Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 162 poz. 1573
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wejscia w życie:2003-10-01

1573

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółową organizację i funkcjonowanie ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, w tym szczegółowy zakres zadań jego kierownika, szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez sędziów i referendarzy sądowych, którym powierzono pełnienie obowiązków w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, oraz pracowników ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych;

2) szczegółowy sposób wykonywania przez sąd rejonowy i ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych zadań podczas migracji ksiąg wieczystych, w tym sposób przekazywania ksiąg wieczystych między sądem rejonowym a ośrodkiem migracyjnym ksiąg wieczystych oraz ustalania kolejności ich przekazywania.

§ 2. 1. Kierownik ośrodka kieruje całokształtem pracy ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych.

2. Zakres zadań kierownika ośrodka obejmuje:

1) planowanie i organizowanie pracy ośrodka, w tym ustalanie podziału czynności sędziów, referendarzy sądowych i pracowników ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych;

2) kontrolowanie prawidłowości prac wykonywanych w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych;

3) koordynowanie przekazywania ksiąg wieczystych między ośrodkiem migracyjnym ksiąg wieczystych a sądem rejonowym;

4) prowadzenie biurowości ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, a w szczególności sporządzanie oraz zatwierdzanie dziennych i miesięcznych raportów ksiąg wieczystych, których migracja została zakończona;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności ośrodka.

§ 3. Do czynności wykonywanych przez sędziów i referendarzy sądowych, którym powierzono pełnienie obowiązków w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, należy:

1) przestrzeganie terminowości i płynności wykonywania prac w zespole;

2) na bieżąco usuwanie wątpliwości zgłaszanych przez pracowników ośrodka dotyczących sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej;

3) dbałość o jednolite dokonywanie przenoszenia przez pracowników treści wpisów, z uwzględnieniem specyfiki treści zawartych w dotychczasowych księgach wieczystych pochodzących z różnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) sprawdzanie poprawności przeniesienia treści z odpowiednich działów i łamów dotychczasowej księgi wieczystej do rubryk, podrubryk i pól księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

5) czuwanie nad wykonywaniem obowiązku sprawdzania zgodności oznaczenia nieruchomości, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, zwanej dalej „ustawą”;

6) niezwłocznie po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 4, dokonywanie zatwierdzenia przeniesienia za pomocą technik informatycznych udostępnianych przez wykorzystywany system informatyczny;

7) zamieszczanie na księdze wieczystej napisu „Księga zapisana w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych”;

8) podejmowanie działań w zakresie dalszego toku czynności wyjaśniających niezwłocznie po zgłoszeniu przez pracownika nieczytelności treści księgi wieczystej;

9) sporządzanie protokołów;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika ośrodka.

§ 4. 1. Kierownik ośrodka może tworzyć zespoły w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych.

2. Prace zespołu, o którym mowa w ust. 1, koordynuje wyznaczony przez kierownika ośrodka członek tego zespołu, który odpowiada za jego sprawne działanie, a w szczególności za terminowe wykonywanie i prawidłowy podział zadań.

§ 5. Pracownicy ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych dokonują przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, a w szczególności:

1) przepisują treść dotychczasowej księgi wieczystej, umieszczając ją w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

2) w przypadku stwierdzenia nieczytelności dotychczasowej księgi wieczystej lub zaistnienia innych okoliczności utrudniających przeniesienie treści wpisów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, zasięgają konsultacji u sędziego lub referendarza sądowego;

3) przekazują księgę wieczystą do zatwierdzenia niezwłocznie po przeniesieniu jej treści.

§ 6. Do ośrodka migracyjnego przekazywane są wyłącznie księgi wieczyste. Akta ksiąg wieczystych pozostają w wydziale ksiąg wieczystych.

§ 7. O kolejności przekazywania dotychczasowych ksiąg wieczystych do ośrodka migracyjnego decyduje przewodniczący wydziału ksiąg wieczystych.

§ 8. Przewodniczący wydziału ksiąg wieczystych lub upoważniona przez niego osoba przygotowuje i przekazuje dotychczasowe księgi wieczyste do ośrodka migracyjnego oraz sporządza protokół ich przekazania.

§ 9. 1. Kierownik ośrodka lub upoważniona przez niego osoba potwierdza w protokole przyjęcie dotychczasowych ksiąg wieczystych oraz zwraca te księgi do właściwego wydziału sądu rejonowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

2. Wyznaczony pracownik ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych:

1) przyjmuje partię dotychczasowych ksiąg wieczystych przekazanych z wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego do ośrodka migracyjnego;

2) sprawdza zgodność zawartości partii przekazanych dotychczasowych ksiąg wieczystych z protokołem przekazania;

3) przekazuje protokół kierownikowi ośrodka migracyjnego do potwierdzenia;

4) przygotowuje partie ksiąg wieczystych do zwrotu do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego;

5) sporządza protokół przekazania partii ksiąg wieczystych do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego i przedkłada go kierownikowi ośrodka do potwierdzenia.

§ 10. Jeżeli przed przekazaniem do ośrodka migracyjnego do księgi wieczystej wpłynęły środki zaskarżenia od dokonanych wpisów, księgę wieczystą przekazuje się do ośrodka migracyjnego po wykonaniu orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia.

§ 11. 1. Po otrzymaniu dotychczasowych ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym podejmuje się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, oraz na dotychczasowej księdze wieczystej zamieszcza się napis „Uzupełniono wzmianki”.

2. Na dotychczasowej księdze wieczystej, która stała się księgą wieczystą prowadzoną w systemie informatycznym, zamieszcza się napis „Księga po migracji” oraz dołącza ją do akt księgi wieczystej.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz