Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 179 poz. 1494
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania
Data ogłoszenia:2002-10-29
Data wejscia w życie:2002-11-13

 

 

1494

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

 

z dnia 9 października 2002 r.

 

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.

 

 

Na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1) „postępowaniu kontrolnym” - należy przez to rozumieć czynności podejmowane przez upoważnione osoby w ramach prowadzonej przez nie kontroli, mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności;

 

2) „organie kontrolującym” - należy przez to rozumieć organy wymienione w art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

 

3) „kontrolującym” - należy przez to rozumieć upoważnioną osobę, wchodzącą w skład zespołu, przeprowadzającą kontrolę w podmiocie kontrolowanym;

 

4) „zespole” - należy przez to rozumieć co najmniej dwóch kontrolujących, przeprowadzających kontrolę w podmiocie kontrolowanym;

 

5) „kierowniku zespołu” - należy przez to rozumieć osobę, kierującą pracami zespołu, wyznaczoną przez kierownika kontroli;

 

6) „kierowniku kontroli” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio nadzorującą zespół, wyznaczoną przez organ kontrolujący;

 

7) „podmiocie kontrolowanym” - należy przez to rozumieć organ oraz właściwą w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej komórkę organizacyjną urzędu wojewódzkiego, starostwa powiatowego lub, w zakresie zawartego porozumienia, urzędu gminy.

 

§ 2. 1. Kontrolę przeprowadza zespół na podstawie legitymacji służbowych i imiennych upoważnień, określających podmiot kontrolowany, termin kontroli, okres ważności upoważnienia oraz podstawę prawną przeprowadzenia kontroli.

 

2. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydają:

 

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - dla pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

 

2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego - dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

 

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 3. Organ kontrolujący, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego, powiadamia organ administracji architektoniczno-budowlanej, który będzie kontrolowany, o przedmiocie, zakresie i terminie kontroli.

 

§ 4. Postępowanie kontrolne jest przeprowadzane w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w siedzibie organu kontrolującego.

 

§ 5. 1. Kontrolujący jest upoważniony do poruszania się na terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki.

 

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz udziela wyjaśnień.

 

§ 6. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania materiałów dowodowych.

 

2. Materiałami dowodowymi są w szczególności: dokumenty, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

 

§ 7. 1. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały dowodowe kontrolujący odpowiednio zabezpiecza przez:

 

1) oddanie na przechowanie kierownikowi lub innemu upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem;

 

2) przechowanie w podmiocie kontrolowanym w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;

 

3) pobranie z podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem.

 

2. Odpisy i wyciągi z materiałów dowodowych zabezpieczonych w trybie, o którym mowa w ust. 1, mogą być sporządzane tylko za zgodą i w obecności kontrolującego, który potwierdza ich zgodność z oryginałem i wydaje je za pokwitowaniem.

 

§ 8. 1. Kierownik zespołu może żądać od kierownika podmiotu kontrolowanego sporządzania niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z materiałów dowodowych, jak również zestawień i obliczeń na podstawie tych materiałów.

 

2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi materiałami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której materiały się znajdują, lub osoba do tego upoważniona.

 

§ 9. 1. Kontrolujący może żądać od pracowników podmiotu kontrolowanego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

 

2. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza notatkę służbową.

 

3. Fakt odmowy udzielenia wyjaśnień i jej przyczyny kontrolujący wpisuje do protokołu kontroli.

 

4. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, ustnego lub pisemnego, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.

 

§ 10. 1. Kierownik zespołu przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole kontroli, sporządzonym przez zespół.

 

2. Protokół kontroli składa się z dwóch części:

 

1) części pierwszej - ustalenia;

 

2) części drugiej - ocena ustaleń i wnioski.

 

3. Część pierwsza zawiera:

 

1) datę i miejsce przeprowadzonej kontroli;

 

2) nazwę organu kontrolującego;

 

3) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;

 

4) imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego;

 

5) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

 

6) imiona, nazwiska, stanowiska służbowe i podpisy kierownika oraz członków zespołu;

 

7) cel i zakres przeprowadzonej kontroli;

 

8) wskazanie dokumentów, na podstawie których dokonano ustaleń;

 

9) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego;

 

10) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego do ustaleń stanu faktycznego.

 

4. Część druga zawiera:

 

1) ocenę przedstawionego stanu faktycznego;

 

2) wnioski wynikające z oceny, o której mowa w pkt 1;

 

3) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego;

 

4) wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego;

 

5) adnotację o zgłoszeniu zastrzeżeń przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

 

6) wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

 

7) adnotację o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 

5. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 11. 1. Podpisany przez kierownika i członków zespołu protokół kontroli przekazuje się bezzwłocznie kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się z jego treścią.

 

2. Kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego.

 

3. Zespół, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej części pierwszej protokołu kontroli, dokonuje oceny ustaleń w niej zawartych.

 

§ 12. 1. Kierownik kontroli zatwierdza podpisaną przez kierownika i członków zespołu część drugą protokołu kontroli i bezzwłocznie przekazuje do podpisu kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej.

 

2. Kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń.

 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, zespół dokonuje, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia, analizy tych zastrzeżeń i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionych zastrzeżeń w protokole dokonuje się odpowiednich zmian, podając uzasadnienie ich wprowadzenia.

 

4. Protokół kontroli z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w ust. 3, wymaga ponownego zatwierdzenia przez kierownika zespołu i kierownika kontroli.

 

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kierownik kontroli przekazuje bezzwłocznie na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

 

§ 13. 1. Kierownik kontroli przekazuje podpisany protokół kontroli do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

2. Organowi administracji architektoniczno-budowlanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

 

3. Organ kontrolujący w terminie 7 dni uwzględnia lub odmawia uwzględnienia zastrzeżeń organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada protokół ponownie do podpisu.

 

4. Kontrolowany organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli:

 

1) podpisuje protokół kontroli i przekazuje do organu kontrolującego albo

 

2) przekazuje do organu kontrolującego odmowę podpisania protokołu z uzasadnieniem.

 

5. Kierownik kontroli zamieszcza w protokole kontroli adnotację o odmowie podpisania protokołu kontroli i przedstawionych przyczynach odmowy podpisania.

 

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 420).

 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. (poz. 1494)

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR

 

 

.............................

dnia .....................

 

 

 

....................................................................

 

(nazwa organu kontrolującego)

 

 

 

 

Upoważnienie nr....

 

Na podstawie art. 84b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) upoważniam:

 

Pana/Panią .................................................................................................................................

 

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

 

do przeprowadzenia kontroli .......................................................................................................

 

(oznaczenie kontroli)

 

w ...............................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

 

w terminie od ...................................................

do ..................................................................

 

Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

 

 

Ważność upoważnienia upływa z dniem ................................................

 

 

 

.......................................................................................................

 

(pieczęć i podpis organu upoważniającego)

 

 

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ................................................

 

 

 

.......................................................................................................

 

(pieczęć i podpis organu upoważniającego)

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR

 

 

Data rozpoczęcia kontroli ...........................

 

 

 

 

 

Data zakończenia kontroli ...........................

 

 

 

....................................................................

 

(nazwa organu kontrolującego)

 

 

.........................................................................................

 

 

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

 

 

 

 

 

Protokół kontroli (część I - ustalenia)

 

 

1.

Podstawa prawna kontroli ......................................................................................................

 

................................................................................................................................................

2.

Skład zespołu kontrolującego (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób) .......................................

 

................................................................................................................................................

3.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego / kontrolowanego wydziału

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

4.

Cel kontroli ............................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

5.

Zakres kontroli i zagadnienia ogólnoorganizacyjne ...................................................................

 

................................................................................................................................................

6.

Dokumenty na podstawie których dokonano ustaleń ...............................................................

 

................................................................................................................................................

7.

Ustalenia zespołu kontrolnego .................................................................................................

 

................................................................................................................................................

8.

Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego do ustaleń stanu faktycznego ...................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

Zapoznałam(em) się z treścią:

 

..........................................................................................

 

...................................................................................

(data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego

 

(data i podpis kierownika zespołu)

lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

............................................................................................

 

 

 

 

 

............................................................................................

 

 

(podpisy członków zespołu)

 

 

 

 

 

.............................

dnia .....................

 

 

 

Protokół kontroli (część II - ocena ustaleń i wnioski)

 

 

 

 

1.

Ocena stanu faktycznego ........................................................................................................

 

................................................................................................................................................

2.

Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego .......................................................................

 

................................................................................................................................................

3.

Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

4.

Wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego ........................................................

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

5.

Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

 

................................................................................................................................................

6.

Wskazanie zmian dokonanych w protokole w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej .........................................

 

................................................................................................................................................

7.

Adnotacja o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej ...............................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................

 

...................................................................................

(data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego

 

(data i podpis kierownika zespołu)

lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

......................................................................

 

Zatwierdzam: ......................................................

(podpis organu administracji

 

(data i podpis kierownika kontroli)

architektoniczno-budowlanej)

 

 

 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302). Dział administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przejął sprawy należące do działu - architektura i budownictwo na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a i art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800).