Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 38 poz. 455
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
Data ogłoszenia:2001-05-02
Data wejscia w życie:2001-05-17

455

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb:

a) zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

b) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci,

c) współdziałania między jednostkami prowadzącymi ewidencję geodezyjną i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci,

2) organizację, kompetencje oraz sposób wynagradzania zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „ewidencją” - uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o:

a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny oraz inne przewody specjalne),

b) położeniu przewodu, a w szczególności: nazwie własnej oraz identyfikatorze jednostki ewidencyjnej według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, nazwie i identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, numerach ewidencyjnych działek, numerze ewidencyjnym przewodu i opisie jego położenia, współrzędnych poziomych punktów załamania, rzędnych wysokościowych punktów charakterystycznych, gabarycie (średnica, przekrój przewodu), identyfikatorze uzgodnionym z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,

c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej zarządzającej tą siecią,

d) sposobie uzyskania danych o przewodach,

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „inwentaryzacją” - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

ROZDZIAŁ 2

Szczegółowe zasady i tryb zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

§ 3. 1. Ewidencję zakładają i prowadzą starostowie oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, o której mowa w przepisach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Dla terenów zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, ewidencję zakładają i prowadzą zarządzający tymi terenami.

3. W przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego, zarządzający tym terenem przekazuje, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia tego zdarzenia, właściwemu staroście dokumentację ewidencyjną.

4. Dopuszcza się prowadzenie ewidencji dla obszarów obejmujących kilka jednostek ewidencyjnych.

5. Ewidencję zakłada się na podstawie:

1) mapy zasadniczej,

2) materiałów zawierających wyniki inwentaryzacji, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

3) ewidencji gruntów i budynków,

4) materiałów zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej,

5) materiałów zgromadzonych przez jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu.

6. Ewidencję zakłada się i prowadzi z wykorzystaniem komputerowych systemów informatycznych, zgodnie ze standardami technicznymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

§ 4. Podstawowym elementem ewidencji jest przewód stanowiący liniowy fragment sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju.

§ 5. 1. Dla każdego rodzaju przewodów prowadzi się operat ewidencyjny.

2. Operat ewidencyjny powinien zawierać:

1) warunki techniczne założenia ewidencji,

2) sprawozdanie techniczne z opisem prac wykonanych podczas zakładania ewidencji,

3) wykaz materiałów, o których mowa w § 3 ust. 5, ze wskazaniem miejsca ich przechowywania, oraz raporty z analizy przydatności tych materiałów,

4) mapę zasięgu analizowanych materiałów branżowych i szkice przebiegu sieci uzbrojenia terenu,

5) rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania ewidencji,

6) dokumenty końcowych uzgodnień z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu.

§ 6. 1. Dane zawarte w ewidencji podlegają bieżącej aktualizacji.

2. Osoby i jednostki, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c), zgłaszają właściwemu staroście prowadzącemu ewidencję wszelkie zmiany danych objętych ewidencją, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

3. Zmiana danych objętych ewidencją następuje w wyniku:

1) budowy nowych bądź przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów,

2) wyłączenia przewodu z eksploatacji bądź całkowitej jego likwidacji,

3) zmiany nazwy, siedziby lub adresu właściciela sieci uzbrojenia terenu bądź jednostki organizacyjnej zarządzającej tą siecią,

4) sprostowania błędów.

4. Zmiana danych, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga dołączenia dokumentacji geodezyjnej stanowiącej wynik inwentaryzacji.

§ 7. Dane zawarte w ewidencji są udostępniane odpłatnie według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ 3

Szczegółowe zasady i tryb uzgadniania usytuowania projektowanych sieci

§ 8. 1. Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z jużistniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 9. 1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące dokumenty:

1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej „projektem”,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,

4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

3. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.

4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

5. Mapa i projekt, o których mowa w ust. 4, mogą być sporządzone także na komputerowych nośnikach informacji. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, wydruk projektu i mapy.

6. Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresie:

1) zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,

2) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) czytelności graficznej projektowanych elementów.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej, w trybie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 10. 1. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, rozpatrywany jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, zwanego dalej „zespołem”.

2. Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków.

§ 11. 1. Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

3. Każdy egzemplarz projektu opatrywany jest klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia, w której w szczególności należy określić: nazwę organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu oraz numer i datę opinii, o której mowa w ust. 1.

4. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 3, określa załącznik do rozporządzenia.

5. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą lub jej kopię.

6. Jeżeli dla terenu, na którym dokonywane jest uzgodnienie, nie istnieje mapa zasadnicza, prowadzi się mapę przeglądową uzgadnianych projektów na podkładzie kopii mapy topograficznej w skali 1:10 000.

7. W aktach spraw prowadzonych przez zespół przechowywane są przez okres 3 lat:

1) opinia, o której mowa w ust. 1,

2) jeden egzemplarz projektu,

3) protokół posiedzenia zespołu zawierający w szczególności:

a) wykaz rozpatrywanych wniosków,

b) listę obecności członków zespołu,

c) uwagi i zalecenia dotyczące poszczególnych wniosków, potwierdzone podpisami członków zespołu.

8. Inwestor ponosi opłatę za uzgodnienie według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 12. 1. Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, uzgodnienia prowadzi zarządzający terenem zamkniętym, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.

3. W przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego zarządzający tym terenem przekazuje, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia tego zdarzenia, właściwemu staroście dokumentację dotyczącą uzgodnień, o których mowa w ust. 2.

§ 13. 1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

§ 14. 1. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.

2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

§ 15. 1. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, zwana dalej „wykonawcą”.

2. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.

§ 16. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

ROZDZIAŁ 4

Szczegółowe zasady i tryb współdziałania między jednostkami prowadzącymi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci

§ 17. Jednostka prowadząca ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu jest obowiązana:

1) przy wykonywaniu prac dotyczących zakładania i prowadzenia ewidencji:

a) udzielać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci informacji o ogólnym przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, rodzaju i funkcji przewodów, materiale, z którego jest wykonana obudowa przewodu, wraz z potwierdzeniem zgodności z posiadaną ewidencją branżową,

b) udostępniać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci dokumentację techniczną przewodu, dokumentację z pomiarów powykonawczych i mapy dotyczące przebiegu istniejących przewodów,

c) udostępniać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci branżowe zasady wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,

2) przy wykonywaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu:

a) umożliwić jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci wstęp do obiektów podlegających inwentaryzacji,

b) zapewnić nadzór przy bezpośrednim kontakcie z urządzeniami w celu bezpiecznego dokonania pomiarów sieci,

c) udostępnić jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci dane dotyczące przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, a w szczególności: rodzaju i funkcji przewodów, materiału, z którego jest wykonana obudowa przewodu, wraz z potwierdzeniem zgodności z posiadaną ewidencją branżową,

3) w czasie eksploatacji sieci uzbrojenia terenu:

a) nie przyjmować i nie oddawać do eksploatacji oraz nie wprowadzać do ewidencji branżowej nowo wybudowanych przewodów przed ich przyjęciem do ewidencji,

b) zgłaszać zmiany dotyczące położenia przewodów, wyłączenia ich z eksploatacji bądź likwidacji,

c) prowadzić branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu na podstawie ewidencji.

§ 18. Jednostka prowadząca ewidencję jest obowiązana:

1) przekazywać jednostkom prowadzącym ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu kopie map terenu, zawierające nowo wybudowane przewody,

2) zawiadamiać jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu o dokonanych zmianach w ewidencji.

§ 19. Wymiana materiałów i informacji dotyczących sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję a jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci odbywa się nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ 5

Organizacja, kompetencje i sposób wynagradzania zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

§ 20. 1. Zespół, o którym mowa w § 10 ust. 1, powołuje starosta.

2. W skład zespołu wchodzą: przewodniczący - pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy, oraz członkowie - pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz zarządów dróg podległych staroście.

3. W posiedzeniach zespołu biorą udział, w charakterze konsultantów:

1) z zakresu informacji zgromadzonej w ewidencji branżowej sieci uzbrojenia terenu - przedstawiciele jednostek prowadzących tę ewidencję,

2) przedstawiciele innych, niż podległe staroście, zarządów dróg publicznych, jeżeli urządzenie ma być umieszczone w pasie drogowym drogi publicznej należącej do innego, niż podległy staroście, zarządcy drogi.

4. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia starosta poprzez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy.

§ 21. 1. Do kompetencji zespołu należy uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

2. Posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Nieobecność osób, o których mowa w § 20 ust. 3, nie wstrzymuje pracy zespołu.

§ 22. 1. Koszty obsługi organizacyjnej i technicznej zespołu oraz wynagrodzenie przewodniczącego zespołu za udział w pracach zespołu pokrywa się z budżetu powiatu. Przewodniczący zespołu otrzymuje wynagrodzenie za udział w pracach zespołu w ramach wynagrodzenia za pracę otrzymywanego w starostwie powiatowym.

2. Koszty uczestnictwa i wynagrodzenie członków zespołu oraz osób, o których mowa w § 20 ust. 3, za udział w pracach zespołu, pokrywają jednostki delegujące. Członkowie zespołu oraz osoby, o których mowa w § 20 ust. 3, otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach zespołu w ramach wynagrodzenia za pracę otrzymywanego w jednostce delegującej.

ROZDZIAŁ 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23. Do czasu założenia ewidencji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jej funkcje spełnia dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, znajdująca się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

§ 24. Organizację zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej należy dostosować do przepisów rozporządzenia najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

 

Załącznik 1