisy z łamu 4 „Mapa i opis” przenosi się do:

1) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla nieruchomości gruntowej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pól:

1.4.1.1 ”identyfikator działki”,

1.4.1.2 ”numer działki”,

1.4.1.3 ”obręb ewidencyjny” odpowiednio do podpól:

- A ”numer obrębu”,

- B ”nazwa obrębu”,

b) dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.1 ”identyfikator budynku”,

1.4.2.2 ”identyfikator działki”,

1.4.2.5 ”liczba kondygnacji”,

1.4.2.6 ”liczba samodzielnych lokali”,

1.4.2.7 ”powierzchnia użytkowa budynku”,

1.4.2.10 ”nieruchomość, na której usytuowany jest budynek”, odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi wieczystej”,

- B ”numer obrębu ewidencyjnego”,

- C ”numer działki ewidencyjnej”,

1.4.2.11 ”odrębność”,

c) dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pól:

1.4.4.1 ”identyfikator lokalu”,

1.4.4.4 ”numer lokalu”,

1.4.4.6 ”opis lokalu” odpowiednio do podpól:

- A ”rodzaj izby”,

- B ”liczba izb”,

1.4.4.7 ”opis pomieszczeń przynależnych” odpowiednio do podpól:

- A ”rodzaj pomieszczenia”,

- B ”liczba pomieszczeń”.

1.4.4.8 ”kondygnacja”,

1.4.4.10 ”nieruchomość zabudowana budynkiem” odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi wieczystej”,

- B ”numer obrębu”,

- C ”numer działki ewidencyjnej”,

1.4.4.11 ”odrębność”;

2) rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól:

1.7.0.1 ”podstawa oznaczenia (sprostowania)”,

1.7.0.5 „numer karty akt”,

1.7.0.6 „numer księgi”.

§ 26. 1. Dla nieruchomości gruntowej wpisy z łamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do:

1) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla działki ewidencyjnej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola:

1.4.1.6 ”sposób korzystania”,

b) dla budynku do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.1 ”identyfikator budynku”,

1.4.2.2 ”identyfikator dziatki”,

1.4.2.4 ”dane adresowe” odpowiednio do podpól:

- A ”ulica (aleja, plac)”,

- B ”numer budynku”,

1.4.2.5 ”liczba kondygnacji”,

1.4.2.6 ”liczba samodzielnych lokali”,

1.4.2.7 ”powierzchnia użytkowa budynku”,

1.4.2.8 ”przeznaczenie budynku”,

1.4.2.10 ”dalszy opis budynku”,

1.4.2.11 ”odrębność”,

1.4.2.15 ”części wspólne po wyodrębnieniu lokali”,

c) dla urządzenia do podrubryki 1.4.3 „urządzenie” odpowiednio do pól:

1.4.3.1 ”identyfikator dziatki”,

1.4.3.3 ”opis”;

2) dla budynków i urządzeń do rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól:

1.7.0.1 ”podstawa oznaczenia (sprostowania)”,

1.7.0.5 „numer karty akt”,

1.7.0.6 „numer księgi”;

3) dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste do rubryki 1.11 „spis praw” odpowiednio do podrubryki 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” do pól:

1.11.2.1 ”okres użytkowania”,

1.11.2.2 ”sposób korzystania”.

2. Dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wpisy z łamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” podrubryki 1.4.2 „budynek” pola 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku”.

3. Dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego wpisy z łamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola 1.4.4.5 „przeznaczenie lokalu”.

§ 27. Wpisy z łamu 6 „Obszar” przenosi się do rubryki 1.5 „obszar” do pola 1.5.0.1 „obszar”.

§ 28. Nie przenosi się wpisów z łamu 7 „Do bieżącego numeru nieruchomości”.

§ 29. Wpisy z łamu 8 „Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia” przenosi się do:

1) rubryki 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” odpowiednio do pola:

0.2.0.1 ”stan w czasie założenia”;

2) rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól:

1.7.0.1 ”podstawa oznaczenia (sprostowania)”,

1.7.0.2 ”data sporządzenia”,

1.7.0.3 ”nazwa organu”,

1.7.0.4 ”siedziba organu”,

1.7.0.5 ”numer karty akt”,

1.7.0.6 ”numer księgi”;

3) rubryki 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 1.8.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

1.8.1.1 ”chwila wpływu”,

1.8.1.2 ”rodzaj dziennika”,

1.8.1.3 ”numer dziennika”,

1.8.1.4 ”czy z urzędu”,

1.8.1.5 ”numer karty akt”,

1.8.1.6 ”numer księgi”,

b) do podrubryki 1.8.2 „chwila wpisu” do pola:

1.8.2.1 „chwila wpisu”;

4) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla wpisu, który dotyczy działki ewidencyjnej przyłączonej do nieruchomości, do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola 1.4. 1.8 „przyłączenie” odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi wieczystej”,

- B ”obszar”.

b) dla wpisu, który wskazuje księgę zaginioną, zniszczoną, dawną lub zbiór dokumentów do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola 1.4.1.9 „numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów” odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi zaginionej”,

- B ”numer księgi zniszczonej”,

- C ”numer księgi dawnej”,

- D ”oznaczenie zbioru dokumentów”,

c) dla wpisu, który dotyczy budynku przyłączonego do nieruchomości, dodatkowo do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pola:

1.4.2.13 ”przyłączenie”,

d) dla wpisu, który dotyczy lokalu wyodrębnionego z budynku, do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól:

1.4.2.14 ”informacja o wyodrębnionych lokalach” odpowiednio do podpól:

- A ”numer lokalu”,

- B ”numer księgi wieczystej”,

1.4.2.15 ”części wspólne po wyodrębnieniu lokali”,

e) dla wpisu, który dotyczy urządzenia przyłączonego do nieruchomości, do podrubryki 1.4.3 „urządzenie” odpowiednio do pola:

1.4.3.5 ”przyłączenie”,

f) dla wpisu, który dotyczy lokalu przyłączonego do nieruchomości, dodatkowo do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola:

1.4.4.9 ”przyłączenie”.

§ 30. W rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” wpisuje się:

1) w polu: 1.6.0.1 „zgodność” - znacznik weryfikacji danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (Z - zgodny, N - niezgodny, B - brak możliwości sprawdzenia zgodności), według stanu na ostatni dzień minionego kwartału, dostępnych w formacie SWDE;

2) w polu 1.6.0.2 „chwila sprawdzenia” - data, godzina i minuta sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków;

3) w polu 1.6.0.3 „wersja bazy EGiB” - data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, z którą dokonywana jest weryfikacja danych wpisanych w dziale I-O.

§ 31. Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale I-O dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów ujawnione w tym dziale przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

§ 32. Ostatni numer bieżący nieruchomości, przeniesiony do rubryki 1.2 „numer nieruchomości”, pola 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości” przenosi się dodatkowo do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B.

§ 33. Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 1.10 „wzmianka w księdze wieczystej”:

1.10.0.3 ”chwila wykreślenia”,

1.10.0.4 ”omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 1.11 „spis praw”:

1.11.1.7 ”rodzaj zmiany”.

§ 34. Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej.

§ 35. Pole 1.11.1.2 „napis” w rubryce 1.11 „spis praw” wypełnia się w przypadku, gdy w dziale I-O ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności.

§ 36. Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 1.10 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

1.10.0.1 ”wzmianka”,

1.10.0.2 ”chwila zamieszczenia”.

§ 37. Wpisy z łamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 1.11 „spis praw” podrubryki 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” odpowiednio do pola:

1.11.1.1 ”numer prawa”.

§ 38. Wpisy z łamu 3 „Oznaczenie prawa” i łamu 4 „Zmiany” przenosi się do:

1) rubryki 1.11 „spis praw” odpowiednio:

a) do podrubryki 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” odpowiednio do pól:

1.11.1.2 ”napis”,

1.11.1.3 ”rodzaj prawa”,

1.11.1.4 ”treść prawa” - dla prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

1.11.1.5 ”księga powiązana” - dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionej w innej księdze wieczystej odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi wieczystej”,

- B ”numer wpisu”,

1.11.1.6 ”udział związany” - dla udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiednio do podpól:

- A ”wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

- B ”wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

- C ”numer księgi wieczystej”,

- D ”numer udziału w prawie”,

b) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.11.3 „opisanie spółdzielni mieszkaniowej” odpowiednio do pól:

1.11.3.1 ”nazwa spółdzielni mieszkaniowej”,

1.11.3.2 ”siedziba spółdzielni mieszkaniowej”,

1.11.3.3 ”REGON spółdzielni mieszkaniowej”;

2) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio:

a) dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dodatkowo do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pola:

1.4.2.4 ”dane adresowe” odpowiednio do podpola:

- B ”numer budynku”,

b) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego dodatkowo do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola:

1.4.4.4 ”numer lokalu”;

3) rubryki 1.12 „podstawa wpisu” odpowiednio do podrubryk:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

1.12.1.1 ”tytuł aktu”,

1.12.1.2 ”numer rep A”,

1.12.1.3 ”data sporządzenia”,

1.12.1.4 ”imię pierwsze”,

1.12.1.5 ”imię drugie”,

1.12.1.6 ”nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

1.12.1.7 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

1.12.1.8 ”siedziba”.

1.12.1.9 ”numer karty akt”,

1.12.1.10 ”numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

1.12.2.1 ”przedmiot decyzji”,

1.12.2.2 ”numer decyzji”,

1.12.2.3 ”data wydania decyzji”,

1.12.2.4 ”oznaczenie organu”,

1.12.2.5 ”siedziba organu”,

1.12.2.6 ”numer karty akt”,

1.12.2.7 ”numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

1.12.3.1 ”rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

1.12.3.2 ”sygnatura akt”,

1.12.3.3 ”data wydania orzeczenia”,

1.12.3.4 ”nazwa sądu”,

1.12.3.5 ”siedziba sądu”,

1.12.3.6 ”numer karty akt”,

1.12.3.7 ”numer księgi”,

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 1.12.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

1.12.4.1 ”wskazanie podstawy”,

1.12.4.2 ”sygnatura”,

1.12.4.3 ”data wydania”,

1.12.4.4 ”wystawca”,

1.12.4.5 ”numer karty akt”,

1.12.4.6 ”numer księgi”;

4) rubryki 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 1.13.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

1.13.1.1 ”chwila wpływu”,

1.13.1.2 ”rodzaj dziennika”,

1.13.1.3 ”numer dziennika”,

1.13.1.4 ”czy z urzędu”,

1.13.1.5 ”numer karty akt”,

1.13.1.6 ”numer księgi”,

b) do podrubryki 1.13.2 „chwila wpisu” odpowiednio do pól:

1.13.2.1 ”chwila wpisu”.

§ 39. Nie przenosi się wpisów z łamu 5 „Wykreślenia”.

§ 40. Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale l-Sp dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, prowadzonej w systemie informatycznym, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale, przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

§ 41. Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego w dotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B również w przypadku, gdy jest to numer wykreślonego prawa.

§ 42. Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A lub do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 4

Przenoszenie treści działu II dotychczasowej księgi wieczystej

§ 43. Nie wypełnia się następujących pól w rubryce 2.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

2.1.0.3 ”chwila wykreślenia”,

2.1.0.4 ”omówienie wykreślenia”.

§ 44. Pola: 2.3.0.2 i 2.4. 1.1 „napis” odpowiednio w rubryce: 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” i 2.4 „użytkownik wieczysty” w podrubryce 2.4.1 „napis” wypełnia się tylko w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej, w dziale I-O, ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności.

§ 45. Wielkości udziałów we współwłasności, współużytkowaniu wieczystym lub współuprawnieniu oznaczone ułamkiem dziesiętnym przelicza się i wyraża ułamkiem zwykłym.

§ 46. Wielkość udziałów w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika.

§ 47. Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 2.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

2.1.0.1 ”wzmianka”,

2.1.0.2 ”chwila zamieszczenia”.

§ 48. Nie przenosi się wpisów z łamu 2 „Numer bieżący wpisu”.

§ 49. W księdze wieczystej wprowadza się wskazanie na numer udziału w prawie w rubrykach:

1) 2.2 ”właściciel”, odpowiednio w podrubryce: 2.2.2 „Skarb Państwa”, 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 2.2.4 „inna osoba prawna”, 2.2.5 „osoba fizyczna”, w polach: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”;

2) 2.4 ”użytkownik wieczysty”, odpowiednio w podrubryce: 2.4.3 „Skarb Państwa”, 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 2.4.5 „inna osoba prawna”, 2.4.6 „osoba fizyczna”, w polu: 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1 „udział w prawie”;

3) 2.5 ”uprawniony”, odpowiednio w podrubryce: 2.5.2 „Skarb Państwa”, 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 2.5.4 „inna osoba prawna”, 2.5.5 „osoba fizyczna”, w polu: 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1 „udział w prawie”.

§ 50. W księdze wieczystej wprowadza się numer udziału w prawie w rubrykach:

1) 2.2 ”właściciel”, 2.4 „użytkownik wieczysty”, 2.5 „uprawniony”, odpowiednio w podrubryce: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 „udział”, odpowiednio w polu: 2.2. 1.1, 2.4.2.1, 2.5. 1.1 „numer udziału w prawie”;

2) 2.3 ”właściciel wyodrębnionego lokalu”, w polu: 2.3.0.1 „numer udziału w prawie”.

§ 51. Wpisy z łamu 3 „Właściciel” przenosi się:

1) dla prawa własności lub współwłasności do rubryki 2.2 „właściciel” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.2.1 „udział” odpowiednio do pól:

2.2.1.2 ”wielkość udziału”,

2.2.1.3 ”rodzaj wspólności”,

b) dla Skarbu Państwa jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

2.2.2.2 ”nazwa”,

2.2.2.3 ”siedziba”,

2.2.2.4 ”REGON”,

2.2.2.5 ”rola instytucji”,

c) dla jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

2.2.3.2 ”nazwa”,

2.2.3.3 ”siedziba”,

2.2.3.4 ”REGON”,

2.2.3.5 ”nazwa uprawnionego”,

2.2.3.6 ”siedziba uprawnionego”,

2.2.3.7 ”REGON uprawnionego”,

d) dla innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

2.2.4.2 ”nazwa”,

2.2.4.3 ”siedziba”,

2.2.4.4 ”REGON”,

2.2.4.5 ”stan przejściowy”,

e) dla osoby fizycznej jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

2.2.5.2 ”imię pierwsze”,

2.2.5.3 ”imię drugie”,

2.2.5.4 ”nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

2.2.5.5 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

2.2.5.6 ”imię ojca”,

2.2.5.7 ”imię matki”,

2.2.5.8 ”PESEL”;

2) dla prawa użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego do rubryki 2.4 „użytkownik wieczysty” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.4.2 „udział” odpowiednio do pól:

2.4.2.2 ”wielkość udziału”,

2.4.2.3 ”rodzaj wspólności”,

b) do podrubryki 2.4.1 „napis” do pola:

2.4.1.1 ”napis”,

c) dla Skarbu Państwa jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.3 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

2.4.3.2 ”nazwa”,

2.4.3.3 ”siedziba”,

2.4.3.4 ”REGON”,

2.4.3.5 ”rola instytucji”,

d) dla jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

2.4.4.2 ”nazwa”,

2.4.4.3 ”siedziba”,

2.4.4.4 ”REGON”,

2.4.4.5 ”nazwa uprawnionego”,

2.4.4.6 ”siedziba uprawnionego”,

2.4.4.7 ”REGON uprawnionego”,

e) dla innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego, do podrubryki 2.4.5 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

2.4.5.2 ”nazwa”,

2.4.5.3 ”siedziba”,

2.4.5.4 ”REGON”,

2.4.5.5 ”stan przejściowy”,

f) dla osoby fizycznej jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.6 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

2.4.6.2 ”imię pierwsze,

2.4.6.3 ”imię drugie,

2.4.6.4 ”nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego,

2.4.6.5 ”drugi człon nazwiska złożonego,

2.4.6.6 ”imię ojca,

2.4.6.7 ”imię matki”,

2.4.6.8 ”PESEL”;

3) dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do rubryki 2.5 „uprawniony” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.5.1 „udział” odpowiednio do pól:

2.5.1.2 ”wielkość udziału”,

2.5.1.3 ”rodzaj wspólności”,

b) dla Skarbu Państwa jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

2.5.2.2 ”nazwa”,

2.5.2.3 ”siedziba”,

2.5.2.4 ”REGON”,

2.5.2.5 ”rola instytucji”,

c) dla jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

2.5.3.2 ”nazwa”,

2.5.3.3 ”siedziba”,

2.5.3.4 „REGON”,

d) dla innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną jako uprawnionego

lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, do podrubryki 2.5.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

2.5.4.2 ”nazwa”,

2.5.4.3 ”siedziba”,

2.5.4.4 ”REGON”,

2.5.4.5 ”stan przejściowy”,

e) dla osoby fizycznej jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

2.5.5.2 ”imię pierwsze”,

2.5.5.3 ”imię drugie”,

2.5.5.4 ”nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

2.5.5.5 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

2.5.5.6 ”imię ojca”,

2.5.5.7 ”imię matki”,

2.5.5.8 ”PESEL”;

4) dla udziału właściciela wyodrębnionego lokalu do rubryki 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” odpowiednio do pól:

2.3.0.2 ”napis”,

2.3.0.3 ”wielkość udziału” odpowiednio do podpól:

- A ”wielkość udziału w nieruchomościwspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

- B ”wielkość udziału w nieruchomościwspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”,

2.3.0.4 ”numer księgi”,

2.3.0.5 ”numer lokalu”.

§ 52. Nie przenosi się wpisów z łamu 4 „Numer bieżący nieruchomości”.

§ 53. Wpisy z łamu 5 „Podstawa nabycia” przenosi się do:

1) rubryki 2.6 „podstawa nabycia” odpowiednio:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

2.6.1.1 ”tytuł aktu”,

2.6.1.2 ”numer rep A”,

2.6.1.3 ”data sporządzenia”,

2.6.1.4 ”imię pierwsze”,

2.6.1.5 ”imię drugie”,

2.6.1.6 ”nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”,

2.6.1.7 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

2.6.1.8 ”siedziba”,

2.6.1.9 ”numer karty akt”,

2.6.1.10 ”numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

2.6.2.1 ”przedmiot decyzji”,

2.6.2.2 ”numer decyzji”,

2.6.2.3 ”data wydania decyzji”,

2.6.2.4 ”oznaczenie organu”,

2.6.2.5 ”siedziba organu”,

2.6.2.6 ”numer karty akt”,

2.6.2.7 ”numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

2.6.3.1 ”rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

2.6.3.2 ”sygnatura akt”,

2.6.3.3 ”data wydania orzeczenia”,

2.6.3.4 ”nazwa sądu”,

2.6.3.5 ”siedziba sądu”,

2.6.3.6 ”numer karty akt”,

2.6.3.7 ”numer księgi”,

d) dla innej podstawy nabycia do podrubryki 2.6.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

2.6.4.1 ”wskazanie podstawy”,

2.6.4.2 ”sygnatura”,

2.6.4.3 ”data wydania”,

2.6.4.4 ”wystawca”,

2.6.4.5 ”numer karty akt”,

2.6.4.6 ”numer księgi”;

2) rubryki 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 2.7.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

2.7.1.1 ”chwila wpływu”,

2.7.1.2 ”rodzaj dziennika”,

2.7.1.3 ”numer dziennika”,

2.7.1.4 ”czy z urzędu”,

2.7.1.5 ”numer karty akt”,

2.7.1.6 ”numer księgi”,

b) do podrubryki 2.7.2 „chwila wpisu” do pola: 2.7.2.1 „chwila wpisu”.

§ 54. Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale II dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale przenosi się do rubryki 2.8 „komentarz”, pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

§ 55. Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 2.8 „komentarz”, pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 5

Przenoszenie treści działu III dotychczasowej księgi wieczystej

§ 56. Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 3.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

3.1.0.3 ”chwila wykreślenia”,

3.1.0.4 ”omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 3.4 „treść wpisu”:

w podrubryce 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia”:

3.4.1.7 ”rodzaj zmiany”.

§ 57. Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej do pola 3.2.0.1. ”numer wpisu” w rubryce 3.2 „numer wpisu”.

§ 58. Pole 3.3.0.1 „napis” w rubryce 3.3 „napis” wypełnia się w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej, w dziale I-O, ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności albo w dziale III ujawniono informację o tym, że wszelkie prawa, roszczenia lub ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ujawnionej w dziale I-O ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.

§ 59. Jeżeli w dotychczasowej księdze wieczystej pod jednym numerem bieżącym wpisu ujawniono kilka praw, roszczeń, ograniczeń lub ostrzeżeń, każdemu z tych praw, roszczeń, ograniczeń lub ostrzeżeń nadaje się odrębny numer wpisu.

§ 60. Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 3.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

3.1.0.1 ”wzmianka”,

3.1.0.2 ”chwila zamieszczenia”.

§ 61. Wpisy z łamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 3.2 „numer wpisu” do pola:

3.2.0.1 ”numer wpisu”.

§ 62. Wpisy z łamu 3 „Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia” i łamu 5 „Wpis” przenosi się do:

1) rubryki 3.3 „napis” odpowiednio do pola:

3.3.0.1 ”napis”;

2) rubryki 3.4 „treść wpisu” odpowiednio:

a) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości, do podrubryki 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” odpowiednio do pól:

3.4.1.1 ”rodzaj wpisu”,

3.4.1.2 ”treść wpisu”,

3.4.1.3 ”przedmiot wykonywania”,

3.4.1.4 ”pierwszeństwo”,

3.4.1.5 ”prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa”,

b) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, do podrubryki 3.4.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

3.4.2.1 ”nazwa”,

3.4.2.2 ”siedziba”,

3.4.2.3 ”REGON”,

3.4.2.4 ”rola instytucji”,

c) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego), do podrubryki 3.4.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, odpowiednio do pól:

3.4.3.1 ”nazwa”,

3.4.3.2 ”siedziba”,

3.4.3.3 ”REGON”,

3.4.3.4 ”nazwa uprawnionego”,

3.4.3.5 ”siedziba uprawnionego”,

3.4.3.6 ”REGON uprawnionego”,

d) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do podrubryki 3.4.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

3.4.4.1 ”nazwa”,

3.4.4.2 ”siedziba”,

3.4.4.3 ”REGON”,

3.4.4.4 ”stan przejściowy”,

e) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej, do podrubryki 3.4.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

3.4.5.1 ”imię pierwsze”,

3.4.5.2 ”imię drugie”,

3.4.5.3 ”nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

3.4.5.4 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

3.4.5.5 ”imię ojca”,

3.4.5.6 ”imię matki”,

3.4.5.7 ”PESEL”,

f) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości do podrubryki 3.4.6 „wskazanie innej nieruchomości” odpowiednio do pól:

3.4.6.1 ”numer księgi”,

3.4.6.2 ”inne informacje”,

g) dla prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które współobciąża inną nieruchomość, dodatkowo do podrubryki 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” odpowiednio do pól:

3.4.1.6 ”nieruchomość współobciążona” odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi wieczystej”,

- B ”numer wpisu”;

3) rubryki 3.5 „podstawa wpisu” odpowiednio:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

3.5.1.1 ”tytuł aktu”,

3.5.1.2 ”numer rep A”,

3.5.1.3 ”data sporządzenia”,

3.5.1.4 ”imię pierwsze”,

3.5.1.5 ”imię drugie”,

3.5.1.6 ”nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

3.5.1.7 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

3.5.1.8 ”siedziba”,

3.5.1.9 ”numer karty akt”,

3.5.1.10 ”numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

3.5.2.1 ”przedmiot decyzji”,

3.5.2.2 ”numer decyzji”,

3.5.2.3 ”data wydania decyzji”,

3.5.2.4 ”oznaczenie organu”,

3.5.2.5 ”siedziba organu”.

3.5.2.6 ”numer karty akt”,

3.5.2.7 ”numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

3.5.3.1 ”rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

3.5.3.2 ”sygnatura akt”,

3.5.3.3 ”data wydania orzeczenia”,

3.5.3.4 ”nazwa sądu”,

3.5.3.5 ”siedziba sądu”,

3.5.3.6 ”numer karty akt”,

3.5.3.7 ”numer księgi”,

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 3.5.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

3.5.4.1: wskazanie podstawy,

3.5.4.2: sygnatura,

3.5.4.3: data wydania,

3.5.4.4: wystawca,

3.5.4.5: numer karty akt,

3.5.4.6: numer księgi;

4) rubryki 3.6 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 3.6.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

3.6.1.1 ”chwila wpływu”,

3.6.1.2 ”rodzaj dziennika”,

3.6.1.3 ”numer dziennika”,

3.6.1.4 ”czyż urzędu”,

3.6.1.5 ”numer karty akt”,

3.6.1.6 ”numer księgi”,

b) do podrubryki 3.6.2 „chwila wpisu” odpowiednio do pól:

3.6.2.1 ”chwila wpisu”.

§ 63. Nie przenosi się wpisów z łamów: 4 „Do numeru bieżącego wpisu”, 6 „Wykreślenie”, 7 „ Do numeru bieżącego wpisu” i 8.

§ 64. Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale III dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

§ 65. Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego w dotychczasowej księdze wieczystej, nawet jeśli jest to numer wykreślonego prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B.

§ 66. Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgiprzenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 6

Przenoszenie treści działu IV dotychczasowej księgi wieczystej

§ 67. Nie wypełnia się następujących pól:

1) w rubryce 4.1 „wzmianka w księdze wieczystej”:

4.1.0.3 ”chwila wykreślenia”,

4.1.0.4 ”omówienie wykreślenia”;

2) w rubryce 4.4 „treść wpisu”:

w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)”:

4.4.1.15 ”rodzaj zmiany”.

§ 68. Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie z numeracją w dotychczasowej księdze wieczystej do pola 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)” w rubryce 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)”.

§ 69. Jeżeli w dotychczasowej księdze wieczystej pod jednym numerem bieżącym wpisu ujawnionych jest kilka hipotek lub roszczeń o ustanowienie hipotek, każdej z hipotek (roszczeniu o ustanowienie hipoteki) nadaje się odrębny numer hipoteki (roszczenia).

§ 70. Rodzaj pieniądza określającego sumę hipoteki wyraża się skrótem przyjętym w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.

§ 71. W przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku, w polu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku i jego oddział, o ile został wskazany w dotychczasowej księdze wieczystej.

§ 72. Pole 4.3.0.1 „napis” w rubryce 4.3 „napis” wypełnia się w przypadku, gdy w dotychczasowej księdze wieczystej, w dziale I-O, ujawniono oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności lub w dziale IV ujawniono informację o tym, iż wszelkie prawa, roszczenia lub ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ujawnionej w dziale I-O ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.

§ 73. Wpisy z łamu 1 „Wzmianka o wniosku” przenosi się do rubryki 4.1 „wzmianka w księdze wieczystej” odpowiednio do pól:

4.1.0.1 ”wzmianka”,

4.1.0.2 ”chwila zamieszczenia”.

§ 74. Wpisy z łamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól:

4.2.0.1 ”numer hipoteki (roszczenia)”.

§ 75. Wpisy z łamu 3 „Suma” i łamu 6 „ Suma” przenosi się do rubryki 4.4 „treść wpisu” odpowiednio do pól:

4.4.1.2 ”suma”.

§ 76. Wpisy z łamu 4 „Hipoteka” i łamu 7 „ Wpis” przenosi się do:

1) rubryki 4.3 „napis” odpowiednio do pól:

4.3.0.1 ”napis”;

2) rubryki 4.4 „treść wpisu” odpowiednio:

a) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości do podrubryki 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól:

4.4.1.1 ”rodzaj hipoteki (roszczenia)”,

4.4.1.3 ”suma słownie”,

4.4.1.4 ”waluta sumy”,

4.4.1.5 ”odsetki” odpowiednio do podpól:

- A ”rodzaj odsetek”,

- B ”wysokość odsetek”,

4.4.1.6 ”udział”,

4.4.1.7 ”hipoteka na wierzytelności hipotecznej”,

4.4.1.8 ”rodzaj zabezpieczonej wierzytelności”,

4.4.1.9 ”termin zapłaty”,

4.4.1.10 ”pierwszeństwo”,

4.4.1.11 ”hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa”,

4.4.1.13 ”inne informacje”,

4.4.1.14 ”numer hipoteki w RZHLZ”,

b) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa do podrubryki 4.4.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól:

4.4.2.1 ”nazwa”,

4.4.2.2 ”siedziba”,

4.4.2.3 ”REGON”,

4.4.2.4 ”rola instytucji”,

c) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) do podrubryki 4.4.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól:

4.4.3.1 ”nazwa”,

4.4.3.2 ”siedziba”,

4.4.3.3 ”REGON”,

4.4.3.4 ”nazwa uprawnionego”,

4.4.3.5 ”siedziba uprawnionego”,

4.4.3.6 ”REGON uprawnionego”,

d) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości narzecz innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do podrubryki 4.4.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól:

4.4.4.1 ”nazwa”,

4.4.4.2 ”siedziba”,

4.4.4.3 ”REGON”,

4.4.4.4 ”stan przejściowy”,

e) dla hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej do podrubryki 4.4.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól:

4.4.5.1 ”imię pierwsze”,

4.4.5.2 ”imię drugie”,

4.4.5.3 ”nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

4.4.5.4 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

4.4.5.5 ”imię ojca”,

4.4.5.6 ”imię matki”,

4.4.5.7 ”PESEL”,

f) dla hipoteki łącznej do podrubryki 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól:

4.4.1.12 ”księga współobciążona” odpowiednio do podpól:

- A ”numer księgi wieczystej”,

- B ”numer hipoteki (roszczenia)”,

4.4.1.13 ”inne informacje”;

3) rubryki 4.5 „podstawa wpisu” odpowiednio:

a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól:

4.5.1.1 ”tytuł aktu”,

4.5.1.2 ”numer rep A”,

4.5.1.3 ”data sporządzenia”,

4.5.1.4 ”imię pierwsze”,

4.5.1.5 ”imię drugie”,

4.5.1.6 ”nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”,

4.5.1.7 ”drugi człon nazwiska złożonego”,

4.5.1.8 ”siedziba”,

4.5.1.9 ”numer karty akt”,

4.5.1.10 ”numer księgi”,

b) dla decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.2 „decyzja administracyjna” odpowiednio do pól:

4.5.2.1 ”przedmiot decyzji”,

4.5.2.2 ”numer decyzji”,

4.5.2.3 ”data wydania decyzji”,

4.5.2.4 ”oznaczenie organu”.

4.5.2.5 ”siedziba organu”,

4.5.2.6 ”numer karty akt”,

4.5.2.7 ”numer księgi”,

c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól:

4.5.3.1 ”rodzaj i przedmiot orzeczenia”,

4.5.3.2 ”sygnatura akt”,

4.5.3.3 ”data wydania orzeczenia”,

4.5.3.4 ”nazwa sądu”,

4.5.3.5 ”siedziba sądu”,

4.5.3.6 ”numer karty akt”,

4.5.3.7 ”numer księgi”,

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 4.5.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól:

4.5.4.1 ”wskazanie podstawy”,

4.5.4.2 ”sygnatura”,

4.5.4.3 ”data wydania”,

4.5.4.4 ”wystawca”,

4.5.4.5 ”numer karty akt”,

4.5.4.6 ”numer księgi”;

4) rubryki 4.6 „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio:

a) do podrubryki 4.6.1 „dane o wniosku” odpowiednio do pól:

4.6.1.1 ”chwila wpływu”,

4.6.1.2 ”rodzaj dziennika”,

4.6.1.3 ”numer dziennika”,

4.6.1.4 ”czy z urzędu”,

4.6.1.5 ”numer karty akt”,

4.6.1.6 ”numer księgi”,

b) do podrubryki 4.6.2 „chwila wpisu” do pola: 4.6.2.1 „chwila wpisu”.

§ 77. Nie przenosi się wpisów z łamów: 5 „Do bieżącego numeru wpisu”, 8 „Wykreślenie”, 9 „ Do bieżącego numeru wpisu”, 10 „ Suma” i 11.

§ 78. Wpisy lub części wpisów, ujawnione w dziale IV dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów zamieszczone w tym dziale przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

§ 79. Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego w dotychczasowej księdze wieczystej, nawet jeśli jest to numer wykreślonej hipoteki (roszczenia), przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B.

§ 80. Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Rozdział 7

Postępowanie w razie przeszkód w migracji księgi wieczystej

§ 81. 1. W przypadku stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych o różnych numerach, nie wstrzymuje się migracji tych ksiąg.

2. Przy zwrocie ksiąg wieczystych, o których mowa w ust. 1, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o prowadzeniu dwóch albo więcej ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości albo tego samego prawa.

§ 82. 1. W przypadku stwierdzenia, że w wydziale ksiąg wieczystych prowadzone są co najmniej dwie księgi wieczyste o tym samym numerze, z których jedna już została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, pozostałe księgi zwraca się do sądu rejonowego bez zakończenia migracji.

2. Przy zwrocie ksiąg wieczystych, o których mowa w ust. 1, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym zamieszcza informację, że w wydziale ksiąg wieczystych prowadzone są co najmniej dwie księgi wieczyste o tym samym numerze, oraz wskazuje datę założenia dotychczasowej księgi wieczystej, która została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

§ 83. 1. W przypadku nieczytelności treści dotychczasowej księgi wieczystej sędzia lub referendarz sądowy, w ramach czynności wyjaśniających, zwraca się do wydziału ksiąg wieczystych o nadesłanie kopii właściwego dokumentu znajdującego się w aktach księgi wieczystej.

2. Wskazanie treści dotychczasowej księgi wieczystej odczytanej w toku czynności wyjaśniających następuje w formie protokołu sporządzonego przez sędziego lub referendarza sądowego.

3. Jeżeli w ramach czynności wyjaśniających nie jest możliwe odczytanie treści dotychczasowej księgi wieczystej, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym wskazuje zakres i miejsce nieczytelności. Protokół ten wraz z dotychczasową księgą wieczystą ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych zwraca do sądu rejonowego.

§ 84. Brak prawomocności wpisów w księdze wieczystej nie stanowi przeszkody w migracji księgi wieczystej.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 85. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. (poz. 1574)

Załącznik 1

Załącznik 2