Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 156 poz. 1527
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym
Data ogłoszenia:2003-09-05
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data ujednolicenia:2009-03-10

1527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 sierpnia 2003 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

1) wzór formularza "Wniosek o założenie księgi wieczystej", oznaczony symbolem KW-ZAL, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza "Wniosek o wpis w księdze wieczystej", oznaczony symbolem. KW-WPIS, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór formularza "Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej", oznaczony symbolem KW--ZAD, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór formularza "Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej", oznaczony symbolem KW-OZN, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór formularza "Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania", oznaczony symbolem KW-WU, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór formularza "Załącznik - Pełnomocnik/ przedstawiciel ustawowy", oznaczony symbolem KW-PP, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór formularza "Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej", oznaczony symbolem KW-ODPIS-AKT, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzór formularza "Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej", oznaczony symbolem KW-WGLAD, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Formularze, o których mowa w § 1, drukowane są w następujących kolorach:

1) formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia drukowany jest w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U.;

2) formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia drukowany jest w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.;

3) formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 3, 4, 5, 6 do rozporządzenia drukowane są w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 2695 U.;

4) formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE 233 U.;

5) formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczowego o symbolu PANTONE Orange 021 U.

§ 3. Urzędowe formularze wniosków, wymienione w § 1, udostępnia się nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

§ 4. Wzory urzędowych formularzy wniosków określone zostały w formacie A4.

§ 5. 1. Wzory urzędowych formularzy wniosków udostępnia się również za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Wniosek w formie wydruku komputerowego powinien odzwierciedlać strukturę i format wzoru urzędowego formularza wniosku.

3. Do wniosku w formie wydruku komputerowego nie stosuje się wymogu określonego w § 2.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. (poz. 1527)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 81)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188 i Nr 139, poz. 1323.