Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 139 poz. 903
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Data ogłoszenia:1998-11-17
Data wejscia w życie:1999-12-02

 

903

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

z dnia 27 października 1998 r.

 

w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”.

 

§ 2. Wniosek o przyznanie lub wypłatę środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zwanego dalej „funduszem terenowym”, składa się dysponentowi funduszu terenowego właściwemu ze względu na położenie gruntów rolnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy.

 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie środków funduszu terenowego na realizację zadań wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 1--6 i 10 ustawy, z zastrzeżeniem § 6, powinien określać:

 

1) wnioskodawcę,

 

2) przedsięwzięcie i przyczyny jego podjęcia,

 

3) rodzaj i rozmiar prac niezbędnych do wykonania,

 

4) termin realizacji przedsięwzięcia,

 

5) koszt wykonania planowanych prac oraz wysokość nakładów na jeden hektar, a w przypadku budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -- na jeden kilometr,

 

6) udział własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia.

 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

 

1) wyrys z mapy ewidencji gruntów, na której należy określić lokalizację i ewentualne etapy realizacji projektowanych prac,

 

2) wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, i wypis z księgi wieczystej, jeżeli jest założona dla tej nieruchomości.

 

§ 4. Wniosek o przyznanie środków funduszu terenowego na realizację zadań wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy powinien określać przedsięwzięcie i koszty jego realizacji.

 

§ 5. Wniosek o przyznanie środków funduszu terenowego na zakup sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy, powinien zawierać informacje o przeznaczeniu tego sprzętu i oprogramowania oraz o dotychczasowym wyposażeniu w taki sprzęt.

 

§ 6. 1. Wniosek o zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek ze środków funduszu terenowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, powinien określać wysokość poniesionych kosztów zakupu. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie bądź zakrzewienie gruntów lub założenie nanich trwałych użytków zielonych oraz dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

 

2. Wniosek o wypłatę ze środków funduszu terenowego odszkodowania, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, powinien określać wysokość szkody wynikającą ze zmniejszenia produkcji roślinnej. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumenty potwierdzające wysokość szkody.

 

§ 7. Wniosek o przekazanie środków funduszu terenowego na realizację wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy, powinien spełniać wymagania § 3 ust. 1 pkt 1--5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz kopię decyzji nakładającej obowiązek wykonania określonej czynności.

 

§ 8. 1. Wniosek dysponenta funduszu terenowego o zasilenie funduszu terenowego ze środków centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zwanego dalej „funduszem centralnym”, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien zawierać:

 

1) wykaz przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków funduszu terenowego,

 

2) udział procentowy środków funduszu terenowego w kosztach ogólnych poszczególnych przedsięwzięć oraz kwotę środków funduszu terenowego przydzielaną w województwie na poszczególne rodzaje dofinansowywanych prac na jeden hektar lub w przypadku budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -- na jeden kilometr.

 

2. Wniosek dysponenta funduszu terenowego o zasilenie funduszu terenowego ze środków funduszu centralnego na zadania wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy powinien zawierać informacje, o których mowa w § 5.

 

§ 9. Wniosek o przyznanie środków funduszu centralnego na realizację zadań wymienionych art. 25 ust. 1 pkt 7 i 11 ustawy powinien określać przedsięwzięcie i koszty jego realizacji.

 

§ 10. Dysponent środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzi ewidencję wniosków, o których mowa w § 2 i 9.

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski