Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1995 nr 50 poz. 271
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
Data wejscia w życie:1995-05-31

271

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 21 kwietnia 1995 r.

w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

§ 2. Warunki techniczne, o których mowa w § 1, stosuje się przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych łączności przeznaczonych do pracy w krajowej sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekty budowlane łączności - obiekty budowlane mieszczące zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, pocztowych lub technologicznych łączności,

2) czas rezerwy bateryjnej - czas, w ciągu którego baterie akumulatorów mogą zasilać urządzenia przy maksymalnym poborze prądu i zapewnieniu dolnej dopuszczalnej wartości napięcia rozładowania baterii,

3) zasilanie dwustronne z sieci energetycznej - zasilanie realizowane z dwóch niezależnych GPZ (głównych punktów zasilających),

4) zasilanie rezerwowane z sieci energetycznej - zasilanie z dwóch stacji transformatorowych lub jednej stacji transformatorowej i jednej linii niskiego napięcia zasilanej z innej stacji transformatorowej lub dwóch linii niskiego napięcia zasilanych z różnych stacji transformatorowych,

5) zasilanie jednostronne - zasilanie z jednej stacji transformatorowej lub jednej linii niskiego napięcia,

6) zasilanie podstawowe - zasilanie z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej,

7) zasilanie rezerwowe - zasilanie z baterii akumulatorów i/lub zespołu spalinowo-elektrycznego,

8) zespół spalinowo-elektryczny przewoźny - zespół przystosowany do przemieszczenia,

9) zespół spalinowo-elektryczny stacjonarny - zespół zainstalowany na stałe.

§ 4. Obiekty budowlane łączności, w zależności od ich rodzaju i wymagań niezawodności pracy, powinny być zasilane w sposób określony w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 5. W wypadku wspólnej lokalizacji obiektów o różnych grupach niezawodności zasilania należy przyjąć dla wszystkich tych obiektów najwyższą grupę niezawodności zasilania.

§ 6. Czas rezerwy bateryjnej podany w kolumnie 6 tabeli załącznika jest czasem minimalnym i odnosi się do rozładowania baterii w połączeniu równoległym.

§ 7. Wszystkie obiekty grup A, B, C i D tabeli załącznika powinny być wyposażone w przyłącza do zespołów spalinowo-elektrycznych przewoźnych.

§ 8. Moc zespołu spalinowo-elektrycznego powinna być wystarczająca do zasilania wszystkich urządzeń wymagających rezerwowania, przy uwzględnieniu charakteru obciążenia ze strony tych urządzeń.

§ 9. Zapas paliwa dla zespołów spalinowo-elektrycznych stacjonarnych powinien zapewniać co najmniej 72 godziny pracy zespołu w warunkach znamionowych.

§ 10. Pojemność baterii akumulatorów powinna być dobrana z uwzględnieniem wszystkich urządzeń obiektu wymagającego rezerwowania.

§ 11. W obiektach budowlanych łączności nie posiadających obsługi, a wyposażonych w stacjonarne zespoły spalinowo-elektryczne, należy projektować automatyczne lub zdalne uruchamianie tych zespołów.

§ 12. Liczbę urządzeń zasilających należy projektować według zasady n + 1, gdzie n oznacza liczbę urządzeń niezbędnych dla prawidłowego zasilania, łącznie z potrzebami własnymi.

§ 13. Stosowanie określonych warunków klimatycznych powinno być uzależnione od wymagań producenta dla danego rodzaju urządzeń.

§ 14. Urządzenia klimatyzacyjne, których praca jest nieodzowna dla właściwego działania obsługiwanych urządzeń technologicznych, powinny być projektowane z jednym klimatyzatorem rezerwowym, a co najmniej z jednym pełnym obiegiem chłodniczym.

§ 15. Obiekty, w których są zainstalowane urządzenia według § 14, powinny być wyposażone w zespoły spalinowo-elektryczne stacjonarne.

§ 16. Skomputeryzowane obiekty budowlane łączności powinny być wyposażone w niezawodne źródła zasilania prądem przemiennym o niezmiennej częstotliwości i napięciu.

§ 17. Dla obiektów nie wymienionych w tabeli załącznika sposób zasilania określa się według indywidualnych potrzeb.

§ 18. W obiektach, na które nałożone są zadania wynikające z Programu mobilizacji gospodarki, stosuje się zasilanie o najwyższej grupie niezawodności (grupa A).

§ 19. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych łączności, w stosunku do których, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Łączności: A. Zieliński

Załącznik 1