Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 46 poz. 310
Tytuł:Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej
Data ogłoszenia:2007-03-15
Data wejscia w życie:2007-03-15

310

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o:

1) przyznanie:

a) płatności bezpośredniej,

b) płatności uzupełniającej,

c) płatności cukrowej,

d) jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w art. 143b ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), lub płatności uzupełniającej w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.),

e) płatności bezpośredniej lub płatności uzupełniającej w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania;

2) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej lub płatności cukrowej w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, zwanej dalej „ustawą”;

3) udzielenie zgody na:

a) zmianę lub rozwiązanie umowy lub zmianę deklaracji w przypadku, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”,

b) dostawę mniejszej ilości roślin energetycznych niż ilości odpowiadające plonowi reprezentatywnemu zgodnie z art. 31 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1973/2004,

c) zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawierają numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego -- kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości:

1) rolnika -- w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a--c i pkt 3;

2) przekazującego i przejmującego -- w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d;

3) spadkobiercy oraz spadkodawcy -- w przypadku wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e oraz w § 1 pkt 2.

2. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, wnioskodawca podaje informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

3. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a--c oraz pkt 3, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.2)), zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

4. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 2, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny przekazującego albo spadkodawcy.

5. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wnioskodawca podaje swój numer identyfikacyjny, jeżeli został mu on nadany.

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a--c i e, oprócz danych, o których mowa w § 2, zawiera oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której dotyczy.

2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera również oświadczenie o:

1) powierzchni działek ewidencyjnych obejmujące w szczególności:

a) położenie działki ewidencyjnej ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy,

b) następujące dane z ewidencji gruntów i budynków: nazwę obrębu ewidencyjnego, numer obrębu ewidencyjnego, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej i powierzchnię całkowitą działki ewidencyjnej,

c) powierzchnię gruntów rolnych na działce ewidencyjnej, w tym powierzchnię:

-- pod trwałe użytki zielone,

-- niezgłoszoną do programów pomocowych,

-- gruntów rolnych, które zostały zalesione w ramach działania zalesianie gruntów rolnych objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z planem zalesienia, lecz nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne,

d) oznaczenie działki rolnej lub jej części;

2) sposobie wykorzystania działek rolnych z podaniem w szczególności:

a) oznaczenia działki rolnej,

b) grupy upraw,

c) powierzchni działki rolnej,

d) numeru działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna,

e) powierzchni działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej.

3. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany rolnik dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie, że rośliny te zostaną objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych rolnik będący posiadaczem koni dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez niego do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wydawane przez podmiot prowadzący ten rejestr, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.

5. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy rolnik dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie, że trawy te zostaną przeznaczone na susz paszowy wraz z podaniem danych identyfikujących działkę lub działki rolne, na których są one uprawiane.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, oprócz danych, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 4 i 5, zawiera:

1) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer rachunku bankowego spadkobiercy, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy;

2) numer i datę wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, której dotyczy;

3) oświadczenia związane z wypłatą płatności, której dotyczy.

§ 5. Oprócz danych, o których mowa w § 2 ust. 1--3, wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3:

1) lit. a, zawiera:

a) imiona i nazwiska albo nazwy stron umowy lub imię i nazwisko albo nazwę rolnika, który zobowiązał się w deklaracji do wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych w gospodarstwie, datę sporządzenia umowy lub deklaracji oraz numer umowy, jeżeli umowa ma numer,

b) zakres planowanej zmiany umowy lub deklaracji,

c) opis i datę wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, o których mowa w art. 28 rozporządzenia nr 1973/2004;

2) lit. b, zawiera informację o wielkości planowanego zmniejszenia dostawy roślin energetycznych w stosunku do plonu reprezentatywnego wraz z podaniem powierzchni, których dotyczy to zmniejszenie;

3) lit. c, zawiera informację o położeniu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których znajdują się trwałe użytki zielone:

a) zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności,

b) w stosunku do których rolnik wnioskuje o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych.

§ 6. Wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej na rok 2007 składa się na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -- rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.