Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 126 poz. 839
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Data ogłoszenia:1998-10-08
Data wejscia w życie:1999-01-09

 

 

 

 

839

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

z dnia 24 września 1998 r.

 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 

§ 2. Przez ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium.

 

§ 3. 1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje:

 

1) fundamentowanie obiektów budowlanych,

 

2) określanie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

 

3) ustalanie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,

 

4) ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczania,

 

5) wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

 

6) ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

 

7) ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

 

8) wybór metody podtrzymywania skarp,

 

9) wykonywanie barier uszczelniających.

 

2. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:

 

1) dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,

 

2) umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,

 

3) wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego.

 

§ 4. 1. W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia.

 

2. W zależności od potrzeb należy:

 

1) przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

 

2) wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:

 

a) małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,

b) sondowania dynamiczne i statyczne,

c) badania presjometryczne i dylatometryczne,

d) badania georadarowe i elektrooporowe,

e) badania dynamiczne gruntów,

f) odkrywki fundamentów,

g) badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,

h) badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,

i) badania na poletkach doświadczalnych,

 

3) wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:

 

a) badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,

b) badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,

c) badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszania podłoża gruntowego,

 

4) ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów,

 

5) wykonać inne czynności geotechniczne, jak:

 

a) prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,

b) obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,

c) ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,

d) określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,

e) określenie zakresu pomiarów geodezyjnych przemieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku.

 

§ 5. 1. Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której mowa w § 7, zwanej dalej „kategorią geotechniczną”.

 

2. Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

 

3. Rozróżnia się następujące rodzaje warunków gruntowych:

 

1) proste warunki gruntowe -- występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

 

2) złożone warunki gruntowe -- występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

 

3) skomplikowane warunki gruntowe -- występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.

 

§ 6. 1. Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu w uzgodnieniu z osobą upoważnioną, na podstawie odrębnych przepisów, do ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektu budowlanego. W trakcie czynności geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych w programie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie.

 

2. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, forma ich przedstawienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być dostosowane do kategorii geotechnicznej.

 

§ 7. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:

 

1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak:

 

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,

c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów,

 

2) druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 

a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,

b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b), utrzymujące grunt albo wodę,

c) wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c), oraz budowle ziemne,

d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,

 

3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

 

a) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników i środowiska, takie jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

b) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

c) obiekty zabytkowe i monumentalne.

 

§ 8. 1. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

 

2. Dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 9. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych, w stosunku do których został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski