Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 133 poz. 929
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców
Data ogłoszenia:2007-07-24
Data wejscia w życie:2007-08-08

929

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wnioskodawca prowadzi inwentaryzację:

1) roślin energetycznych;

2) produktów energetycznych powstałych z tych roślin w procesie przetwórczym.

§ 2. Zakres inwentaryzacji obejmuje:

1) wagę magazynowanych roślin energetycznych;

2) wagę roślin energetycznych skierowanych do przetwórstwa;

3) rodzaj i ilość oraz nazwę produktów energetycznych, ze wskazaniem produktów końcowych lub pośrednich, lub produktów ubocznych powstałych w procesie przetwórczym roślin energetycznych;

4) ilość wykorzystanych produktów energetycznych, a także sposób ich wykorzystania.

§ 3. Inwentaryzacji dokonuje się na koniec każdego kwartału, odrębnie dla każdego gatunku roślin energetycznych, począwszy od kwartału, w którym dokonano zbioru tych roślin.

§ 4. Inwentaryzacji dokonuje się, przeprowadzając spis:

1) z natury zebranych roślin energetycznych;

2) wyników procesu przetwórczego roślin energetycznych prowadzonego w gospodarstwie;

3) wykorzystanych roślin energetycznych i produktów energetycznych powstałych z tych roślin.

§ 5. 1. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dokumentuje się przez sporządzenie informacji o wykorzystaniu roślin energetycznych danego gatunku oraz produktów energetycznych powstałych z tych roślin w ramach płatności do roślin energetycznych za dany rok, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 5 lat od dnia jej sporządzenia.

§ 6. W przypadku roślin energetycznych zebranych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pierwszej inwentaryzacji dokonuje się na koniec trzeciego kwartału 2007 r., począwszy od dnia zbioru tych roślin.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński

Załącznik 1


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej -- rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).