Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1946 nr 17 poz. 116
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych
Data ogłoszenia:1946-05-22
Data wejscia w życie:1946-05-22

116

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 kwietnia 1946 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji

o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych.

Na podstawie art. 2 ust. 5 i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tytułem do ujawnienia w księgach hipotecznych (gruntowych), rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia prawa własności przedsiębiorstw i nieruchomości do nich należących oraz praw hipotekowanych na własność Państwa lub osób prawnych prawa publicznego jest odpis orzeczenia o przejściu tych praw, wydanego przez ministra właściwego ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

§ 2. 1. Do składania wniosków o ujawnienie przejścia praw na rzecz Państwa lub osób prawnych prawa publicznego w księgach hipotecznych (gruntowych), rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych uprawnione są: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, organ władzy, wyznaczony przez właściwego ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa ministra, oraz zarząd (dyrekcja) przedsiębiorstwa.

2. Ujawnienie w księgach hipotecznych (gruntowych) odbywa się według przepisów o postępowaniu hipotecznym, obowiązujących na poszczególnych obszarach Państwa, a w rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych według przepisów o postępowaniu rejestrowym, przewidzianym dla tych rejestrów.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie zdniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Henryk Świątkowski

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski

w/z Minister Przemysłu: Eugeniusz Szyr

w/z Minister Aprowizacji i Handlu: Alfred Jaroszewicz

Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego: Stefan Jędrychowski

Minister Komunikacji: Jan Rabanowski